Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Chcesz sprowadzać wyroby akcyzowe z innych państw UE bez podatku? Zamierzasz robić to tylko raz na jakiś czas? Uzyskaj zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kim jest zarejestrowany odbiorca

Zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano - między innymi - zezwolenie na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który chce uzyskać zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, musi - przed podjęciem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą - zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Przeczytaj jak zarejestrować się w zakresie podatku akcyzowego w CRPA.


Kto może otrzymać zezwolenie

Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
 • jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe
 • nie posiada zaległości w zapłacie cła i podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe
 • złoży zabezpieczenie akcyzowe
 • nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1  ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby
 • osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania

W takim przypadku przedsiębiorca ma również możliwość wyboru naczelnika urzędu skarbowego. Może to uczynić składając oświadczenie  zarówno do wybranego przez siebie organu podatkowego, jak i organu podatkowego właściwego dla niego. Szczegółowe regulacje w zakresie wyboru organu podatkowego zostały określone w art.14 ust.4a-4f ustawy o podatku akcyzowym.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wnioskodawca może złożyć zabezpieczenie akcyzowe już na etapie składania wniosku lub dostarczyć je na dalszym etapie procedury.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.

 • Zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie może być sporządzone wcześniej niż na trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe dotyczy osób kierujących działalnością wnioskodawcy. Zaświadczenie nie może być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

 • Wnioskodawca załącza również inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną jako jednorazowy zarejestrowany odbiorca lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego weryfikuje formalnie wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wezwie cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdy nie uzupełnisz wszystkich dokumentów lub gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania lub wyjaśnienia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego ponownie wezwie cię do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

 1. Wezwanie do złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Warunkiem wydania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca jest złożenie zabezpieczenia akcyzowego.

Przed wydaniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, jeżeli nie złożyłeś zabezpieczenia akcyzowego razem z wnioskiem (na początku procedury).

Pamiętaj! Na twój wniosek, złożony przed upływem powyższego terminu, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

Zabezpieczenie akcyzowe może zostać złożone w formie:

 • depozytu w gotówce
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
 • czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
 • weksla własnego
 • innego dokumentu mającego wartość płatniczą
 • hipoteki na nieruchomości.

Uwaga! Zabezpieczenie złożone w formie, hipoteki na nieruchomości może stanowić nie więcej niż 45% wysokości zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego musisz złożyć w innych formach.

Wysokość zabezpieczenia akcyzowego winna być obliczona z uwzględnieniem rozmiarów zamierzonej działalności gospodarczej.

Termin

Przed wydaniem zezwolenia.

 1. Otrzymasz zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję taką wyda ci właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Naczelnik urzędu skarbowego odmówi wydania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, gdy:

 • podmiot występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający nie spełnia warunków otrzymania takiego zezwolenia

Ważne! W przypadku weryfikacji czy nie zostało ci cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych bierze się pod uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

 • wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego

 • zachodzi uzasadniona obawa, że nie będziesz wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności gdy naczelnik urzędu skarbowego pozyska informację, że osoba kierując twoją działalnością kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

Ważne! Podczas postępowania o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca masz prawo do zapoznania się z materiałem zgromadzonym w aktach sprawy.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca określa w szczególności:

1) numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów akcyzowych;

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy;

3) dane podmiotu, od którego są nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;

4) adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

5) rodzaj oraz ilość nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych;

6) wysokość zabezpieczenia akcyzowego.

Ile zapłacisz

82 zł

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek o wydanie zezwolenia (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż po 2 miesiącach od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Możesz złożyć odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Jak długo jest ważne zezwolenie

Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca powinno być wykorzystane jednorazowo, w terminie 3 miesięcy od daty wydania zezwolenia.

Zmiana grupy wyrobów akcyzowych

Gdy zmiana zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych, będących przedmiotem działalności zarejestrowanego odbiorcy i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez ten podmiot nie zapewniłoby pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

W takim przypadku, przed zmianą zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Na twój wniosek złożony przed upływem powyższego terminu na złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia tego zabezpieczenia, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

Podmiot ubiegający się o zmianę zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w zakresie będącej przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wskazuje rodzaje wyrobów akcyzowych, które będą przedmiotem jego działalności po zmianie zezwolenia, zgodnie z opisem zawartym w zestawieniu zawartym we wniosku o wydanie zezwolenia. W przypadku gdy przedmiotem działalności podmiotu po zmianie zezwolenia będą wyroby inne niż ujęte w zestawieniu zawartym we wniosku o wydanie zezwolenia, należy opisać rodzaje tych wyrobów i wskazać ich klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Nowe zezwolenie

Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych wymaga uzyskania nowego zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.
Również zmiana osoby posiadającej zezwolenie wymaga uzyskania nowego zezwolenia. Nie dotyczy to jednak:

 • następców prawnych posiadacza zezwolenia lub podmiotów z niego przekształconych (art. 93 i 93a ustawy Ordynacja podatkowa)
 • wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo w spadku na podstawie zezwolenia które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeśli spełnione będą warunki, o których mowa w art. 84 a ustawy o podatku akcyzowym
 • wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na zasadach, o których mowa w art. 84e.

W tych okolicznościach wystarczy tylko wniosek i zmiana zezwolenia.

Czy ta strona była przydatna?