Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Doradca restrukturyzacyjny – uzyskanie licencji

Chcesz prowadzić sprawy restrukturyzacji i upadłości firm? Tylko osoby, które mają uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego, mogą zarządzać majątkiem upadłego przedsiębiorstwa. Poniżej dowiesz się, jak zdobyć takie uprawnienia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego możesz uzyskać, jeżeli:

 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii
 • znasz język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych
 • ukończyłeś wyższe studia i uzyskałeś tytuł magistra lub równorzędny w państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii
 • posiadasz nieposzlakowaną opinię
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzałeś majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii
 • nie byłeś karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jesteś podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • nie jesteś wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego
 • złożyłeś z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego przeprowadza się co najmniej dwa razy w ciągu roku.

Informację o terminie egzaminu Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego powinieneś złożyć do Ministra Sprawiedliwości najpóźniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu.

Jeżeli złożysz wniosek po terminie, to przewodniczący wyda decyzję odmawiającą dopuszczenia cię do egzaminu. Od tej decyzji przysługuje ci odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Sprawdź informacje na temat egzaminu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przystąp do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Egzamin ma formę pisemną i przeprowadzany jest w języku polskim i obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Egzamin polega na rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa oraz zadania problemowego:

 • za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe uzyskuje się 1 punkt
 • można wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza się na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu
 • wykonanie zadania problemowego ocenia się w skali od 0 do 30 punktów
 • prawidłowość odpowiedzi na pytania testowe oraz wykonanie zadania problemowego ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu
 • zdasz egzamin jeśli uzyskasz co najmniej 75 punktów z części testowej oraz co najmniej 20 punktów za wykonanie zadania problemowego.

Pozytywny wynik egzaminu potwierdza Komisja Egzaminacyjna.

Minister Sprawiedliwości ustala wykaz tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy w określonym roku kalendarzowym i ogłasza go w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, nie później niż 3 miesiące przed terminem pierwszego egzaminu wyznaczonego w określonym roku kalendarzowym.

Minister Sprawiedliwości nie później niż 3 miesiące przed wyznaczonym kolejnym terminem egzaminu w danym roku kalendarzowym, może uzupełnić lub wprowadzić zmiany w ogłoszonym na dany rok wykazie tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy w danym roku kalendarzowym.

Ile zapłacisz

2257,50 zł

Wysokość opłaty egzaminacyjnej to 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.

Opłatę wpłać na konto Ministerstwa Sprawiedliwości wskazane w ogłoszeniu o terminach egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. 

Sprawdź ogłoszenia na temat egzaminu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną, jeżeli taki tytuł przelewu nie został podany w samej jego treści.

Dokumenty

Do wniosku dołącz również 2 zdjęcia przygotowane zgodnie z wymogami dla zdjęć do dowodu osobistego.

W celu potwierdzenia swojego wykształcenia, załącz jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

 • notarialnie poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra
 • zaświadczenia o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinie.

Termin

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego przeprowadza się co najmniej dwa razy w ciągu roku.

Informację o terminie egzaminu Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego powinieneś złożyć do Ministra Sprawiedliwości najpóźniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu.

Jeżeli złożysz wniosek po terminie, to przewodniczący wyda decyzję odmawiającą dopuszczenia cię do egzaminu. Od tej decyzji przysługuje ci odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Sprawdź informacje na temat egzaminu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 1. Złóż wniosek o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Ile zapłacisz

200 zł

Opłatę za wydanie dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego wpłać na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości, przed wydaniem licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Dołącz dowód uiszczenia opłaty do wniosku, przyspieszy to otrzymanie licencji. Jeżeli urząd odmówi wydania licencji, możesz złożyć wniosek o zwrot tej opłaty.

Dokumenty

Powinieneś potwierdzić (załączając notarialnie poświadczoną za zgodność kopię dowodu osobistego ewentualnie paszportu), że jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu (czyli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).

Termin

Jeżeli chcesz uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego, to musisz złożyć wniosek nie później niż po upływie 2 lat od dnia zdania egzaminu.

 1. Minister sprawdzi twój wniosek

Po otrzymaniu wniosku, Minister Sprawiedliwości zweryfikuje formalnie twój wniosek oraz oceni go merytorycznie. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów) to minister wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Na tym etapie Minister Sprawiedliwości zasięga informacji na temat twojej karalności z Krajowego Rejestru Karnego oraz czy jesteś wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych - z Krajowego Rejestru Sądowego .

 1. Minister wyda decyzję w sprawie twojej licencji

Po analizie formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej, przyzna ci licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub odmówi jej przyznania.

Minister Sprawiedliwości odmawia przyznania licencji doradcy restrukturyzacyjnego w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o jej przyznanie nie spełnia określonych prawem wymogów, a także w przypadku, gdy wniosek o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego został złożony po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego jest ważna bezterminowo.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik. Średni czas wydania decyzji zajmuje około 21 dni.

 1. Składasz ślubowanie wobec ministra

Jeżeli przyznano ci licencję doradcy restrukturyzacyjnego, to składasz wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie według następującej roty: "Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych oraz kierując się w swym postępowaniu zasadami godności, uczciwości i etyki". Minister Sprawiedliwości może upoważnić do przyjęcia ślubowania prezesa sądu okręgowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Termin

Przed wpisem na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

 1. Dostaniesz dokument licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego zawiera:

1)   numer licencji i datę przyznania;

2)   oznaczenie i podpis organu przyznającego;

3)   imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza licencji;

4)   numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;

5)   fotografię posiadacza licencji;

6)   podpis posiadacza licencji.

 1. Zostaniesz wpisany na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia;
 • numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;
 • numer licencji i datę jej wystawienia, a w przypadku osoby posiadającej decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie odrębnych przepisów, numer decyzji i datę jej wydania;
 • adres do korespondencji oraz numer telefonu.

Listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministra Sprawiedliwości w ciągu 14 dni od doręczenia ci decyzji.

Warto wiedzieć

Osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe doradcy restrukturyzacyjnego poza Polską i otrzymały pozytywną decyzję od Ministra Sprawiedliwości w sprawie uznania kwalifikacji są automatycznie wpisywane na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Przeczytaj jak uznać zagraniczne kwalifikacje i wykonywać zawód doradcy w Polsce.

Czy ta strona była przydatna?