Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie albo w restauracji? Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online. Potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie są zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Żeby prowadzić detaliczną sprzedaż alkoholu musisz mieć odpowiednie zezwolenie na konkretny rodzaj alkoholu.

trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Pamiętaj! Jeśli chcesz mieć w ofercie sklepu wszystkie rodzaje alkoholi, musisz złożyć odrębny wniosek na każdy rodzaj alkoholu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby sprzedawać napoje alkoholowe

Oprócz uzyskania zezwolenia, sprzedawca detaliczny musi:

 • zaopatrywać się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców:
  • posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych lub
  • będących drobnymi producentami wina z upraw własnych lub przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie
 • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty
 • posiadać tytuł prawny do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży
 • wykonywać działalność gospodarczą w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu
 • zgłaszać organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany
 • prowadzić sprzedaż w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy
 • przestrzegać innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Uwaga! Każdy kto sprzedaje napoje alkoholowe bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo, za co grozi grzywna.

Kiedy trzeba informować o sprzedanym alkoholu

Co roku, do 31 stycznia, musisz złożyć oświadczenie o ilości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia obliczasz i wpłacasz co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia.

Przeczytaj, jak złożyć oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu.

Jak zrezygnować z zezwolenia

Jeżeli chcesz zrezygnować ze sprzedaży alkoholu przed terminem upływu ważności zezwolenia, na przykład w związku z likwidacją sklepu, poinformuj o tym organ, który wydał ci zezwolenie. Masz na to 14 dni. Wzory formularzy znajdziesz na stronie internetowej twojego urzędu miasta lub gminy.

Jakie są obowiązki w okresie zawieszenia działalności

Jeśli chcesz zawiesić działalność i masz ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu pamiętaj, że zawieszenie nie powoduje automatycznie wygaśnięcia zezwolenia. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia musisz wypełniać wszystkie obowiązki związane z posiadaniem zezwolenia, czyli składać oświadczenia o sprzedaży alkoholu w roku poprzednim oraz dokonywać opłat za korzystanie z zezwolenia.

Możesz jednak zgłosić rezygnację z zezwolenia w związku z zawieszeniem.

Uwaga! Jeśli twoje zezwolenie wygaśnie ponieważ upłynął termin na jaki zostało wydane, a dalej chcesz sprzedawać alkohol, musisz złożyć wniosek o kolejne zezwolenie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla lokalizacji punktu sprzedaży.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację punktu sprzedaży.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez interent. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Zaznacz we wniosku, jakie napoje alkoholowe zamierzasz sprzedawać. 

Ważne! W jednym wniosku możesz wystąpić o wszystkie trzy zezwolenia.

Pamiętaj! Jeśli prowadzisz firmę w formie spółki cywilnej, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeśli ustanowiliście jedną osobę, która będzie reprezentować całą spółkę,  wniosek podpisuje tylko ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) przedmiot działalności gospodarczej;

5) adres punktu sprzedaży;

6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja o zatwierdzeniu zakładu powinna być wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dołącz do wniosku tylko jedną z wymaganych zgód:

 • zgodę właściciela budynku
 • zgodę użytkownika budynku
 • zgodę zarządcy budynku
 • zgodę administratora budynku.
 1. Urząd gminy sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Będziesz mieć na to 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

 1. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wyda opinię o lokalizacji punktu sprzedaży

Na stronach urzędów gmin znajdziesz uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W uchwale sprawdzisz między innymi w jakiej odległości od kościoła lub szkoły można sprzedawać alkohol. Dodatkowo rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń jaka może być wydana na danym terenie.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, działająca w urzędzie gminy, oceni czy lokalizacja twojego punktu sprzedaży spełnia te warunki i wyda opinię – pozytywną albo negatywną.

Dokumenty

 1. Zapłać za zezwolenie

Jeśli nie opłacisz zezwolenia, mimo otrzymania wezwania do zapłaty, urząd wyda postanowienie o zwrocie wniosku.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Dostaniesz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jeżeli twój wniosek jest poprawny i należycie opłacony, a lokalizacja punktu sprzedaży jest odpowiednia, urząd wyda ci zezwolenie. 

Jeżeli do urzędu wpłynęło więcej wniosków niż wynosi limit ustalony przez radę gminy, to o przyznaniu zezwolenia będzie decydować:

 • większa odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego działającego już punktu (odległość ta liczona jest najkrótszą drogą dojścia drogami publicznymi)
 • mniejsza liczba punktów sprzedaży, które prowadzi już wnioskodawca

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa)
 • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub)

Jeśli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda ci decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Jaka jest opłata za zezwolenie

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

 • napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):
  • 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
  • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
 • napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:
  • 2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł
  • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Pamiętaj! Jeśli sprzedawałeś lub sprzedawałaś już napoje alkoholowe, to wartość sprzedaży za ubiegły rok oblicz w kwotach brutto (czyli z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

Jaka jest opłata za zezwolenie składane w trakcie roku

Jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

 • Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.
 • Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.

Jeżeli występujesz o kolejne zezwolenie, opłata jest naliczana na podstawie wartości sprzedaży za poprzedni rok, a jeżeli występujesz o kolejne zezwolenie w trakcie roku, to opłata jest naliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Jeżeli twoje zezwolenie wygasa w trakcie roku w związku z upływem terminu na jaki zostało wydane, opłata za korzystanie z zezwolenia w tym roku będzie proporcjonalna do okresu sprzedaży.

Kiedy zapłacić

Jeśli rozpoczynasz sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za zezwolenie przypadającą na dany rok wpłać przed udzieleniem zezwolenia.

Jeśli sprzedawałeś już napoje alkoholowe, to wyliczoną opłatę wpłać w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo, w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Gdzie zapłacić

Opłatę za zezwolenie wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy.

Opłata za pełnomocnictwo

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Kiedy urząd cofnie zezwolenie

Organ zezwalający ma obowiązek cofnąć ci zezwolenie, jeśli:

 • będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
 • będziesz sprzedawać lub podawać napoje powyżej 18% zawartości alkoholu w ośrodkach szkoleniowych lub w domach wypoczynkowych
 • nie będziesz przestrzegać warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • nie wezwiesz policji lub straży miejskiej do awanturujących się klientów i powtórzy się to co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy
 • będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł
 • podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu)
 • popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
 • zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Jeśli cofnięto ci zezwolenie, możesz złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Czy można się ubiegać o zwrot opłaty za zezwolenie

Jeżeli twoje zezwolenie zostanie cofnięte albo z jakichś przyczyn wygaśnie przed upływem terminu na jaki zostało wydane (na przykład nie złożysz w terminie oświadczenia albo nie opłacisz zezwolenia), nie możesz ubiegać się o zwrot zapłaconej opłaty.

Oznacza to, ze przedsiębiorca, którego zezwolenie straciło ważność zarówno na skutek wygaszenia, jak i cofnięcia (bez względu na to dlaczego tak się stało), nie otrzyma zwrotu opłaty za korzystanie z zezwolenia wniesionej zarówno przy podejmowaniu działalności objętej zezwoleniem, jak i w trakcie korzystania z takiego zezwolenia w każdym następnym roku kalendarzowym.

Zobacz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2005 r. w sprawie zwrotu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kiedy zezwolenie wygasa

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach. 

Ważne! Jeżeli twoje zezwolenie wygasło w związku z niezłożeniem oświadczenia o rocznej sprzedaży lub niezapłaceniem w terminie opłaty, możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane (grozi za to grzywna).

Co zrobić po wygaśnięciu zezwolenia

Jeżeli twoje zezwolenie na detaliczny obrót napojami alkoholowymi wygaśnie, a nadal posiadasz zapasy napojów alkoholowych, możesz wystąpić o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych do właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).

Przeczytaj, jak uzyskać zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych.

Jak rozpocząć hurtową sprzedaż napojów alkoholowych

Jeśli chcesz prowadzić hurtową sprzedaż napojów alkoholowych do 18% musisz uzyskać zezwolenie właściwego marszałka województwa a jeśli chcesz prowadzić hurtową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% musisz uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw gospodarki.

Przeczytaj, jak uzyskać zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem do 18%.

Przeczytaj, jak uzyskać zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem powyżej 18%.

Czy musisz mieć zezwolenie na sprzedaż alkoholu na przyjęciach lub na sprzedaż jednorazową

Jeśli zajmujesz się organizacją przyjęć lub chcesz sprzedawać alkohol na festynach i piknikach, powinieneś uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w trakcie przyjęć lub jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Przeczytaj, jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych.

Przeczytaj, jak uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Jakie obowiązki mają sprzedawcy wina z upraw własnych

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną - żeby ją prowadzić musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Ważne! Nie musisz wpisywać się do rejestru, jeśli:

 • jesteś drobnym producentem prowadzącym wyrób wina z upraw własnych
 • prowadzisz działalność w zakresie rozlewu wyrobów winiarskich wprowadzonych do obrotu w opakowaniach zbiorczych, takich jak beczki lub kegi, w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej tych wyrobów.

Czy ta strona była przydatna?