Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie leczenia substytucyjnego

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii osoba uzależniona może być leczona przy zastosowaniu leczenia substytucyjnego. Leczenie substytucyjne prowadzi się w ramach programu leczenia substytucyjnego, zwanego dalej "programem", poprzez stosowanie produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu agonistycznym na receptor opioidowy.

Prowadzenie programu substytucyjnego wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez marszałka województwa. Przed wystąpieniem z wnioskiem do marszałka województwa, podmiot zwraca się o wydanie opinii Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zezwolenie na leczenie substytucyjne może otrzymać podmiot leczniczy, który posiada:

 • aptekę szpitalną lub zawarł umowę z apteką lub hurtownią farmaceutyczną w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny
 • pomieszczenia przystosowane do: wydawania środka substytucyjnego, prowadzenia terapii grupowej, pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego pobierania próbek do analizy, przechowywania i przygotowania środków substytucyjnych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych
 • odpowiednie warunki kadrowe zapewniające realizację programu prowadzenia leczenia ambulatoryjnego dotyczące w szczególności kierownika programu oraz przeszkolonych w zakresie realizowanego programu pielęgniarek i pracowników pomocniczych

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Wniosek składany jest do marszałka województwa, na terenie którego znajduje się siedziba zakładu opieki zdrowotnej ubiegającego się o zezwolenie

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku do Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii o wydanie opinii na temat programu leczenia substytucyjnego

Podmiot leczniczy składa wniosek do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Wniosek rozpatruje Dyrektor Biura przy pomocy powołanego przez niego Zespołu ds. opiniowania programów leczenia substytucyjnego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie opinii na temat programu leczenia substytucyjnego według wzoru umieszczonego na stronie internetowej Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii .

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Załącznikami do Informacji o realizatorach Programu są:

 • odpis dokumentu potwierdzającego spełnianie przez kierownika programu wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnieniu w charakterze realizatorów programu wyłącznie osób spełniających wymogi określone w rozporządzeniu MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z 1 kompletem załączników.

Załącznikami do programu leczenia substytucyjnego są:

 • aktualny statut
 • odpis wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą
 • odpis wpisu do KRS lub odpis wpisu do innego rejestru
 • kopia umów na badania laboratoryjne materiału biologicznego, jeżeli nie są one realizowane bezpośrednio w placówce
 • kopie umów o współprace z innymi placówkami jeżeli takie istnieją
 • wzór kontraktu terapeutycznego
 • kopia regulaminu programu
 • wzór karty identyfikacyjnej pacjenta
 • kopia umowy z apteką lub hurtownią farmaceutyczną w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny
 1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Dyrektor Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty oraz załączniki, a ich treść potwierdza spełnianie przez wnioskodawcę wymogów określonych przepisami prawa.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych Dyrektor Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W razie nieusunięcia braków formalnych lub merytorycznych w wyznaczonym terminie wniosek pozostaje bez rozpoznania.

 1. Wydanie opinii przez Dyrektora Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wydaje opinię na temat programu leczenia substytucyjnego, którą przekazuje wnioskodawcy wraz z kopią zaopiniowanego wniosku.

Dokumenty

Termin

60 dni

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na leczenie substytucyjne wraz z załącznikami do marszałka województwa

Wnioskodawca składa wniosek do marszałka województwa, na terenie którego znajduje się siedziba zakładu opieki zdrowotnej ubiegającego się o zezwolenie na leczenie substytucyjne.

Wzór wniosku nie jest określony w żadnym akcie prawnym.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Ta opinia dotyczy spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Dokumenty  określające prawo wykonywania zawodu dotyczą pielęgniarek i lekarzy biorących udział w programie leczenia substytucyjnego.
 • Oświadczenie kierownika zakładu opieki zdrowotnej w sprawie zatrudnienia przy realizacji programu powinno potwierdzać, że pracownicy spełniają warunki określone w §15 i §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.
 • Dokumenty dotyczące kierownika programu:
  • Zaświadczenie o stażu pracy przynajmniej 3 miesięcznego w zakładach prowadzących leczenie osób uzależnionych lub zaświadczenia o przynajmniej 2 letnim stażu pracy w zakładach prowadzących leczenie osób uzależnionych
  • Do zaświadczeń powinien być załączony jego dyplom specjalisty w dziedzinie psychiatrii a w przypadku, gdy kierownik nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii – dyplom specjalisty w dziedzinie innej niż psychiatria, dowód zatrudnienia w zakładzie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz  dyplomu dotyczącego specjalizacji
 1. Weryfikacja formalna wniosku o zezwolenie na leczenie substytucyjne

Marszałek województwa sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury oraz czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne dane.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych marszałek województwa wzywa do ich uzupełnienia.

Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni wniosku we wskazanym terminie marszałek województwa przekazuje informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

 1. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na leczenie substytucyjne

Marszałek województwa wydaje zezwolenie dla zakładu opieki zdrowotnej na leczenie substytucyjne w drodze decyzji administracyjnej. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy, zawiadamiając o tym strony.

Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy zakład opieki zdrowotnej przestaje spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

60 dni na wydanie opinii przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii plus 30 dni na wydanie decyzji przez marszałka województwa (zgodnie z Kpa).

Jak możesz się odwołać

Środki odwoławcze procedury – nie dotyczą Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

W przypadku odmowy wydania zezwolenia, wnioskodawca może złożyć odwołanie za pośrednictwem właściwego marszałka województwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Po uzyskaniu zezwolenia marszałka województwa występuje się do Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowanie świadczeń zdrowotnych w ramach: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - Program substytucyjny.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi Centralny Wykaz Osób Objętych Leczeniem Substytucyjnym.

Zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Biuru informacji o zakwalifikowaniu, wyłączeniu lub zakończeniu udziału pacjenta w programie realizującym leczenie substytucyjne.

Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy zakład opieki zdrowotnej przestaje spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia.

Czy ta strona była przydatna?