Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Sprawozdanie składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów, przez indywidualne konto w systemie BDO.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto składa sprawozdania

Lista przedsiębiorców, którzy mają obowiązek składania sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, została określona art. 73 ustawy o odpadach. Należą do nich: 

Przykładowe przedsiębiorstwa, które muszą składać sprawozdania to: hurtownie i producenci sprzętu AGD/RTV, hurtownie motoryzacyjne (sprzedające np. opony, oleje smarowe, akumulatory, itp.), hurtownie owoców i warzyw, dealerzy samochodowi, huty szkła, producenci opakowań z papieru i tektury, producenci opakowań z metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz drewna, sklepy i hurtownie wielobranżowe, fabryki mebli i wiele, wiele innych.

Co to jest BDO

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji oraz modułów ewidencji i sprawozdawczości, pozwoli na gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami o odpadach. Jej użytkownicy mają realizować obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie złóż elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO, do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Złóż sprawozdanie do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Urząd przyjmie twoje sprawozdanie i sprawdzi:

 • czy zostało ono złożone w ustawowym terminie,
 • czy zawiera niezbędne dane identyfikujące twoją firmę,
 • czy zawiera poprawne informacje.

Jeśli w wyniku weryfikacji twojego sprawozdania urząd uzna, że przekazane przez ciebie informacje są nieprawdziwe, otrzymasz wezwanie do korekty sprawozdania w systemie BDO. Urząd wyznaczy ci termin na przekazanie korekty.


Twoje sprawozdanie będzie zawierać: dane identyfikujące podmiot, numer rejestrowy, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany.

W zależności o tego, do jakiej kategorii przedsiębiorcy objętego obowiązkiem sprawozdawczym należysz, lub jakie odpady wprowadzasz do obrotu, twoje sprawozdanie będzie zawierało inny zestaw informacji szczegółowych. Poniżej znajdziesz orientacyjny zakres sprawozdań. Szczegółowy zakres sprawdzisz w systemie BDO, po zalogowaniu na swoje konto.

W zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, m.in informacje o:

 • masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane
 • liczbie wprowadzonych do obrotu lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego,
 • masie opakowań, w tym opakowań środków niebezpiecznych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
 • masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, w tym odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań środków niebezpiecznych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według sposobu ich odzysku i recyklingu,
 • osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań środków niebezpiecznych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
 • wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, w tym opakowań środków niebezpiecznych - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu.
 • masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, z podziałem na opakowania jednorazowego użytku oraz opakowania wielokrotnego użytku - w przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach,
 • przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

W zakresie lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego objętych opłatą recyklingową:

 • informację o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego;

W zakresie funkcjonowania systemu kaucyjnego, m.in. informacje o: 

W zakresie produktów wymienionych w załączniku 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowejm.in informacje o:

 • masie produktów wprowadzonych na terytorium kraju,
 • masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów poużytkowych,
 • osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych,
 • wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla poszczególnych produktów wymienionych w załączniku 4 a - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.

W zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załącznikach nr 6, 9 i 10 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, o których mowa w tej ustawie, m.in. informacje o:

 • masie i liczbie wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do tej ustawy będących opakowaniami oraz wymienionych w pkt 1 i 4 w sekcji I załącznika nr 9 do tej ustawy, w tym zawartości tworzyw sztucznych,
 • masie wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz masie zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady zawierających tworzywa sztuczne,
 • osiągniętych poziomach selektywnego zbierania narzędzi połowowych stanowiących odpady zawierających tworzywa sztuczne.

Sprawdż wysokość opłaty produktowej dla opakowań.

Jeśli prowadzisz sprzedaż detaliczną, hurtową lub gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napojami lub żywnością pakowaną przez tego przedsiębiorcę w te produkty, musisz pobierać opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach.

Sprawdź wysokość stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami.

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytkuz tworzyw sztucznych wymienione w:

 • sekcjach I i III załącznika nr 9 do ustawy albo
 • sekcji II załącznika nr 9 do ustawy

wnosi opłatę na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych syste-
mach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadówi ich przetwarzania, a także uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu.

Sprawdź stawki opłaty na pokrycie kosztów zbierania odpadów.

W zakresie pojazdów informacje o:

 • liczbie pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku,
 • liczbie dni, w których do zapewnienia sieci zbierania pojazdów brakowało kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów,
 • wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

W zakresie sprzętu oraz zużytego sprzętu w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym m.in. informacje o:

 • masie sprzętu wprowadzonego do obrotu, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, oraz na sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych i na sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych,
 • masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe,
 • masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania,
 • masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia,
 • masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
 • masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w celu poddania ich recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku, oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
 • osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, poziomie odzysku oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
 • wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych grup sprzętu - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,
 • wykazie zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi została zawarta umowa, o której mowa w  art 23 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przez wprowadzającego sprzęt lub organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, za pośrednictwem której autoryzowany przedstawiciel lub wprowadzający sprzęt realizuje obowiązki wynikające z tej ustawy,
 • informacje o sposobie przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych ze wskazaniem, czy obowiązek ten był zrealizowany samodzielnie, czy za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W zakresie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów, m.in. informacje o:

 • rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
 • wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art 36 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków, o których mowa w art. 37 ust. 4 pkt 2 ustawy o bateriach i akumulatorach.

W zakresie zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, m.in. informacje o:

 • osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • o wysokości należnej opłaty produktowej - w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • wykazie punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którym wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę, o której mowa w art. 32 ust 1 ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • wykazie miejsc odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.

Termin

Sprawozdanie złóż elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO, do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

 1. Popraw sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Jeśli otrzymasz z urzędu wezwanie do korekty sprawozdania, złóż ją w wyznaczonym przez urząd terminie. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu i nie złożysz w nim korekty urząd uzna, że nie wykonałeś swojego ustawowego i nie złożyłeś sprawozdania za dany rok. W takim przypadku, marszałek województwa zawiadomi właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który nałoży na ciebie karę grzywny.

Jeśli otrzymałeś decyzję od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o nałożeniu grzywny, zapłać ją we wskazanym terminie, na rachunek bankowy wskazany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Pamiętaj, że zaległe sprawozdanie musisz jak najszybciej złożyć do marszałka województwa. W przeciwnym wypadku, grzywna może być nałożona na ciebie wielokrotnie.

Termin

Zgodnie z terminem określonym w wezwaniu (nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd nie akceptuje formalnie sprawozdań. Wysłane sprawozdanie będzie widoczne na twoim koncie, w systemie BDO.

Warto wiedzieć

Czy można zlecić złożenie sprawozdania

 • Obowiązek przekazywania sprawozdań z zakresu wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gospodarowania zużytym sprzętem możesz zlecić organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile zawarłeś z nią odpowiednią umowę;
 • Obowiązek przekazywania sprawozdań z zakresu wprowadzania baterii i akumulatorów oraz gospodarowania odpadami z nich powstającymi możesz zlecić podmiotowi pośredniczącemu, o ile zawarłeś z nim odpowiednią umowę;
 • Obowiązek przekazywania sprawozdań z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi możesz zlecić organizacji odzysku opakowań. Jest to firma (spółka akcyjna), z którą zawierasz odpowiednią umowę.

Jeśli zleciłeś organizacji odzysku opakowań sporządzenie rocznego sprawozdania, musisz przekazać jej wszelkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania. Organizacja odzysku opakowań sporządza i składa marszałkowi województwa roczne sprawozdanie wraz z wykazem przedsiębiorców, którzy zlecili jej sporządzenie sprawozdania.

Jeśli nie przekazałeś organizacji odzysku opakowań informacji o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach, to musisz złożyć (samodzielnie) marszałkowi województwa dodatkowe, roczne sprawozdanie w zakresie tych produktów w opakowaniach.

Co zrobić z dokumentami

Przechowuj przez 5 lat dokumenty, na podstawie których sporządziłeś sprawozdanie. Termin 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie.

Kiedy przedawnia się obowiązek złożenia sprawozdania

Obowiązek sporządzenia sprawozdania przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, za który trzeba było sporządzić sprawozdanie.

Czy ta strona była przydatna?