Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Detektyw – uzyskanie licencji

Chcesz być detektywem i wyjaśniać m.in. sprawy rodzinne lub kryminalne? Jeśli spełniasz odpowiednie wymagania (np. masz nienaganną opinię), to możesz ubiegać się o licencję. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Okoliczności, o których mowa w pkt 4-6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa. Dokumenty te osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o jej wydanie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • komendy wojewódzkie policji
 • KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Polski do Komendanta Stołecznego Policji.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie licencji detektywa

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji – w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za wydanie licencji pobiera się opłatę (krok 4).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku należy dołączyć dwa zdjęcia.

Wnioskodawca składa zamiennie jeden z wymienionych dokumentów:

 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia, albo decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa;
 • kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia albo dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia.
 1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji sprawdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach, odpowiednio z danymi zawartymi w dowodzie osobistym wnioskodawcy oraz świadectwie lub dyplomie potwierdzającym posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

W przypadku braków formalnych wniosku, komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Termin na uzupełnienie braków jest regulowany przez art. 64 § 2 KPA i wynosi co najmniej 7 dni.

W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub niewyjaśnienia niezgodności w wymaganym terminie administracyjnym – wydawane jest pismo informujące o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 97 KPA, komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji może zawiesić postępowanie w przypadku gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie postępowania może mieć miejsce np. w przypadku gdy przeciwko wnioskodawcy toczy się postępowanie karne do czasu wydania prawomocnego orzeczenia sądowego.

 1. Wystąpienie o opinię do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

Komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji, po otrzymaniu wniosku o wydanie licencji, zwraca się do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, o wydanie opinii o tej osobie.

W przypadku otrzymania wniosku o wydanie licencji od obywatela państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, komendant wojewódzki Policji zwraca się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby organu odpowiedniego szczebla i kompetencji w tym państwie o wydanie opinii o osobie ubiegającej się o wydanie licencji.

Dokumenty

Termin

Komendant powiatowy (miejski) Policji wydaje opinię w terminie 10 dni.

 1. Wniesienie opłaty za wydanie licencji detektywa

Opłatę wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy właściwej terytorialnie komendy wojewódzkiej Policji.

Dowód wpłaty należy okazać przy odbieraniu licencji.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Opłatę wnosi się przed wydaniem licencji.

 1. Wydanie decyzji w sprawie przyznania wnioskodawcy licencji detektywa

Komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji podejmuje decyzję o wydaniu licencji detektywa. Decyzja ta obowiązuje od dnia jej doręczenia wnioskodawcy (zgodnie z art. 110 KPA).

Osoba, której przyznano licencję, odbiera ją osobiście, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji.

Licencja wydawana jest na czas nieoznaczony. Osoby posiadające licencję są obowiązane poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o jej wydanie nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3 ustawy o usługach detektywistycznych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Licencja zawiera:

1) imię i nazwisko posiadacza,

2) fotografię posiadacza,

3) numer licencji, datę jej wystawienia i oznaczenie organu wystawiające.

Wzór licencji został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa.

Termin

Licencja jest wydawana w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna.

 1. Wpis do rejestru detektywów

Właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która uzyskała licencję detektywa, komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji informuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydaniu licencji detektywa, jej zawieszeniu lub cofnięciu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje wpisu danych osoby do rejestru detektywów oraz udziela informacji zainteresowanym czy dana osoba posiada licencję detektywa oraz czy licencja nie została zawieszona lub cofnięta.

Rejestr detektywów obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer licencji i datę jej wydania, datę zawieszenia lub cofnięcia licencji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Niezwłocznie, po otrzymaniu informacji o wydaniu licencji od właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Ile zapłacisz

2465,80 zł

Opłatę za wydanie licencji detektywa ustala się w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Ile będziesz czekać

Licencję dostaniesz w ciągu miesiąca od dnia, kiedy decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna.

Jak możesz się odwołać

Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją, ma prawo złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji, który wydał decyzję. Wnioskodawca ma 14 dni od daty otrzymania decyzji na wniesienie odwołania.
Wnioskodawca ma też prawo zrzec się odwołania. Wtedy decyzja szybciej staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się odwołania powoduje, że wnioskodawca nie ma już możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?