Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC)

Prowadzisz firmę? Chcesz wytwarzać paliwa ciekłe? Jeśli tak, to musisz uzyskać koncesję w Urzędzie Regulacji Energetyki. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, musisz uzyskać koncesję. Decyzję o przyznaniu koncesji wyda ci Urząd Regulacji Energetyki. Wytwarzanie paliw to produkcja paliw ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych w procesach:

 • przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafinacji ropy naftowej i innych węglowodorów albo przerobu biomasy
 • przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub przez mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi
 • przeklasyfikowania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

Słowniczek

Instalacja wytwarzania paliw ciekłych – instalacja lub zespół instalacji technologicznych oraz urządzenia techniczne, w tym zbiorniki, powiązane technicznie z tymi instalacjami, wykorzystywane w procesie wytwarzania paliw ciekłych.


 

Wykaz paliw ciekłych, których obrót wymaga uzyskania koncesji

1) półprodukty rafineryjne: 2707 50 00 z wyłączeniem produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe, 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;

2) gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00, z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów złożowych;

3) benzyny ciężkie: 2710 12 11, 2710 12 15;

4) benzyny silnikowe: 2710 12 25 z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 50, 2710 12 90, 2207 20 00 z wyłączeniem alkoholu etylowego skażonego i pozostałych wyrobów alkoholowych skażonych, przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe;

5) benzyny lotnicze: 2710 12 31;

6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych:  2710 12 70;

7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych:  2710 19 21;

8) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;

9) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;

10) ciężkie oleje opałowe: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;

11) biopaliwa płynne (ciekłe):

 • 3826 00 10 z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
 • inne niż wymienione w lit. a biopaliwa ciekłe bez względu na kod CN z wyłączeniem biopaliw ciekłych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

Obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.


Ważne 

Jeśli chcesz wprowadzić do obrotu wytworzone przez ciebie paliwa ciekłe to nie potrzebujesz koncesji na obrót paliwami ciekłymi


 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych

Możesz otrzymać koncesję, gdy:

 • masz w Polsce siedzibę lub miejsce zamieszkania. Natomiast, jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym to musisz otworzyć w Polsce oddział. Powinien być utworzony na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dysponujesz środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności lub jesteś w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania,
 • masz możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,
 • zapewnisz zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji,
 • uzyskałeś decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli decyzja taka była wymagana),
 • nie zalegasz z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ewentualnie uzyskałeś: zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu podatkowego,
 • jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT – czyli podatku od towarów i usług,
 • posiadasz instalacje magazynowania paliw ciekłych lub zawarłeś umowę przedwstępną wobec umów o magazynowanie oraz na tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. Umowy te mają gwarantować utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. Informacje na temat umów znajdziesz w art. 10 oraz 11 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;
 • złożysz zabezpieczenie majątkowe w wysokości 10 mln zł. Jego celem jest zabezpieczenie powstałych albo mogących powstać należności budżetowych związanych z wykonywaną działalnością.

 

Jaką formę może mieć zabezpieczenie majątkowe

Zabezpieczenie musi wynosić 10 mln zł. Dopuszcza się następujące formy zabezpieczenia:

 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa – gwarantem może być osoba wpisana do wykazu gwarantów. Wykaz znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów;
 • poręczenie banku – poręczycielem może być osoba wpisana do wyżej wymienionego wykazu gwarantów;
 • weksel z poręczeniem wekslowym banku;
 • czek potwierdzony przez krajowy bank wystawcy czeku;
 • zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski (według ich wartości nominalnej);
 • pisemne, nieodwołalne upoważnienie naczelnika urzędu skarbowego, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej. Upoważnienie musi być potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Po uzyskaniu odpowiedniej formy zabezpieczenia złóż do urzędu skarbowego wniosek o przyjęcie zabezpieczenia majątkowego. Wybierz urząd skarbowy właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania albo adres siedziby. Jeśli urząd skarbowy przyjmie zabezpieczenie to dostaniesz postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia majątkowego. Dołącz je do wniosku o wydanie koncesji.

Zabezpieczenie majątkowe powinieneś mieć ustanowione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Pamiętaj – nowe zabezpieczenie musisz przedstawić na miesiąc przed upływem terminu wygaśnięcia starego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Koncesję uzyskaj przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciepłych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóz wniosek o udzielenie koncesji

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsca zamieszkania oraz ich adres oraz imiona i nazwiska pełnomocników ustanowionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy;

2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja;

3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;

4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;

5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;

6) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Ponadto wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych powinien zawierać, odpowiednio do rodzaju działalności:

1) wskazanie prognozowanej wielkości przywozu paliw ciekłych na okres co najmniej 3 lat;

2) opis sposobu utrzymywania na okres co najmniej 3 lat zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o których mowa w art. 5 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;

3) opis sposobu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych na okres co najmniej 3 lat.

4) dane osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy, obejmujące:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o ile został nadany,

e) serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

f) adres zamieszkania;

5) listę wspólników lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji, w przypadku wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna;

6) wskazanie miejsca magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, oraz tytułu prawnego do instalacji magazynowania paliw ciekłych lub kopie umów przedwstępnych wobec umów o magazynowanie oraz na tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4 ustawy Prawo energetyczne);

7) zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług;

8) postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia majątkowego – o którym mowa w art. 38e ust. 1 ustawy Prawo energetyczne;

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o nadaniu NIP
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Jak uzyskać dokument?
Zarejestruj się jako podatnik VAT
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na budowę
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór zawiadomienia opracowany został przez Punkt Kontaktowy.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Deklaracje składasz wraz z dowodami zakupu oraz montażu odmierzaczy. Mogą to być np. faktury.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się (w zależności od rodzaju działalności):

1) ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok;

2) ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę i średnią ilość m3 na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot;

3) ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, oraz stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

4) terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów charakteryzujących się okresową lub zmienną sezonowo działalnością, z wyszczególnieniem parametrów korzystania z wód w zróżnicowanych okresach działalności zakładu;

5) ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo, roczne wielkości dawek polewowych i terminy ich stosowania, numery i powierzchnie nawożonych działek;

6) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym;

7) termin rozpoczęcia, sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

8) miejsce poboru próbek ścieków;

9) prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;

10) sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia wraz z terminami i warunkami ich utrzymywania oraz przepływy;

11) wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania oraz sposób odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;

12) opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;

13) tryb pracy elektrowni wodnej oraz jej parametry: Qinst, hinst, Ninst;

14) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków;

15) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;

16) przedsięwzięcia i działania niezbędne dla spełnienia warunków dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenia pogorszeniu stanu ekologicznego wód podziemnych (o których mowa w art. 68 ustawy Prawo wodne), jeżeli te mają zastosowanie;

17) powierzchnię całkowitą nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną;

18) opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

19) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3 na rok;

20) ilość wód opadowych i roztopowych oraz średnią ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3 na rok.

Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie wodnoprawne
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnoprawnych oraz organizacyjnych

1) odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem (jeśli masz obowiązek wpisać się do KRS);

2) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – jeśli brakuje informacji dotyczących NIP na innych przekazanych dokumentach;

3) jeśli wnioskodawcą jest spółka – dołącz umowę spółki lub statut spółki;

4) jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna (np. spółka akcyjna lub spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna) albo przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność w Polsce w ramach oddziału, to złóż:

 • wykaz członków rad nadzorczych, listę wspólników i akcjonariuszy posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji oraz wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, a także członków rad nadzorczych. Podaj ich dane obejmujące: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL (o ile został nadany), serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa jako podmiotu zbiorowego;

5) jeśli wniosek składa osoba fizyczna, która jest przedsiębiorcą, to złóż zaświadczenie o jej niekaralności;

6) wykaz wszystkich podmiotów posiadających znaczący wpływ na twoją firmę lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, e i f ustawy o rachunkowości. Dołącz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności tych podmiotów;

7) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji (w przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników);

8) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyny wydania decyzji o zakazie wykonywania przez wnioskodawcę działalności objętej wpisem z powodu otrzymania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. W przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników;

9) oświadczenie przedsiębiorcy o prognozowanej wielkości produkcji paliw ciekłych na okres co najmniej 3 lat;

10) opis sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, na okres co najmniej 3 lat. Podaj miejsce magazynowania zapasów oraz podaj tytuł prawny do do instalacji magazynowania paliw ciekłych. Dołącz umowy przedwstępne wobec umowy o magazynowanie oraz na tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

11) opis sposobu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych na okres co najmniej 3 lat.

12) dołącz potwierdzenie zarejestrowania wnioskodawcy jako podatnika podatku VAT (np. zaświadczenie);

13) postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w sprawie przyjęcia zabezpieczenia majątkowego – o którym mowa w art. 38a ustawy Prawo energetyczne;

14) pełnomocnictwo – jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika – wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa;

15) dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie koncesji.


Dokumenty określające możliwości techniczne prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania paliw ciekłych

1) szczegółowy opis działalności w zakresie objętym koncesją – w tym sprecyzowanie rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN), które będziesz wytwarzał. Określ proces ich produkcji z uwzględnieniem sposobu wykorzystania eksploatowanej infrastruktury technicznej. Dołącz uproszczony schemat technologiczny bazy paliw oraz opise przeznaczenia zaznaczonych na ww. schemacie poszczególnych zbiorników paliw oraz urządzeń wydawczych wraz z ich oznaczeniami;

2) szczegółowy wykaz zbiorników (z numerami ewidencyjnymi i fabrycznymi) dla produktów finalnych procesu wytwarzania. Przyporządkuj poszczególne rodzaje paliw do zbiorników, w których będą wytwarzane;

3) dla bazy paliw, na której prowadził będziesz działalność koncesjonowaną:

a) dokumenty potwierdzające twój tytuł prawny do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp.),

b) protokół z ostatniej kontroli przeprowadzonej w bazie/stacji paliw w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez Państwową Straż Pożarną wraz z zarządzeniami pokontrolnymi oraz informacją przedsiębiorcy o ich realizacji,

c) program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym dołącz, jeśli twój zakład zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

d) raport o bezpieczeństwie, dołącz jeśli twój zakład zalicza się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

e) złóż decyzje i inne dokumenty wydane przez organy nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej, organy właściwe w sprawach zagospodarowania przestrzennego obejmujące wszystkie obiekty budowlane związane z wnioskowaną koncesją:

 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub – jeśli nie jest ona wymagana – decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz twoim oświadczeniem o braku wniesienia przez nadzór budowlany sprzeciwu wobec użytkowania inwestycji;
 • w przypadku braku możliwości przedstawienia pozwolenia na budowę złóż decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ewentualnie dołącz informację o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją uzyskaną od organu administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego lub gminy o dacie powstania obiektu i braku możliwości uzyskania kopii decyzji o pozwoleniu na budowę. Możesz też złożyć informacją o jej wydaniu oraz informację organu nadzoru budowlanego potwierdzającą, iż przedmiotowy obiekt nie jest samowolą budowlaną i spełnia wymagania stawiane mu przepisami prawa;

f) decyzje jednostek dozoru technicznego (wraz z protokołami badań odbiorczych lub okresowych) zezwalające na eksploatację infrastruktury technicznej służącej do wykonywania działalności koncesjonowanej – w tym:

 • wszystkich elementów ciągu technologicznego związanego z wytwarzaniem paliw ciekłych (w szczególności rurociągów, pomp, dozowników itp.),
 • wszystkich zbiorników paliw oraz urządzeń do napełniania i opróżniania cystern (o ile odrębne przepisy nie wyłączają obowiązku objęcia określonych elementów tej infrastruktury dozorem UDT),

g) wykaz wszystkich przyrządów pomiarowych – w tym odmierzaczy paliw, wag oraz innych urządzeń wydawczych eksploatowanych na potrzeby działalności koncesjonowanej. Dołącz też ich:

 • świadectwa legalizacji, lub
 • deklarację zgodności z dyrektywą MID 2004/22/WE,
 • dowody zakupu oraz montażu (faktury) nowych przyrządów pomiarowych nie podlegających legalizacji pierwotnej,

h) dokumenty, tj. schematy technologiczne, dowody zakupu (np. faktury), protokoły odbioru poświadczające, że eksploatowana baza paliw wyposażona została w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do:

 • pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych (w ramach wytwarzania) produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych (oczywiście tylko w przypadku baz paliw objętych takim obowiązkiem),
 • zabezpieczenia przed emisją par produktów naftowych do powietrza atmosferycznego w procesach ich przeładunku i magazynowania (w ramach wytwarzania);
 • hermetycznego magazynowania (w ramach wytwarzania), napełniania i opróżniania produktami naftowymi I klasy, ograniczające roczne straty tych produktów naftowych w instalacji magazynowej bazy paliw płynnych do wartości poniżej 0, 01% ich wydajności,

i) opis prowadzonej w bazie paliw gospodarki wodno‐ściekowej powinien zawierać opis instalacji kanalizacyjnych i innych urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. W opisie może być ujęta dokumentacja dotycząca sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu bazy paliw oraz pozwolenie wodnoprawne, (jeśli jest wymagane),

j) dokumenty potwierdzające zgodność działalności w zakresie wytwarzania paliw ciekłych z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Mogą to być pozwolenia wraz z oświadczeniem o jego niecofnięciu, niewygaśnięciu względnie o braku jego ograniczenia. Dokumenty powinny dotyczyć np. emisji substancji do atmosfery, wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Jeśli była wymagana to dołącz  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Ewentualnie złóż postanowienie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, że sporządzenie raportu nie było wymagane. Jeśli decyzja nie była wymagana to dołącz protokół ostatniej kontroli w zakresie ochrony środowiska na terenie bazy;

 

4) dołącz umowę, którą zawarłeś z laboratorium, które będzie kontrolować jakość paliw ciekłych wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez twoją firmę;

5) dokumenty określające technologię wytwarzania paliw ciekłych (karty produktów), powinny być poświadczone przez akredytowane laboratorium;

6) dokumenty potwierdzające złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego;

7) oświadczenie przedsiębiorcy, że zapewni zatrudnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (w przypadku spółki cywilnej oświadczenie składa każdy ze wspólników).


Dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności

1) sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów). Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą krócej niż 3 lata – dołącz dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne);

3) zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy. Powinno ono określać wielkość obrotów oraz zawierać informację, o udzielonych przedsiębiorcy kredytach i informacje, że rachunek nie jest obciążony tytułami egzekucyjnymi;

4) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne. Ewentualnie dołącz zaświadczenie, że przedsiębiorca nie figuruje w ewidencji płatników składek. Będzie tak, gdy prowadzona działalność nie wymagała zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Zaświadczenie powinno być uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku;

5) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa. Względnie stwierdzające stan ewentualnych zaległości. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Ponadto zaświadczenie powinno zawierać informacje:

 • o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w administracji oraz w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
 • dotyczące tytułów i okresów, z których pochodzą ewentualne zaległości.

Zaświadczenie powinno być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące – licząc od złożenia wniosku;

6) oświadczenie o wielkości uzyskiwanego dotychczas oraz planowanego przychodu w zakresie wytwarzania paliw ciekłych dla okresu 3 lat, wyrażonego w złotych w skali roku.


Informacje dla przedsiębiorców zagranicznych, prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w ramach oddziału

1) zaświadczenie o niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego oraz członków rad nadzorczych, powinny pochodzić z:

 • polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz
 • odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki lub z Krajowego Rejestru Karnego w ramach systemu ECRIS.

Jeśli osoby te nie są obywatelami kraju rejestracji spółki,  to zaświadczenie powinno być wydane przez właściwe organy krajów, których te osoby są obywatelami.

2) zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego) powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki.

3) zaświadczenie o niekaralności podmiotów posiadających wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę, powinna pochodzić z:

 • polskiego Krajowego Rejestru Karnego,
 • odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji twojej firmy (o ile takie rejestry istnieją) oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji lub obywatelstwa ww. podmiotów.

4) zgodność złożonych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona zgodnie z klauzulą apostille.

Termin

Koncesję uzyskaj przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciepłych.

 1. Urząd sprawdzi czy twój wniosek jest kompletny

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Na usunięcie braków będziesz mieć maksymalnie 30 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci koncesji

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie koncesji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Uwaga! Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd Regulacji Energetyki dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 1. Urząd rozpocznie postępowanie w sprawie wydania koncesji

Jeśli złożony przez ciebie wniosek o udzielenie koncesji nie miał braków formalnych lub je uzupełniłeś, to Urząd Regulacji Energetyki wszczyna (czyli rozpoczyna) postępowanie administracyjne. Nie zawsze sprawa o uzyskanie koncesji toczyć się będzie tylko pomiędzy tobą a urzędem. Urząd wyśle do wszystkich stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Urząd Regulacji Energetyki może wezwać cię (także inne strony czy pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 k.p.a.).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd sprawdzi czy może wydać ci koncesję

Urząd uzyska opinie z innych organów

Urząd Regulacji Energetyki wystąpi do innych organów o opinie dotyczące możliwości wydania ci koncesji. Organy te to: Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Prokurator Generalny, Komendant Główny Policji oraz zarząd województwa. Mają one 21 dni na wydanie opinii (zarząd województwa 14 dni) – licząc od dnia otrzymania wniosku do zaopiniowania. Jeśli nie zrobią tego w tym terminie to Urząd Regulacji Energetyki uzna, że pozytywnie zaopiniowały twój wniosek o wydanie koncesji. Ewentualną opinię organy wydają w drodze postanowienia.

 

Urząd oceni twój wniosek

Urząd Regulacji Energetyki oceni złożone dokumenty. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji, urząd może sprawdzić fakty podane we wniosku. Ma to na celu stwierdzenie, czy spełniasz określone w przepisach warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją, oraz czy dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania tej działalności.

Dodatkowe zabezpieczenie majątkowe dla zaspokojenia roszczeń innych osób

Urząd Regulacji Energetyki może uzależnić wydanie koncesji od złożenia przez ciebie dodatkowego zabezpieczenia majątkowego. Ma ono zaspokoić ewentualne roszczenia innych osób. Mogą one powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, np. szkód w środowisku. W takim przypadku dostaniesz postanowienie o obowiązku złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie nie możesz złożyć zażalenia – takie postanowienie możesz jedynie zaskarżyć w odwołaniu od decyzji w sprawie koncesji.

Urząd zawiadomi strony o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Zawiadomione strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia (zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie sprawy i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed udzieleniem koncesji. Również ty możesz to zrobić.

Jeśli jest ryzyko, że otrzymasz decyzję odmowną, to urząd wskaże ci zależne od ciebie warunki, których nie spełniłeś. Aby je spełnić możesz w terminie wyznaczonym przez urząd złożyć dodatkowe dokumenty.


Ważne

Jeśli w trakcie załatwiania koncesji postawiony zostanie tobie zarzut popełniania przestępstwa mającego związek z prowadzoną przez ciebie działalnością gospodarczą, to URE zawiesi postępowanie. Zawieszenie trwa do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Postępowanie będzie zawieszone również w przypadku, gdy zarzuty postawione zostaną członkom rady nadzorczej lub osobom upoważnionym do reprezentowania twojej firmy.

Dokumenty

 1. Otrzymasz koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych

Jeśli złożony przez ciebie wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, urząd wyda ci koncesję. Dostaniesz ją w formie decyzji. Koncesja zostanie ci wydana tylko w przypadku złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 zł (o którym mowa w art. 38a ustawy Prawo energetyczne).

Urząd Regulacji Energetyki wyda ci decyzję o odmowie udzielenia koncesji, jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów prawa. O wydaniu decyzji odmownej urząd – za pośrednictwem Ministra Energii – poinformuje Komisję Europejską. W informacji tej powinny zostać zawarte przyczyny odmowy udzielenia tobie koncesji.

Po uzyskaniu koncesji, urząd wpisze twoją firmę do rejestru przedsiębiorstw posiadających koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych. Rejestr powadzi Urząd Regulacji Energetyki.

Kiedy nie otrzymasz koncesji

Urząd Regulacji Energetyki odmówi ci koncesji, gdy:

 • twoja firma znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
 • w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto ci koncesję na działalność prowadzoną na podstawie ustawy Prawo energetyczne z przyczyn wymienionych w art. 41 ust. 3 tej ustawy. Będzie to np. rażące naruszenie warunków koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej;
 • w ciągu ostatnich 3 lat zostałeś wykreślony z rejestru działalności regulowanej po otrzymaniu  zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. Zakaz wynika z:
  • złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności,
  • nieusunięcia w terminie naruszeń warunków wykonywania tej działalności,
  • rażącego naruszenia warunków wykonywania tej działalności;
 • zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli wnioskodawcą jest spółka, przedsiębiorca zagraniczny lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów czy też członkowie ich rad nadzorczych również nie mogą być skazane;
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik podatku VAT;
 • jeżeli inny podmiot posiadający wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujący nad nią kontrolę albo współkontrolę, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Kwestie sprawowania kontroli regulują przepisy ustawy z dna 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja powinna określać:

1) podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją;

3) datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności;

4) okres ważności koncesji;

5) szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu właściwą obsługę odbiorców, w zakresie:

a) zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1–4, 7 i 8 ustawy prawo energetyczne,

b) powiadamiania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania;

6) zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej działalności;

7) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Koncesja powinna ponadto określać warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa energetycznego po jej wygaśnięciu lub cofnięciu.

Ile zapłacisz

616 zł

Opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku o wydanie koncesji. Masz prawo dostarczyć dowód zapłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Opłatę wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy. Wpłaty możesz też dokonać w kasie tego urzędu. Opłaty skarbowej nie płacą m.in. jednostki budżetowe samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych. Masz na to 2 tygodnie – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Rozpatrzy je Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Twoje odwołanie powinno zawierać numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie oraz wskazanie dowodów. Ponadto w odwołaniu napisz, że domagasz się uchylenia albo zmiany decyzji w całości lub w części. Za odwołanie zapłacisz 1000 zł opłaty sądowej. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Uzyskanie innych dokumentów i zezwoleń

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych nie zwalnia cię z obowiązku uzyskania innych koncesji i zezwoleń wymaganych przepisami odrębnymi. Np. posiadając koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych musisz uzyskać koncesję na dystrybucję paliw ciekłych, jeśli chcesz nimi dystrybuować.

Jak długo ważna jest koncesja

Koncesję dostaniesz na czas oznaczony – nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Koncesję możesz otrzymać na krótszy okres – ale musisz to zaznaczyć we wniosku. Urząd Regulacji Energetyki może nakazać ci dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją – pomimo jej wygaśnięcia – jeśli wymaga tego interes społeczny. Koncesja może zostać przedłużona w ten sposób przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Jeśli twoja działalność prowadzona z tego tytułu przynosi straty, to należy ci się pokrycie strat.

Możesz złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji. Wniosek o przedłużenie złóż nie później niż 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Opłaty koncesyjne

Po otrzymaniu koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych masz obowiązek obliczania i zapłaty corocznej opłaty koncesyjnej. Musisz ją zapłacić do 15 kwietnia każdego roku. Kwestie opłat reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej.

Zmiany koncesji

Złóż wniosek o zmianę koncesji, jeśli zmieni się:

 • nazwa twojej firmy
 • adres jej siedziby albo twój adres zamieszkania
 • ewentualnie numer w KRS albo w odpowiedniku tego rejestru w innych państwach
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Wniosek złóż najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

 

Urząd Regulacji Energetyki może na twój wniosek zmienić warunki koncesji, jeśli np. w inny sposób chcesz wytwarzać paliwa ciekłe.

 

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w pakiecie informacyjnym opublikowanym na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Czy ta strona była przydatna?