Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Adwokat – wpis na listę

Zdałeś egzamin adwokacki i chcesz uzyskać wpis na listę adwokatów? Sprawdź poniżej jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uzyskasz wpis na listę adwokatów, jeśli:

 • jesteś nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata
 • korzystasz w pełni z praw publicznych oraz masz pełną zdolność do czynności prawnych
 • masz wyższe studia prawnicze w Polsce lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce
 • odbędziesz w Polsce aplikację adwokacką i zdasz egzamin adwokacki

Standardową drogą dająca możliwość wpisania na listę adwokatów jest odbycie aplikacji i zdanie egzaminu adwokackiego, jednak przepisy przewidują możliwość zwolnienia z wymogu odbycia aplikacji i zdania egzaminu oraz dopuszczenia do egzaminu bez odbywania aplikacji.

Zwolnieni z wymogu ukończenia aplikacji i zdania egzaminu adwokackiego są:

 • profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych
 • osoby, które przez co najmniej 3 lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywały zawód komornika
 • osoby, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza
 • osoby, które zajmowały stanowisko asesora sądowego przez co najmniej 2 lata
 • osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po 1 stycznia 1991 r. lub egzamin notarialny po 22 kwietnia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez co najmniej 3 lata:
  • zajmowały stanowisko asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego, lub
  • wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagającej wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w których zawód może wykonywać adwokat), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w których zawód może wykonywać radca prawny), lub
  • były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego
 • osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez co najmniej 3 lata:
  • zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora, lub
  • wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w których zawód może wykonywać adwokat), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w których zawód może wykonywać radca prawny), lub
  • były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, lub
  • były zatrudnione w Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego

Egzamin bez aplikacji

Do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przystąpić:

 • doktorzy nauk prawnych
 • osoby, które przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego
 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w których zawód może wykonywać adwokat), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w których zawód może wykonywać radca prawny)
 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów
 • osoby, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego
 • osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy
 • osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • osoby, które w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o pozytywnym wyniku egzaminu adwokackiego nie złożyły wniosku o wpis na listę adwokatów
 • osoby wcześniej skreślone z listy adwokatów, które nie wykonywały zawodu przez co najmniej 10 lat (w pewnych przypadkach)

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu adwokackiego bez odbywania aplikacji muszą spełniać następujące warunki:

 • być nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata
 • korzystać w pełni z praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • ukończyć wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskać tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeżeli uzyskasz pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, możesz złożyć wniosek o wpis na listę adwokatów w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe rady adwokackie

Aplikacja

Jeżeli odbywałeś aplikację, to wniosek o wpis złóż do okręgowej rady adwokackiej (ORA) właściwej dla miejsca odbycia aplikacji.

Bez aplikacji

Jeżeli masz prawo do wpisu bez obowiązku odbywania aplikacji adwokackiej, to wniosek złóż do ORA właściwej dla miejsca twojego zamieszkania.

Bez aplikacji i egzaminu

Jeżeli masz prawo do wpisu bez obowiązku odbywania aplikacji i zdania egzaminu, to wniosek możesz złożyć do dowolnej ORA.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty od wpisu na listę adwokatów ustalana jest przez Okręgową Radę Adwokacką. Sprawdź wysokość opłaty na stronie Okręgowej Rady Adwokackie,j w której składasz wniosek.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświdczenie lustracyjne lub informację o złożonym oświadczeniu lustracyjnym należy dołączyć do wniosku w przypadku osób urodzonych przed 1.08.1972 r.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Do wniosku osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana dołączyć zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający złożenie egzaminu sędziowskiego (odpis dyplomu złożenia egzaminu sędziowskiego i akt powołania do pełnienia urzędu sędziego lub notarialnie poświadczone kopie tych dokumentów) należy dołączyć do wniosku w przypadku ubiegania się o wpis na listę notariuszy przez sędziów ,

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający złożenie egzaminu prokuratorskiego (odpis dyplomu złożenia egzaminu prokuratorskiego i akt powołania do pełnienia urzędu prokuratora lub notarialnie poświadczone kopie tych dokumentów) należy dołączyć do wniosku w przypadku ubiegania się o wpis na listę notariuszy przez prokuratorów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Obecnie nie ma ogólnego wzoru kwestionariusza osobowego, możesz skorzystać z dowolnego wzoru. 

Uwaga! W kwestionariuszu podaj nazwisko rodowe matki.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Pamiętaj, że umowy o pracę musisz złożyć wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków oraz zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków.

Umowy cywilnoprawne złóż wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów.

Zdjęcie załącz w 2 egzemplarzach.

Termin

Jeżeli uzyskasz pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, możesz złożyć wniosek o wpis na listę adwokatów w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego.

 1. Weryfikacja wniosku

Przed rozpoznaniem wniosku o wpis na listę dziekan lub inni wyznaczeni adwokaci mogą przeprowadzić z tobą rozmowę. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza się protokół, który podpisujesz ty oraz wszyscy uczestnicy rozmowy. Dziekan może zwrócić się do rady właściwej dla twojego miejsca zamieszkania lub twojej dotychczasowej aktywności zawodowej z prośbą o informacje o tobie. Dziekan może wystąpić o inne informacje lub dane potrzebne do rozpoznania wniosku o wpis na listę. Przed rozpoznaniem wniosku, rada informuje adwokatów i prawników zagranicznych o ubieganiu się danej osoby o wpis na listę w sposób przyjęty w Izbie.

 1. Uchwała w sprawie wpisu na listę adwokatów

Ile zapłacisz

Ustalenie wysokości kosztów z tytułu wpisu na listę powinno nastąpić jednocześnie z podjęciem decyzji o wpisie. Wtedy otrzymasz informację o wysokości kosztów, sposobie i terminie ich uiszczenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Uchwałę w sprawie wpisu na listę adwokatów nalezy dołączyć do wniosku w przypadku adwokatów chcących wykonywać zawód notariusza.

Termin

Okręgowa rada adwokacka rozpoznaje wniosek o wpis na listę adwokatów w terminie 30 dni od daty jego złożenia lub uzupełnienia.

 1. Wpis na listę adwokatów

Wpis na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich jest zatwierdzony, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

Termin

30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Wpis uzyskasz średnio po 67 dniach od złożenia wniosku.

Termin ten wynika z następujących czynności:

 • okręgowa rada adwokacka (ORA) podejmuje uchwałę w sprawie wpisu w terminie 30 dni od złożenia przez ciebie wniosku o wpis
 • ORA przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 7 dni każdą uchwałę o wpisie na listę adwokatów wraz z aktami osobowymi kandydata
 • Minister Sprawiedliwości w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z twoimi aktami osobowymi może sprzeciwić się wpisaniu cię na listę. Jeżeli w tym terminie tego nie zrobi, to zostaniesz wpisany na listę adwokatów

Jak możesz się odwołać

Od uchwały ORA w sprawie wpisu służy odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Od uchwały Prezydium NRA możesz złożyć odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości oraz Prezydium NRA możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli ORA nie podejmie uchwały w ciągu 30 dni od złożenia przez ciebie wniosku o wpis lub Prezydium NRA w ciągu 30 dni od doręczenia odwołania nie zajmie stanowiska to możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego

Warto wiedzieć

Miejsce pracy adwokata

 

Adwokat może pracować w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce:

 

 • cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni
 • partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę
 • komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni

Spółki te mogą świadczyć wyłącznie pomoc prawną.

Siedziba adwokata

Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów, ustal swoją siedzibę i poinformuj o tym właściwą okręgową radę adwokacką w ciągu 30 dni od wyznaczenia swojej siedziby zawodowej.

Czy ta strona była przydatna?