Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem do 18%

Chcesz prowadzić obrót hurtowy piwa lub wina? Musisz zdobyć zezwolenie w urzędzie marszałkowskim. Poniżej dowiesz się jak to załatwić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% wydawane są oddzielnie w zależności od rodzaju alkoholu:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

Jeśli chcesz mieć w hurtowni te dwa rodzaje alkoholi, złóż wniosek o dwa różne zezwolenia.

Wniosek o zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% złóż do urzędu marszałkowskiego, na terenie którego masz siedzibę firmy.

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% nie jest wymagane jeżeli sprzedaż prowadzi:

 • drobny producent wina z upraw własnych – producent wina spełniającego wymagania określone dla drobnego producenta w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2018/273, który wyrabia w danym roku winiarskim, biorąc pod uwagę średnią roczną produkcję co najmniej z trzech kolejnych lat winiarskich, średnio mniej niż 1000 hektolitrów wina, wyrobionego z surowców pochodzących z:
  • upraw własnych winorośli lub
  • upraw winorośli położonych na obszarze województwa, w którym jest zlokalizowane miejsce wyrobu wina, lub powiatów sąsiadujących z tym województwem, w ilości nie większej niż 50% wagowo wszystkich surowców pochodzących z upraw winorośli
 • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, jeżeli w danym roku kalendarzowym wyrabia łącznie nie więcej niż 1000 hektolitrów:
  • wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów wynosi nie więcej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego, oraz posiada tytuł prawny do co najmniej 0,5 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce
  • miodu pitnego jakościowego z miodu uzyskanego z własnej pasieki, przy czym ilość wyrobionego miodu pitnego jakościowego nie może być większa niż 20 litrów na każdy posiadany pień pszczeli, oraz prowadzi pasiekę powyżej 10 pni pszczelich i jest wpisany do prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru.

Uwaga! Jeśli będziesz prowadzić obrót hurtowy napojami alkoholowymi bez wymaganego zezwolenia popełniasz przestępstwo za co grozi ci grzywna od 10 000 do 500 000 zł.

Prowadząc handel hurtowy alkoholem poniżej 18% musisz:

 • sprzedawać napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
 • prowadzić obrót hurtowy tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów
 • zaopatrywać się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami
 • posiadać tytuł prawny do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile z takiego magazynu korzystasz
 • wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu
 • zgłaszać marszałkowi województwa zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Sprawdź, jak złożyć:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%

Wniosek składasz do właściwego urzędu marszałkowskiego, na którego terenie prowadzisz hurtownię.

Wniosek składasz do właściwego urzędu marszałkowskiego, na którego terenie prowadzisz hurtownię.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy na terenie, którego znajduje się urząd marszałkowski właściwy do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Dokumenty

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć nie mniej niż 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to twój wniosek będzie pozostawiony bez rozpoznania.

 1. Otrzymasz jedno z dwóch możliwych zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18%

Jeżeli twój wniosek jest poprawny, to urząd wyda ci zezwolenie. Zezwolenie jest wydawane maksymalnie na okres 2 lat. Jeśli twój wniosek jest niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda ci decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Wykaz wydanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% jest publikowany na stronach internetowych właściwych miejscowo urzędów marszałkowskich.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Jeśli po raz pierwszy starasz się o zezwolenie, albo jeśli wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 miliona złotych, zapłać 4 000 zł.

Jeśli wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 milion złotych, zapłać 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Wartość sprzedaży hurtowej musisz obliczyć oddzielnie dla każdego rodzaju sprzedawanych napojów.

Wprowadzenie danych w zezwoleniach podlega opłacie 200 zł.

Jeśli chcesz prowadzić sprzedaż w dodatkowych miejscach poza miejscem prowadzenia działalności musisz zapłacić 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jej wydania.


Gdzie zapłacić

Opłatę za zezwolenie wpłać na konto urzędu marszałkowskiego, do którego składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu marszałkowskiego.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Kto płaci opłatę za sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml

Jeżeli prowadzisz hurtową sprzedaż napojów alkoholowych i zaopatrujesz przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, uiszczasz opłatę za zezwolenie, która wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Obowiązek zapłaty takiej opłaty powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe.

Przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, ma obowiązek złożyć, w odniesieniu do każdego zezwolenia, do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza:

 • informacji w postaci elektronicznej o ilości sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml 
 • obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty.

Kiedy zezwolenie na handel hurtowy zostanie cofnięte

Marszałek województwa cofnie ci zezwolenie na handel hurtowy alkoholem poniżej 18% w przypadku:

 • sprzedaży alkoholu bez akcyzy
 • wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • gdy nie zaopatrujesz się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami
 • alkohol sprzedaje przedsiębiorca, który nie jest wymieniony w zezwoleniu lub do sprzedaży dochodzi w miejscach innych niż wymienione w zezwoleniu
 • popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym
 • orzeczenia wobec ciebie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem
 • zlecania przez ciebie na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom

Marszałek województwa może cofnąć ci zezwolenie na handel hurtowy alkoholem poniżej 18% również w przypadku:

 • gdy sprzedajesz alkohol wymieniony w zezwoleniu przedsiębiorcom, którzy nie mają zezwolenie na obrót hurtowy lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną
 • gdy nie masz tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych (o ile z takiego magazynu korzystasz)
 • gdy nie zgłaszasz marszałkowi zmiany danych określonych w zezwoleniu w terminie 14 dni od ich powstania
 • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Kiedy zezwolenie wygasa:

 • likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej

Jeżeli twoje zezwolenie wygasło, marszałek województwa wyda – na twój wniosek – zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Zawieszenie działalności

Jeśli chcesz zawiesić działalność i masz ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu pamiętaj, że zawieszenie nie powoduje automatycznie jego wygaśnięcia. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia powinieneś wypełniać wszystkie obowiązki związane z posiadaniem pozwolenia, czyli składać oświadczenia o sprzedaży alkoholu w roku poprzednim oraz dokonywać opłat za korzystanie z zezwolenia.

Obowiązki producentów wyrobów winiarskich

Jeśli jesteś producentem wyrobów winiarskich i jednocześnie masz zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem do 18% to pamiętaj, że musisz do 31 sierpnia każdego roku składać Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa deklarację o zapasach win lub moszczów winogronowych.

Sprzedaż hurtowa producentów

Jeśli jesteś producentem napojów alkoholowych i sprzedajesz je przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (sklepy, lokale gastronomiczne) musisz uzyskać zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Postępowanie uproszczone

Zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18% jest udzielane zgodnie z trybem uproszczonym KPA. Oznacza to, że postępowanie jest ograniczone wyłącznie do dowodów zgłoszonych przez stronę oraz dowodów możliwych do ustalenia przez organ. Nie jest możliwa późniejsza zmiana wniosku. Wydanie zezwolenia nie może nastąpić w trybie milczącego załatwienia sprawy.   

Czy ta strona była przydatna?