Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – wpis na listę

Chcesz jako ochroniarz pilnować bezpieczeństwa ludzi i ich dobytku? A może zamierzasz pracować jako konwojent lub specjalista od monitoringu systemów alarmowych? W takim razie potrzebujesz wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Sprawdź, jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do czego uprawnia wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Jeśli posiadasz wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, możesz wykonywać zadania jako pracownik ochrony u klientów na stałe lub pojawiać się u nich w razie potrzeby. Możesz też zajmować się obsługą systemów alarmowych oraz innych urządzeń używanych w firmach ochroniarskich. Wpis umożliwia ci też przewożenie pieniędzy oraz innych cennych rzeczy klientów.

Tylko osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, może podjąć pracę jako pracownik ochrony specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO) lub umundurowanych wewnętrznych służb ochrony (WSO), a także organizować pracę pracowników ochrony, którzy nie mają wpisu na listę.

Wpis umożliwia również pracę w charakterze pracownika ochrony w miejscach ważnych dla obronności i interesu gospodarczego państwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Są to na przykład zakłady wojskowe, porty morskie i lotniska, elektrownie i ciepłownie, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, muzea, archiwa państwowe.

Jakie uprawnienia ma pracownik ochrony fizycznej 

Wpis na listę uprawnia cię do użycia siły w przypadku obrony lub próby obezwładnienia, użycia kajdanek na ręce, pałek oraz psów obronnych, ręcznych miotaczy gazu lub paralizatorów.

Możesz skorzystać z tych środków przymusu bezpośredniego w dwóch sytuacjach:

 • na chronionym terenie w przypadku: obrony koniecznej własnej lub chronionej osoby, zamachu na ważne obiekty i urządzenia albo próby niszczenia mienia, pościgu i próbie ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby, a także obezwładnienia podczas stawiania oporu
 • poza chronionym terenem w celu zapewnienia bezpieczeństwa konwoju.

Kto może uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Aby uzyskać wpis musisz mieć:

 • przynajmniej 21 lat i zdolność do czynności prawnych
 • świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum albo siedmioklasowej lub ośmioklasowej szkoły podstawowej.
 • obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu
 • nienaganną opinię powiatowego komendanta Policji lub jego odpowiednika z kraju, gdzie teraz mieszkasz (UE, Szwajcaria lub strefa EFTA)
 • pozytywne badania lekarskie i psychologiczne
 • ukończony kurs lub szkolenie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej albo potwierdzone kwalifikacje uzyskane w innym kraju UE.

Dodatkowo, nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie może toczyć się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • komendy wojewódzkie policji
 • KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

Wniosek złóż do:

 • komendanta wojewódzkiego Policji – właściwego dla twojego miejsca zamieszkania
 • Komendanta Stołecznego Policji – jeśli to jest rejon twojego zamieszkania albo nie mieszkasz w Polsce
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia siedmioklasowej lub ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Do wniosku dołącz posiadane dokumenty, które potwierdzają twoje kwalifikacje:

 • dyplom, świadectwo, albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zawodzie technika ochrony fizycznej
 • dyplom lub świadectwo uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej
 • świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej
 • zaświadczenie o ukończeniu odpowiednich kursów w ośrodkach szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu lub Służby Ochrony Państwa
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • zaświadczenia o ukończeniu innych kursów dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • świadectwo ukończenia szkoleń lub kursów dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonych przez uczelnie
 • decyzję o uznaniu kwalifikacji – ko jeśli kwalifikacje zdobyłeś w innym kraju UE.

Termin

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

 1. Komenda wojewódzka Policji formalnie oceni twój wniosek

Komenda wojewódzka Policji zapozna się z twoim wnioskiem i oceni, czy spełnia wszystkie formalne wymagania. Jeśli będzie brakowało pewnych dokumentów, dostaniesz wezwanie, aby je dostarczyć w ciągu 7 dni.

 1. Komenda wojewódzka Policji sprawdzi opinię o tobie u komendanta powiatowego Policji

Kiedy komendant wojewódzki Policji otrzyma twój wniosek, zwróci się do komendanta powiatowego Policji w okolicy twojego miejsca zamieszkania o wydanie opinii o tobie, którą dołączy do akt. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy twoje wcześniejsze zachowanie może wpływać na twoją pracę.

Jeśli jesteś w kartotekach policyjnych, to może to przesądzić o wydaniu negatywnej opinii. Negatywna opinia jest podstawą do odmowy wpisania cię na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Dokumenty

Opinia komendanta powiatowego Policji wydawana jest w formie postanowienia.

Termin

Komendant powiatowy Policji wyda o tobie opinię nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

 1. Dostaniesz zaświadczenie o wpisie na listę

Komendant wojewódzki Policji sprawdzi w Krajowym Rejestrze Karnym, czy nie skazano cię za przestępstwo umyślne.

Jeśli nie jesteś w rejestrze osób skazanych, komendant wojewódzki Policji wpisze cię na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Na liście znajdują się:

 • numer porządkowy wpisu
 • imię (imiona) i nazwisko, imię ojca i matki, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL (jeżeli go posiadasz)
 • informacja, czy jesteś członkiem organu zarządzającego, prokurentem lub pełnomocnikiem kierującym firmą koncesjonowaną, lub prowadzisz taką firmę jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej (tu wpisuje się twoją funkcję oraz ewentualnie numer koncesji).

Dostaniesz też pisemne zaświadczenie od komendanta wojewódzkiego Policji o wpisie na listę.

Jeśli okaże się, że nie spełniasz wymagań określonych w przepisach, otrzymasz decyzję o odmowie wpisu na listę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Termin

Zaświadczenie dostaniesz po tym, jak komenda wojewódzka Policji potwierdzi twoją niekaralność w sądzie okręgowym.

Ile zapłacisz

 • 17 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby komendy Policji, do której składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do komendy Policji składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby komendy Policji, do której składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Komendant wojewódzki Policji wpisze cię na listę po tym, kiedy dostanie od odpowiednich instytucji informacje na twój temat.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmawiającą wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, przysługuje ci odwołanie do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Zgłoś zmianę danych

Pamiętaj o tym, żeby zgłaszać w komendzie wojewódzkiej Policji zmiany dotyczące wpisu (na przykład zmianę nazwiska). Termin na zgłoszenie to 14 dni od powstania zmiany. Nieterminowe zgłoszenie albo jego brak stanowi podstawę do skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Regularnie odnawiaj kursy

Masz już świadectwo ukończenia kursu dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ale to nie zwalnia cię od sprawdzania swoich umiejętności. Dlatego co 5 lat odnawiaj kursy, a aktualne zaświadczenie o ich odbyciu złóż w komendzie wojewódzkiej Policji. Te wymagania cię nie dotyczą, jeśli zarządzasz firmą, ale nie pracujesz jako pracownik ochrony.

Badaj się

Do twoich obowiązków należy też systematyczna kontrola zdrowia. Dlatego co 3 lata zgłaszaj się na okresowe badania lekarskie i psychologiczne.

Możesz być zobowiązany do częstszych badań, jeśli:

 • w orzeczeniu masz wskazaną krótszą datę kolejnego badania
 • masz przerwę w pracy dłuższą niż 6 miesięcy
 • twój pracodawca lub komendant wojewódzki Policji uznają, że twój psychiczny lub fizyczny stan zdrowia nie pozwala ci pracować.

Czy ta strona była przydatna?