Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wiążącą informację akcyzową – WIA

Sprzedajesz, produkujesz lub sprowadzasz wyroby akcyzowe i nie potrafisz określić ich kodu CN? Masz trudności z ustaleniem rodzaju wyrobu akcyzowego? Wystąp o wiążącą informację akcyzową WIA.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA), jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania akcyzą wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy. WIA otrzymasz na wniosek, złożony do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

WIA określa:

 • klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo
 • rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania akcyzą wyrobu akcyzowego, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

WIA wiąże organy podatkowe w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane w okresie ważności WIA.

Wniosek o wydanie WIA powinien dotyczyć:

 • jednego wyrobu akcyzowego albo jednego samochodu osobowego
 • informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla którego nie posiadasz w tym zakresie interpretacji indywidualnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Informacja Skarbowa Ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

Wniosek możesz złożyć na piśmie lub przez internet, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę ePUAP Krajowej Informacji Skarbowej. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać szczegółowy opis towarów pozwalający na ustalenie ich tożsamości i dokonanie klasyfikacji w nomenklaturze celnej, skład towarów oraz wszelkie metody badania stosowane dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie klasyfikacji, wszelkie próbki, fotografie, plany, katalogi lub inne dostępne dokumenty mogące pomóc organom celnym w dokonaniu właściwej klasyfikacji towaru w nomenklaturze celnej, dołączone w formie załączników.

We wniosku zamieść:

 • szczegółowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN) lub określić rodzaj wyrobu akcyzowego
 • opis składu wyrobu akcyzowego oraz metody badań lub analiz stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego klasyfikacji lub określenie jego rodzaju.

Do wniosku o wydanie WIA załącz dokumenty lub materiały odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności: próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, karty charakterystyki, badania laboratoryjne lub inne dostępne dokumenty lub materiały. Umożliwi to organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego.

Dokumenty zawierające informacje uzupełniające o towarze to głównie: schematy, katalogi, atesty, fotografie, plany, instrukcje, informacje od producenta, karty charakterystyki, badania laboratoryjne. Dokumenty te można załączyć w formie oryginałów lub kopii.

 1. KIS sprawdzi formalnie wniosek

Dyrektor KIS sprawdzi czy wniosek został sporządzony na odpowiednim formularzu oraz czy dołączono do niego dokumenty, które w sposób właściwy opisują towar.

Jeżeli wniosek o wydanie WIA nie spełnia wymogów formalnych, czyli nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub załączników, Dyrektor KIS wezwie cię do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Na postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia możesz złożyć zażalenie.

 1. KIS zdecyduje, czy do rozpatrzenia WIA potrzebne są dodatkowe badania i analizy

Może się okazać, że aby wydać wiążącą informację akcyzową, KIS musi przeprowadzić badania lub analizy wyrobów akcyzowych. Opłata z tego tytułu obciąża wnioskodawcę.

KIS wezwie cię do zapłaty zaliczki na pokrycie opłaty za badania lub analizy. Będziesz mieć na to 7 dni. Jeśli nie zapłacisz zaliczki w terminie, organ podatkowy wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia.

Na postanowienie o pozostawaniu wniosku bez rozpatrzenia albo określające kwotę opłaty możesz złożyć zażalenie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Organ podatkowy ustala, w drodze postanowienia, wysokość kosztów postępowania, które obowiązana jest ponieść strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia - zgodnie z art. 7f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 1. Odbierz wiążącą informację akcyzową WIA

Po otrzymaniu kompletnego wniosku i przeprowadzeniu ewentualnych badań i analiz, Dyrektor KIS wyda decyzję WIA.

Decyzja ta określa:

 • dane wnioskodawcy
 • wyrób akcyzowy lub samochód osobowy, którego dotyczy decyzja oraz jego kod nomenklatury scalonej CN lub rodzaj pozwalający na opodatkowaniem podatkiem akcyzowym.

Organ podatkowy może również zdecydować o odmowie wydania WIA. Stanie się tak, jeżeli wniosek o wydanie WIA nie dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego.

Decyzje WIA są publikowane w ogólnodostępnym Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA. Publikacja następuje po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy. Oprócz decyzji WIA, w wyszukiwarce EUREKA znajdziesz decyzje o zmianie WIA, o przedłużeniu okres ważności WIA, o uchyleniu WIA oraz o odmowie wydania WIA.

Przejdź do wyszukiwarki wiążących informacji akcyzowych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja ta określa:

- dane wnioskodawcy,

- wyrób akcyzowy lub samochód osobowy, którego dotyczy decyzja oraz jego kod nomenklatury scalonej CN lub rodzaj pozwalający na opodatkowanie podatkiem akcyzowym.

Ile zapłacisz

Złożenie wniosku o WIA jest bezpłatne.

Ważne! Jeśli Dyrektor KIS zdecyduje, że do rozpatrzenia wniosku konieczne są dodatkowe badania i analizy – ustali opłatę z tego tytułu. Kwota oraz termin zapłaty są określane przez organ podatkowy w postanowieniu.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. W tytule wpłaty wskaż, że jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

KIS wydaje WIA bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji WIA możesz się odwołać do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Warto wiedzieć

Jak długo jest ważna decyzja WIA

WIA jest ważna przez okres 5 lat od dnia następującego po dniu, w którym stała się ostateczna. Okres ważności WIA może zostać przedłużony na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat. Wniosek w sprawie przedłużenia złóż nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności WIA.

WIA straci ważność przed upływem okresu ważności, jeżeli zmienią się przepisów prawa podatkowego w zakresie akcyzy, w wyniku czego WIA staje się niezgodna z tymi przepisami. Utrata ważności WIA następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIA stała się z nimi niezgodna.

Czy decyzja WIA może być zmieniona

WIA może być zmieniona z urzędu lub na wniosek w przypadku:

 • zmiany przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów w Nomenklaturze Scalonej (CN)
 • przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów
 • utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN) wynikającej z: 
  • not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 roku w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
  • wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 roku.

Gdzie znaleźć więcej informacji

Więcej informacji na temat procedury uzyskiwania wiążącej informacji akcyzowej, znajdziesz na stronie Krajowej Informacji Skarbowej

 

Czy ta strona była przydatna?