Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Umorzenie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej

Jesteś przedsiębiorcą wytwarzającym lub handlującym energią elektryczną? A może jesteś odbiorcą przemysłowym i zużywasz co najmniej 100 GWh energii na rok? Możesz mieć obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się, czy musisz uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwo pochodzenia oraz jak to zrobić.
Ważne
Opis dotyczy obowiązku realizowanego po 1 lipca 2016 r.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto ma obowiązek przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia

Jeśli jesteś podmiotem zobowiązanym to masz obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia w Urzędzie Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia, tak zwane zielone świadectwa lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, tak zwane błękitne świadectwa. Podmiotem zobowiązanym jesteś, gdy działasz jako:

  • odbiorca przemysłowy – i w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużyłeś nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej;
  • przedsiębiorstwo energetyczne – wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, którzy nie są odbiorcami przemysłowymi, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej;
  • odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy – i jednocześnie jesteś członkiem giełdy w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący  w Polsce rynek regulowany. Na ww. giełdzie lub rynku regulowanym zawierasz transakcje we własnym imieniu;
  • odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej – i jednocześnie jesteś członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych. Transakcje zawierasz poza giełdą towarową lub rynkiem regulowanym. Transakcje są przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową.

 

Przedstawienie do umorzenia świadectwa przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski

Przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego może również towarowy dom maklerski lub dom maklerski. Przedstawi on świadectwa pochodzenia, w odniesieniu do transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych. W tym celu dom maklerski musi do wniosku dołączyć pisemną zgodę odbiorcy końcowego na zaliczenie świadectw do wypełnienia obowiązku umorzenia świadectw przez dom maklerski.

 

Co musi zrobić odbiorca przemysłowy przed złożeniem wniosku o umorzenie świadectwa pochodzenia

Gdy jesteś odbiorcą przemysłowym i zużywasz nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, to złóż do Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do samodzielnego umarzania świadectw pochodzenia. Musisz to zrobić do 30 listopada roku poprzedzającego rok objęty obowiązkiem złożenia wniosku o umorzenie świadectwa pochodzenia.

 

W jakim celu umarzasz świadectwo pochodzenia

System umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej wspierać ma producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Podmioty zobowiązane, które mają obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia, najczęściej same nie wytwarzają energii z odnawialnych źródeł energii. Zatem nie mogą one samodzielnie uzyskać świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, które następnie mogłyby umorzyć. Dlatego kupują one prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia zarejestrowanych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Następnie przedstawiają do umorzenia nabyte świadectwa pochodzenia. Natomiast producenci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii mają dodatkowy dochód po sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

 

Kary za brak przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia

Jeżeli jesteś podmiotem zobowiązanym do umorzenia świadectwa pochodzenia i nie zrobisz tego do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczył obowiązek to zapłacisz karę. Wysokość kary pieniężnej nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Jeśli kara pieniężna jest związana z działalnością gospodarczą wykonywaną na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej – wysokość kary nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z prowadzonej działalności koncesjonowanej albo regulowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Ponadto kara pieniężna nie może być niższa niż:

Ko = 1,3 x (Oz - Ozz), gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ko – minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych,

Oz – opłatę zastępczą  obliczoną zgodnie z art. 56  ustawy o odnawialnych źródłach energii, wyrażoną w złotych,

Ozz – uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych;

 

Opłata zastępcza

 

Jeśli jesteś podmiotem zobowiązanym do realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia to – mimo zaistnienia podstaw do realizacji obowiązku ich umorzenia – możesz wnieść opłatę zastępczą. Warunkiem jest abyś wykazał, że składałeś w transakcjach sesyjnych zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze:

1)    świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od 1 lipca 2016 r. oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego – ale z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabyłeś żadnych praw na 6 sesjach od początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, do 31 maja roku następnego,

2)    świadectw pochodzenia innych niż wymienione w pkt 1 –  ale z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabyłeś żadnych praw na 6 sesjach od początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, do 31 maja roku następnego,

– a na tych sesjach nie zawarto żadnych transakcji giełdowych sesyjnych, w których towarem giełdowym były prawa majątkowe wynikające z tych świadectw.

Informację, jak obliczyć opłatę zastępczą znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.

 


Ważne

Jeśli którakolwiek ze średnioważonych cen praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego będzie niższa od wartości jednostkowej opłaty zastępczej (300,03 zł/MWh), to musisz umorzyć świadectwa pochodzenia, czyli nie będziesz mieć prawa do opłaty zastępczej.


 

Słowniczek

Przedsiębiorstwo energetyczne – firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla.

Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Odbiorca przemysłowy – odbiorca końcowy, którego:

  • przeważająca forma działalności określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oznaczona jest następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832;
  • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.

Sprawdź, co kryje się pod poszczególnymi kodami PKD.

Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej – stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własny użytek do wartości dodanej brutto obliczany jako średnia z 3 ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku uzyskania i umorzenia świadectwa pochodzenia. Jeżeli działalność gospodarcza odbiorcy przemysłowego wykonywana jest krócej niż 3 lata, to współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej oblicza się jako średnią arytmetyczną z okresu wykonywania tej działalności. Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej oblicza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Świadectwa pochodzenia umorzone w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego możesz uwzględnić wyłącznie przy rozliczeniu wykonania obowiązku za poprzedni rok kalendarzowy.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o umorzenie świadectwa pochodzenia

Wniosek wraz z kompletem dokumentów złóż do Urzędu Regulacji Energetyki.

Urząd sprawdzi kompletność i poprawność twojego wniosku.

Jeżeli czegoś będzie brakować to urząd wezwie cię do usunięcia braków. Uzupełnione dokumenty złóż w Urzędzie Regulacji Energetyki. Jeśli nie usuniesz tych braków to urząd nie rozpozna wniosku – czyli nie załatwi twojej sprawy.

Jeśli nie zapłacisz opłaty za wydanie decyzji o umorzeniu świadectwa, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz, urząd zwróci ci wniosek.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument stwierdza twoje prawa majątkowe i określa odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej lub ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z ilości wytworzonego biogazu rolniczego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia uzyskasz na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Giełda ta prowadzi rejestr świadectw pochodzenia oraz rejestr świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

2. Dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o umorzeniu świadectwa pochodzenia.

3. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie – 17 zł. Nie płać za pełnomocnictwo, jeśli upoważniasz męża, żonę, dziecko, rodzica lub rodzeństwo.

Termin

Świadectwa pochodzenia umorzone w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego możesz uwzględnić wyłącznie przy rozliczeniu wykonania obowiązku za poprzedni rok kalendarzowy.

  1. Dostaniesz decyzję o umorzeniu świadectwa pochodzenia

Jeżeli twój wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów, to otrzymasz decyzję o umorzeniu świadectwa pochodzenia. Twoje prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia zostaną wygaszone z chwilą ich umorzenia. Świadectwo może zostać umorzone w całości lub części.

Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, to dostaniesz decyzję o odmowie umorzenia świadectwa pochodzenia.

Urząd Regulacji Energetyki przekaże informację o umorzeniu twojego świadectwa pochodzenia do Towarowej Giełdy Energii S.A.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

10 zł – opłata skarbowa za decyzję o umorzeniu świadectwa

Opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)
Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.
Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).
Przykład: jeśli wniosek składasz do URE w Warszawie, opłatę skarbową wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika, ale jeśli wniosek składasz do Oddziału Terenowego URE np. w Poznaniu to opłatę za pełnomocnictwo zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o umorzeniu świadectw. Masz na to 2 tygodnie – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Odwołanie rozpatrzy Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za złożenie odwołania nie płacisz opłaty skarbowej, natomiast wymagana jest opłata sądowa w wysokości 1000 zł.

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle ci nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Informacje na temat umarzania świadectw pochodzenia albo uiszczania opłat zastępczych w danym roku znajdziesz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?