Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Chcesz prowadzić sprawy restrukturyzacji i upadłości firm? Tylko osoby, które mają uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego, mogą pełnić funkcje nadzorcy i zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, syndyka w postępowaniu upadłościowym i zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy. Dowiedz się, jak zdobyć takie uprawnienia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kim jest doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny to profesjonalista z dziedziny restrukturyzacji i upadłości firm.

Tylko w ramach tego zawodu możesz wykonywać czynności jako:

 • syndyk w postępowaniu upadłościowym
 • nadzorca i zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • zarządca w egzekucji przez zarząd przymusowy w postępowaniu egzekucyjnym.

Możesz też prowadzić doradztwo restrukturyzacyjne, czyli udzielać porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczyć inne usługi z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest zawodem regulowanym – aby go wykonywać musisz uzyskać licencję, przyznawaną przez Ministra Sprawiedliwości. Licencja jest potwierdzana dokumentem, zawierającym między innymi numer i datę jej przyznania.

Licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni są wpisywani na ogólnodostępną listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Przejdź do listy osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Aby uzyskać licencję musisz zdać egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Dowiedz się więcej na temat egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Kandydat na doradcę restrukturyzacyjnego musi także:

 • być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii
 • znać język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • mieć ukończone wyższe studia i tytuł magistra lub równorzędny uzyskany w państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii
 • posiadać nieposzlakowaną opinię
 • mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii, zdobyte w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego
 • nie być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie być podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • nie być wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Na czym polega egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego

Egzamin ma formę pisemną i jest przeprowadzany w języku polskim. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Egzamin polega na:

 • rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa
 • wykonaniu zadania problemowego.

Pytania testowe są przygotowywane na podstawie wykazu tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury ustalanej przez Ministra Sprawiedliwości. Minister ogłasza wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, nie później niż 3 miesiące przed terminem pierwszego egzaminu wyznaczonego w określonym roku kalendarzowym.

Sprawdź wykaz tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury do pytań testowych w 2023 r.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego złóż do Ministra Sprawiedliwości najpóźniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu.

Jeżeli złożysz wniosek po terminie, to przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyda decyzję odmawiającą dopuszczenia cię do egzaminu. Od tej decyzji przysługuje ci odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Informację o terminie egzaminu Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

Sprawdź terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2023 r.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Ile zapłacisz

2700 zł – opłata egzaminacyjna w 2023 r.

Ważne! Wysokość opłaty egzaminacyjnej stanowi równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto Ministerstwa Sprawiedliwości wskazane w ogłoszeniu o terminach egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

W tytule przelewu wpisz, że to opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

Dokumenty

W celu potwierdzenia swojego wykształcenia, załącz jeden z dokumentów:

 • notarialnie poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra
 • zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinie

Termin

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego złóż do Ministra Sprawiedliwości najpóźniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu.

Jeżeli złożysz wniosek po terminie, to przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyda decyzję odmawiającą dopuszczenia cię do egzaminu. Od tej decyzji przysługuje ci odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Informację o terminie egzaminu Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

Sprawdź terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2023 r.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek nie spełnia wymogów formalnych, urząd wezwie cię do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w terminie i we wskazanym przez urząd zakresie, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Jeżeli złożysz wniosek po terminie, to przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyda decyzję odmawiającą dopuszczenia cię do egzaminu. Od tej decyzji przysługuje ci odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

 1. Przystąp do egzaminu

 1. Złóż wniosek o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, możesz złożyć wniosek o przyznanie licencji.

Ile zapłacisz

200 zł – opłata za wydanie dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłatę zapłać przed wydaniem licencji. Dołącz dowód uiszczenia opłaty do wniosku, przyspieszy to otrzymanie licencji. Jeżeli urząd odmówi wydania licencji, możesz złożyć wniosek o zwrot tej opłaty.

Dokumenty

Aby potwierdzić obywatelstwo załącz notarialnie poświadczoną za zgodność kopię dowodu osobistego, ewentualnie paszportu.

Termin

Wniosek o przyznanie licencji złóż nie później niż po upływie 2 lat od dnia zdania egzaminu.

 1. Minister sprawdzi twój wniosek

Po otrzymaniu wniosku, Minister Sprawiedliwości zweryfikuje formalnie twój wniosek oraz oceni go merytorycznie. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), minister wezwie cię do poprawienia błędów w terminie 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Na tym etapie Minister Sprawiedliwości zasięga informacji na temat twojej karalności z Krajowego Rejestru Karnego i sprawdza, czy jesteś wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. Minister wyda decyzję w sprawie twojej licencji

Po analizie formalnej i merytorycznej wniosku, Minister Sprawiedliwości wyda decyzję o przyznaniu ci licencji lub o odmowie jej przyznania.

Minister Sprawiedliwości odmówi przyznania licencji doradcy restrukturyzacyjnego, jeżeli nie spełniasz wymogów określonych prawem. Odmowa spotka cię także, jeśli wniosek o przyznanie licencji złożysz po upływie 2 lat od zdania egzaminu.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego jest ważna bezterminowo.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym zostaniesz poinformowany. Średni czas wydania decyzji to 21 dni.

 1. Złóż ślubowanie wobec ministra

Jeżeli przyznano ci licencję, to masz obowiązek złożyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości dotyczące zasad wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. Minister Sprawiedliwości może upoważnić do przyjęcia ślubowania prezesa sądu okręgowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Termin

Przed wpisem na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

 1. Dostaniesz dokument licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego zawiera:

1)   numer licencji i datę przyznania;

2)   oznaczenie i podpis organu przyznającego;

3)   imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza licencji;

4)   numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;

5)   fotografię posiadacza licencji;

6)   podpis posiadacza licencji.

 1. Zostaniesz wpisany na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia
 • numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają
 • numer licencji i datę jej wystawienia, a w przypadku osoby posiadającej decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie odrębnych przepisów, numer decyzji i datę jej wydania
 • adres do korespondencji oraz numer telefonu.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją o odmowie przyznania licencji, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od doręczenia ci decyzji.

Warto wiedzieć

Osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe doradcy restrukturyzacyjnego poza Polską i otrzymały pozytywną decyzję od Ministra Sprawiedliwości w sprawie uznania kwalifikacji, są automatycznie wpisywane na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Przeczytaj jak uznać zagraniczne kwalifikacje i wykonywać zawód doradcy restrukturyzacyjnego w Polsce.

Czy ta strona była przydatna?