Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oblicz i zapłać opłatę paliwową

Produkujesz lub sprowadzasz paliwa silnikowe lub gaz? Składasz deklaracje akcyzowe w tym zakresie? Musisz złożyć informację o opłacie paliwowej i ją opłacić. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Załóż konto i zarejestruj się na PUESC. Wypełnij interaktywny formularz. Aby go podpisać wystarczy certyfikat celny, który uzyskasz na tym portalu.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czynności związane z wprowadzeniem na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu powstaje obowiązek zapłaty opłaty paliwowej.

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej obejmuje: produkcję, nabycie wewnątrzwspólnotowe i import paliw silnikowych i gazu, a także inne czynności, które z udziałem tych paliw prowadzą do naliczenia akcyzy, na przykład przekroczenie dopuszczalnych norm ubytków.

Opłatę paliwową od paliw silnikowych płacą:

 • producenci paliw silnikowych i gazu
 • importerzy paliw silnikowych i gazu
 • podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, paliw silnikowych i gazu
 • uprawnieni odbiorcy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 
 • inne podmioty podlegające, na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Sprawdź wykaz paliw i gazu, których dotyczy opłata.

Gdzie załatwisz sprawę

Jeśli paliwo silnikowe lub gaz pochodzi z importu to informację o opłacie paliwowej przesyłasz do urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce odprawy celnej.

W pozostałych przypadkach informacje o opłacie paliwowej składasz do urzędu skarbowego właściwego dla akcyzy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wprowadzasz na rynek krajowy paliwa silnikowe oraz gaz

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych lub gazu. To oznacza, że nie każde wprowadzenie na rynek paliwa skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty opłaty paliwowej, a tylko takie, które jednocześnie wywołuje obowiązek uiszczenia akcyzy.

W rezultacie, opłacie tej nie podlegają paliwa i gaz:

 • wobec których stosowana jest procedura zawieszenia poboru akcyzy (produkcja i magazynowanie paliw w składzie podatkowym lub ich przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem systemu EMCS PL2)
 • zwolnione od akcyzy z uwagi na ich przeznaczenie.

 1. Zgłoś do obciążenia zabezpieczenie akcyzowe lub celne

Opłata paliwowa podlega zabezpieczeniu zabezpieczeniem akcyzowym (generalnym lub ryczałtowym) na zasadach określonych w ustawie o podatku akcyzowym, w celu zagwarantowania wykonania powstałego albo mogącego powstać obowiązku jej zapłaty.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego (w przypadku importu) odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać. Obciążenie zabezpieczenia generalnego odnotowuje się po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe powstało lub powstał obowiązek zapłaty opłaty paliwowej lub mogą one powstać, po przedłożeniu przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:

 • oryginału karty do saldowania, na podstawie której dokonuje się ustalenia stanu wykorzystania tego zabezpieczenia
 • dokumentów określających rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych objętych tym zabezpieczeniem, w sposób umożliwiający obliczenie lub oszacowanie powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać.

Przedłożenie tych dokumentów, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego, w przypadku podmiotu:

 • prowadzącego skład podatkowy - powinno nastąpić z chwilą powstania obowiązku podatkowego z tytułu wyprodukowania wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wyprodukowaniu tego wyrobu
 • prowadzącego skład podatkowy, do którego wprowadzane są wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, przemieszczane na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego - następuje najpóźniej wraz z dokonaniem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym
 • prowadzącego działalność gospodarczą, który nabywa wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju - następuje najpóźniej z chwilą złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym
 • posiadającego zezwolenie na wyprowadzanie z cudzego składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy - następuje przed wyprowadzeniem ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Z kolei w sytuacji importu, obciążenie zabezpieczenia celnego na poczet opłaty paliwowej następuje z chwilą z chwilą zgłoszenia wyrobów akcyzowych do odprawy celnej. Zabezpieczenia dokonuje urząd celno-skarbowy.

Obciążenie zabezpieczenia celnego nie występuje, gdy:

 • wyroby są obejmowane procedurą składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej
 • wyroby akcyzowe zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą opłaty paliwowej lub odnotowanie użycia zabezpieczenia ryczałtowego z uwzględnieniem kwoty opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać w przypadku prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy, zarejestrowanego wysyłającego oraz podmiotu pośredniczącego, następuje automatycznie z wykorzystaniem systemu OSOZ2 oraz EMCS PL2 (dotyczy przemieszczeń paliwa w procedurze zawieszonego poboru akcyzy).

W systemie EMCS PL2 zabezpieczenie jest rozliczane elektronicznie przy współpracy z systemem OSOZ2, z użyciem "e-karty", którą wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Karta zawiera m. in.:

- dane podmiotu;

- kwotę i formę zabezpieczenia;

- kwoty powstałych lub mogących powstać zobowiązań;

- kwoty zwolnione z zabezpieczeń.

Wzór karty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Termin

Po stwierdzeniu, że powstał lub może powstać obowiązek zapłaty opłaty paliwowej oraz po przedłożeniu przez zainteresowany podmiot oryginału karty do saldowania oraz dokumentów określających rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych objętych zabezpieczeniem.

 1. Złóż informację i zapłać opłatę paliwową

Podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, od jakich podmioty są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

Obliczenia dokonujesz na składanym formularzu w sprawie opłaty paliwowej. Stawki opłaty paliwowej są zmienne i ulegają podwyższeniu na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m. in:

- dane osoby zobowiązanej;

- wskazanie organu, do którego kierowana jest informacja;

- wyliczenie należnych opłat;

- pouczenia.

 • Informację możesz wypełnić i przesłać listownie do urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego.
 • Możesz ją też wysłać elektronicznie wykorzystując interaktywny formularz znajdujący się na PUESC. Aby to zrobić załóż konto i zarejestruj się na portalu, wypełnij kreator i wyślij go przy użyciu:
  • podpisu kwalifikowanego
  • Profilu Zaufanego
  • certyfikatu celnego (uzyskasz go na portalu PUESC).

Termin

Złóż informację o opłacie paliwowej do:

 • urzędu skarbowego, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek jej zapłaty – w przypadkach: produkcji i nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych lub gazu oraz powstania obowiązku zapłaty akcyzy od paliw silnikowych lub gazu z innych przyczyn wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym
 • urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty w przypadku uprawnionego odbiorcy dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 
 • urzędu celno-skarbowego w terminie określonym dla należności celnych, czyli 10 dni od dnia odprawy – w przypadku importu paliw silnikowych lub gazu.

W tym samym terminie powstaje obowiązek zapłacenia opłaty paliwowej obliczonej i wykazanej w informacji.

 1. Odzyskaj zabezpieczenie akcyzowe lub celne

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego, odpowiednio w całości lub części, na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, w całości lub części, wygasły lub nie mogą już powstać oraz po przedłożeniu przez ten podmiot oryginału karty do saldowania, na której dokonano obciążenia tego zabezpieczenia generalnego.

W przypadku przemieszczania przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyjątkiem przemieszczania ich do składu podatkowego, który jest prowadzony przez ten podmiot, oraz w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego wysyłającego, innego niż prowadzący skład podatkowy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego po uzyskaniu potwierdzenia odbioru tych wyrobów przez ich odbiorcę.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, dotyczące wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, gdy towary te zostaną przez podmioty zużyte na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia. Zwolnienie następuje po dostarczeniu dokumentacji wynikającej z prowadzonej ewidencji, potwierdzającej zużycie wyrobów akcyzowych.

W przypadku importu naczelnik urzędu celno-skarbowego dokonuje zwolnienia zabezpieczenia celnego w części dotyczącej opłaty paliwowej, po potwierdzeniu po potwierdzeniu jej zapłaty.

W przypadku prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy i zarejestrowanego wysyłającego zwolnienie zabezpieczenia generalnego, podobnie jak jego obciążenie, może następować automatycznie z wykorzystaniem systemu OSOZ2 oraz EMCS PL2 (dotyczy przemieszczeń paliwa w procedurze zawieszenia poboru akcyzy).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Karta zawiera m. in.:

- dane podmiotu;

- kwotę i formę zabezpieczenia;

- kwoty powstałych lub mogących powstać zobowiązań;

- kwoty zwolnione z zabezpieczeń.

Wzór karty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Ile zapłacisz

W 2023 roku stawki opłaty paliwowej wynoszą:

 • 172,91 zł za 1000 litrów benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami

 •  372,90 zł za 1000 litrów olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa

 • 211,11 zł za 1000 kilogramów gazów i innych wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN.

Uwaga! Opłatę paliwową zawsze wpłacaj na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Jak możesz się odwołać

Do opłaty paliwowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Oznacza to, że informacja w sprawie opłaty paliwowej może być korygowana na analogicznych zasadach jak każda deklaracja podatkowa. W rezultacie skorygowanie informacji może następować przez złożenie korygującej informacji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Warto wiedzieć

Samodzielne saldowanie zabezpieczenia

Jeśli jesteś:

 • podmiotem prowadzącym skład podatkowy
 • zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
 • zarejestrowanym wysyłającym
 • podatnikiem posiadającym zezwolenie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

- możesz uzyskać zgodę na samodzielne saldowanie zabezpieczenia generalnego. Dzięki temu będziesz sam obciążać i zwalniać zabezpieczenie, pod warunkiem że uzgodnisz z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego sposób odnotowywania obciążania zabezpieczenia generalnego i jego zwalniania z obciążenia, który będzie pozwalał na każdorazowe ustalenie stanu wykorzystania tego zabezpieczenia.

Opłata emisyjna

Jeśli sprowadzasz lub produkujesz paliwa silnikowe, to oprócz opłaty paliwowej musisz uiszczać opłatę emisyjną. Przeczytaj, jak zapłacić opłatę emisyjną.

Aktualizacja wysokości akcyzowego zabezpieczenia ryczałtowego

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego co najmniej raz w roku ustala ponownie wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, szczególnie w przypadku:

 • zmiany maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych
 • zmiany ilości wyrobów akcyzowych
 • na twój wniosek.

Zwrot opłaty paliwowej

Opłata paliwowa podlega zwrotowi, na pisemny wniosek, w następujących przypadkach i na zasadach określonych dla zwrotu podatku akcyzowego:

 • gdy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby akcyzowe mają być wykorzystywane:
  • przez instytucje Unii Europejskiej
  • w ramach stosunków dyplomatycznych lub konsularnych, w odniesieniu do osób, które nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego miejsca pobytu na terytorium kraju
  • przez organizacje międzynarodowe uznawane przez właściwe organy na terytorium kraju oraz członków takich organizacji, w granicach i na warunkach określonych w konwencjach międzynarodowych ustanawiających takie organizacje lub w umowach w sprawie ich siedzib
  • przez siły zbrojne państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na terytorium którego podatek akcyzowy jest wymagalny, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
  • przez siły zbrojne państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego, innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na terytorium którego podatek akcyzowy jest wymagalny, a także przez siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju, Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego oraz przez dowództwa sojusznicze do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego personelu cywilnego lub w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn
  • do konsumpcji zgodnie z umową zawartą z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem że wyroby te są zwolnione od podatku od towarów i usług
 • dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju; zwrot przysługuje:
  • podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo
  • podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej
 • eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju; zwrot akcyzy przysługuje:
  • podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo
  • podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu
 • w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, skutkującego jej zakończeniem, powstało zobowiązanie podatkowe na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia przemieszczania zostanie ustalone, że naruszenie tych warunków nastąpiło faktycznie na terytorium państwa członkowskiego, to zwrot przysługuje gdy akcyza została pobrana na terytorium kraju - podmiotowi, który zapłacił akcyzę na terytorium kraju
 • gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii Europejskiej wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:
  • powstała nieprawidłowość na terytorium kraju lub
  • nie można ustalić miejsca, gdzie powstała nieprawidłowość, a powstanie tej nieprawidłowości zostanie stwierdzone na terytorium kraju.

Czy ta strona była przydatna?