Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wydanie świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (SK1)

Prowadzisz firmę transportową i chcesz zatrudnić kierowców spoza Unii Europejskiej? Uzyskaj dla nich świadectwo kierowcy, potwierdzające, że pracują oni legalnie na terenie kraju unijnego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Świadectwo kierowcy muszą posiadać kierowcy, którzy nie są obywatelem państwa członkowskiego UE ani rezydentem długoterminowym oraz są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Przedsiębiorca posiadający licencję wspólnotową składa wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wydanie świadectwa kierowcy zatrudnionego w jego firmie. Wniosek składa się w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej. Świadectwo kierowcy jest decyzją administracyjną wydawaną zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku Nr III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. 

Świadectwo wydawane zgodnie z wnioskiem maksymalnie do 5 lat.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Świadectwo kierowcy powinieneś uzyskać zanim zatrudniony przez Ciebie kierowca zacznie wykonywać przewozy międzynarodowe towarów.

Pamiętaj, aby wniosek o wydanie świadectwa kierowcy (SK1) oraz druk o zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (ZZ) złożyć w oryginale, podpisany przez osobę upoważnioną w formie pisemnej tj. papierowej lub elektronicznej.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • siedzibę i adres przedsiębiorcy,
 • dane kierowcy, w tym imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer paszportu oraz obywatelstwo kierowcy.

We wniosku należy zaznaczyć okres, na który ma być wydane świadectwo kierowcy.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Będziesz mógł zatrudnić kierowcę, jeśli spełni on następujące kryteria:

 • ukończył:
  • 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   – C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
   – C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  • 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   – C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
 • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej "kwalifikacją";
 • ukończyła szkolenie okresowe.

Do zaświadczenia należy dołączyć: 

 • kserokopię karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy, albo
 • kserokopię prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Licencja jest wydana na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Jak uzyskać dokument?
Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (LR1) Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisie z licencji wspólnotowej (transport rzeczy) (LR2)
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wymagane:

 • ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu,

lub

 • dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Świadectwo kierowcy powinieneś uzyskać zanim zatrudniony przez Ciebie kierowca zacznie wykonywać przewozy międzynarodowe towarów.

Pamiętaj, aby wniosek o wydanie świadectwa kierowcy (SK1) oraz druk o zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (ZZ) złożyć w oryginale, podpisany przez osobę upoważnioną w formie pisemnej tj. papierowej lub elektronicznej.

 1. Urząd oceni formalnie Twój wniosek

Termin

GITD sprawdzi, czy Twój wniosek oraz załączniki są poprawnie wypełnione.

Jeśli Twój wniosek jest niekompletny, GITD zwróci się do Ciebie o uzupełnienie informacji w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania.

Pamiętaj, że jeśli przekroczysz termin, GITD nie rozpatrzy Twojej sprawy.

 1. GITD rozpatrzy Twoją sprawę oraz wyda / odmówi wydania świadectwa

Jeżeli Twój wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, GITD wyda świadectwo kierowcy (blankiet A) wraz z wypisem świadectwa kierowcy (blankiet B).

Jeśli Twój wniosek jest niekompletny, GITD zwróci się do Ciebie o uzupełnienie informacji w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania.

Pamiętaj, że jeśli przekroczysz termin, GITD nie rozpatrzy Twojej sprawy.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Świadectwo kierowcy wydawane jest przedsiębiorcy (przewoźnikowi) wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy.

Ile zapłacisz

Opłata za świadectwo

W zależności od okresu ważności świadectwa zapłacisz:

Okres wydania świadectwa kierowcy Opłata
do 1 roku 10 zł
do 2 lat 15 zł
do 3 lat 20 zł
do 4 lat 30 zł
do 5 lat  40 zł

Gdzie zapłacić: opłatę za świadectwo wpłać na konto Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie. Numer konta znajdziesz na stronie internetowej GITD. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. wydanie SK dla (imię i nazwisko kierowcy).

 

Jeśli do GITD składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Gdy dostaniesz świadectwo kierowcy

Oryginał świadectwa przekaż kierowcy, dla którego zostało ono wydane. Powinien on je mieć przy sobie wykonując przewozy towarów poza granicami Polski. Kierowca musi okazywać świadectwo na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych. Za nieokazanie uprawnienia, kierowcy grozi grzywna w wysokości 150 zł. Za niewyposażenie kierowcy w świadectwo kierowcy osoba zarządzająca operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie lub inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Z kolei za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowcę nieposiadającego ważnego świadectwa kierowcy przedsiębiorcy lub innemu podmiotowi wykonującymi inne czynności związane z przewozem drogowym grozi kara w wysokości 5000 zł.

Wypis ze świadectwa przechowuj w swojej firmie.

Kontrole

Organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli wydanych świadectw kierowcy jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Corocznie sprawdzeniu podlega co najmniej 20% wydanych świadectw kierowcy.

Przedłużenie ważności świadectwa kierowcy

Jeśli świadectwo kierowcy straciło ważność, możesz je przedłużyć. Aby to zrobić, złóż odpowiedni wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Zmiana świadectwa kierowcy

Poinformuj GITD o zmianie danych, których dotyczy świadectwo. Powinieneś to zrobić w ciągu 28 dni od powstania zmian.

Wtórnik świadectwa kierowcy

Jeśli zgubiłeś świadectwo kierowcy lub uległo zniszczeniu złoż odpowiedni wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Zwrot świadectwa kierowcy

Przedsiębiorca (przewoźnik) zobowiązany jest do poinformowania o tym Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz zwrotu blankietu A i B świadectwa kierowcy w następujących przypadkach:

- upływu czasu, na jaki wydano świadectwo;

- śmierci posiadacza świadectwa (zarówno przedsiębiorcy jak i zatrudnionego kierowcy);

- ustania stosunku pracy z zatrudnionym kierowcą;

- wyrejestrowania z ZUS;

- likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu udzielono świadectwa;

- utraty ważności zezwolenia na pracę i braku jego kontynuacji;

- utraty ważności badań lekarskich i psychologicznych.

Czy ta strona była przydatna?