Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej WIA

Sprzedajesz, produkujesz lub sprowadzasz wyroby akcyzowe i nie potrafisz określić ich kodu CN? Masz trudności z ustaleniem rodzaju wyrobu akcyzowego? Wystąp o wiążącą informację akcyzową WIA.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Organ podatkowy wydaje decyzję WIA, jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne oraz dotyczy:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dział Wiążącej Informacji Akcyzowej

Ul. Hercena 11
50-950 Wrocław

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 24,26, 53-333 Wrocław

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej WIA skieruj do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. 

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać szczegółowy opis towarów pozwalający na ustalenie ich tożsamości i dokonanie klasyfikacji w nomenklaturze celnej, skład towarów oraz wszelkie metody badania stosowane dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie klasyfikacji, wszelkie próbki, fotografie, plany, katalogi lub inne dostępne dokumenty mogące pomóc organom celnym w dokonaniu właściwej klasyfikacji towaru w nomenklaturze celnej, dołączone w formie załączników.

Dokumenty zawierające informacje uzupełniające o towarze to głównie: schematy, katalogi, atesty, fotografie, plany, instrukcje, informacje od producenta. Dokumenty te można załączyć w formie oryginałów lub kopii.

 1. Sprawdzenie formalne wniosku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu sprawdza czy wniosek został sporządzony na odpowiednim formularzu oraz czy dołączono do niego dokumenty, które w sposób właściwy opisują towar. Jeżeli wniosek o wydanie WIA nie spełnia wymogów formalnych, czyli nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub załączników, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które możesz złożyć zażalenie.

 1. Otrzymasz postanowienie określające kwotę opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz

Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić opłatę z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia takich badań lub analiz. Kwota oraz termin zapłaty są określane przez organ podatkowy w drodze postanowienia.

Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca musi zapłacić, w terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty za takie badania lub analizy. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym terminie, organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia.

Ważne! Na postanowienie o pozostawaniu wniosku bez rozpatrzenia albo określające kwotę opłaty służy zażalenie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Organ podatkowy ustala, w drodze postanowienia, wysokość kosztów postępowania, które obowiązana jest ponieść strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia - zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

 1. Odbierz wiążącą informację akcyzową WIA

WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:

 • klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo
 • rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

WIA, decyzja o zmianie WIA oraz decyzja przedłużającą okres ważności WIA po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. W Biuletynie tym zamieszczane są również informacje o utracie ważności WIA, z podaniem daty utraty jej ważności.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja ta określa:

- dane wnioskodawcy,

- wyrób akcyzowy lub samochód osobowy, którego dotyczy decyzja oraz jego kod nomenklatury scalonej CN lub rodzaj pozwalający na opodatkowanie podatkiem akcyzowym.

Ile zapłacisz

Wysokość opłat jest uzależniona od zakresu badań i analiz, których przeprowadzenie jest niezbędne do wydania decyzji WIA. Wysokość ta jest określana w wydawanym na tę okoliczność postanowieniu.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 3 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji WIA służy odwołanie. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Organem odwoławczym w sprawach decyzji WIA jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Warto wiedzieć

 • WIA wiąże organy podatkowe i podmiot w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym stała się ostateczna.
 • WIA jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania. Okres ważności WIA może zostać przedłużony na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat na wniosek podmiotu złożony organowi podatkowemu nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu jej ważności
 • WIA traci ważność przed upływem okresu ważności w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie akcyzy, odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami. Utrata ważności WIA następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIA stała się z nimi niezgodna.
 • WIA może być zmieniona z urzędu lub na wniosek podmiotu w przypadku:
  • zmiany przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów w Nomenklaturze Scalonej (CN);
  • przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;
  • utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN) wynikającą z: 
   • not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
   • orzecznictwa sądów lub wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
   • decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.

Czy ta strona była przydatna?