Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

Planujesz budowę albo przebudowę zjazdu ze swojej nieruchomości na drogę publiczną? Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia budowlanego jest dostęp do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej uzyskuje się m. in. za pomocą zjazdu. Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Do jego budowy lub przebudowy zobowiązany jest inwestor (właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległych do drogi), po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Należy podkreślić, iż w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu należy złożyć do zarządcy drogi, właściwego ze względu na kategorię drogi oraz na lokalizację zjazdu. W Polsce zarządcami dróg są:

1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych;

2) zarząd województwa dla dróg wojewódzkich;

3) zarząd powiatu dla dróg powiatowych;

4) wójt (burmistrz, prezydent miasta) dla dróg gminnych.

3. Zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych mogą wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Zatem, np. w przypadku dróg wojewódzkich, zadania zarządzania drogami może wykonywać odpowiedni zarząd dróg wojewódzkich. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie zarządy dróg
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu albo przebudowę zjazdu należy złożyć do zarządcy drogi, właściwego ze względu na kategorię drogi oraz na lokalizację zjazdu. W Polsce zarządcami dróg są:

1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych;

2) zarząd województwa dla dróg wojewódzkich;

3) zarząd powiatu dla dróg powiatowych;

4) wójt (burmistrz, prezydent miasta) dla dróg gminnych.

Zatem, w pierwszej kolejności inwestor musi ustalić, kto jest zarządcą drogi. Dla pewności warto skontaktować się z odpowiednim urzędem.

2. Zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi są realizowane przez odpowiednie oddziały (które są podzielone na rejony) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Właściwy oddział, do którego należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej, można znaleźć na stronach internetowych GDDKiA (w zakładce oddziały). Warto wiedzieć, iż Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje zadania związane z wydawaniem zezwoleń na lokalizację zjazdu także w przypadku autostrad przekazanych do zarządzania odpowiedniej spółce, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady.

3. Wniosek dotyczący dróg wojewódzkich składa się do właściwego urzędu marszałkowskiego (jako jednostki pomocniczej zarządu województwa). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg wojewódzkich, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.

4. Wniosek dotyczący dróg powiatowych składa się do właściwego starostwa  (jako jednostki pomocniczej zarządu powiatu). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg powiatowych, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.

5. Wniosek dotyczący dróg gminnych składa się do właściwego urzędu gminy, urzędu miasta  (jako jednostki pomocniczej wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg miejskich/gminnych, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.

6. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Zatem wniosek dotyczący takich dróg składa się do właściwego urzędu miasta  (jako jednostki pomocniczej prezydenta miasta). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg miejskich, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której ma być zlokalizowany zjazd.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek wraz z załącznikami złóż do zarządcy drogi – właściwego, ze względu na lokalizację zjazdu.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Przepisy nie regulują kwestii zawartości wniosku dotyczącego uzyskania decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej oraz ewentualnych załączników. W praktyce urzędy wymagają dołączenia następujących dokumentów:

 • kopię aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000, obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi, z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości, której dotyczy wniosek;
 • kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypisu aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypisu z rejestru gruntów);
 • pełnomocnictwo (albo jego urzędowo poświadczony odpis) dołącza się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (także jego odpisu, wypisu, kopii) oraz za wydanie decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu (w wysokości 82 zł).
 1. Weryfikacja formalna wniosku

1. Zarządca drogi ocenia, czy wniosek został złożony zgodnie z właściwością miejscową. W przypadku, gdy zarządca, do którego złożono wniosek jest niewłaściwy w sprawie, to przekazuje go niezwłocznie, wraz z uzasadnieniem, do zarządcy drogi właściwego (zawiadomienie o przekazaniu wniosku wysyłane jest także wnioskodawcy).

2. Zarządca drogi, do którego złożono wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu dokonuje jego weryfikacji formalnej. Jeżeli wniosek jest niekompletny, wzywa on wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa).

3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, zarządca drogi prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 kpa).

 1. Ocena merytoryczna wniosku oraz wydanie decyzji

1. Właściwy zarządca drogi dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to wyda on decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony (z zastrzeżeniem, iż decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa, to właściwy zarządca drogi wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę. Taka decyzja może zostać wydana ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Ewentualnie zarządca drogi może wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

3. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

4. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, lub o parametrach innych niż zostały określone w zezwoleniu, to zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innym celu (zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych). Przedmiotową karę zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi. Karę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

5. Jeżeli w związku z budową lub przebudową zjazdu następuje zajęcie pasa drogowego konieczne jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry techniczne.

2. Zezwolenie zawiera również pouczenie o konieczności realizacji następujących obowiązków:

1) przed rozpoczęciem robót budowlanych:

 • dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – czyli dokonania zgłoszenia budowy albo uzyskania pozwolenia na budowę;
 • uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;

2) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany.

 

Ile zapłacisz

82 zł

Opłata za wydanie decyzji – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, cześć III, pkt  44, pkt 2.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

1. Inwestor oraz strony postępowania mogą odwołać się do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego od decyzji dotyczącej zezwolenia na lokalizację zjazdu. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem zarządcy drogi, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Reguluje to art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Od decyzji wydawanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za pośrednictwem właściwego oddziału.

Warto wiedzieć

1. Jeżeli twoja inwestycja obejmuje tylko wybudowanie lub przebudowanie zjazdu na podstawie zezwolenia o lokalizacji zjazdu to nie musisz dodatkowo uzyskać decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu musisz:

 • dokonać uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany,
 • dokonać zgłoszenia budowy lub przebudowy zjazdu albo uzyskać pozwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu,
 • uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

3. Są dwa rodzaje zjazdów:

 • publiczne – określone przez zarządcę drogi jako zjazdy do nieruchomości gruntowych usytuowanych poza pasem drogowym: a) na których prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym,  b) na których usytuowana jest lub planowane jest usytuowanie nieruchomości budynkowej lub lokalowej, w których prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym, c) które stanowią lub będą stanowić dojazd do nieruchomości wymienionych w lit. a lub b. 
   
 • indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.

Zjazd publiczny powinien mieć:

1. szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,

2. nawierzchnię jezdni twardą ulepszoną, a poboczy co najmniej gruntową ulepszoną

3. przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,

4. pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, która ten zjazd przecina,

5. szerokość obustronnych poboczy - nie mniejszą niż 0,75 m każde.

Zjazd indywidualny powinien mieć:

1) szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,

2) nawierzchnię jezdni na terenie zabudowy twardą ulepszoną a jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy co najmniej gruntową ulepszoną,

3) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem o proporcji n: m, gdzie n = m ≥ 1,50 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych,

4) pochylenie podłużne zjazdu drogi dostosowane do ukształtowania, drogi, które ten zjazd przecina.

Czy ta strona była przydatna?