Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej

Produkujesz energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii? Chcesz skorzystać ze wsparcia dla producentów energii odnawialnej? Złóż wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii. Jest to dokument, który potwierdzi, że energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Dzięki świadectwu nabędziesz prawa majątkowe, które są zbywalne i stanowią towar giełdowy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w biurze operatora

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czym jest świadectwo pochodzenia energii

Świadectwo pochodzenia energii to dokument, który potwierdza, że energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Nazywa się je również świadectwem pochodzenia lub tzw. zielonym świadectwem. Przy czym dla energii elektrycznej wytwarzanej od 1 lipca 2016 r. z biogazu rolniczego wydawane są odrębne świadectwa pochodzenia tzw. świadectwa błękitne. Możesz je otrzymać, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wytwarza taką energię. Świadectwo wyda ci Urząd Regulacji Energetyki na twój wniosek. Wniosek złóż za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego.

Komu i kiedy przysługuje świadectwo pochodzenia energii

Świadectwo pochodzenia energii przysługuje ci, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Energię możesz wytwarzać w różnych instalacjach – również w mikroinstalacji. Świadectwo pochodzenia przysługuje także dla energii wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego instalacji odnawialnego źródła energii. Urząd Regulacji Energetyki wydaje świadectwa pochodzenia dla instalacji, w których energia wytworzona została po raz pierwszy przed 1 lipca 2016 roku. Świadectwo przysługuje ci od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii z OZE, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia – przez okres kolejnych 15 lat – nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku.

Możesz uzyskać świadectwo pochodzenia dla części energii wytwarzanej w instalacji termicznego przekształcania odpadów odpowiadającej udziałowi energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w całkowitej energii chemicznej paliw dostarczonych do procesu termicznego przekształcania, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Kiedy nie przysługuje ci świadectwo pochodzenia energii

Świadectwo pochodzenia energii nie przysługuje:

 • dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 5 MW, wykorzystującej hydroenergię do wytworzenia tej energii,
 • jeżeli masz już świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, z którego została wytworzona ta energia elektryczna.   

Świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla tej części energii elektrycznej, która została wytworzona z wykorzystaniem określonych substancji posiadających wartość opałową (np.: drewna innego niż drewno energetyczne czy zboża pełnowartościowego). Sprawdź w jakich przypadkach nie przysługuje świadectwo pochodzenia energii.

Słowniczek

Odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów – instalacja odnawialnego źródła energii będąca spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w której część wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła pochodzi z ulegającej biodegradacji części odpadów przemysłowych lub komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Pozostałe definicje znajdziesz w art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż najpóźniej w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia energii, dla której ma być wydane świadectwo pochodzenia. Wniosek można złożyć za 1 lub maksymalnie 12 następujących po sobie miesięcy jednego (tego samego) roku kalendarzowego.

Ważne

Jeżeli wniosek złożysz po terminie, to Urząd Regulacji Energetyki odmówi ci wydania świadectwa pochodzenia. Najpóźniejszą datą, w jakiej można złożyć wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia za dany rok kalendarzowy, jest 14 lutego kolejnego roku kalendarzowego. Liczy się data faktycznego wpływu wniosku do operatora, a nie data nadania go np. na poczcie.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek złóż do operatora systemu elektroenergetycznego – czyli firmy, do której przesyłasz wytworzoną energię.

Operatora wyszukasz w wykazie operatorów systemów elektroenergetycznych na stronie URE.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż do operatora systemu elektroenergetycznego wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia

Operator systemu elektroenergetycznego potwierdzi podane przez ciebie we wniosku dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii. Następnie przekaże twój wniosek do Prezesa URE. Operator powinien to zrobić w terminie 14 dni od złożenia przez ciebie wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1.   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2.   numer koncesji albo numer wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo rejestru wytwórców biogazu rolniczego, a w przypadku wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji  – oświadczenie o zgłoszeniu do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja (kwestię zgłoszeń regulują art. 5 ust. 1 lub w art. 20 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii);

3.  dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w określonej instalacji odnawialnego źródła energii;

4.  wskazanie okresu, co najmniej jednego lub maksymalnie dwunastu następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii została wytworzona;

5.  wskazanie dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia;

6.  wskazanie ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, dla której ma zostać wydane świadectwo pochodzenia;

7.  oświadczenie następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:

1)   do wytworzenia energii elektrycznej zaliczonej do wytworzonej z odnawialnego źródła energii nie wykorzystywano:

a)   drewna innego niż drewno energetyczne oraz zbóż pełnowartościowych w przypadku:

- instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
- instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
- instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
- instalacji termicznego przekształcania odpadów,

b)   drewna innego niż drewno energetyczne w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny,

c)   paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,

d)   biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz  lub biogaz rolniczy;

2)   do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego wykorzystano wyłącznie substraty, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

3)   do wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów wykorzystano wyłącznie substraty, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub biopłyny, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, określone w art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

4)   dochowany został wymóg udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznej masie biomasy określony w art. 60a ust. 2 lub przepisach wydanych na podstawie art. 60a ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 60a ust. 2" - klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

8. wskazanie podmiotu, który będzie organizował obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Poświadczenie – dokument przewidziany przez uznany system certyfikacji lub umowa, zawarta w Unii Europejskiej, zawarta z krajem trzecim, potwierdzające, że wskazana w tym dokumencie ilość biomasy lub biokomponentów spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju albo dokumenty wystawione w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w kraju trzecim. Muszą one  być wystawione w ramach uznanego systemu certyfikacji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii składasz odrębnie dla każdej instalacji odnawialnego źródła energii. Podany we wniosku okres wytworzenia energii elektrycznej powinien obejmować minimum jeden miesiąc lub maksymalnie dwanaście następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego.

2. Jeżeli energia elektryczna została wytworzona z biopłynów, to dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Dokumentami tymi są:

a) poświadczenie,

albo

b) dokumenty wystawione w państwie:

 • Unii Europejskiej
 • Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – państwa te to: Islandia, Norwegia i Liechtenstein
 • innym niż powyższe – pod warunkiem że zostały wystawione w ramach uznanego systemu certyfikacji

Kryteria zrównoważonego rozwoju opisane są szczegółowo w art. 28b-28 bc ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

3. Do wniosku dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia. Opłata za świadectwo wynosi 17 zł.

4. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Wniosek złóż najpóźniej w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia energii, dla której ma być wydane świadectwo pochodzenia. Wniosek można złożyć za 1 lub maksymalnie 12 następujących po sobie miesięcy jednego (tego samego) roku kalendarzowego.

Ważne

Jeżeli wniosek złożysz po terminie, to Urząd Regulacji Energetyki odmówi ci wydania świadectwa pochodzenia. Najpóźniejszą datą, w jakiej można złożyć wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia za dany rok kalendarzowy, jest 14 lutego kolejnego roku kalendarzowego. Liczy się data faktycznego wpływu wniosku do operatora, a nie data nadania go np. na poczcie.

 1. Otrzymasz świadectwo pochodzenia energii

1. Jeżeli twój wniosek nie zawiera wszystkich danych, to Urząd Regulacji Energetyki wezwie cię do jego uzupełnienia. Masz na to 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie zrobisz tego w tym terminie to Urząd pozostawi wniosek bez rozpoznania. Uzupełniony wniosek złóż do Urzędu Regulacji Energetyki.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek. Jeżeli spełnia on wszystkie wymagania, to otrzymasz świadectwo pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Urząd przekaże twoje świadectwo do rejestru świadectw pochodzenia, który prowadzi Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE). Świadectwo da ci prawa majątkowe, które są zbywalne i stanowią towar giełdowy. Prawa majątkowe powstają po zapisaniu po raz pierwszy świadectwa pochodzenia energii na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia.

3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, to dostaniesz postanowienie o odmowie wydania świadectwa pochodzenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Ile zapłacisz

 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie świadectwa pochodzenia
 • 17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo (nie płacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu)

Opłaty zapłać najpóźniej w chwili złożenia wniosku. Wpłać je na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Warszawa Ochota.

Ile będziesz czekać

Jeżeli twój wniosek jest kompletny, to Urząd Regulacji Energetyki wyda ci świadectwo w ciągu 45 dni. Termin ten liczy się od dnia otrzymania kompletnego wniosku od operatora systemu elektroenergetycznego.

Pamiętaj jednak, że operator systemu elektroenergetycznego, do którego składasz wniosek, ma 14 dni na przekazanie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zatem realny termin otrzymania świadectwa to ok. 2 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz postanowienie o odmowie wydania świadectwa pochodzenia, to możesz złożyć na nie zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zażalenie złóż za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Masz na to 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz postanowienie. Za złożenie zażalenia płacisz opłatę sądową w wysokości 500 zł.

Warto wiedzieć

Świadectwa pochodzenia mogą być:

 • zbywane jako towar giełdowy
 • przedstawiane do umorzenia przez podmioty, które mają taki obowiązek (są to przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi, odbiorcy przemysłowi oraz towarowy dom maklerski)

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej lub obrotem tą energią i sprzedajesz tę energię odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, to masz obowiązek umorzenia świadectwa pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej. Przeczytaj jak umorzyć świadectwo pochodzenia energii elektrycznej.

Czy ta strona była przydatna?