Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis statku do rejestru statków rybackich

Masz statek rybacki i chcesz pracować jako rybak na morzu? Uzyskaj najpierw wpis do rejestru statków rybackich. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aby wykonywać rybołówstwo komercyjne, czyli zarobkowe, armator statku rybackiego musi uzyskać dla niego wpis w rejestrze statków rybackich.

Jakie warunki musi spełniać statek rybacki

Rybołówstwo komercyjne może być wykonywane przy pomocy statku rybackiego:

Właściciel statku musi dysponować indywidualną zdolnością połowową w zakresie tonażu GT i mocy napędu kW, co najmniej równą pojemności brutto (GT) i mocy napędu (kW) statku będącego przedmiotem wniosku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed rozpoczęciem połowów komercyjnych.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis statku do rejestru statków rybackich

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dołącza się dokumenty wymienione w art. 14 ust. 5, 6, 7.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz:

 • dokumenty wynikające z przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim:
  • certyfikat zgodności statku rybackiego, kartę bezpieczeństwa "Ł", kartę bezpieczeństwa (jeden z tych dokumentów)
  • certyfikat zwolnienia statku rybackiego (jeżeli został wydany)
 • dokumenty wynikające z przepisów Kodeksu morskiego:
  • międzynarodowe świadectwo pomiarowe albo świadectwo pomiarowe
  • certyfikat okrętowy albo postanowienie izby morskiej w sprawach rejestrowych albo dokument rejestracyjny statku
  • decyzję dyrektora urzędu morskiego o zatwierdzeniu nazwy statku, jeżeli statkowi nadano nazwę
 • dokumenty wydane przez uznaną organizację klasyfikacyjną potwierdzające zdolność lub przystosowanie statku do określonego używania
  • świadectwo klasy, tymczasowe świadectwo klasy, świadectwo klasy łodzi, tymczasowe świadectwo klasy łodzi, orzeczenie techniczne o zdolności do pływania (jeden z tych dokumentów)
  • orzeczenie techniczne o zdatności do pływania oraz świadectwo urządzeń maszynowych albo tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych
  • pozwolenie radiowe na używanie stacji statkowej w służbie radiotelekomunikacji morskiej
  • świadectwo urządzeń maszynowych albo tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych
 • pozwolenie radiowe na używanie stacji statkowej w służbie radiotelekomunikacji morskiej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
 • dokument, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1130, o ile właściciel statku taki posiada, albo inny równoważny dokument potwierdzający dzień wprowadzenia statku do eksploatacji

Właściciel statku może dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dokumenty będące odpowiednikami świadectw klasy, orzeczeń technicznych i pozwoleń radiowych jeżeli zostały wystawione przez inne niż polskie instytucje lub organy uprawnione do ich wystawienia.

Tłumaczenie dokumentów

Dokumenty złóż w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Termin

Złóż wniosek przed rozpoczęciem połowów komercyjnych.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli podanych terminach nie usuniesz braków urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wpisze statek do rejestru statków rybackich

Urząd wydaje decyzję o dokonaniu wpisu statku do rejestru statków rybackich.

Urząd odmówi wpisu do statku do rejestru gdy:

 • wpis spowodowałby przekroczenie indywidualnej zdolności połowowej, którą dysponuje właściciel tego statku
 • wpis miałby nastąpić w ramach zdolności połowowej, która nie pochodzi ze statku wycofanego, bez zastosowania pomocy publicznej, z wykonywania rybołówstwa komercyjnego
 • wpis miałby nastąpić w ramach zdolności połowowej, która pochodzi ze statku wycofanego, bez zastosowania pomocy publicznej, ale część tej zdolności została wcześniej wykorzystana dla wpisu statku do rejestru (nie dotyczy statków dalekomorskich)
 • właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru, a statek ten został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej
 • właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru, a statek nie spełnia wymagań określonych dla danego segmentu w zakresie długości całkowitej statku albo mocy silnika głównego statku
 • statek znajduje się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane

Dokumenty

Ile zapłacisz

200 zł – opłata skarbowa za wpis

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową za wpis oraz za ewentualne pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli minister odmówi ci wpisu do rejestru, możesz wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.

Jeżeli nie chcesz skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 200 złotych, przy czym masz możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo o przyznanie prawa pomocy.

Warto wiedzieć

Wycofanie statku z wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Statek rybacki zostanie wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:

 • na wniosek właściciela statku
 • z urzędu, jeżeli:
  • upłynęły 3 lata od dnia dokonania ostatniego wyładunku albo przeładunku organizmów morskich złowionych przy użyciu tego statku, potwierdzonego deklaracją przeładunkową
  • statek rybacki zatonął, zaginął lub w inny sposób został utracony
  • statek rybacki utracił polską przynależność

Kiedy dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich

Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się:

 • na wniosek właściciela statku rybackiego
 • z urzędu, w przypadku:
  • gdy wydana została decyzja o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego
  • gdy decyzja o cofnięciu albo zawieszeniu licencji stała się ostateczna
  • upływu okresu zawieszenia licencji

Zgłaszanie zmian danych

Właściciel statku rybackiego musi złożyć wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze (w zakresie zmiany danych), w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane zawarte w rejestrze.

Czy ta strona była przydatna?