Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Indywidualna interpretacja podatkowa

Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego? Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż elektroniczny wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową.

Interpretacja da ci odpowiedź, czy prawidłowo stosujesz przepisy podatkowe, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych albo czy możesz skorzystać z nich w przyszłości.

Kto może złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna – na przykład spółka z o.o., spółka akcyjna,
 • inny podmiot – na przykład stowarzyszenie, spółka cywilna.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji może wystąpić jedna lub kilka zainteresowanych osób. 


Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, czyli wyszukiwarki już wydanych interpretacji indywidualnych i ogólnych. Być może ktoś wcześniej zadał pytanie, które ty chcesz teraz zadać.


Kiedy nie otrzymasz interpretacji podatkowej

Nie otrzymasz interpretacji indywidualnej jeżeli twój wniosek dotyczy:

 • informacji objętych wiążącymi informacjami stawkowymi
 • tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej
 • sprawy, która została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego
 • sprawy będącej przedmiotem porozumienia podatkowego albo porozumienia inwestycyjnego z organem podatkowym
 • stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wskazującego, że jest to czynność unikania opodatkowania
 • sprawy, która może być rozstrzygnięta w decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści
 • działań, które mogą być uznane za nadużycie prawa, przez które rozumie się dokonanie czynności, opodatkowanych VAT, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Ponadto nie możesz wnioskować o rozstrzygnięcie w drodze interpretacji indywidualnej wątpliwości przepisów prawa podatkowego, które:

 • regulują właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych
 • mają na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania i odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Informacja Skarbowa Ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

We wniosku opisz szczegółowo swoją sytuację, zadaj pytanie i przedstaw własne stanowisko

Składając wniosek złóż też oświadczenie, że problem, który przedstawiasz:

 • nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową oraz
 • że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Jeśli złożysz oświadczenie niezgodnie z prawdą, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a wydana interpretacja nie wywoła skutków prawnych.

Jeśli z wnioskiem występuje kilka osób, to wskażcie we wniosku wspólnym jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji. Podmiot ten otrzyma interpretację – pozostałe osoby otrzymają jej odpisy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku został określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku został określony w załączniku do  Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

 • Wniosek składany samodzielnie

Wniosek złóż na formularzu ORD-IN. Jeżeli zabraknie ci miejsca, wykorzystaj formularz ORD-IN/A (możesz dołączyć kilka takich formularzy).

 • Wniosek składany przez kilka osób

Wniosek złóżcie na formularzu ORD-WS, a dane pozostałych osób na formularzu ORD-WS/B. Jeśli zabraknie wam miejsca, wykorzystajcie formularz ORD-WS/A.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne, na przykład pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów, urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to nie uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania.

 1. Otrzymasz interpretację indywidualną

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskaże w interpretacji, czy postępujesz lub zamierzasz postępować prawidłowo.

Interpretacja, po usunięciu twoich danych, zostanie również zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (wyszukiwarka EUREKA).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym

Ile zapłacisz

 • 40 zł – od pojedynczego problemu, który opisujesz we wniosku.

Opłata wzrasta, jeśli opisujesz więcej problemów lub składasz ją w kilka osób. Na przykład gdy:

 • wniosek składa 5 osób – opłatę mnoży się razy 5 (5 x 40 zł)
 • wniosek dotyczy 3 problemów – opłatę mnoży się razy 3 (3 x 40 zł)

Opłatę zapłać w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalnie, jeśli reprezentuje cię pełnomocnik)

Jeśli działasz przez pełnomocnika szczególnego, powinieneś zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pełnomocnictwo wpłać do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Numer konta znajdziesz na stronie KIS.

Ważne! Pełnomocnictwo szczególne trzeba złożyć do każdego wniosku złożonego przez pełnomocnika w imieniu podatnika.

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Wniosek może również złożyć pełnomocnik ogólny.  Pełnomocnika ogólnego, którego umocowujesz do wszystkich spraw podatkowych, zgłaszasz na formularzu PPO-1. Pełnomocnikiem ogólnym może zostać osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.  

Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Opłatę przelej na konto 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Ile będziesz czekać

Termin do wydania interpretacji wynosi 3 miesiące. Pamiętaj jednak, że do tego terminu nie wlicza się okresu oczekiwania między ewentualnym wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez wnioskodawcę.

Jeśli interpretacja nie zostanie wydana w ustawowym terminie, będzie to oznaczać, że stanowisko przedstawione przez ciebie we wniosku jest prawidłowe. Będzie to tzw. interpretacja milcząca.

Jak możesz się odwołać

Wydana interpretacja podlega kontroli sądowej. Jeśli zechcesz zaskarżyć otrzymaną interpretację, wnieś skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA), na obszarze którego mieszkasz lub masz siedzibę. Skargę złóż za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 30 dni od doręczenia interpretacji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając skargę do sądu administracyjnego.

Jeśli zamiast interpretacji podatkowej, otrzymasz postanowienie, to możesz wnieść zażalenie do Krajowej Informacji Skarbowej. Złóż je w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. Jeżeli twoje zażalenie nie zostanie uwzględnione, wówczas możesz wnieść skargę do WSA.

W związku z epidemią koronawirusa przysługuje ci dłuższy czas na złożenie odwołania/zażalenia, przynajmniej do czasu odwołania epidemii. Jednak im szybciej złożysz zażalenie/ odwołanie, tym szybciej organ rozpatrzy twój wniosek.

Warto wiedzieć

Interpretacja indywidualna nie może szkodzić. Będzie tak gdy zastosujesz się do interpretacji, a potem nastąpi jej:

 • zmiana
 • wygaśnięcie
 • uchylenie przez sąd.

Zmiana, wygaśnięcie lub uchylenie interpretacji, o czym zostaniesz poinformowany, nie wywoła dla ciebie negatywnych konsekwencji wstecz. O tym, że twoja interpretacja indywidualna została zmieniona lub uchylona urząd poinformuje cię postanowieniem.

W takiej sytuacji urząd skarbowy lub celno-skarbowy nie będzie wszczynać postępowania karnego skarbowego i nie naliczy odsetek za zwłokę. Dotyczy to również sytuacji, gdy interpretacja nie była brana pod uwagę przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej.

Nie będziesz miał ochrony, gdy w sprawie, w której wydano interpretację indywidualną, pojawiła się decyzja dotycząca:

 • unikania opodatkowania – na skutek podejmowania przez ciebie sztucznych działań lub wykonywania czynności bez uzasadnienia ekonomicznego,
 • nabywania umownych korzyści – stosowania przez ciebie ulg podatkowych oferowanych przez raje podatkowe.

Pamiętaj, że od decyzji o zmianie lub uchyleniu interpretacji masz prawo się odowłać.

Czy ta strona była przydatna?