Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy

Jeżeli poszukujesz pracowników możesz zgłosić swoją ofertę do powiatowego urzędu pracy. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Skorzystaj z e-formularza na stronie praca.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Powiatowy urząd pracy pozyskuje oferty pracy zgłoszone przez pracodawców prowadzących działalność na terytorium Polski.

Pracodawca korzystający z pomocy powiatowego urzędu pracy ma możliwość bezpłatnego poszukiwania kandydatów do pracy na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein), poprzez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES.

Oferty pracy zgłoszone do powiatowego urzędu pracy upowszechniane są za pośrednictwem Centralnej Bazy Ofert Pracy i przesyłane do bazy ofert pracy na portalu EURES.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy, albo do innego wybranego przez siebie urzędu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś ofertę pracy

Możesz zgłosić ofertę podczas wizyty w urzędzie pracy albo przesłać ją pocztą, faksem lub e-mailem.

Po założeniu konta na stronie praca.gov.pl, możesz również zgłosić ofertę przez internet - wypełnij e-formularz znajdujący się na tej stronie. Formularze internetowe można też znależć na stronach poszczególnych powiatowych urzędów pracy, na przykład, w Warszawie: Zgłoszenie oferty pracy | WORTAL (praca.gov.pl).

Pamiętaj! Nie możesz zgłosić tej samej oferty jednocześnie do więcej niż jednego powiatowego urzędu pracy.

W zgłoszeniu oferty pracy podaj:

 • nazwę, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej
 • informację dotyczącą ukarania lub skazania prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo objęcia postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy
 • czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej
 • informacje dotyczące zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwy stanowiska, liczby wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólnego zakresu obowiązków, miejsca wykonywania pracy, rodzaju umowy w oparciu, o którą będzie wykonywana praca, wysokości proponowanego wynagrodzenia brutto, daty rozpoczęcia pracy, informacji o systemie i rozkładzie czasu pracy, systemie wynagradzania, wymiarze czasu pracy i okresie zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej
 • oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości
 • czy jesteś zainteresowany zatrudnieniem kandydatów z państw UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • okres obowiązywania oferty
 • częstotliwość kontaktów w sprawie oferty pracy
 • potwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju
 • informację o możliwości upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego
 • oczekiwania dotyczące dodatkowego:
  • upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie obejmuje dane dotyczące m.in. :

1) pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące okoliczności nienaruszenia przepisów prawa pracy w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,

2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system  wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej,

3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości oraz szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,

4) postępowania z ofertą pracy, w tym: okres aktualności oferty, częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub jego pracownikiem, wskazanym przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwość upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwania dotyczące dodatkowego:

a) upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,

b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach.

W przypadku zgłoszenia oferty pracy dla obywateli UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego dookreślone powinny być:

 • szczegółowe dane dotyczące pracodawcy (m. in. dane teleadresowe, formy kontaktów i osoby uprawnione do kontaktów, forma prawna prowadzonej działalności, PKD)
 • wymagania w zakresie znajomości języka polskiego, z określeniem poziomu jego znajomości
 • wymagania dotyczące języka, w jakim kandydaci z państw UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zainteresowani ofertą pracy mają przekazywać pracodawcy krajowemu podania o pracę, życiorysy lub inne wymagane dokumenty
 • możliwości zapewnienia pracownikowi zakwaterowania lub wyżywienia z informacją, kto ponosi koszty w tym zakresie
 • możliwości i warunki sfinansowania lub dofinansowania kosztów podróży lub przeprowadzki, ponoszonych przez pracownika
 • przyczyny wykonywania pracy w innym miejscu niż siedziba pracodawcy krajowego w przypadku zaistnienia takiej sytuacji
 • wskazanie państw UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których oferta ma zostać dodatkowo upowszechniona
 • innych, niezbędnych faktów ze względu na charakter wykonywanej pracy.
 1. PUP weryfikuje dane zgłoszone w ofercie pracy

Powiatowy urząd pracy, do którego wpłynęła oferta pracy, weryfikuje poprawność i kompletność przekazanych danych.

Powiatowy urząd pracy nie przyjmie oferty pracy:

 • jeśli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną
 • która już została zgłoszona w innym powiatowym urzędzie pracy.

Urząd może odmówić przyjęcia do realizacji oferty, gdy pracodawca w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

 1. PUP publikuje ofertę pracy

Przyjętą do realizacji ofertę pracy upowszechnia się:

 • podając informację o ofercie w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie powiatowego urzędu pracy
 • zamieszczając w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz w bazie ofert pracy na portalu EURES
 • przekazując w postaci elektronicznej, do powiatowych urzędów pracy wskazanych w zgłoszeniu przez pracodawcę, w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach
 • wykorzystując inne formy przekazu, jeżeli powiatowy urząd pracy posiada takie możliwości, np. strona internetowa urzędu.

W przypadku ofert zawierających dane pracodawcy (oferty otwarte), osoby zainteresowane daną ofertą mają możliwość bezpośredniego kontaktu  z pracodawcą w sposób przez niego ustalony.

W przypadku ofert pracy, które nie zawierają danych pracodawcy (oferty zamknięte), informacja o pracodawcy udostępniana jest bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w urzędzie pracy, spełniającym wymagania określone przez pracodawcę w ofercie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Oferta pracy zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż następnego dnia po dniu przyjęcia do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

Jak możesz się odwołać

Odmowa przyjęcia do realizacji oferty pracy wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony powiatowego urzędu pracy. W przypadku gdy powiatowy urząd pracy odmówi przyjęcia do realizacji oferty pracy, przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

Czy ta strona była przydatna?