Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Notariusz – uzyskanie uprawnień

Zdałeś egzamin na notariusza i chciałbyś rozpocząć pracę w zawodzie? Sprawdź poniżej, co musisz zrobić żeby świadczyć usługi notarialne.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prawo wykonywania zawodu notariusza uzyskasz, jeżeli Minister Sprawiedliwości rozpatrzy pozytywnie twój wniosek i powoła cię na stanowisko notariusza, wyznaczając siedzibę kancelarii notarialnej.

Kto może być notariuszem

Możesz być notariuszem, jeżeli:

 • masz obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Islandii, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje ci prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Polski
 • korzystasz w pełni z praw publicznych i masz pełną zdolność do czynności prawnych
 • jesteś nieskazitelnego charakteru i dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza
 • masz tytuł magistra prawa polskiej uczelni lub ukończyłeś zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce
 • odbyłeś aplikację notarialną w Polsce
 • złożyłeś egzamin notarialny w Polsce
 • ukończyłeś 26 lat.

Kiedy nie musisz kończyć aplikacji notarialnej i zdawać egzaminu notarialnego

Pamiętaj, że nie musisz ukończyć aplikacji notarialnej i zdawać egzaminu notarialnego, jeżeli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • uzyskałeś tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
 • zajmowałeś stanowisko sędziego lub prokuratora
 • zajmowałeś stanowisko asesora sądowego przez co najmniej 2 lata
 • wykonywałeś zawód adwokata lub radcy prawnego przez co najmniej 3 lata
 • zajmowałeś stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy przez co najmniej 3 lata.

Kiedy nie musisz kończyć aplikacji notarialnej

Ponadto, możesz przystąpić bezpośrednio do egzaminu notarialnego bez konieczności odbycia aplikacji notarialnej, jeżeli spełniasz jeden z poniższy warunków:

 • posiadasz stopień naukowy doktora nauk prawnych
 • przez co najmniej 4 lata, ale nie później niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu byłeś zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub byłeś zatrudniony w Sądzie Najwyższym lub w Trybunale Konstytucyjnym i wykonywałeś zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego
 • po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez co najmniej 4 lata, ale nie później niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywałeś na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej czynności notarialne w kancelarii notarialnej
 • po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez co najmniej 4 lata, ale nie później niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu byłeś zatrudniony w urzędach publicznych i świadczyłeś dla nich pomoc prawną
 • po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez co najmniej 4 lata, ale nie później niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu byłeś zatrudniony w urzędach publicznych lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i tworzyłeś dla tych urzędów projekty aktów prawnych
 • zajmowałeś stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • zdałeś egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy
 • przez co najmniej 4 lata, ale nie później niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu byłeś zatrudniony w międzynarodowym sądzie, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywałeś zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Składając wniosek do Ministra Sprawiedliwości musisz wskazać miejscowość oraz lokal, w których masz zamiar prowadzić kancelarię (siedzibę kancelarii).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Obecnie nie ma ogólnego wzoru kwestionariusza osobowego, możesz skorzystać z dowolnego wzoru. 

Uwaga! W kwestionariuszu podaj nazwisko rodowe matki.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający, ze przed 22 sierpnia 2016 roku pracowałeś jako asesor notarialny.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający, że przed 22 sierpnia 2016 byłeś zatrudniony jako asesor sądowy przez dwa lata na pełen etat.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Akt powołania do pełnienia urzędu sędziego (lub notarialnie poświadczoną kopię tego dokumentu) należy dołączyć do wniosku w przypadku ubiegania się o wpis na listę notariuszy przez sędziów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Akt powołania do urzędu prokuratora (lub notarialnie poświadczoną kopię tego dokumentu) należy dołączyć do wniosku w przypadku ubiegania się o wpis na listę notariuszy przez prokuratorów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający złożenie egzaminu prokuratorskiego (odpis dyplomu złożenia egzaminu prokuratorskiego i akt powołania do pełnienia urzędu prokuratora lub notarialnie poświadczone kopie tych dokumentów) należy dołączyć do wniosku w przypadku ubiegania się o wpis na listę notariuszy przez prokuratorów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający złożenie egzaminu sędziowskiego (odpis dyplomu złożenia egzaminu sędziowskiego i akt powołania do pełnienia urzędu sędziego lub notarialnie poświadczone kopie tych dokumentów) należy dołączyć do wniosku w przypadku ubiegania się o wpis na listę notariuszy przez sędziów ,

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Uchwałę w sprawie wpisu na listę adwokatów nalezy dołączyć do wniosku w przypadku adwokatów chcących wykonywać zawód notariusza.

Jak uzyskać dokument?
Adwokat – wpis na listę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Uchwałę w sprawie wpisu na listę radców prawnych należy dołączyć do wniosku w przypadku radców prawnych chcących wykonywać zawód notariusza. Uchwałę należy złożyć w oryginale lub jej poświadczoną przez notariusza kopię.

Jak uzyskać dokument?
Radca prawny – wpis na listę radców prawnych Radca prawny – wpis na listę radców prawnych Wpis na listę radców prawnych prawnika z Unii Europejskiej lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiadającego kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Opinia patrona notariusza za okres aplikacji notarialnej. Jeżeli kandydat był zatrudniony jako zastępca notarialny, także opinię za okres pracy na tym stanowisku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W przypadku adwokatów i radców prawnych do wniosku należy dołączyć opinię przełożonego lub odpowiednio opinię okręgowej rady adwokackiej/ okręgowej izby radców prawnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W przypadku adwokatów i radców prawnych do wniosku należy dołączyć opinię przełożonego lub odpowiednio opinię okręgowej rady adwokackiej/ okręgowej izby radców prawnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświdczenie lustracyjne lub informację o złożonym oświadczeniu lustracyjnym należy dołączyć do wniosku w przypadku osób urodzonych przed 1.08.1972 r.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Jeśli wysyłasz wniosek elektronicznie, zeskanuj wszystkie potrzebne dokumenty i dołącz do wniosku.

Pamiętaj, że:

 • w życiorysie musisz umieścić opis przebiegu pracy zawodowej
 • dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza musisz złożyć w oryginale
 • do dokumentów trzeba dołączyć dwa zdjęcia.

Jeżeli urodziłeś się przed 1 sierpnia 1972 rokiem. złóż oświadczenie lustracyjne. Jeśli składałeś wcześniej takiej oświadczenie, to do wniosku załącz informację o złożeniu oświadczenia.

 1. Minister Sprawiedliwości weryfikuje wniosek

Jeżeli twój wniosek będzie zawierał błędy, to Minister Sprawiedliwości wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni. Jeżeli w tym terminie nie uzupełnisz wniosku to minister go nie rozpatrzy.

 1. Dostaniesz decyzję w sprawie powołania cię na notariusza

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej, wyda decyzję w sprawie powołania cię na stanowisko notariusza. Jeżeli izba nie wyrazi opinii w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku od Ministra Sprawiedliwości to znaczy, że zgadza się na powołanie cię na stanowisko notariusza.

Przed podjęciem działalności notarialnej musisz złożyć ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości. Minister może wyznaczyć do przyjęcia od ciebie ślubowania prezesa sądu apelacyjnego.

Ważne! Od dnia złożenia ślubowania masz 2 miesiące na uruchomienie kancelarii notarialnej i poinformowanie o tym Ministra Sprawiedliwości. Po otrzymaniu zawiadomienia Minister umieści dane twojej kancelarii w rejestrze kancelarii. Minister Sprawiedliwości do 31 stycznia każdego roku ogłasza w Monitorze Polskim wykaz zarejestrowanych kancelarii.

Jeżeli w tym terminie nie uruchomisz kancelarii, powołanie traci moc.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym zostaniesz poinformowany.

W praktyce termin może być dłuższy, gdyż nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z innych przyczyn, na przykad z twojej winy, czy też z przyczyn niezależnych od urzędu.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli minister negatywnie rozpatrzy twój wniosek i odmówi powołania cię na stanowisko notariusza to możesz w ciągu 14 dni od dnia w którym otrzymasz decyzję złożyć do niego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, albo w terminie 30 dni, od razu wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?