Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Indywidualna interpretacja podatkowa

Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego? Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż elektroniczny wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową. Interpretacja da ci odpowiedź np., czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych bądź czy możesz skorzystać z nich w przyszłości.

Wniosek o wydanie interpretacji może złożyć:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna – np. spółka z o.o.,
 • inny podmiot – np. stowarzyszenie, spółka cywilna.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji może wystąpić jedna lub kilka zainteresowanych osób. 

Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z wyszukiwarki już wydanych interpretacji. Być może ktoś wcześniej zadał pytanie, które ty chcesz teraz zadać.

Kiedy nie otrzymasz interpretacji podatkowej

Przeczytaj w jakich przypadkach nie otrzymasz interpretacji

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Informacja Skarbowa ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

We wniosku opisz szczegółowo swoją sytuację, zadaj pytanie i przedstaw własne stanowisko

Składając wniosek złóż też oświadczenie, że problem, który przedstawiasz, nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Jeśli złożysz oświadczenie niezgodnie z prawdą, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a wydana interpretacja nie wywoła skutków prawnych

Jeśli z wnioskiem występuje kilka osób, to wskażcie we wniosku wspólnym jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji. Podmiot ten otrzyma interpretację – pozostałe osoby otrzymają jej odpisy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku został określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku został określony w załączniku do  Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Wniosek składany samodzielnie

Wniosek złóż na formularzu ORD-IN. Jeżeli zabraknie ci miejsca, wykorzystaj formularz ORD-IN/A (możesz dołączyć kilka takich formularzy).

Wniosek składany przez kilka osób

Wniosek złóżcie na formularzu ORD-WS, a dane pozostałych osób na formularzu ORD-WS/B. Jeśli zabraknie wam miejsca, wykorzystajcie formularz ORD-WS/A.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to nie uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania.

W związku z epidemią koronawirusa przysługuje ci dłuższy czas na uzupełnienie braków, przynajmniej do czasu odwołania epidemii. Jednak im szybciej to zrobisz, tym szybciej urząd rozpatrzy twój wniosek.

 1. Otrzymasz interpretację indywidualną

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskaże w interpretacji, czy postępujesz lub zamierzasz postępować prawidłowo.

Interpretacja, po usunięciu twoich danych, zostanie również zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (wyszukiwarka SIP).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym

Ile zapłacisz

40 zł – od pojedynczego problemu, który opisujesz we wniosku.

Opłata wzrasta, jeśli opisujesz więcej problemów lub składasz ją w kilka osób. Dlatego, gdy:

 • wniosek składa 5 osób – opłatę mnoży się razy 5 (5 x 40 zł)
 • wniosek dotyczy np. 3 problemów – opłatę mnoży się razy 3 (3 x 40 zł)

Opłata: opłatę zapłać w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: opłatę za pełnomocnictwo wpłać do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Opłatę przelej na konto 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Ile będziesz czekać

Termin do wydania interpretacji wynosi 3 miesiące. Pamiętaj jednak, że do tego terminu nie wlicza się okresu oczekiwania między ewentualnym wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez wnioskodawcę. Jeśli interpretacja nie zostanie wydana w ustawowym terminie, będzie to oznaczać, że stanowisko przedstawione przez ciebie we wniosku jest prawidłowe. Będzie to tzw. interpretacja milcząca.

Uwaga! W związku z epidemią koronawirusa termin do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej jest wydłużony i wynosi 6 miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Wydana interpretacja podlega kontroli sądowej. Jeśli zechcesz zaskarżyć otrzymaną interpretację, wnieś skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA), na obszarze którego mieszkasz lub masz siedzibę. Skargę złóż za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 30 dni od doręczenia interpretacji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając skargę do sądu administracyjnego.

Jeśli zamiast interpretacji podatkowej, otrzymasz postanowienie, to możesz wnieść zażalenie do Krajowej Informacji Skarbowej. Złóż je w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. Jeżeli twoje zażalenie nie zostanie uwzględnione, wówczas możesz wnieść skargę do WSA.

W związku z epidemią koronawirusa przysługuje ci dłuższy czas na złożenie odwołania/zażalenia, przynajmniej do czasu odwołania epidemii. Jednak im szybciej złożysz zażalenie/ odwołanie, tym szybciej organ rozpatrzy twój wniosek.

Warto wiedzieć

Interpretacja indywidualna nie może szkodzić. Będzie tak gdy zastosujesz się do interpretacji, a potem nastąpi jej:

 • zmiana,
 • wygaśnięcie,
 • uchylenie przez sąd.

Wtedy zgodnie z tą zasadą, urząd skarbowy lub celno-skarbowy nie będzie wszczynać postępowania karnego skarbowego i nie naliczy odsetek za zwłokę. Dotyczy to również sytuacji, gdy interpretacja nie była brana pod uwagę przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej.
Nie będziesz miał ochrony, gdy w sprawie, w której wydano interpretację indywidualną, pojawiła się decyzja dotycząca:

 • unikania opodatkowania – na skutek podejmowania przez ciebie sztucznych działań lub wykonywania czynności bez uzasadnienia ekonomicznego,
 • nabywania umownych korzyści – stosowania przez ciebie ulg podatkowych oferowanych przez raje podatkowe.

Interpretacja nie działa wstecz

Zmiana, wygaśnięcie lub uchylenie interpretacji, o czym zostaniesz poinformowany, nie wywoła dla ciebie negatywnych konsekwencji wstecz.

Zmiana lub wygaśniecie interpretacji indywidualnej

O tym, że twoja interpretacja indywidualna została zmieniona lub uchylona urząd poinformuje cię postanowieniem. Możesz złożyć na nie zażalenie.

Czy ta strona była przydatna?