Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej

Produkujesz energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii? Chcesz skorzystać ze wsparcia dla producentów energii odnawialnej? Złóż wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii. Dzięki świadectwu nabędziesz prawa majątkowe, które są zbywalne i stanowią towar giełdowy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w biurze operatora

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czym jest świadectwo pochodzenia energii

Świadectwo pochodzenia energii to dokument, który potwierdza, że energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii – tak zwanych OZE. Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), w postaci elektronicznej.

Świadectwo daje prawa majątkowe, które są zbywalne i stanowią towar giełdowy. Każde świadectwo jest przekazywane przez URE do Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii (TGE). Z chwilą zapisania świadectwa na koncie ewidencyjnym w rejestrze, powstają prawa majątkowe, które wytwórca energii może sprzedać na Rynku Praw Majątkowych.

Przeczytaj więcej o:

Świadectwa pochodzenia z OZE dzielą się w zależności od źródła energii na:

  • zielone świadectwa – potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej z wiatru, wody, geotermii, słońca, spalania biomasy, współspalania
  • błękitne świadectwa – potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej ze spalania biogazu rolniczego.

Komu i kiedy przysługuje świadectwo pochodzenia energii

Świadectwo pochodzenia energii przysługuje ci, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Warunkiem przyznania świadectwa, jest wytwarzanie energii w instalacji odnawialnego źródła energii, na przykład w mikroinstalacji, w której energia wytworzona została po raz pierwszy przed 1 lipca 2016 roku. Świadectwo pochodzenia przysługuje także dla energii wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego instalacji OZE.

Świadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej przysługuje przez okres kolejnych 15 lat, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku. Okres ten liczy się od dnia wytworzenia po raz pierwszy tej energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia.

Możesz uzyskać świadectwo pochodzenia dla części energii wytwarzanej w instalacji termicznego przekształcania odpadów, odpowiadającej udziałowi energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w całkowitej energii chemicznej paliw dostarczonych do procesu termicznego przekształcania. Zasady i warunki uzyskania świadectwa dla takiej energii określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Kiedy nie przysługuje ci świadectwo pochodzenia energii

Świadectwo pochodzenia energii nie przysługuje:

  • dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 5 MW, wykorzystującej hydroenergię do wytworzenia tej energii
  • dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego, dla którego zostało wydane świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego.   

Przeczytaj, jak uzyskać świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego.

Świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla tej części energii elektrycznej, która została wytworzona z wykorzystaniem określonych substancji posiadających wartość opałową (na przykład: drewna innego niż drewno energetyczne czy zboża pełnowartościowego).

Słowniczek

Odnawialne źródło energii (OZE) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów – instalacja odnawialnego źródła energii będąca spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, w której część wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła pochodzi z ulegającej biodegradacji części odpadów przemysłowych lub komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Pozostałe definicje znajdziesz w art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia energii, dla której ma być wydane świadectwo pochodzenia.

Ważne! Jeżeli złożysz wniosek po terminie, Urząd Regulacji Energetyki odmówi wydania świadectwa pochodzenia. Najpóźniejszą datą, w jakiej można złożyć wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia za dany rok kalendarzowy, jest 14 lutego kolejnego roku kalendarzowego. Liczy się data faktycznego wpływu wniosku do operatora, a nie data nadania go na przykład na poczcie.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek do Prezesa URE złóż za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego – czyli firmy, do której przesyłasz wytworzoną energię.

Przejdź do wykazu operatorów systemów elektroenergetycznych na stronie URE.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż do operatora systemu elektroenergetycznego wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia

Operator systemu elektroenergetycznego potwierdzi podane przez ciebie we wniosku dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii. Następnie przekaże twój wniosek do Prezesa URE. Operator powinien to zrobić w terminie 14 dni od złożenia przez ciebie wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1.   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2.   numer koncesji albo numer wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo rejestru wytwórców biogazu rolniczego, a w przypadku wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji  – oświadczenie o zgłoszeniu do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja (kwestię zgłoszeń regulują art. 5 ust. 1 lub w art. 20 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii);

3.  dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w określonej instalacji odnawialnego źródła energii;

4.  wskazanie okresu, co najmniej jednego lub maksymalnie dwunastu następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii została wytworzona;

5.  wskazanie dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia;

6.  wskazanie ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, dla której ma zostać wydane świadectwo pochodzenia;

7.  oświadczenie następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:

1)   do wytworzenia energii elektrycznej zaliczonej do wytworzonej z odnawialnego źródła energii nie wykorzystywano:

a)   drewna innego niż drewno energetyczne oraz zbóż pełnowartościowych w przypadku:

- instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
- instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
- instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
- instalacji termicznego przekształcania odpadów,

b)   drewna innego niż drewno energetyczne w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny,

c)   paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,

d)   biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz  lub biogaz rolniczy;

2)   do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego wykorzystano wyłącznie substraty, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

3)   do wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów wykorzystano wyłącznie substraty, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub biopłyny, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, określone w art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

4)   dochowany został wymóg udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznej masie biomasy określony w art. 60a ust. 2 lub przepisach wydanych na podstawie art. 60a ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 60a ust. 2" - klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

8. wskazanie podmiotu, który będzie organizował obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Poświadczenie – dokument przewidziany przez uznany system certyfikacji lub umowa, zawarta w Unii Europejskiej, zawarta z krajem trzecim, potwierdzające, że wskazana w tym dokumencie ilość biomasy lub biokomponentów spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju albo dokumenty wystawione w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w kraju trzecim. Muszą one  być wystawione w ramach uznanego systemu certyfikacji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii składasz odrębnie dla każdej instalacji odnawialnego źródła energii.

Okres wytworzenia energii elektrycznej podany we wniosku powinien obejmować minimum jeden miesiąc lub maksymalnie dwanaście następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego.

Jeżeli energia elektryczna została wytworzona z biopłynów, to dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Dokumentami tymi są:

  • poświadczenie

albo

  • dokumenty wystawione w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie albo innym państwie – pod warunkiem że zostały wystawione w ramach uznanego systemu certyfikacji.

Kryteria zrównoważonego rozwoju opisane są szczegółowo w art. 28b-28 bc ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Do wniosku dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego złożenie.

Termin

Złóż wniosek najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia energii, dla której ma być wydane świadectwo pochodzenia.

Ważne! Jeżeli złożysz wniosek po terminie, Urząd Regulacji Energetyki odmówi wydania świadectwa pochodzenia. Najpóźniejszą datą, w jakiej można złożyć wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia za dany rok kalendarzowy, jest 14 lutego kolejnego roku kalendarzowego. Liczy się data faktycznego wpływu wniosku do operatora, a nie data nadania go na przykład na poczcie.

  1. Otrzymasz świadectwo pochodzenia energii

Urząd sprawdzi twój wniosek. Jeżeli spełnia on wszystkie wymagania, otrzymasz świadectwo pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W przeciwnym wypadku Prezes URE wyda postanowienie o odmowie wydania świadectwa pochodzenia.

Jeżeli twój wniosek ma braki formalne, na przykład nie zawiera wszystkich danych, Urząd Regulacji Energetyki wezwie cię do jego uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana. Uzupełniony wniosek złóż do Urzędu Regulacji Energetyki.

Urząd przekaże twoje świadectwo do Rejestru Świadectw Pochodzenia, prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Ile zapłacisz

616 zł – opłata skarbowa za wydanie świadectwa pochodzenia

Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) 

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Urząd Regulacji Energetyki wyda ci świadectwo w ciągu 45 dni od przekazania przez operatora systemu elektroenergetycznego kompletnego wniosku.

Pamiętaj jednak, że operator systemu elektroenergetycznego, do którego składasz wniosek, ma 14 dni na przekazanie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki. Zatem w praktyce termin otrzymania świadectwa to około 2 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz postanowienie o odmowie wydania świadectwa pochodzenia, możesz złożyć na nie zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zażalenie złóż za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Masz na to 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz postanowienie. Za złożenie zażalenia płacisz opłatę sądową w wysokości 500 zł.

Warto wiedzieć

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej lub obrotem tą energią i sprzedajesz tę energię odbiorcom końcowym, którzy nie są odbiorcami przemysłowymi, to masz obowiązek umorzenia świadectwa pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej.

Przeczytaj jak umorzyć świadectwo pochodzenia energii elektrycznej.

Czy ta strona była przydatna?