Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Radca prawny – wpis na listę radców prawnych

Zdałeś egzamin na radcę prawnego i chciałbyś uzyskać wpis na listę radców prawnych? Sprawdź poniżej jak uzyskać taki wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:
1) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) korzysta w pełni z praw publicznych;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;
5) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski.

Ostatni ze wskazanych obowiązków – odbycie aplikacji radcowskiej i złożenie egzaminu radcowskiego nie jest konieczny we wszystkich przypadkach. Przepisy dają możliwość wpisu na listę radców prawnych bez warunku odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego lub umożliwiają przystąpienie do egzaminu radcowskiego, bez odbycia aplikacji radcowskiej.

Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego nie stosuje się do:
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych;
2) osób, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywały zawód komornika;
3) osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód adwokata albo notariusza;

4) osób, które zajmowały stanowisko asesora sądowego przez okres co najmniej 2 lat;
5) osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. lub egzamin notarialny po dniu 22 kwietnia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

 • a) zajmowały stanowisko asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego lub
 • b) wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w których zawód może wykonywać adwokat, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w których zawód może wykonywać radca prawny, lub
 • c) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;

6) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

 • a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora, lub
 • b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, (w których zawód może wykonywać adwokat), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w których zawód może wykonywać radca prawny), lub
 • c) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, lub
 • d) były zatrudnione w Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.

Do egzaminu radcowskiego, bez odbycia aplikacji radcowskiej mogą przystąpić:
1) doktorzy nauk prawnych;
2) osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego;
3) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w których zawód może wykonywać radca prawny), lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w których zawód może wykonywać adwokat);
4) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;
5) osoby, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;
6) osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy;
7) osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
8) osoby, które w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o pozytywnym wyniku egzaminu radcowskiego nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych;
9) osoby skreślone z listy radców prawnych, które przez co najmniej 10 lat nie wykonywały zawodu radcy.

Osoby, które mają prawo do przystąpienia do egzaminu radcowskiego, bez odbycia aplikacji radcowskiej muszą:
1) ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) korzystać w pełni z praw publicznych;
3) mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
4) być nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Osoby, które wykonują zawód sędziego, asesora sądowego, prokuratora, notariusza, komornika, asesora prokuratorskiego i notarialnego bądź odbywają aplikację sądową, prokuratorską lub notarialną, nie mogą jednocześnie zostać wpisane na listę radców prawnych ani wykonywać zawodu radcy prawnego.

W zdecydowanej większości przypadków osoby chcące uzyskać wpis na listę radców prawnych decydują się na odbycie aplikacji radcowskiej i przystąpienie do egzaminu radcowskiego.

 

APLIKACJA RADCOWSKA

Celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii prawnych oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu. Aplikacja rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa trzy lata.

Aplikacja radcowska jest odpłatna. Szkolenie aplikantów radcowskich pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych.
Opłata roczna za aplikację radcowską jest równa 2,25 -krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego. Okręgowa rada radców prawnych może zwolnić aplikanta radcowskiego od ponoszenia opłaty, w całości lub w części, a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty.

Nabór na aplikację radcowską przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego na aplikację. Aplikantem radcowskim może być osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego i spełnia następujące warunki:
1) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) korzysta w pełni z praw publicznych;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Do obowiązków aplikanta radcowskiego należy:
1) uczestniczenie w przewidzianych programem zajęciach teoretycznych i praktycznych;
2) samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych;
3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy;
4) przystąpienie do egzaminu radcowskiego w wyznaczonym terminie.

Aplikantowi, który odbył aplikację radcowską, właściwa rada okręgowej izby radców prawnych wydaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji radcowskiej, zaświadczenie o jej odbyciu.

 

EGZAMIN RADCOWSKI

Do egzaminu radcowskiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację radcowską i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu oraz osoba, która ma prawo przystąpić do egzaminu bez odbywania aplikacji. Egzamin radcowski przeprowadzają komisje egzaminacyjne w składzie 8 członków, powoływane na obszarze właściwości jednej lub kilku okręgowych izb radców prawnych.

Egzamin radcowski przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, ogłoszenie o egzaminie radcowskim, w którym podaje w szczególności:
1) termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego;
2) właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby, termin przeprowadzenia każdej części egzaminu radcowskiego;
3) wysokość opłaty za egzamin radcowski.

Aplikanci radcowscy składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wybranej komisji egzaminacyjnej. Rady okręgowych izb radców prawnych, każdego roku, w terminie 7 dni od dnia zakończenia aplikacji radcowskiej, przekazują właściwej terytorialnie komisji egzaminacyjnej oraz Ministrowi Sprawiedliwości listę osób, które odbyły aplikację radcowską. Osoby, które odbyły aplikację radcowską, dołączają do wniosku zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji dołączają do wniosku odpowiednio:
1) kwestionariusz osobowy;

2) życiorys;

3) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego - również dokumenty określające zakres ich obowiązków;

6) dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, (w których może pracować radca prawny), lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w których może pracować adwokat);

7) dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;

8) dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;

9) dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego;

10) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

11) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski;

12) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Aplikanci radcowscy składają wniosek najpóźniej w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu radcowskiego. Z kolei osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu bez odbywania aplikacji radcowskiej składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu radcowskiego.

Opłata za udział w egzaminie radcowskim jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.

Egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu radcowskiego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego. Egzamin radcowski składa się z pięciu części pisemnych.
Pierwsza część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Druga część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Trzecia część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Czwarta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Piąta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. W trakcie egzaminu zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu radcowskiego otrzymał ocenę pozytywną. Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu radcowskiego większością głosów w obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna doręcza zdającemu uchwałę o wyniku egzaminu radcowskiego, a jej odpis przesyła Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, właściwej radzie okręgowej izby radców prawnych oraz dołącza do akt osobowych zdającego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby radców prawnych

Uchwałę w sprawie wpisu na listę radców prawnych podejmuje rada okręgowej izby radców prawnych właściwa odpowiednio ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, miejsce złożenia wniosku lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zameldowania lub zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami o wpis na listę radców prawnych

Wniosek o wpis na listę radców prawnych, składa się na piśmie do właściwego dziekana rady okręgowej izby radców prawnych. Wpis na listę radców prawnych wiąże się z uiszczeniem opłaty:
1) za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych,
2) manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postępowania o wpis.
Opłaty uiszcza się na rzecz właściwej okręgowej izby radców prawnych. Opłaty zaokrągla się do pełnych złotych.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświdczenie lustracyjne lub informację o złożonym oświadczeniu lustracyjnym należy dołączyć do wniosku w przypadku osób urodzonych przed 1.08.1972 r.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór karty ewidencyjnej ustalany jest przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający złożenie egzaminu sędziowskiego (odpis dyplomu złożenia egzaminu sędziowskiego i akt powołania do pełnienia urzędu sędziego lub notarialnie poświadczone kopie tych dokumentów) należy dołączyć do wniosku w przypadku ubiegania się o wpis na listę notariuszy przez sędziów ,

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający złożenie egzaminu prokuratorskiego (odpis dyplomu złożenia egzaminu prokuratorskiego i akt powołania do pełnienia urzędu prokuratora lub notarialnie poświadczone kopie tych dokumentów) należy dołączyć do wniosku w przypadku ubiegania się o wpis na listę notariuszy przez prokuratorów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W przypadku adwokatów i radców prawnych do wniosku należy dołączyć opinię przełożonego lub odpowiednio opinię okręgowej rady adwokackiej/ okręgowej izby radców prawnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Informacje szczegółowe dotyczące niektórych z załączanych dokumentów:
1) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone musi być datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
2) złożenie oświadczenia lustracyjnego polega na złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
3) umowa o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, może być zastąpiona umowami cywilnoprawnymi wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów;
4) zaświadczenie, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej musi zostać wydane przez adwokata lub radcę prawnego;
5) w życiorysie należy zawrzeć opis przebiegu pracy zawodowej;
7) jako dyplom ukończenia studiów należy rozumieć oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;
8) oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadnia właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;
9) opinia okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jest niezbędna jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;
10) należy dołączyć dwa zdjęcia.

 1. Weryfikacja wniosku

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymogom określonym w ustawie lub w regulaminie prowadzenia list, dziekan wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni, pouczając go o skutkach prawnych nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Dziekan niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie na stronie internetowej izby oraz w siedzibie rady okręgowej izby radców prawnych w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych. Ogłoszenie jest dostępne przez 14 dni od dnia zamieszczenia. Każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych. Zgłoszone zastrzeżenia dołącza się do akt sprawy.

Postępowanie w sprawie wpisu na listę radców prawnych może prowadzić zespół radców prawnych wyznaczony przez dziekana. W celu zbadania czy wnioskodawca jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego, zespół przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę. Z rozmowy sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu przeprowadzającego rozmowę. Protokół dołącza się do akt sprawy. Przewodniczący zespołu przedstawia radzie okręgowej izby radców prawnych akta sprawy wraz z propozycją podjęcia uchwały w sprawie wpisu na listę radców.

Przepisów dotyczących zespołu i przeprowadzania przez zespół rozmowy, o której mowa wcześniej nie stosuje się do postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych osób, które odbyły aplikację radcowską i złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych w terminie 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego.

Termin

Gdy wymagane jest postępowanie wyjaśniające, proces weryfikacji wniosku może trwać miesiąc; w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych

Rada okręgowej izby radców prawnych może odmówić wpisu na listę radców prawnych tylko wtedy, gdy wnioskodawca: 
1) nie ukończył wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i nie uzyskał tytułu magistra lub nie ukończył zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nie korzysta w pełni z praw publicznych;
3) nie ma pełnej zdolność do czynności prawnych;
4) nie jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;
5) nie odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikacji radcowskiej i nie złożył egzaminu radcowskiego, lub nie spełnia innych warunków uprawniających do wpisu na listę radców prawnych.

Radzie okręgowej izby radców prawnych przysługuje prawo wglądu do akt osobowych i dyscyplinarnych ubiegającego się o wpis.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Uchwałę w sprawie wpisu na listę radców prawnych należy dołączyć do wniosku w przypadku radców prawnych chcących wykonywać zawód notariusza. Uchwałę należy złożyć w oryginale lub jej poświadczoną przez notariusza kopię.

Termin

Uchwała rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie wpisu na listę radców prawnych powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 1. Przesłanie akt osobowych wraz z wnioskiem o wpis (oraz załącznikami) do Ministra Sprawiedliwości

Rada okręgowej izby radców prawnych przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 7 dni każdą uchwałę o wpisie na listę radców prawnych, wraz z aktami osobowymi kandydata. Rada okręgowej izby radców prawnych w terminie 7 dni zawiadamia Ministra Sprawiedliwości o każdej uchwale o odmowie wpisu na listę radców prawnych. Jeżeli zawarty w aktach osobowych wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister Sprawiedliwości zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi kandydata, do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w celu uzupełnienia.

Termin

7 dni od dnia podjęcia uchwały.

 1. Dokonanie wpisu na listę radców prawnych

Wpis na listę radców prawnych uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. W przypadku, gdy Minister Sprawiedliwości wcześniej zwrócił przekazane dokumenty z powodu braków formalnych, bieg tego terminu liczy się wówczas od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

Termin

30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata.

 1. Publikacja aktualnej listy radców prawnych

Rada okręgowej izby radców prawnych prowadzi aktualną listę radców prawnych oraz publikuje ją w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wynosi 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł do 30 czerwca i 3600 zł od 1 lipca.

Ile będziesz czekać

Uchwała rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie wpisu na listę radców prawnych powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Rada okręgowej izby radców prawnych przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 7 dni każdą uchwałę o wpisie na listę radców prawnych wraz z aktami osobowymi kandydata. Wpis na listę radców prawnych uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie wpisu służy odwołanie do Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Od uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych odmawiającej wpisu na listę radców prawnych służy zainteresowanemu odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości zainteresowanemu oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

W wypadku niepodjęcia uchwały przez radę okręgowej izby radców prawnych w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wpis, lub niepodjęcia uchwały przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie 30 dni od doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.

Decyzja Ministra Sprawiedliwości o sprzeciwie w stosunku do wpisu może być zaskarżona do sądu administracyjnego przez zainteresowanego lub organ samorządu w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Czy ta strona była przydatna?