Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

Chcesz zająć się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów? A może chcesz wydobywać węglowodory? Musisz najpierw uzyskać koncesję od ministra właściwego do spraw środowiska. Poniżej dowiesz się jak to załatwić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może się ubiegać o koncesję

Z wnioskiem o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, może się zwrócić każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dotyczy to również przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym. Koncesji na przedmiotową działalność udziela minister właściwy do spraw środowiska. Minister ten udziela również koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż udzielana jest wyłącznie w trybie przetargu. Udział w przetargu wymaga uzyskania pozytywnej oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym, które przeprowadza minister właściwy do spraw środowiska we współpracy z:

 • Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
 • Komisją Nadzoru Finansowego
 • Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Szefem Agencji Wywiadu

W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy wnioskodawca znajduje się pod kontrolą podmiotu z państwa trzeciego i czy ta kontrola może zagrażać bezpieczeństwu państwa. Ocena zachowuje ważność przez 5 lat i uprawnia do wielokrotnego startu w przetargach.


Węglowodorami są:

 • ropa naftowa i naturalne pochodne
 • gaz ziemny i naturalne pochodne
 • metan występujący w złożach węgla kamiennego, z wyjątkiem metanu występującego jako kopalina towarzysząca

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem robót.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Wystąp do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Podmiot zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym składa do ministra właściwego do spraw środowiska wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz wpłaca na rachunek bankowy urzędu obsługującego ten organ opłatę za przeprowadzenie tego postępowania.

W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa.

Ile zapłacisz

1291,87 zł

Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi jedną czwartą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonego według stanu na dzień złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Opłatę przelej na konto 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000

Dokumenty

Ponadto, do wniosku należy dołączyć dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów (np. wyciąg z KRS, statut spółki).

Dokumenty należy dostarczyć w:

1) w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;

2) w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek składa się w 5 egzemplarzach.

Termin

Przed rozpoczęciem robót.

 1. Przekazanie wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje niezwłocznie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w celu przedstawienia opinii w zakresie, czy podmiot ubiegający się o koncesję znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zawiera:

1)   dane identyfikujące podmiot, w tym określenie jego statusu prawnego;

2)   dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych podmiotu;

3)   dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej podmiotu;

4)   dane o strukturze organizacyjnej podmiotu;

5)   dane wszystkich osób wchodzących w skład organów zarządzających i kontrolnych oraz dane osób działających z ich upoważnienia, obejmujące, w przypadku:

a)  obywateli polskich lub cudzoziemców posiadających numer PESEL - imię, nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko lub funkcję pełnioną w danym podmiocie,

b)  cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, aktualny adres zamieszkania, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także stanowisko lub funkcję pełnioną w danym podmiocie;

6)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - dane potwierdzające doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż;

7)   podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Wydanie opinii

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu wydają pozytywne opinie, w przypadku gdy podmiot, ubiegający się o koncesję:

 • nie znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego

albo

 • znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, ale kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa

W przypadku, gdy podmiot, ubiegający się o koncesję nie spełnia tych wymogów, ww. organy wydają negatywne opinie.

Opinie wydawane są w drodze postanowienia i przekazywane Ministrowi Klimatu i Środowiska, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

30 dni od dnia otrzymania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Wydanie decyzji o ocenie z postępowania kwalifikacyjnego

Pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego uzyskuje podmiot, który otrzymał pozytywne opinie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu.

Uzyskanie pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego lub odmowa jej uzyskania następuje w drodze decyzji. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 49b ust. 5, zachowuje swoją ważność przez 5 lat.

Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego uprawnia podmiot, na rzecz którego została wydana, do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego jest wpisywany przez ministra właściwego do spraw środowiska do wykazu podmiotów kwalifikowanych. Wykaz jest publicznie dostępny na stronie BIP ministerstwa.

Dokumenty

 1. Dokonanie uzgodnień, uzyskanie opinii

Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż wymaga uzyskania opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności.

W przypadku koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, wymagane jest także uzgodnienie jej z Ministrem Aktywów Państwowych oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Minister Klimatu i Środowiska przesyła wniosek wraz z projektem koncesji do właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta celem uzgodnienia w zakresie zgodności zamierzonej działalności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

W przypadku, gdy koncesja dotyczyć będzie morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego, minister właściwy do spraw środowiska dokonuje uzgodnień z dyrektorem właściwego urzędu morskiego przed wszczęciem postępowania przetargowego. W przypadku koncesji dotyczącej wyłącznej strefy ekonomicznej, wymagane jest jej uzgodnienie z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

Należy również podkreślić, że w przypadku braku uzgodnienia koncesji ze strony ww. organów, minister właściwy do spraw środowiska nie może z mocy prawa udzielić koncesji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Do 2 miesięcy.

 1. Ogłoszenie przetargów na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów

Minister właściwy do spraw środowiska corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska informację o przestrzeniach, w tym ich granicach, dla których planuje w następnym roku wszczęcie postępowania przetargowego. Informacja o przetargach jest również umieszczona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie określa w szczególności:

1)   rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja

2)   przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana działalność

3)   termin składania ofert nie krótszy niż 90 dni od dnia opublikowania ogłoszenia i miejsce ich składania

4)   szczegółowe warunki przetargu, w tym kryteria oceny ofert oraz określenie ich znaczenia, zapewniające spełnienie warunków, o których mowa w art. 49k ust. 1

5)   minimalny zakres informacji geologicznej

6)   termin rozpoczęcia działalności

7)   warunki udzielenia koncesji, w szczególności dotyczące wysokości, zakresu oraz sposobu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, a w uzasadnionym przypadku także wysokość, zakres oraz sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2

8)   minimalny zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych

9)   czas, na jaki ma być udzielona koncesja

10)  szczególne warunki wykonywania działalności, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub racjonalnego gospodarowania złożem

11)  wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego

12)  informację o wysokości wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego

13)  informację o wymaganiach, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego ofertę

14)  informację o formie wniesienia wadium oraz o jego wysokości i terminie wpłaty

Termin

Corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca.

 1. Złożenie wniosku o udzielenie wyjaśnień

W terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, zainteresowany podmiot może złożyć do organu koncesyjnego wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących szczegółowych warunków przetargu, w tym kryteriów oceny ofert oraz określenia ich znaczenia.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

W terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o przetargu.

 1. Ogłoszenie wyjaśnień

Minister Klimatu i Środowiska w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie wyjaśnień, ogłasza treść wyjaśnienia w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa. Wyjaśnienia są wiążące dla organu koncesyjnego i podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym.

Termin

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie wyjaśnień.

 1. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji

Ofertę sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oferta składana w postępowaniu przetargowym na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża określa:
1) nazwę (firmę) i siedzibę składającego ofertę;
2) przedmiot przetargu wraz z określeniem przestrzeni, w granicach której ma być udzielona koncesja oraz ustanowione użytkowanie górnicze;
3) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności, a w przypadku oferty składanej w postępowaniu przetargowym na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – dodatkowo czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania;
4) w przypadku oferty składanej w postępowaniu przetargowym na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża:
a) cel, zakres i rodzaj prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych oraz informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach,
b) harmonogram, w podziale na lata, realizacji prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich zakres,
c) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych, o którym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
5) w przypadku oferty składanej w postępowaniu przetargowym na udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża:
a) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
b) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
c) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny oraz stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, a także środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
6) prawa składającego ofertę do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się ten podmiot;
7) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
8) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
9) zakres informacji geologicznej, którą dysponuje składający ofertę;10) doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złoża, w tym zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska;
11) techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża albo wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz kadrowym;
12) finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża albo wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego;
13) proponowaną technologię prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;
14) proponowaną wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego, nie mniejszą niż kwota określona w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania przetargowego;
15) w przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oprócz elementów, o których mowa w pkt 2–14, oferta określa dodatkowo:
a) nazwy (firmy) i siedziby wszystkich podmiotów składających ofertę,
b) wskazanie operatora;
c) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów procentowych oferentów wynosiła 100%, przy czym udział procentowy operatora powinien wynosić więcej niż 50%.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Należy złożyć 2 egzemplarze projektu robót geologicznych.

Do oferty dołącza się także:

1) dowody potwierdzające istnienie określonych w niej okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów
2) załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju
3) w przypadku, o którym mowa w art. 49k ust. 2 ustawy, pisemne zobowiązanie, o którym mowa w tym przepisie
4) w przypadku oferty składanej w postępowaniu przetargowym na udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża
a) dokumenty określające projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju
b) projektowane geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia
c) w razie potrzeby – warunki wtłaczania wód do górotworu
5) w przypadku oferty składanej w postępowaniu przetargowym na udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, gdy składający ofertę chce zaproponować sposób zagospodarowania złoża odmienny od przedstawionego w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej tego złoża, dołącza do oferty 4 egzemplarze dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, który zawiera proponowane zmiany części inwestycyjnej tej dokumentacji dla obszaru objętego przetargiem, w stosunku do którego, w przypadku uznania tej oferty za najkorzystniejszą, zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie zatwierdzenia dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

Składający ofertę może z własnej inicjatywy przedstawić w ofercie dodatkowe informacje lub dołączyć do niej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty składane przez składającego ofertę powinny mieć formę oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem w sposób przewidziany przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Wymóg ten nie dotyczy kopii decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego oraz innych dokumentów, które mają być dołączone do oferty, a zostały wytworzone przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Ofertę składa się w zamkniętej kopercie albo zamkniętej paczce opatrzonej nazwą (firmą) składającego ofertę oraz określeniem przedmiotu przetargu.

Termin

Termin złożenia oferty zostanie określony w ogłoszeniu przetargowym (wynosi on minimum 90 dni od dnia ogłoszenia przetargu).

 1. Przeprowadzenie postępowania przetargowego

Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Ministra Klimatu i Środowiska. Komisja przetargowa dokonuje oceny spełnienia przez oferty wymogów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 13, oraz ocenia oferty na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4.

W toku dokonywania oceny ofert, komisja przetargowa może wezwać składających oferty do udzielenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, wskazując termin udzielenia odpowiedzi. Wyjaśnienia dotyczące treści ofert nie mogą prowadzić do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w treści oferty.

Zwycięzcą przetargu zostaje podmiot albo podmioty, których oferta uzyskała najwyższą ocenę. W przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę, operatorem jest podmiot wskazany w ofercie.

Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska protokół z przetargu. Natomiast minister ten przesyła protokół z przetargu wszystkim podmiotom uczestniczącym w przetargu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Protokół z przetargu, zawiera w szczególności:
1) określenie przedmiotu przetargu;
2) oznaczenie miejsca i czasu trwania przetargu;
3) imiona i nazwiska członków komisji przetargowej;
4) liczbę złożonych ofert i nazwy (firmy) składających oferty;
5) wskazanie ofert, które zostały zwrócone lub odrzucone, wraz z uzasadnieniem;
6) wyjaśnienia składających oferty dotyczące treści złożonych przez nich ofert;
7) oceny merytoryczne wszystkich złożonych w terminie ofert, które nie zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem, a także kolejność ofert;
8) wskazanie oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniem wyboru.

 1. Wniesienie protestu

Podmiot uczestniczący w przetargu ma prawo wniesienia do Ministra Klimatu i Środowiska protestu wobec czynności podjętych w przetargu z naruszeniem przepisów ustawy. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a także zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

Minister właściwy do spraw środowiska odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot niebędący uczestnikiem przetargu.

Termin

W terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu z przetargu.

 1. Powiadomienie innych uczestników przetargu o wniesieniu protestu przez przedsiębiorcę oraz rozpatrzenie protestu

Minister Klimatu i Środowiska powiadamia niezwłocznie podmioty uczestniczące w przetargu o wniesieniu protestu. Protest rozpatrywany jest w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. W przypadku uwzględnienia protestu, czynność oprotestowaną powtarza się. W przypadku powtórzenia oprotestowanych czynności terminy, o których mowa w art. 49p ust. 1-3 albo art. 49s ust. 1, ulegają zawieszeniu. W sprawach związanych z protestem minister właściwy do spraw środowiska wydaje postanowienia.

Termin

Powiadomienie uczestników – niezwłocznie.

Rozpatrzenie protestu - w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

 1. Wezwanie operatora do przekazania projektu umowy o współpracy

W przypadku gdy w przetargu została wybrana oferta złożona wspólnie przez kilka podmiotów, Minister Klimatu i Środowiska wzywa operatora do przekazania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, projektu umowy o współpracy.

W przypadku stwierdzenia niezgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną ofertą lub ustawą, minister wyznacza dodatkowy termin 14 dni na usunięcie niezgodności.

W przypadku, gdy projekt umowy o współpracy jest zgodny ze złożoną ofertą oraz ustawą minister niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, informuje o tym operatora.

Termin

Niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z przetargu.

 1. Przesłanie podpisanej umowy o współpracy do Ministra Klimatu i Środowiska

Po otrzymaniu informacji od Ministra Klimatu i Środowiska o zgodności projektu umowy z ofertą oraz przepisami ustawy, operator przesyła niezwłocznie ministrowi podpisaną przez wszystkie podmioty umowę o współpracy.

Termin

Jak najszybciej.

 1. Wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz na wydobywanie węglowodorów ze złóż i zawarcie umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego

Minister Klimatu i Środowiska udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża niezwłocznie:

1) po otrzymaniu protokołu z przetargu - na rzecz zwycięzcy przetargu

albo

2) w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę - po przekazaniu organowi koncesyjnemu umowy o współpracy - na rzecz stron tej umowy i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji podmiotom uczestniczącym w postępowaniu przetargowym, które nie są zwycięzcą przetargu

Koncesja wydawana jest na okres 10-30 lat i dzieli się na fazy: poszukiwania i rozpoznawania (do 5 lat, z możliwością przedłużenia o 2 lata) oraz wydobywania.

Minister właściwy do spraw środowiska przesyła wnioskodawcy oryginał koncesji (za potwierdzeniem odbioru), natomiast kopie decyzji niezwłocznie doręczane są właściwym miejscowo organom koncesyjnym, organom nadzoru górniczego i wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), a także Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, państwowej służbie geologicznej oraz Ministrowi Aktywów Państwowych. Kopie decyzji dotyczących obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie doręcza się właściwemu terenowemu organowi administracji morskiej.

 

Po wydaniu koncesji następuje podpisanie przez ministra właściwego do spraw środowiska ze zwycięzcą przetargu, a w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę - ze wszystkimi tymi podmiotami umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.

 

Minister Klimatu i Środowiska odmawia udzielenia koncesji, jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tego planu - uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych. Odmowa udzielenia koncesji następuje także w przypadku gdy:

1) żadna z ofert nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4

2) przed udzieleniem koncesji zwycięzcy przetargu, a w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – operatorowi albo wszystkim podmiotom, uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, określa:

1)   rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2)   przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3)   w przypadku gdy jest udzielana na rzecz stron umowy o współpracy - operatora oraz wskazuje zgodnie z umową o współpracy udziały stron umowy w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;

4)   czas obowiązywania koncesji;

5)   termin rozpoczęcia zamierzonej działalności, a w razie potrzeby - przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie zamierzonej działalności;

6)   szczególne warunki wykonywania zamierzonej działalności, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub racjonalnego gospodarowania złożem;

7)   warunki zabezpieczenia, o których mowa w art. 49x ust. 2, o ile je przewidziano w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h ust. 2, w szczególności wysokość, zakres i sposób ustanowienia tego zabezpieczenia.

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, może określać warunki wtłaczania wód do górotworu.

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również:

1)   cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz minimalną kategorię rozpoznania złoża;

2)   czas trwania fazy:

a)  poszukiwania i rozpoznawania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie od dnia jej udzielenia do dnia zakończenia dokumentowania złoża w przestrzeni wyznaczonej koncesją albo przekazania właściwemu organowi dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4; zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów przed upływem czasu trwania tej fazy nie stanowi jej zakończenia,

b)  wydobywania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie od dnia wydania decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1, do dnia cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy tej koncesji; rozpoczęcie fazy wydobywania może nastąpić w czasie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania;

3)   harmonogram, w podziale na lata, realizacji obowiązków wynikających z tej koncesji, w tym wynikających z harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych;

4)   częstotliwość, tryb i format przekazywania organowi koncesyjnemu informacji o wynikach realizacji obowiązków określonych w harmonogramach, o których mowa w pkt 3;

5)   wysokość opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów;

6)   warunki zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, w szczególności wysokość, zakres i sposób ustanowienia tego zabezpieczenia;

7)   zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych.

Koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również:

1)   granice obszaru górniczego i terenu górniczego;

2)   minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem.

 1. Ustanowienie zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji

Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża udziela się pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji oraz finansowania likwidacji wyrobisk górniczych w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy koncesji. Zabezpieczenie ustanawia się na okres od dnia udzielenia koncesji do dnia zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny interes publiczny związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża może zostać udzielona pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją.

Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do wysokości kosztów prac geologicznych, w tym robót geologicznych. Wysokość zabezpieczenia nie może przekraczać równowartości 20% tych kosztów.

Zabezpieczenie wnosi się w następujących formach:

1)   pieniądzu

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

3)   gwarancjach bankowych

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

6)   wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

7)   zastawie na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa

Dowód ustanowienia zabezpieczenia należy przedstawić ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie 30 dni od dnia udzielenia koncesji. Corocznie, w terminie do końca stycznia, przedkłada się organowi koncesyjnemu aktualny dowód istnienia zabezpieczenia.

Dokumenty

Termin

30 dni od dnia udzielenia koncesji.

 1. Wniesienie opłaty za działalność z zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, wnosi opłatę ustalaną w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego koncesją. Opłata ma charakter jednorazowy i jest wnoszona w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja stała się ostateczna. Dowód wniesienia opłaty przedsiębiorca niezwłocznie przekazuje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, urzędu gminy, starostwa powiatowego, urzędu wojewódzkiego, na terenie których prowadzona jest działalność oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Ile zapłacisz

Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi w 2023 r. 253,07 zł.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

W terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja stała się ostateczna.

 1. Przekazanie decyzji o udzieleniu koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża wraz z mapami obszaru górniczego w celu wpisania do rejestru obszarów górniczych

W celu wpisania obszaru górniczego do rejestru obszarów górniczych, minister właściwy do spraw środowiska przesyła do Państwowego Instytutu Geologicznego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udzieleniu koncesji stała się ostateczna, kopię decyzji o udzieleniu koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, mapy obszaru górniczego i terenu górniczego, kopię decyzji o zatwierdzeniu lub kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny oraz inne dokumenty związane z czynnościami rejestrowymi.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy dokonuje wpisu do rejestru obszarów górniczych w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów będących podstawą wpisu. Adnotację o wpisie obszaru górniczego do rejestru zamieszcza się na każdym egzemplarzu mapy obszaru górniczego. Mapę obszaru górniczego wraz z adnotacją o wpisie tego obszaru do rejestru przekazuje się przedsiębiorcy oraz właściwemu miejscowo organowi koncesyjnemu, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów będących podstawą wpisu.

Do księgi rejestrowej wpisuje się:

1) nazwę:

a) obszaru górniczego, z oznaczeniem „obszar górniczy”

b) zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla, z oznaczeniem „zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla”

2) nazwę terenu górniczego

3) nazwę złoża i rodzaj kopaliny

4) powierzchnię:

a) obszaru górniczego

b) zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla

5) powierzchnię terenu górniczego

6) położenie administracyjne:

a) obszaru górniczego oraz terenu górniczego

b) zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla

7) nazwę i siedzibę oraz numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla w obszarze górniczym

8) znak i datę wydania decyzji o udzieleniu koncesji, w której wyznaczono obszar górniczy, wraz z oznaczeniem organu wydającego decyzję oraz okres, na jaki została udzielona koncesja

9) znak i datę wydania kolejnych decyzji o zmianie lub przeniesieniu na inny podmiot koncesji, w której wyznaczono obszar górniczy, wraz z oznaczeniem organu wydającego decyzję

10) znak i datę wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie albo cofnięcie koncesji, w której wyznaczono obszar górniczy, wraz z oznaczeniem organu wydającego decyzję

11) informację o wyznaczeniu, w granicach obszaru górniczego, innego obszaru górniczego, ze wskazaniem jego nazwy, znaku i daty wydania decyzji wyznaczającej granice obszaru górniczego i terenu górniczego oraz dolnej i górnej granicy nowo wyznaczonego obszaru górniczego, jeżeli zostały określone w koncesji

12) informację o lokalizacji obszaru górniczego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-1992”, ze wskazaniem numeru arkusza, jego godła i nazwy na mapie Polski w skali 1:50 000

13) informację o przekazaniu Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla, z oznaczeniem daty przejęcia odpowiedzialności

14) oznaczenie teczki ze zbiorem dokumentów, o którym mowa w § 2 pkt 2

Termin

W terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udzieleniu koncesji stała się ostateczna.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Minister właściwy do spraw środowiska wyda ci koncesję po tym, jak otrzyma protokół z przetargu.

Jak możesz się odwołać

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, masz 14 dni na złożenie wniosku do Ministra Klimatu i Środowiska o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z art. 127 kpa). Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – możesz złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska.

Warto wiedzieć

Zanim zaczniesz wydobywać

Rozpoczęcie fazy wydobywania wymaga uzyskania decyzji inwestycyjnej. Decyzję inwestycyjną wydaje Minister Klimatu i Środowiska na wniosek, w którym określa się:

 • prawa do nieruchomości, w granicach której ma być wykonywane wydobywanie węglowodorów ze złoża, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca
 • termin rozpoczęcia wydobywania węglowodorów ze złoża
 • złoże węglowodorów lub jego część, która ma być przedmiotem wydobywania
 • wielkość i sposób zamierzonego wydobywania węglowodorów ze złoża, a także stopień zamierzonego wykorzystania zasobów, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących
 • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, wyznaczone na podstawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów oraz przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju
 • geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobywania węglowodorów ze złoża, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu określone w dokumentacji hydrogeologicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. b

 

Opłaty eksploatacyjne

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa się co roku w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, powiatu i województwa, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez wezwania.

 

Obowiązki informacyjne

Przedsiębiorca, a w przypadku gdy koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża jest udzielona na rzecz stron umowy o współpracy - operator, przez czas obowiązywania koncesji, jest obowiązany do prowadzenia strony internetowej zapewniającej nieodpłatny dostęp do danych teleadresowych stron umowy o współpracy, do kopii koncesji oraz decyzji ją zmieniających, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji inwestycyjnej, decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego oraz decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów. Strona internetowa zapewnia także dostęp do mapy w skali co najmniej 1:50 000 z naniesionymi granicami przestrzeni wyznaczonej koncesją i lokalizacji wierceń prowadzonych w fazie poszukiwania i rozpoznawania, a w przypadku wydobywania węglowodorów ze złoża - z naniesionymi granicami obszaru górniczego i terenu górniczego, wraz ze współrzędnymi płaskimi prostokątnymi punktów załamania tych granic w państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Przedsiębiorca jest również obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych, zawartych we wniosku o udzielenie koncesji, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

Obowiązki sprawozdawcze

Przedsiębiorca od dnia uzyskania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej, jest obowiązany do przekazywania organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża. Przekazywanie parametrów następuje w postaci papierowej i elektronicznej, nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania, w zakresie, formatach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych.

 

Zmiana koncesji

Do zmian koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża nie stosuje się postępowania przetargowego, chyba że zmiana koncesji zmierza do powiększenia obszaru górniczego lub przestrzeni nią wyznaczonej. Zmiana koncesji może nastąpić w przypadku uzasadnionym w szczególności warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem. Wniosek o zmianę koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, zawiera szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian. Do wniosku dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku gdy zmiana koncesji wpływa na warunki umowy o współpracy, dołącza się także zmianę tej umowy.

Czy ta strona była przydatna?