Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Chcesz przetwarzać odpady? Musisz mieć zezwolenie, w którym zostaną wskazane warunki prowadzenia takiej działalności. Sprawdź jak uzyskać takie zezwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na czym polega przetwarzanie odpadów

Odpady i procesy technologiczne prowadzone w instalacjach, w których odpady podlegają przetwarzaniu mogą zagrażać środowisku i dlatego dla prowadzenia takiej działalności konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Przetwarzanie odpadów polega między innymi na:

 • odzyskiwaniu surowców wtórnych w procesach produkcyjnych w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym (popularnie zwane recykling)
 • unieszkodliwianiu odpadów w instalacjach technicznych (np. przez spalanie lub przez odpowiednie ich składowanie).

Kto nie musi mieć zezwolenia

Ustawa o odpadach określa kto jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Są to między innymi:   

 • osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne
 • podmioty zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, które obejmuje przetwarzanie odpadów
 • podmioty, które posiadają pozwolenie na wytwarzanie odpadów (obejmujące zbieranie lub przetwarzanie odpadów)
 • władający nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości.

Jedno zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Jeśli planujesz prowadzić działalność, która wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, to możesz złożyć wniosek o jedno (wspólne) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. W takim wniosku podaj dane niezbędne dla obu zezwoleń.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed podjęciem działalności w zakresie przetwarzania odpadów. 

Pamiętaj! Za prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi ci kara administracyjna w wysokości od 10 000 zł do 1 mln zł.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

W zależności od miejsca przetwarzania odpadów wniosek złóż do:

 • marszałka województwa, jeżeli przedsięwzięcie:
  • może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg
  • dotyczy instalacji komunalnych
  • dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg
 • starosty - w pozostałych przypadkach
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w przypadku  przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

O wzór wniosku zapytaj w urzędzie właściwym dla twojej firmy. W zależności od miejsca przetwarzania odpadów będzie to urząd marszałkowski, starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska. Większość z nich zamieszcza takie wzory na swoich stronach internetowych. Jeśli jednak twój urząd nie udostępnił wzoru wniosku, przygotuj wniosek samodzielnie. Pamiętaj jednak, aby ująć w nim wszystkie wymagane informacje.
Pełen zakres informacji wymaganych we wniosku znajdziesz w sekcji Dokumenty.
Do wniosku będziesz też musiał dołączyć załączniki. W każdym przypadku będzie to zaświadczenie i oświadczenia o niekaralności, operat przeciwpożarowy i dowód opłaty skarbowej.

Zaświadczenia o niekaralności:
1) Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny składają:
 • posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

2) Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary składa posiadacz odpadów.

Oświadczenia:

1) Oświadczenie o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach składają:

 • posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

2) ​Oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł, w stosunku do:

 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

3) ​Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy w czasie, gdy za popełnione naruszenia, przedsiębiorcy temu: 

 • w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
 • wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
Oświadczenia składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej. Musisz w nich zawrzeć następującą klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".  

Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy, zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. ​Operat musi być wykonany przez:

 • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w przypadku gdy organem właściwym do wydania zezwolenia jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, albo
 • osobę, posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.
Musisz także dołączyć postanowienie o uzgodnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Jest ono wydawane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne: szczegółowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie muszą spełniać obiekty budowlane oraz miejsca przeznaczone m.in. do zbierania i magazynowania odpadów możesz znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
 
Inne dokumenty, które mogą być wymagane
 • W zależności od rodzaju inwestycji urząd może wymagać dołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Listę przedsięwzięć, dla których musisz uzyskać decyzję środowiskową znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołącz gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (chyba że uzyskanie takiej decyzji dla tego terenu nie jest wymagane).
 • Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, jeśli twój wniosek dotyczy wydania zezwolenia na:
  • zbieranie odpadów niebezpiecznych;
  • zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.
Poniżej znajdziesz listę dokumentów, które mogą być wymagane podczas ubiegania się o zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek  o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 • wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów - także godzinowej mocy przerobowej;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • informacje dotyczące: 
  • minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich, 
  • środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej, 
  • sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 
  • dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
   - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 • Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, ubiegający się o zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na unieszkodliwianiu tych odpadów przez ich składowanie, jest obowiązany do podania we wniosku o wydanie tego zezwolenia informacji dotyczących:
  • właściwości fizycznych łącznie z określeniem postaci (stała, szlam, płynna lub gazowa) oraz właściwości chemicznych, biochemicznych i biologicznych odpadów;
  • toksyczności, trwałości fizycznej, chemicznej i biologicznej odpadów;
  • akumulowania i biotransformacji składników odpadów w organizmach żywych lub osadach;
  • podatności odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne oraz wzajemnego oddziaływania w danym środowisku z innymi substancjami organicznymi i nieorganicznymi;
  • położenia geograficznego składowiska odpadów wraz z charakterystyką przyległych obszarów;
  • sposobu opakowania oraz stosowanych sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się odpadów;
  • środków ostrożności podjętych w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów;
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto, w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków dołącza się:

 • informację o metodzie recyklingu statków;
 • informację o rodzaju i wielkości statków, które można poddać recyklingowi statków;
 • informację o ograniczeniach i uwarunkowaniach w funkcjonowaniu zakładu recyklingu statków, w tym dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
 • informację o maksymalnej rocznej wielkości recyklingu statków, którą oblicza się jako sumę masy statków wyrażoną w tonach masy statku pustego (LDT) w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia 1257/2013;
 • zaświadczenie o zgodności z wymogami, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b-j rozporządzenia 1257/2013, wydane przez uznaną organizację upoważnioną zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137, 1669 i 2245), wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Złóż wniosek przed podjęciem działalności w zakresie przetwarzania odpadów. 

Pamiętaj! Za prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi ci kara administracyjna w wysokości od 10 000 zł do 1 mln zł.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy wraz z wnioskiem dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś w nim wymagane dane. 

Jeśli podane we wniosku rodzaje odpadów nie wystarczają do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, urząd może wezwać cię do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

Jeżeli twój wniosek będzie zawierał braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wszystkich informacji albo nie złożyłeś wymaganego załącznika), urząd wezwie cię do poprawienia błędów.

Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz wskazanych braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej zajmował się twoją sprawą.

Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu zapłaty opłaty skarbowej, urząd wezwie cię do jego dostarczenia w terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci twój wniosek.

 1. Urząd wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli

Przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów urząd, do którego złożyłeś wniosek, przekazuje kopię niezbędnej dokumentacji i występuje z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez:

 • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ)
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

Kontrolowane są instalacje, obiekty budowlane lub ich części, miejsca magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Straż pożarna kontroluje, czy w miejscach, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, spełnione są warunki dotyczące ochrony przeciwpożarowej wynikające z przepisów ustawy i operatu przeciwpożarowego, złożonego razem z wnioskiem.

Po kontrolach przeprowadzonych przez WIOŚ i Straż Pożarną otrzymasz postanowienie w sprawie spełniania przez instalację wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Na te postanowienia nie możesz złożyć zażalenia.

Jeśli którakolwiek z opinii wyrażona w postanowieniach jest negatywna urząd odmówi ci wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Dokumenty

 1. Otrzymasz postanowienie w sprawie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń

Przed otrzymaniem zezwolenia  będziesz musiał złożyć zabezpieczenie roszczeń. Może to być depozyt gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa. Formę i wysokość zabezpieczenia właściwą w twoim przypadku ustali urząd.
Zabezpieczenie będzie wymagane, jeśli urząd wykona za ciebie decyzję:
 • usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
 • usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku wynikających z prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem
 • usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z ewentualnej akcji gaśniczej.
Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia nie dotyczy posiadacza odpadów obojętnych, odpadów spełniających kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, popiołów, żużli i gipsów oraz wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.
 
Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń. Wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń za Mg (megagram, tona) magazynowanych odpadów określa Minister właściwy ds. Środowiska w rozporządzeniu. 
 
Na otrzymane postanowienie możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia, gdy postanowienie zostało ci ogłoszone lub doręczone.

W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia:
 • musisz wpłacić zabezpieczenie w formie depozytu i poinformować o tym urząd właściwy do wydania zezwolenia (rachunek wskaże ci urząd, który wydaje ci zezwolenie) albo 
 • złożyć oryginały gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej w urzędzie, który wydaje zezwolenie. Jeśli zezwolenie wyda ci  regionalny dyrektor ochrony środowiska (dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych), dokumenty zabezpieczenia składasz do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.
Jeśli urząd stwierdzi, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem (w szczególności w wysokości niższej niż wymagana) otrzymasz odmowę wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Dokumenty

 1. Otrzymasz zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów urząd zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce przetwarzania odpadów. Wymóg ten nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu, jeżeli jest on organem właściwym do wydania zezwolenia. Urząd opiniujący ma 14 dni na wydanie opinii. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.

Urząd w formie decyzji wyda ci zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeśli twój wniosek spełni wszystkie ustawowe wymagania.

Zezwolenie wydawane jest maksymalnie na 10 lat.

Urząd w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów możne dodatkowo określić:

 • uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych oraz czas ich utrzymywania uzasadniony względami technologicznymi
 • warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych na czas potrzebny do rozruchu (nie dłuższy niż rok) nowej instalacji i osiągnięcia przez nią mocy przerobowej

Nie uzyskasz zezwolenia na przetwarzanie odpadów np. gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

 • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska
 • jest niezgodny z planami gospodarki odpadami
 • jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 • miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinnej mocy przerobowej;
 • dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska;
 • wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą wartość kaloryczną oraz maksymalną zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 •  informacje dodatkowe, w przypadku instalacji lub urządzeń do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych:
  • danych technicznych instalacji lub urządzenia, wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) instalacji lub urządzenia, oraz nazwy i adresu lub siedziby producenta;
  • dokładnego opisu procesu unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich jego etapów;
  • wskazania metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania;
  • wymagań dotyczących pojemników lub worków, w których odpady będą unieszkodliwiane w zgłaszanym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub urządzenia;
 • wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • informacje wynikające z przepisów odrębnych;
 • czas obowiązywania zezwolenia.

Ile zapłacisz

616 zł – opłata skarbowa za zezwolenie

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Gdzie wpłacić opłatę

Opłatę skarbową za zezwolenie oraz za ewentualne pełnomocnictwo zapłać w chwili złożenia wniosku. Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się urząd, do którego składasz wniosek.

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłatę skarbową zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Dopóki nie dostaniesz decyzji, nie możesz rozpocząć działalności.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji możesz się od niej odwołać do:

 • samorządowego kolegium odwoławczego – jeśli decyzję wydał starosta
 • Ministra Klimatu i Środowiska – jeśli decyzję wydał marszałek województwa
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – jeśli decyzję wydał regionalny dyrektor ochrony środowiska

Odwołanie złóż za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Kiedy możesz stracić zezwolenie

Jeśli naruszysz przepisy ustawy o odpadach lub będziesz działać niezgodnie z zezwoleniem, urząd wezwie cię do zaniechania naruszeń i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości. Jeśli ich nie usuniesz urząd  cofnie ci zezwolenie bez odszkodowania. Musisz zakończyć prowadzoną działalność w zakresie przetwarzania odpadów. Decyzja urzędu może mieć rygor natychmiastowej wykonalności. Na własny koszt musisz usunąć odpady i skutki działalności prowadzonej niezgodnie z zezwoleniem.

Pamiętaj, że jeśli urząd cofnął ci zezwolenie, to przez 10 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna, nie uzyskasz nowego zezwolenia.

Kiedy wygasa zezwolenie na przetwarzanie odpadów

 • po upływie czasu, na jaki zostało wydane;
 • jeśli zakończyłeś działalność objętą zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;
 • na twój wniosek złożony do urzędu;
 • jeśli nie rozpocząłeś działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;
 • jeśli nie prowadziłeś działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.

Udział obywateli w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć mogących wpływać na środowisko

Pamiętaj, że organy administracji muszą zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniach oceniających oddziaływania na środowisko danej instalacji poprzez udostępnianie informacji przed wydaniem zezwolenia dotyczącego instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Zasady udziału społeczeństwa zostały określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Monitoring miejsca magazynowania odpadów

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,  pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę lub zarządzający składowiskiem odpadów, jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu prowadzenia monitoringu opisane są w art. 25 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Czy ta strona była przydatna?