Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne

Jeśli chcesz prowadzić skup ryb i produktów rybnych pochodzących z połowów morskich, musisz być wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne. Jak uzyskać taki wpis dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do skupu wprowadzanych do obrotu produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich jest uprawniony przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne, prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wpis do rejestru może uzyskać przedsiębiorca spełniający wymagania weterynaryjne i jednocześnie posiadający nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek miesiąc przed rozpoczęciem działalności polegającej na skupowaniu wprowadzonych do obrotu produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis do rejestru skupujących zawiera:

1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;

2) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej wraz z oznaczeniem symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Oryginał albo kopia ostatecznej decyzji powiatowego lekarza weterynarii o stwierdzeniu spełnienia wymagań weterynaryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (potwierdzony za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez przedsiębiorcę).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Przedsiębiorca dostarcza kopię ostatecznej decyzji powiatowego lekarza weterynarii o stwierdzeniu spełnienia wymagań weterynaryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego przedsiębiorcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem.

Termin

Złóż wniosek miesiąc przed rozpoczęciem działalności polegającej na skupowaniu wprowadzonych do obrotu produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich.

 1. Weryfikacja wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza czy wniosek i załącznik spełniają wymagania ustawowe oraz czy została wniesiona opłata skarbowa.

Jeśli wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne nie spełnia wymagań, wówczas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa w formie pisemnej przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia.

 1. Usunięcie braków we wniosku

Przedsiębiorca usuwa braki we wniosku lub załącznikach wskazane w wezwaniu i przekazuje je, w terminie określonym w wezwaniu, ponownie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Termin

W terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia.

 1. Ponowna weryfikacja wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie sprawdza, czy wniosek i załącznik spełniają wymagania ustawowe.

Jeśli przedsiębiorca nie usunął w terminie wszystkich braków, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej do usunięcia pozostałych braków w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia.

Jeżeli wnioskodawca mimo ponownego wezwania do usunięcia braków nie usunął wszystkich braków w terminie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmawia w drodze decyzji, wpisu do rejestru skupujących.

 1. Wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia

W przypadku, gdy wniosek został zweryfikowany pozytywnie i przedsiębiorca spełnia wymagania ustawowe Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne i wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

17,00 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II. pkt 21.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W przypadku odmowy dokonania wpisu, przedsiębiorca może wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może określić, w drodze rozporządzenia, produkty rybne inne niż pochodzące z połowów w wodach morskich, które mogą być skupowane od producenta wyłącznie przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru skupujących, mając na uwadze zapewnienie racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami wód, ich ochronę oraz zapewnienie środków kontroli obrotu określonymi gatunkami ryb.

Przedsiębiorca może ponownie wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru skupujących produkty rybne po upływie roku od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z tego rejestru stała się ostateczna.

Rejestr skupujących produkty rybne

Zobacz rejestr skupujących produkty rybne.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólna 30,  zwany dalej „Administratorem danych”; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne i wydania zaświadczenia o wpisie do ww. rejestru na podstawie złożonego wniosku do ministra właściwego do spraw rybołówstwa; 

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 678, z późn. zm.); 

4) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych innemu podmiotowi, tj.: 

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  
  (np. w zakresie rejestracji korespondencji, centralnego wydruku); 

 • innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,  

 • sprostowania danych osobowych, 

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,  

 • usunięcia danych  osobowych w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;  

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne aż do momentu wydania decyzji, o której mowa  
w art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 678,  
z późn. zm.). W związku z obowiązkiem archiwizowania Pani/Pana dane osobowe zawarte  
w przedmiotowym rejestrze będą przechowywane 10 lat na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia  
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.); 

9) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, adres e-mail: iod@minrol.gov.pl, tel. 22 623 26 25. 

Czy ta strona była przydatna?