Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Notariusz – uzyskanie uprawnień

Zdałeś egzamin na notariusza i chciałbyś rozpocząć pracę w zawodzie? Sprawdź poniżej, co musisz zrobić żeby świadczyć usługi notarialne.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prawo wykonywania zawodu notariusza uzyskasz, jeżeli Minister Sprawiedliwości rozpatrzy pozytywnie twój wniosek i powoła cię na stanowisko notariusza, wyznaczając siedzibę kancelarii notarialnej.

Możesz być notariuszem, jeżeli:

 • masz obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Islandii, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje ci prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Polski;
 • korzystasz w pełni z praw publicznych i masz pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jesteś nieskazitelnego charakteru i dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;
 • masz tytuł magistra prawa polskiej uczelni lub ukończyłeś zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce;
 • odbyłeś aplikację notarialną w Polsce;
 • złożyłeś egzamin notarialny w Polsce;
 • ukończyłeś 26 lat.

Pamiętaj, że nie musisz ukończyć aplikacji notarialnej i zdawać egzaminu notarialnego, jeżeli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • uzyskałeś tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;
 • zajmowałeś stanowisko sędziego lub prokuratora;
 • zajmowałeś stanowisko asesora sądowego przez co najmniej 2 lata;
 • wykonywałeś zawód adwokata lub radcy prawnego przez co najmniej 3 lata;
 • zajmowałeś stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy przez co najmniej 3 lata.

Ponadto, możesz przystąpić bezpośrednio do egzaminu notarialnego bez konieczności odbycia aplikacji notarialnej, jeżeli spełniasz jeden z poniższy warunków:

 • posiadasz stopień naukowy doktora nauk prawnych;
 • przez co najmniej 4 lata, ale nie później niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu byłeś zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub byłeś zatrudniony w Sądzie Najwyższym lub w Trybunale Konstytucyjnym i wykonywałeś zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego;
 • po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez co najmniej 4 lata, ale nie później niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywałeś na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej czynności notarialne w kancelarii notarialnej;
 • po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez co najmniej 4 lata, ale nie później niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu byłeś zatrudniony w urzędach publicznych i świadczyłeś dla nich pomoc prawną;
 • po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez co najmniej 4 lata, ale nie później niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu byłeś zatrudniony w urzędach publicznych lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i tworzyłeś dla tych urzędów projekty aktów prawnych;
 • zajmowałeś stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
 • zdałeś egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy;
 • przez co najmniej 4 lata, ale nie później niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu byłeś zatrudniony w międzynarodowym sądzie, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywałeś zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający, ze przed 22 sierpnia 2016 roku pracowałeś jako asesor notarialny.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający, że przed 22 sierpnia 2016 byłeś zatrudniony jako asesor sądowy przez dwa lata na pełen etat.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Uchwała rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie wpisu na listę radców prawnych powinna spełniać wymogi określone dla decyzji administracyjnej. Oznacza to, że uchwała zawiera:
1) oznaczenie organu,
2) datę wydania,
3) oznaczenie strony lub stron,
4) powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie,
5) uzasadnienie faktyczne i prawne,
6) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,
7) podpis osoby upoważnionej.

Jak uzyskać dokument?
Radca prawny – wpis na listę Wpis na listę radców prawnych prawnika z Unii Europejskiej lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiadającego kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Opinia patrona notariusza za okres aplikacji notarialnej. Jeżeli kandydat był zatrudniony jako zastępca notarialny, także opinię za okres pracy na tym stanowisku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Składając wniosek do Ministra Sprawiedliwości musisz wskazać miejscowość, w której masz zamiar prowadzić kancelarię (siedzibę kancelarii) oraz podać lokal w którym przewidujesz, że będziesz prowadzić swoją kancelarię. Pamiętaj, że w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o powołaniu musisz uruchomić swoją kancelarię notarialną i zawiadomić o tym Ministra Sprawiedliwości. Minister po tym, jak otrzyma twoje zawiadomienie umieści dane twojej kancelarii w rejestrze kancelarii. Minister Sprawiedliwości do 31 stycznia każdego roku ogłasza w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim wykaz zarejestrowanych kancelarii.

Pamiętaj, że:

 • w życiorysie musisz umieścić opis przebiegu pracy zawodowej;
 • dyplom ukończenia studiów to oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;
 • do dokumentów dołącz dwa zdjęcia.

Jeżeli urodziłeś się przed 1 sierpnia 1972 r. złóż oświadczenie lustracyjne, a jeśli składałeś wcześniej takiej oświadczenie, to do wniosku załącz informację o złożeniu oświadczenia.

 1. Weryfikacja wniosku

Jeżeli twój wniosek będzie zawierał błędy, to Minister Sprawiedliwości wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni. Jeżeli w tym terminie nie uzupełnisz wniosku to minister go nie rozpatrzy.

 1. Dostaniesz decyzję w sprawie powołania cię na notariusza

Minister Sprawiedliwości wyda decyzję w sprawie powołania cię na stanowisko notariusza po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej. Jeżeli rada nie wyrazi opinii w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku od Ministra Sprawiedliwości, to znaczy, że zgadza się na powołanie cię na stanowisko notariusza.

Jeżeli twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony to przed podjęciem działalności notarialnej musisz jeszcze złożyć ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości. Minister może wyznaczyć do przyjęcia od ciebie ślubowania prezesa sądu apelacyjnego. Od dnia złożenia ślubowania masz 2 miesiące na uruchomienie kancelarii notarialnej i poinformowanie o tym Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli w tym terminie nie uruchomisz kancelarii, powołanie traci moc.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

W praktyce termin jest dłuższy, gdyż nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z innych przyczyn, np. twojej winy, czy też z przyczyn niezależnych od urzędu.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli minister negatywnie rozpatrzy twój wniosek i odmówi powołania cię na stanowisko notariusza to możesz w ciągu 14 dni od dnia w którym otrzymasz decyzję złożyć do niego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, albo w terminie 30 dni, od razu wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?