Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – wpis do rejestru

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Chciałbyś zajmować się pobieraniem próbek lub ustalaniem klasy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych? Pamiętaj, że najpierw musisz zdać odpowiedni egzamin i uzyskać wpis do rejestru rzeczoznawców.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr rzeczoznawców

Rejestr rzeczoznawców prowadzi wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy, albo - w przypadku osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski - wojewódzki inspektor właściwy dla województwa mazowieckiego.

Rzeczoznawca może zdobyć uprawnienia w zakresie:

 • pobierania próbek
 • ustalenia klas jakości

Kto może uzyskać wpisu do rejestru rzeczoznawców jakości handlowej

Pobieranie próbek, ustalanie klas jakości handlowej  określonych artykułów rolno-spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców mogą, poza pracownikami Inspekcji, przeprowadzać tylko osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców.

Do rejestru rzeczoznawców mogą być wpisane:

 • w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju, osoby, które posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną z tego zakresu, potwierdzoną zdanym egzaminem;
 • w zakresie ustalania klasyfikacji jakości tusz zwierząt rzeźnych, osoby, które posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną z tego zakresu, potwierdzoną zdanym egzaminem;
 • w zakresie ustalania klasy jakości świeżych owoców i warzyw osoby, które odbyły w tym zakresie szkolenie;
 • osoby wobec których decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna (przeczytaj jak uznać kwalifikacje do wykonywania zawodu rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).

Egzamin na rzeczoznawcę zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przed przystąpieniem do egzaminu wnioskodawca może uczestniczyć w nieobowiązkowych odpłatnych szkoleniach organizowanych przez wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie zgłoszenia przystąpienia do egzaminu

Zgłoszenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym złóż do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego jest przystąpienie do egzaminu lub odbycie szkolenia (w przypadku ustalania klasy jakości świeżych owoców i warzyw).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera dane identyfikacyjne oraz informacje o specjalności w zakresie której wnioskodawca zamierza uzyskać uprawnienia.

 1. Weryfikacja zgłoszenia i przekazanie kompletnego wniosku do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprawdza kompletność zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie jest kompletne, informacje o kandydacie przekazywane są do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jeżeli twoje zgłoszenie zawiera braki formalne (np. nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do uzupełnienia braków. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Wystąpienie z wnioskiem o powołanie komisji kwalifikacyjnej

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis do rejestru rzeczoznawców, występuje z wnioskiem do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o powołanie komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę. Główny Inspektor podejmuje decyzję o powołaniu i wyznaczeniu składu komisji kwalifikacyjnej.

Dokumenty

 1. Egzamin przed komisją kwalifikacyjną

Egzamin

Wnioskodawca przystępuje do egzaminu pisemnego oraz praktycznego w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez Głównego Inspektora. Egzamin, w zależności od tematyki, przeprowadzany jest w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu, siedzibie GIJHARS lub w zewnętrznej placówce.

Egzamin kwalifikacyjny na rzeczoznawcę składa się z:

 • części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, mającego na celu sprawdzenie zasad postępowania rzeczoznawcy oraz znajomości przepisów dotyczących produkcji artykułów rolno-spożywczych i obrotu tymi artykułami, w tym zasad ustalania klas jakości albo pobierania próbek określonych artykułów rolno-spożywczych;
 • części praktycznej, mającej na celu sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia czynności związanych z ustalaniem klas jakości albo pobieraniem próbek określonych artykułów rolno-spożywczych.

Egzamin pisemny uważa się za zdany, jeżeli egzaminowany uzyska przynajmniej 70% maksymalnej liczby punktów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest zdanie egzaminu pisemnego. O wyniku części praktycznej decyduje liczba punktów uzyskanych przez osobę przystępującą do tej części za przeprowadzenie jednej z czynności (ustalenia klas jakości lub pobieranie próbek), przy czym każdy z członków komisji kwalifikacyjnej przyznaje od 0 do 5 punktów. Uważa się, że część praktyczna jest zdana, jeżeli osoba przystępująca do tej części uzyska co najmniej 70% punktów.

Komisja kwalifikacyjna sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu i przekazuje go Głównemu Inspektorowi. Główny Inspektor, o wynikach egzaminu informuje egzaminowanych oraz wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania egzaminowanego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Termin egzaminu wyznacza Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 1. Wydanie decyzji w sprawie wpisu do rejestru rzeczoznawców

Decyzja w zakresie wpisu

W zależności od wyniku egzaminów, wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydaje decyzję o:

 • wpisie do rejestru rzeczoznawców
  lub
 • odmowie wpisu do rejestru rzeczoznawców.

Wnioskodawca zostaje wpisany do rejestru rzeczoznawców z dniem wydania decyzji o wpisie. Osobom, które zostały wpisane do rejestru rzeczoznawców, wydawane jest zaświadczenie o wpisie oraz imienna pieczęć.

Na wykonanie tych czynności urząd ma 30 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach egzaminu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

226 zł

Opłatę egzaminacyjną przelej na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wysokość opłaty wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", za rok poprzedzający rok przeprowadzenia egzaminu. Pamiętaj, aby przystępując do egzaminu mieć przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli jesteś niezadowolony z decyzji, możesz złożyć odwołanie do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Czy ta strona była przydatna?