Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Produkujesz lub magazynujesz wyroby akcyzowe, np. napoje alkoholowe, paliwo lub papierosy i nie chcesz płacić akcyzy? Wyroby te zamierzasz sprowadzać z zagranicy bez podatku akcyzowego? Ktoś ci zlecił usługowe wykonanie tych czynności? Aby to robić musisz mieć zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może otrzymać zezwolenie

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego dostaniesz, jeśli:

 • prowadzisz działalność polegającą na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym również tych należących do innych podmiotów
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
 • jesteś podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe
 • nie masz zaległości w zapłacie cła i podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe
 • złożysz zabezpieczenie akcyzowe (chyba, że uzyskasz zwolnienie ze składania takiego zabezpieczenia – zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zwolnienie nie obejmuje przemieszczeń wyrobów akcyzowych)
 • nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych ci zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych
 • posiadasz tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy.

Nie musisz być podatnikiem podatku VAT, jeśli o skład podatkowy starasz się jako rolnik i wykonujesz wyłącznie czynności, które polegają na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego.


Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i zamierzasz uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego musisz zarejestrować się jako podatnik akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. 

Przeczytaj jak zarejestrować się w zakresie podatku akcyzowego w CRPA.


Zezwolenie na skład podatkowy magazynowy

Jeśli twoja działalność będzie ograniczona wyłącznie do magazynowania lub przeładunku wyrobów akcyzowych dodatkowo musisz potwierdzić, że twoje obroty lub pojemności magazynowe są odpowiednio duże i wysokie.

Obroty są określone poprzez minimalną wysokość akcyzy od wyrobów akcyzowych w danym składzie podatkowym, która w roku kalendarzowym powinna wynosić dla:

 • wyrobów tytoniowych – 222 mln zł
 • płynu do papierosów elektronicznych – 7 mln zł
 • wyrobów nowatorskich – 1,8 mln zł
 • alkoholu etylowego – 23 mln
 • wina i napojów fermentowanych – 3 mln zł
 • wyrobów pośrednich (wzmocnione wino) – 5 mln zł
 • piwa – 8 mln zł
 • olejów smarowych lub preparatów smarowych – 600 tys. zł.

Jeśli rozpoczynasz prowadzenie składu w trakcie roku kalendarzowego, to minimalną wysokość akcyzy oblicz proporcjonalnie do liczby pozostałych w roku kolejnych miesięcy.

Z kolei minimalna pojemność magazynowa powinna wynosić dla: 

 • gazu – 250 m3
 • benzyn lotniczych lub paliw do silników odrzutowych lub nafty – 400 m3
 • pozostałych wyrobów energetycznych – 2500 m3.

Zezwolenie na skład podatkowy prowadzony przez operatora logistycznego

Jeśli jesteś operatorem logistycznym, który dokonuje kompleksowej obsługi innych podmiotów w zakresie magazynowania, przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania ich towarów i zamierzasz prowadzić w tym zakresie skład podatkowy musisz dodatkowo wykazać, że minimalna wartość rynkowa tych towarów w roku kalendarzowym będzie wynosić dla:

 • wyrobów tytoniowych – 350 mln zł
 • płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich – 350 mln zł
 • napojów alkoholowych – 50 mln zł
 • olejów smarowych lub preparatów smarowych – 10 mln zł.

Musisz to potwierdzić składając oświadczenie.

Kiedy zezwolenie straci ważność

Zezwolenie może być ci wydawane na czas nieoznaczony albo oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Jeśli otrzymałeś zezwolenie wydane na czas oznaczony, aby dalej prowadzić skład podatkowy po tym okresie powinieneś złożyć wniosek o zmianę zezwolenia. Musisz to zrobić nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia. Jeśli naruszysz ten termin twój wniosek będzie uznawany jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Jeśli  chcesz uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego złóż wniosek do urzędu skarbowego, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia tego składu podatkowego.

Jeśli prowadzisz już inny skład podatkowy, posiadasz inne zezwolenie akcyzowe lub wykonujesz jakiekolwiek czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, to złóż wniosek w urzędzie skarbowym odpowiednim ze względu na adres:

 • siedziby twojej firmy – w przypadku  osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
 • zamieszkania – w przypadku osób fizycznych

Wskazówka: jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w różnych miejscach, to możesz też samodzielnie wybrać urząd skarbowy. W tym celu złóż oświadczenie o wyborze organu do dwóch urzędów skarbowych:

 • do wybranego przez siebie urzędu
 • do urzędu, który był ci przypisany.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o zezwolenie złóż do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten jest jednocześnie:

 • wnioskiem o nadanie numeru akcyzowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy (jeżeli ubiegasz się o prowadzenie pierwszego składu podatkowego) 
 • zgłoszeniem do urzędowego sprawdzenia.

Celem urzędowego sprawdzenia jest zbadanie, czy miejsce prowadzenia działalności spełnia warunki określone dla składów podatkowych i zapewnia sprawowanie kontroli. Czynności te przeprowadza urząd celno-skarbowy.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym. W przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, należy również wskazać pojemność magazynową.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego stanowi jednocześnie zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia. W związku z tym, wniosek o wydanie zezwolenia musisz złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia. Dokumentacja w tym zakresie wraz z protokołem końcowym stanowi później akta weryfikacyjne. 

 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe dotyczy osób kierujących działalnością wnioskodawcy i nie może być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

 • Zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie może być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawca, który jest rolnikiem, dołącza zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Masz obowiązek załączyć również inne dokumenty związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia.

 1. Urząd skarbowy sprawdzi twój wniosek

Jeśli twój wniosek będzie miał braki lub będzie posiadał błędy, to urząd skarbowy wezwie cię do ich usunięcie lub uzupełnienia. Jeśli nie odpowiesz w terminie 7 dni, urząd pozostawi sprawę bez rozpatrzenia.

 1. Urząd celno-skarbowy sprawdzi miejsce, w którym ma być prowadzony skład podatkowy

Urzędowe sprawdzenie przeprowadza urząd celno-skarbowy. Czynności tych dokonuje w twojej obecności lub osoby przez ciebie upoważnionej.

Sprawdzenie ma na celu ustalenie, czy w miejscu prowadzenia działalności są zapewnione warunki i środki do prowadzenia kontroli celno-skarbowej. Ponadto sprawdzenie obejmuje:

 • lokalizację składu podatkowego
 • stan i wielkości jego pomieszczeń
 • wyposażenie składu podatkowego
 • możliwości bezpiecznego składowania wyrobów.

Szczegółowe warunki dotyczące miejsca prowadzenia składu podatkowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego.

Z urzędowego sprawdzenia urząd sporządza protokół, który wraz ze zgłoszeniem oraz załączonymi dokumentami stanowi akta weryfikacyjne. Tak przygotowane akta weryfikacyjne są zatwierdzane postanowieniem właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Jeśli nie zapewnisz warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli lub miejsce prowadzenia składu podatkowego nie będzie spełniać wymaganych warunków, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego wyznaczy ci dodatkowy termin do podjęcia niezbędnych działań. Po tym terminie urząd powtórnie przeprowadzi urzędowe sprawdzenie.

W przypadku ponownego stwierdzenia, że powyższe warunki i środki nie są zagwarantowane, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego wyda ci postanowienie o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy  z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze zgłoszeniem oraz dokumentacją, stanowi akta weryfikacyjne.

 1. Urząd skarbowy wezwie cię do złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego urząd skarbowy wezwie cię do złożenia zabezpieczenia akcyzowego (chyba że zostaniesz zwolniony z obowiązku złożenia tego zabezpieczenia). Masz na to czas 14 dni od dnia doręczenia ci wezwania. Na twój wniosek, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o 30 dni. Wysokość zabezpieczenia akcyzowego oblicz z uwzględnieniem rozmiarów zamierzonej działalności gospodarczej.

Zabezpieczenie akcyzowe możesz złożyć w formie:

 • depozytu w gotówce
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
 • czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 •  weksla własnego
 •  innego dokumentu mającego wartość płatniczą
 • hipoteki na nieruchomości.

Uwaga! Zabezpieczenie złożone w formie, hipoteki na nieruchomości może stanowić nie więcej niż 45% wysokości zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego musisz złożyć w innych formach.

Jeżeli prowadzisz wiele składów podatkowych, możesz wystąpić o ustalenie zabezpieczenia łącznie dla wszystkich składów podatkowych albo dla każdego składu oddzielnie. Jeżeli tego nie zrobisz organ przyjmie zabezpieczenie w wysokości ustalonej łącznie dla wszystkich składów podatkowych.

Po złożeniu zabezpieczenia urząd skarbowy wyda ci: 

 • potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego – gdy zabezpieczenie złożyłeś w formie depozytu w gotówce, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz hipoteki na nieruchomości 
 • pokwitowanie – gdy zabezpieczenie złożyłeś w innej formie.

Otrzymasz również kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego. Kartę do saldowania urząd wydaje na okres:

 • o miesiąc krótszy niż okres ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego – np. dla gwarancji bankowej
 • ważności zabezpieczenia – w przypadku gdy forma złożonego zabezpieczenia akcyzowego zapewnia co najmniej przez miesiąc po upływie ważności tego zabezpieczenia pokrycie objętego nim zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej.

Musisz złożyć odrębne zabezpieczenie akcyzowe jeśli zamierzasz wysyłać wyroby ze składu podatkowego:

 • w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2  (np. przemieszczanie wyrobów pomiędzy składami podatkowymi)
 • zwolnione z akcyzy z uwagi na przeznaczenie (np. alkohol skażony do produkcji kosmetyków).

W systemie EMCS PL2 i współpracującym z nim systemem OSOZ2 zabezpieczenie jest rozliczane elektronicznie w systemie OSOZ. W tym celu urząd wystawia ci "e-kartę".

Ważne! W przypadku gdy właściwy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, wezwie cię do przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór pokwitowania określa załącznik nr 3  do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Karta zawiera m. in.:

- dane podmiotu;

- kwotę i formę zabezpieczenia;

- kwoty powstałych lub mogących powstać zobowiązań;

- kwoty zwolnione z zabezpieczeń.

Wzór karty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór e-karty określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

.

Wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Termin

Przed wydaniem zezwolenia.

 1. Otrzymasz zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego możesz otrzymać po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmówi ci wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeśli:

 • nie spełniasz warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia
 • w okresie ostatnich 3 lat zostało ci cofnięte:
  • podobne lub  jakiekolwiek inne zezwolenie akcyzowe
  • koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych
 • otrzymałeś decyzję o zakazie działalności regulowanej (dotyczy też ostatnich 3 lat)
 • wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego (np. może powodować uszczuplenia podatkowe lub ułatwiać nielegalną działalność)
 • zachodzi uzasadniona obawa, że nie będziesz wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności gdy naczelnik urzędu skarbowego pozyska informację, że osoba kierując twoją działalnością kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne
 • nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku urzędowego sprawdzenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności:

1) numer akcyzowy składu podatkowego;

2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy;

3) rodzaj prowadzonej działalności w składzie podatkowym;

4) rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym;

5) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia – przewidywaną maksymalną kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który wydaje zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, wskazuje w nim numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Ile zapłacisz

82 zł

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku, na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek o wydanie zezwolenia (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli twoja sprawa będzie skomplikowana, to urząd ma 2 miesiące na jej załatwienie.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji możesz złożyć odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Jeśli zmieniły się twoje dane lub dane zawarte we wniosku lub zezwoleniu, musisz o tym zawiadomić urząd skarbowy. Powinieneś to zrobić:

 • w terminie 7 dni – jeśli dotyczy to danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia
 • przed dokonaniem tej zmiany – jeśli dotyczy to danych znajdujących się w zezwoleniu.

Powiadomienie o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia stanowi jednocześnie wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany.

Ważne! Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego wymaga w każdym przypadku uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Zmiana zezwolenia a urzędowe sprawdzenie

Zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia. W takim przypadku złóż w dwóch egzemplarzach wniosek o zmianę zezwolenia, wraz z dokumentami, które dotyczą zmiany, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego jeden egzemplarz wniosku z załącznikami pozostawi u siebie, a drugi przekaże do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w celu dokonania urzędowego sprawdzenia.

Zmiana zezwolenia a zabezpieczenie akcyzowe

Jeżeli zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych (wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym), będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewni pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

W takim przypadku, przed zmianą zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Na twój wniosek złożony przed upływem powyższego terminu, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia tego zabezpieczenia, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Jeżeli zostałeś zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia, dodatkowego zabezpieczenia nie składasz.

Zmiana osoby prowadzącej skład podatkowy

Zmiana osoby prowadzącej skład podatkowy zmusza nowy podmiot do ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia. Nie dotyczy to:

 • następców prawnych posiadacza zezwolenia lub podmiotów z niego przekształconych (art. 93 i 93a ustawy Ordynacja podatkowa)
 • wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo "w spadku" na podstawie zezwolenia, które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeśli spełnione będą warunki, o których mowa w art. 84 a  ustawy o podatku akcyzowym
 • wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, na zasadach, o których mowa w art. 84e.

W tych okolicznościach wystarczy tylko wniosek i zmiana zezwolenia.

Wysyłka lub przyjęcie wyrobów do składu podatkowego

Skład podatkowy, który wysyła lub przyjmuje wyroby akcyzowe (wyroby energetyczne, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym obowiązkowo musi zarejestrować się w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System). Pobierz instrukcję rejestracji w systemie EMCS.

Należy podkreślić, że w przypadku wyrobów akcyzowych, które nie są objęte systemem zharmonizowanej akcyzy na terytorium całej Unii Europejskiej (np. oleje smarowe), procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie wyłącznie na terytorium kraju.

Zabezpieczenie akcyzowe po pierwszym roku działalności

Jeżeli prowadzisz skład podatkowy od co najmniej roku, możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego w składzie podatkowym. Przeczytaj jak złożyć wniosek o zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego.

W przypadku gdy właściwy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia kwoty zobowiązania podatkowego lub kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, wezwie cię do przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

Samodzielne saldowanie zabezpieczenia

Możesz uzyskać zgodę na samodzielne saldowanie zabezpieczenia generalnego. Dzięki temu będziesz sam obciążać i zwalniać zabezpieczenie, pod warunkiem że uzgodnisz z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego sposób odnotowywania obciążania zabezpieczenia generalnego i jego zwalniania z obciążenia, który będzie pozwalał na każdorazowe ustalenie stanu wykorzystania tego zabezpieczenia.

Usługowe sprowadzanie wyrobów akcyzowych

Jako podmiot prowadzący skład podatkowy możesz sprowadzać z innych państw UE wyroby akcyzowe wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz innego podmiotu, jeśli ten podmiot:

 • posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, jeżeli koncesja ta jest wymagana
 • jest właścicielem nabywanych wyrobów
 • ma:
  • siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby  na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju 
  • oddział z siedzibą na terytorium kraju i nabywa te wyroby na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział
 • przekaże ci numer VAT, pod którym zarejestrował się w Polsce.

O usługowym sprowadzaniu tych wyrobów musisz poinformować Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz Ministerstwo Finansów. Masz na to czas do 3. dnia kolejnego miesiąca.

Czy ta strona była przydatna?