Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o sprzedaż banderol legalizacyjnych

Masz wyroby akcyzowe (alkohol, tytoń), które mają uszkodzone, nieważne lub nieprawidłowo nałożone banderole podatkowe? Chcesz legalnie sprzedawać te wyroby? Musisz oznaczyć je banderolami legalizacyjnymi. Sprawdź czym są banderole legalizacyjne i gdzie je zdobyć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś producentem wódki, wina, papierosów, tytoniu do palenia, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich albo sprowadzasz te towary z zagranicy, musisz naklejać na opakowania banderole podatkowe, czyli podatkowe znaki akcyzy.

Banderole stosuje się na:

 • napoje alkoholowe – wyroby spirytusowe, wino
 • wyroby tytoniowe – papierosy, tytoń do palenia
 • susz tytoniowy, czyli tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym, przy czym nie ma znaczenia jego wilgotność
 • płyn do papierosów elektronicznych
 • wyroby nowatorskie

Banderole podatkowe są wydawane na wniosek, który powinien być poprzedzony wstępnym zapotrzebowaniem.

Przeczytaj jak zgłosić wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe lub legalizacyjne

Jeśli okaże się, że nałożone na wyroby akcyzowe banderole podatkowe uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub utraciły ważność, musisz wycofać takie wyroby z obrotu. Możesz je sprzedawać dopiero po nałożeniu banderol legalizacyjnych.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek do urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy, który jest właściwy dla siedziby twojej firmy lub – jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – dla twojego miejsca zamieszkania.

Wniosek możesz złożyć elektronicznie na platformie PUESC.

Sprawdź urzędy skarbowe właściwe w sprawach akcyzy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wycofaj ze sprzedaży wyroby akcyzowe ze zniszczonymi, uszkodzonymi, nieprawidłowo naniesionymi lub nieważnymi banderolami

Termin

W przypadku wyrobów tytoniowych: wycofaj wyroby akcyzowe po upływie ważności banderol podatkowych.

Pamiętaj! Banderole naniesione na wyroby tytoniowe (z wyłączeniem cygar i cygaretek) w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego, jeżeli znajdują się w obrocie handlowym.

W przypadku pozostałych wyrobów akcyzowych wycofaj je:

 • jeśli doszło do zniszczenia lub uszkodzenia banderol podatkowych znajdujących się na opakowaniach jednostkowych wyrobów akcyzowych będących w sprzedaży
 • po upływie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia nowego wzoru znaków akcyzy.
 1. Przygotuj spis wyrobów akcyzowych wycofanych z obrotu

Spis dotyczy wyrobów akcyzowych wyłącznie przeznaczonych do dalszej sprzedaży. Spis przekaż do urzędu celno-skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Po wycofaniu wyrobów akcyzowych z obrotu.

 1. Urząd potwierdzi spis wyrobów akcyzowych

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Po przekazaniu spisu.

 1. Złóż wniosek o sprzedaż banderol legalizacyjnych

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub przez platformę PUESC.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane: firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem, określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, data dokonania wpisu.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane:

 • firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer w rejestrze przedsiębiorców,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem,
 • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
 • data dokonania wpisu.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera następujące dane: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy; numer: a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; b) identyfikacji podatkowej (NIP); c) identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada; określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana; wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej; data dokonania wpisu.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności:

1) numer akcyzowy składu podatkowego;

2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy;

3) rodzaj prowadzonej działalności w składzie podatkowym;

4) rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym;

5) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia – przewidywaną maksymalną kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który wydaje zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, wskazuje w nim numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów akcyzowych;

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy;

3) adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

4) rodzaj nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych;

5) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) adres siedziby lub zamieszkania przedstawiciela podatkowego;

2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania sprzedawcy;

3) rodzaj wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym;

2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z którego będzie następowało wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego;

3) rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie wyprowadzenia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Ważne! Zamiast potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego możesz złożyć pokwitowanie złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Spośród wymienionych załączników złóż tylko te, które odpowiadają profilowi twojej działalności.

Urząd może zażądać przedstawienia oryginałów tych dokumentów. Wszystkie załączniki powinny być aktualne w dniu składania wniosku. Jeśli jesteś vatowcem, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami musisz przedstawić za ostatni miesiąc lub jeśli rozliczasz się kwartalnie – za ostatni kwartał.

Wymienionych załączników nie musisz dołączać:

 • jeśli urząd dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne
 • gdy urząd jest w stanie sam sprawdzić te dane.
 1. Dostaniesz decyzję w sprawie sprzedaży banderol legalizacyjnych

Aby otrzymać banderole legalizacyjne musisz za nie zapłacić. Jeśli nie wpłacisz pieniędzy lub gdy nie złożysz wymaganych dokumentów, to urząd odmówi ci sprzedaży banderol.

Banderole możesz odebrać w urzędzie skarbowym, który wydał decyzję lub – mając upoważnienie do ich odbioru – w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Pamiętaj, że urząd może odmówić ci wydania banderol, jeśli masz zaległości podatkowe w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa lub gdy jest wobec ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub likwidacyjne. Nie dotyczy to likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w celu jego prywatyzacji.

Gdy urząd odmówi wydania banderol, zwróci ci pieniądze w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji o odmowie.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Po złożeniu wniosku, ale jeszcze przed odbiorem decyzji w sprawie wykupu banderol, musisz zapłacić za banderole.

1,30 zł za sztukę – opłata za banderole legalizacyjne w przypadku:

 • papierosów we wszystkich opakowaniach, 
 • tytoniu do palenia oraz suszu tytoniowym we wszystkich opakowaniach, 
 • wyrobów spirytusowych w opakowaniu o pojemności do 0,2 l włącznie, 
 • wyrobów spirytusowych w opakowaniu o pojemności powyżej 0,2 l, 
 • wyrobów winiarskich w opakowaniu o pojemności do 0,5 l włącznie
 • wyrobów winiarskich w opakowaniu o pojemności powyżej 0,5 l 
 • wyrobów spirytusowych lub winiarskich w puszkach

5,00 zł za sztukę – opłata za banderole legalizacyjne na płyn do papierosów elektronicznych

2,00 zł za sztukę – opłata za banderole legalizacyjne na wyroby nowatorskie

Gdzie zapłacić: pieniądze wpłać na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, który jako jedyny w Polsce obsługuje te należności.

Ile będziesz czekać

Banderole otrzymasz od razu lub w ciągu kilku dni. Jeśli urząd skarbowy nie będzie miał banderol na stanie, to możesz czekać kilkanaście dni na ich wydanie.

Warto wiedzieć

Co musisz zrobić zanim oznaczysz wyroby akcyzowe banderolami

Jeśli chcesz nałożyć banderole legalizacyjne na wyroby akcyzowe, musisz o tym zawiadomić naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Przeczytaj, jak zawiadomić naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami.

Jak sprawdzić czy banderola jest oryginalna

Systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) sprawdzisz jak powinna wyglądać oryginalna banderola.

Czy ta strona była przydatna?