Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej lub Norwegii, Islandii, Liechtensteinu czy też Szwajcarii? Chcesz wykonywać w Polsce zawód rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu (czyli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), którzy nabyli w tych państwach (poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej), kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości, mogą ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania tego zawodu w Polsce.

2. Ponadto o uznanie kwalifikacji mogą się ubiegać:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich określonych w pkt 1
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych

3. Przez szacowanie nieruchomości należy rozumieć czynności związane z określaniem wartości nieruchomości (a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością) – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4. Oprócz odpowiednich kwalifikacji, uprawnień oraz doświadczenia, wnioskodawca ubiegający się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości powinien:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie być karanym za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

5. Wnioskodawca ubiegający się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego powinien posiadać znajomość języka polskiego, niezbędną do wykonywania zawodu regulowanego na terytorium Polski.

6. Jeżeli osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i nie ustanowiła ona pełnomocnika do prowadzenia sprawy, zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to jest ona obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony (wnioskodawcy) pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem. Wyznaczenie pełnomocnika nie jest konieczne, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Dołącza się kopie:

 • ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy lub szkolenia
 • świadectw i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego, które powinny być wydane przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy
 • dokumentu z państwa wnioskodawcy (wydanego przez upoważnioną instytucję), który potwierdzi uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu – jeżeli tego rodzaju dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na prośbę wnioskującego

2. Wniosek o uznanie kwalifikacji składa się w języku polskim. Natomiast dokumenty w toku postępowania dotyczącego uznania kwalifikacji składa się w języku polskim albo w innym języku, wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania właściwy organ może wymagać tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.

3. Wnioskodawca ubiegający się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości nie może być karany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Zgodnie z przepisami powinien on zatem przedstawić dokument (wydany przez państwo wnioskodawcy albo inne państwo członkowskie, w którym wykonywał on zawód) potwierdzający ten fakt, np. zaświadczenie o niekaralności. Jeżeli w państwie wnioskodawcy nie są wydawane takie dokumenty, to wnioskodawca powinien złożyć oświadczenie o niekaralności w formie i trybie określonym w przepisach tego państwa. Dokumenty potwierdzające niekaralność powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji. W praktyce, minister właściwy do spraw rozwoju dopuszcza złożenie oświadczenia o niekaralności.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Organ właściwy dokonuje weryfikacji formalnej wniosku, w trakcie której sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie wskazanym przez siebie w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

3. Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

 1. Ocena merytoryczna wniosku

1. Podczas weryfikacji merytorycznej, właściwy organ dokonuje sprawdzenia, czy nabyte przez wnioskodawcę za granicą kwalifikacje są odpowiednie do wykonywania zawodu regulowanego, o którego uznanie ubiega się wnioskodawca w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach, właściwy organ występuje do organu państwa członkowskiego o potwierdzenie:

 • braku zakazu albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonych w stosunku do osoby ubiegającej się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości
 • autentyczności dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (o których mowa w art. 18 ust. 2-6 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej)

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do dokumentów potwierdzających wykształcenie uzyskane w całości albo w części w państwie członkowskim innym niż państwo, którego organ wydał dokument, lub ukończenie szkolenia odbytego w całości albo w części w państwie członkowskim innym niż państwo, którego organ wydał dokument, właściwy organ może sprawdzić, we współpracy z organem wydającym ten dokument, czy:

 • przebieg kształcenia lub szkolenia został formalnie zatwierdzony przez uprawnioną instytucję w państwie członkowskim, w którym dokument został wydany
 • wydany dokument jest taki sam jak dokument, który zostałby wydany w przypadku ukończenia kształcenia lub szkolenia odbytego w całości na terytorium państwa członkowskiego, w którym dokument został wydany
 • dokument przyznaje te same prawa do wykonywania zawodu na terytorium państwa członkowskiego, w którym został wydany

Współpraca z organami państw członkowskich jest realizowana za pomocą systemu IMI.

3. Uznanie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego zależy przede wszystkim od programu kształcenia oraz szkolenia, jak również od doświadczenia zawodowego, jakimi legitymuje się wnioskodawca.

4. W wyniku analizy dokumentów stwierdza się, że wnioskodawca:

 • posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie do uznania kwalifikacji zawodowych
 • w celu uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji musi odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności

5. W tym ostatnim przypadku, Minister wysyła do wnioskodawcy postanowienie stwierdzające konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. Postanowienie określa program i okres trwania stażu adaptacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności objętych testem umiejętności dla poszczególnych wniosków w oparciu o:

1) świadectwa i dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe posiadane przez wnioskodawcę

2) program kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę

3) okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie

4) okres, jaki jest niezbędny do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej

5) zakres wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej

6) różnice wynikające ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy

7) znajomość prawa polskiego oraz terminologii zawodowej w języku polskim niezbędnej do wykonywania danego zawodu regulowanego

6. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo o przeprowadzenie testu umiejętności (wybór należy do wnioskodawcy). Uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu a przystąpieniem do testu może być wyłączone w szczególnych przypadkach. Zależy to np. od różnicy pomiędzy posiadanymi przez wnioskodawcę kwalifikacjami, a kwalifikacjami wymaganymi w Polsce. Wyłączenie prawa wyboru wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego. Przeczytaj jak przebiega staż adaptacyjny lub test umiejętności dla rzeczoznawcy majątkowego.

Dokumenty

 1. Wydanie decyzji

1. W przypadku pozytywnej oceny wniosku oraz dołączonej dokumentacji, Minister Rozwoju i Technologii wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości. Organ zawiadamia wnioskodawcę o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

2. W przypadku negatywnej oceny wniosku wydawana jest decyzja odmawiająca uznania kwalifikacji zawodowych.

3. W przypadku uznania kwalifikacji wnioskodawca wpisywany jest do rejestru rzeczoznawców majątkowych. Po uzyskaniu decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości, z dniem uzyskania wpisu do rejestru, wnioskodawca może się posługiwać tytułem zawodowym „rzeczoznawca majątkowy”. Osoba, której zostały uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu ma prawo wykonywania zawodu regulowanego na takich samych zasadach jak osoba, która uzyskała kwalifikacje zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty

Termin

Nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc. Bieg terminu, w przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez właściwy organ oceny.

Ile zapłacisz

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W roku 2024 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca i 4300 zł od 1 lipca.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przedłożenia niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc. Bieg terminu, w przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez właściwy organ oceny.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do ministra właściwego do spraw rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Przy postępowaniu dotyczącym ponownego rozpatrzenia sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Osoba, której kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu regulowanego podlegają uznaniu, jest obowiązana posiadać znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu. Weryfikacja znajomości języka polskiego może być dokonana po wydaniu decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do wystarczającej znajomości języka polskiego do wykonywania zawodu regulowanego. Weryfikacji znajomości języka polskiego dokonuje się na wniosek osoby, której kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu regulowanego podlegają uznaniu. Za weryfikację znajomości języka polskiego jest pobierana opłata, której wysokość ustala jednostka przeprowadzająca weryfikację.

Czy ta strona była przydatna?