Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego

Chcesz prowadzić działalność jako pośrednik kredytu hipotecznego? Zanim zaczniesz oferować usługi związane z obsługą kredytu hipotecznego, uzyskaj zezwolenie. Dokument wydaje Komisja Nadzoru Finansowego, która później wpisze cię do rejestru pośredników kredytowych. Od tego momentu możesz pracować jako pośrednik. Sprawdź poniżej, jak możesz otrzymać zezwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Usługi dotyczące pośrednictwa kredytu hipotecznego mogą być wykonywane tylko przez pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów. Jeśli jesteś w tej grupie przedsiębiorców, możesz oferować lub zawierać z klientami umowy o kredyt hipoteczny, albo zajmować się obsługą już zawartych umów.

Uzyskaj zezwolenie, aby móc pracować jako pośrednik kredytu hipotecznego. Dokument wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. KNF następnie wpisze cię do rejestru pośredników kredytowych. Data wpisu oznacza dzień rozpoczęcia przez ciebie działalności.

Uzyskaj też zezwolenie, jeśli działasz jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego dla:

 • tylko jednej grupy kredytodawców, którzy podlegają konsolidacji do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • określonej liczby lub grup takich kredytodawców, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców działających na rynku usług kredytów hipotecznych.

Kto może dostać zezwolenie

Możesz starać się o zezwolenie, jeśli zdasz państwowy egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego. Nie jest to potrzebne, jeśli masz tytuł magistra uzyskany na wyższych studiach ekonomicznych lub prawniczych.

Złóż wniosek, aby dostać zezwolenie. Możesz to zrobić, jeśli jesteś:

a) osobą fizyczną (masz np. firmę wpisaną do CEIDG):

 • z pełną zdolnością do czynności prawnych (dotyczy to także twoich pracowników);
 • bez prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo przeciwko: życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za umyślne przestępstwo skarbowe (dotyczy to także twoich pracowników);
 • masz co najmniej dyplom ukończenia szkoły średniej;
 • zdasz z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, ale nie później niż na 2 lata przed dniem, w którym złożysz wniosek;
 • złożysz pisemne oświadczenie, w którym zobowiążesz się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej;

b) osobą prawną (np. spółka z o.o.), której:

 • członkowie zarządu:
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych (dotyczy to także pracowników spółki);
  • nie są prawomocnie skazani za umyślne przestępstwo przeciwko: życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za umyślne przestępstwo skarbowe (dotyczy to także pracowników);
  • mają co najmniej dyplom ukończenia szkoły średniej;
  • zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, ale nie później niż na 2 lata przed dniem złożenia wniosku;

c) lub masz spółkę osobową i:

 • wspólnicy (osoby fizyczne) lub członkowie zarządu (osoby prawne):
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych (dotyczy to także pracowników spółki);
  • nie są prawomocnie skazani za umyślne przestępstwo przeciwko: życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za umyślne przestępstwo skarbowe (dotyczy to także pracowników);
  • mają co najmniej dyplom ukończenia szkoły średniej;
  • zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, ale nie później niż na 2 lata przed dniem złożenia wniosku.
 • złożysz pisemne oświadczenie, w którym zobowiążesz się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli chcesz pracować jako:

 • agent w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego – wystarczy wniosek o wpis do rejestru pośredników kredytowych, który w twoim imieniu składa pośrednik kredytu hipotecznego;
 • powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – jeśli działasz w imieniu tylko jednego kredytodawcy (np. banku) i masz wpis do rejestru pośredników kredytowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek, jeśli masz:

 • ukończone wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze, lub
 • zdasz z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, ale nie później niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dane we wniosku:

1. Dla osób fizycznych:

- dane pośrednika kredytu hipotecznego obejmujące:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) adres miejsca prowadzenia działalności,

c) NIP,

d) numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,

e) firmę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą;

- informację, czy pośrednik kredytu hipotecznego jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego, oraz firmy (nazwy) kredytodawców, na rzecz których działa ten pośrednik;

2. Dla osób niebędących osobami fizycznymi:

- dane pośrednika kredytu hipotecznego obejmujące:

a) firmę podmiotu,

b) siedzibę i adres,

c) numer w rejestrze przedsiębiorców,

d) NIP,

e) wykaz wspólników lub członków zarządu;

-  informację, czy pośrednik kredytu hipotecznego jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego, oraz firmy (nazwy) kredytodawców, na rzecz których działa ten pośrednik.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz do wniosku:

 • zaświadczenie o niekaralności, które potwierdza, że nie masz prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne przestępstwo przeciwko:
  • życiu i zdrowiu,
  • wymiarowi sprawiedliwości,
  • ochronie informacji,
  • wiarygodności dokumentów,
  • mieniu,
  • obrotowi gospodarczemu,
  • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
 • dokumenty potwierdzające, że spełniasz niezbędne warunki do wydania ci zezwolenia, czyli m.in.:
  • dokument potwierdzający wykształcenie
  • dokument potwierdzający zdanie egzaminu 
  • oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
  • oświadczenie o spełnianiu przez personel wymagań, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświdacenie o niekaralnoci personelu za te same przestępstwa, które wymienione są w punkcie powyżej dotyczącycm zaświadczena o niekaralności
  • wykaz wspólników lub członków zarządu,
  • listę kredytodawców, na rzecz których działasz jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego.

Podaj swój numer PESEL, jeśli wypełniasz wniosek jako osoba fizyczna.

Termin

Złóż wniosek, jeśli masz:

 • ukończone wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze, lub
 • zdasz z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, ale nie później niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku.
 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz zezwolenie na działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub odmowę

Komisja Nadzoru Finansowego wyda ci zezwolenie, jeśli:

 • spełniasz wymagania, oraz
 • nie orzeczono upadłości wobec ciebie i członków zarządu, członków rady nadzorczej czy osób pełniących funkcje kierownicze (osób zarządzających), oraz nie toczy się wobec was postępowanie upadłościowe.

Potem KNF z urzędu wpisze cię do rejestru pośredników kredytowych z dniem wydania zezwolenia.

KNF może odmówić wydania ci zezwolenia, jeśli uzna, że nie spełniasz wszystkich warunków.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłatę skarbową od wniosku i pełnomocnictwa, w przpadku działania przez pełnomocnika, należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 w wysokości:

 • 616 zł - tytuł wpłaty: opłata skarbowa od wniosku o zezwolenie dla pośrednika kredytu hipotecznego
 • 17 zł - w przypadku działania przez pełnomocnika, tytuł wpłaty: opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Komisja Nadzoru Finansowego rozpatrzy twoją sprawę w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z wydanej decyzji, to możesz:

 • zwrócić się do urzędu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Kontrola działalności

Pamiętaj, że twoja działalność podlega kontroli KNF. To oznacza, że KNF może:

 • wydawać zalecenia oraz podejmować kroki, dzięki którym nie dojdzie do możliwości naruszenia praw konsumentów;
 • żądać od ciebie informacji (ustnie lub na piśmie) oraz danych, aby twoja działalność była zgodna z wymaganiami.

Kary i sankcje

Jeśli KNF stwierdzi, że nie stosujesz się do zaleceń w wyznaczonym terminie, to może:

 • nałożyć na bezpośrednio odpowiedzialną za naruszenia osobę zarządzającą (np. członka zarządu) karę finansową w wysokości nawet jej trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary);
 • nałożyć np. na bank, czyli podmiot, który może udzielać kredytów, karę pieniężną do 500 000 zł, albo
 • wystąpić do niego z wnioskiem o odwołanie osoby zarządzającej lub wyłączyć ją z podejmowania decyzji w sprawach dotyczących praw i obowiązków majątkowych do czasu rozpatrzenia wniosku o jej odwołanie;
 • cofnąć zezwolenie.

Pamiętaj, jeśli prowadzisz działalność bez zezwolenia, to grozi ci grzywna do 100 000 zł i maksymalnie 2 lata więzienia. Ta sama kara za brak zezwolenia grozi członkom zarządu lub osobom reprezentującym instytucję oferującą usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Jeśli KNF stwierdzi, że jako pośrednik nie wykonujesz dobrze lub wcale swoich obowiązków, to może nałożyć na ciebie sankcje.

Cofnięcie zezwolenia

KNF może cofnąć ci zezwolenie, jeśli:

 • zrzekniesz się zezwolenia lub nie prowadzisz działalności przez co najmniej 6 miesięcy;
 • dostałeś zezwolenie w oparciu o:
  • nieprawdziwe oświadczenia,
  •  dokumenty, lub
  • w inny niezgodny z prawem sposób.
 • nie spełniasz wymogów, których dotyczy twoje zezwolenie;
 • rażąco lub ciągle naruszasz zasady twojej działalności.

Jeśli KNF cofnie ci zezwolenie, a ty oferujesz usługi w innych państwach unijnych, to KNF przekaże informację o cofnięciu zezwolenia odpowiednim instytucjom w tych krajach. KNF ma na to 14 dni od momentu wydania decyzji.

Ponadto KNF najszybciej jak to jest możliwe wykreśli cię z rejestru pośredników kredytowych.

Czy ta strona była przydatna?