Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wiążącą informację akcyzową – WIA

Sprzedajesz, produkujesz lub sprowadzasz wyroby akcyzowe albo samochody osobowe i nie potrafisz określić ich kodu CN? Masz trudności z ustaleniem rodzaju wyrobu akcyzowego? Wystąp o wiążącą informację akcyzową - WIA.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Od 1 stycznia 2024 roku wniosek o WIA możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia wniosku znajdziesz na PUESC w opisie usługi „Uzyskaj Wiążącą Informację Akcyzową (WIA)”, w zakładce [Usługa krok po kroku].

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest WIA

WIA, jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania akcyzą wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

WIA jest wydawana na wniosek podmiotu dokonującego albo zamierzającego dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą albo organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy.

Dlaczego warto mieć WIA

  • ułatwia stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym
  • daje poczucie bezpieczeństwa, ponieważ wiąże organy podatkowe i podmiot, na rzecz którego została wydana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane w okresie ważności WIA
  • ułatwia podmiotom posiadającym WIA relacje z organami podatkowymi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Informacja Skarbowa Ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wydanie WIA

Wniosek o wydanie WIA oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi decyzjami WIA, możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez PUESC.

We wniosku zamieść:

  • szczegółowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN) lub określić rodzaj wyrobu akcyzowego
  • opis składu wyrobu akcyzowego oraz metody badań lub analiz stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego klasyfikacji lub określenie jego rodzaju.

Do wniosku o wydanie WIA załącz dokumenty lub materiały odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności: próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, karty charakterystyki, badania laboratoryjne lub inne dostępne dokumenty lub materiały.

To pomoże organowi podatkowemu dokonać właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określić rodzaj wyrobu akcyzowego.

  1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) sprawdzi formalnie wniosek

Jeżeli wniosek o wydanie WIA nie spełnia wymogów formalnych, czyli nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub załączników, Dyrektor KIS wezwie cię do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Na postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia możesz złożyć zażalenie.

Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie badań laboratoryjnych wyrobu objętego wnioskiem, otrzymasz wezwanie do wpłaty zaliczki na rachunek bankowy KIS tytułem opłaty za te badania oraz wezwanie do przesłania próbek wyrobu.

Próbkę wyrobu oraz dokumenty, które nie mogą być dostarczone za pośrednictwem konta na PUESC, lub których dostarczenie w postaci fizycznej jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie WIA, w tym do dokonania właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenia rodzaju wyrobu akcyzowego, prześlij pocztą lub doręcz osobiście do KIS na adres:

Krajowa Informacja Skarbowa

ul. Warszawska 5

43-300 Bielsko-Biała.

W przypadku wskazania przez KIS jednostki badawczej – próbkę prześlij pocztą lub doręcz osobiście do tej jednostki badawczej.

  1. Odbierz WIA

Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania okaże się, że twój wyrób jest wyrobem akcyzowym albo pojazd jest samochodem osobowym, otrzymasz WIA.

Jeżeli twój wyrób nie jest wyrobem akcyzowym albo pojazd nie jest samochodem osobowym, otrzymasz decyzję o odmowie wydania WIA. Taka decyzja potwierdza, że wyrób lub pojazd będący przedmiotem wniosku nie stanowi wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego.

KIS poinformuje cię o decyzji poprzez korespondencję wysłaną na twoje konto w PUESC. Na adres e-mail podany podczas rejestracji konta PUESC dostaniesz tylko powiadomienie o korespondencji, którą masz do odbioru na koncie PUESC.

Pamiętaj! Decyzje WIA są publikowane w ogólnodostępnym Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA. Oprócz decyzji WIA, w wyszukiwarce EUREKA znajdziesz decyzje o zmianie WIA, decyzje o uchyleniu WIA, decyzje o odmowie wydania WIA, informacje o okresie ważności WIA i decyzji o zmianie WIA oraz o okresach na jakie została przedłużona WIA. Publikacja następuje po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy.

Przejdź do wyszukiwarki wiążących informacji akcyzowych.

Ile zapłacisz

Złożenie wniosku o WIA jest bezpłatne.

Jeśli Dyrektor KIS zdecyduje, że do rozpatrzenia wniosku konieczne są dodatkowe badania i analizy – ustali opłatę z tego tytułu. Kwota oraz termin zapłaty są określane przez organ podatkowy w postanowieniu.

  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. W tytule wpłaty wskaż, że jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

KIS wydaje WIA bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z treścią rozstrzygnięcia w decyzji WIA, możesz złożyć odwołanie. Pamiętaj, masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jeśli zamiast decyzji WIA otrzymałeś postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, a nie zgadzasz się z treścią rozstrzygnięcia, możesz złożyć zażalenie.

Na złożenie zażalenia masz 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Odwołanie lub zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji lub postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania lub zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W przypadku postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, możesz też ponownie złożyć kompletny wniosek o wydanie WIA.

Pamiętaj o uzupełnieniu braków formalnych wcześniejszego wniosku.

Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie w sprawie WIA złóż do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem swojego konta na PUESC.”

Warto wiedzieć

Jak długo jest ważna decyzja WIA

WIA jest ważna przez okres 5 lat od dnia następującego po dniu, w którym stała się ostateczna. Okres ważności WIA może zostać przedłużony na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat. Wniosek w sprawie przedłużenia złóż nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności WIA.

WIA straci ważność przed upływem okresu ważności, jeżeli zmienią się przepisy prawa podatkowego w zakresie akcyzy, w wyniku czego WIA staje się niezgodna z tymi przepisami. Utrata ważności WIA następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIA stała się z nimi niezgodna.

Czy ta strona była przydatna?