Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych

Nabyłeś nieruchomość ze zgłoszeniem budowy i chcesz kontynuować budowę na podstawie tego zgłoszenia? Przenieś na siebie zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-Budownictwo. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku zmiany inwestora (na przykład w wyniku zmiany właściciela działki lub terenu), nabywca może przenieść na siebie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Decyzję o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, który przyjął zgłoszenie budowy.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłącznie dotychczasowy i nowy inwestor.

Dotychczasowy inwestor, którego zgłoszenie zostało przyjęte przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlane musi się zgodzić na przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych

Zgłoszenie musi być ważne, czyli jeżeli nie rozpoczęto jeszcze wykonywania robót budowlanych, to od określonego w przenoszonym zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót budowlanych do dnia złożenia wniosku o przeniesienie zgłoszenie nie minęły 3 lata

Jeżeli jednak inwestor rozpoczął już roboty budowlane, to zgłoszenie nie wygasa i jest ważne niezależnie od długości przerwy w wykonywaniu robót budowlanych.

Pamiętaj! Nowy inwestor musi przyjąć wszystkich warunków zawartych w przenoszonym zgłoszeniu. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo.


Decyzję o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych wydaje organ, który przyjął zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

Uwaga! W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego, wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który przyjął zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu, wojewody), który ma przenieść zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

Nowy inwestor musi złożyć:

 • oświadczenie o:
  • przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę
  • posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana - jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno być złożone przez podmiot, na który ma być przeniesione zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (nowy inwestor).

Ważne! W przypadku spełnienia tych warunków, organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek przenieść zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych na rzecz nowego inwestora.

Dokumenty

 1. Weryfikacja formalna wniosku

Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne i który dokona weryfikacji formalnej wniosku: sprawdzi czy jest kompletny, poprawnie wypełniony i czy są do niego załączone właściwe dokumenty.

Jeżeli wniosek zawiera braki, zostaniesz wezwany do ich usunięcia w terminie co najmniej 7 dni. Jeżeli nie usuniesz braków, twoja sprawa pozostanie bez rozpoznania.

Jeżeli nie wpłacisz należności tytułem opłat i kosztów postępowania, dostaniesz wezwania do ich opłacenia ze wskazanym terminem w którym musisz to zrobić. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek zostanie ci zwrócony.

Na każdym etapie postępowania organ prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

 1. Wydanie decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych

Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje analizy złożonych dokumentów.

 • Jeżeli złożony wniosek nie ma braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, a przyjęte zgłoszenie nie wygasło, to organ prowadzący postępowanie ma obowiązek przenieść przedmiotowe zgłoszenie  i wydać decyzję o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.
 • Jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może przenieść zgłoszenia budowy (na przykład nie zgadza się na to inwestor, który pierwotnie dokonał zgłoszenie, czy też nie przyjęcia wszystkich warunków wynikających z przedmiotowego zgłoszenia), wydawana jest decyzja o odmowie przeniesienia zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 90 zł – opłata skarbowa za przeniesienie zgłoszenia

W przypadku wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, opłatę skarbową zapłacisz tylko, gdy oprócz funkcji mieszkalnej pełni on inną funkcję (na przykład niemieszkalną użytkową).​

 • 10 zł – opłata skarbowa za przeniesienie zgłoszenia, które dotyczy inwestycji innych niż:
  • budowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  • przebudowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  • budowa sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

Opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.


 •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Odwołanie od decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych możesz złożyć, jeżeli jesteś dotychczasowym lub nowym inwestorem. 

Odwołanie składasz do:

 • urzędu wojewódzkiego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydało ci starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci urząd wojewódzki.

Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie możesz złożyć ty – jako inwestor, a także inne strony postępowania, niezadowolone z decyzji urzędu.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej będzie ostateczna.

Warto wiedzieć

Zobacz jak złożyć zgłoszenie budowy lub robót budowlanych - bez projektu budowlanego oraz jak złożyć zgłoszenie budowy z projektem budowlanym.

Czy ta strona była przydatna?