Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Akredytacja na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo

Jeśli chcesz prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, musisz uzyskać akredytację Ministra Zdrowia. Minister podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Aby placówka, którą kierujesz, mogła prowadzić studia na tych kierunkach, musisz najpierw złożyć wniosek o przeprowadzenie oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akredytacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

​Uwaga!

W związku z epidemią koronawirusa został przedłużony okres akredytacji. Zobacz komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. przedłużenia okresu akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na określonym poziomie oraz wznowienia postępowań akredytacyjnych.

Możesz złożyć wniosek o przyznanie akredytacji, jeśli prowadzisz szkołę. Pamiętaj, że musisz złożyć wniosek oddzielnie dla kierunku pielęgniarstwo albo położnictwo. 

Jeśli chcesz uzyskać akredytację na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo musisz zapewnić:

 1. sposób realizacji programu kształcenia;
 2. kadrę prowadzącą kształcenie;
 3. bazę dydaktyczną, w tym kształcenia klinicznego;
 4. wewnętrzny system oceny jakości kształcenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeśli po raz pierwszy starasz się o akredytację – złóż wniosek nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

Jeśli chcesz uzyskać kolejną akredytację – złóż wniosek nie później niż 3 miesiące przed upływem czasu, na jaki otrzymałeś akredytację.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Zdrowia
Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Wniosek o przyznanie akredytacji złóż do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych:

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Ile zapłacisz

7518,74 zł

Składając wniosek o akredytację musisz zapłacić za przeprowadzenie postępowania.

 • Jeśli nie uzyskasz akredytacji, nie otrzymasz zwrotu opłaty.
 • Jeśli uzyskasz akredytację, otrzymasz certyfikat wydany przez Ministra Zdrowia. Za certyfikat zapłacisz 1790,18 zł.

Opłatę przelej na konto 69 1010 1010 0013 1322 3100 0000

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1. nazwę szkoły;

2. określenie siedziby szkoły;

3. numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej szkoły;

4. oznaczenie kierunku studiów, w tym specjalności prowadzonej przez szkołę, w ramach kierunków studiów, wraz z liczbą studentów i dookreśleniem:

 • nazwy kierunku studiów ze wskazaniem liczby studentów na kierunku, z podziałem na specjalności, w poszczególnych latach, studiów,
 • ogólnej liczby studentów;

5. wskazanie zamiejscowych jednostek organizacyjnych, jeżeli szkoła takie posiada;

6. w przypadku szkół ubiegających się ponownie o udzielenie akredytacji - informację o udzieleniu poprzedniej akredytacji ze wskazaniem daty jej wydania;

7. informacje dotyczące infrastruktury szkoły zawierające opis:

 • bazy materialnej, w tym liczby i wielkość budynków, pomieszczeń i innych zasobów,
 • stanu technicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie określonych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wyposażenia w środki audiowizualne, filmy, inne środki techniczne, a w przypadku pracowni nauki zawodu - modele lub fantomy, materiały pomocnicze, kompletne zestawy do zabiegów i sprzęt medyczny;

8. informacje dotyczące kadry zawierające:

 • opis struktury organizacyjnej szkoły i jej władz,
 • zestawienie liczbowe pracowników szkoły, w tym liczbę nauczycieli akademickich,
 • opis dorobku naukowego, dydaktycznego, doświadczenia zawodowego, wymiaru czasu pracy, nauczycieli akademickich na potrzeby kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo;

9. informacje dotyczące procesu dydaktycznego dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo uwzględniające:

 • plan studiów i program kształcenia,
 • system rekrutacji kandydatów na studia,
 • organizację procesu kształcenia, w tym kształcenia praktycznego,
 • sposób dokumentowania procesu kształcenia obejmujący rodzaje, przechowywanie oraz kontrolę obiegu dokumentów,
 • metody oceny wyników kształcenia,
 • narzędzia ewaluacji procesu kształcenia,
 • stosowane metody oceny pracy szkoły;

10. informacje dotyczące osiągnięć szkoły, w tym udziału w międzynarodowych programach, oraz współpracy z innymi szkołami lub uczelniami, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Jeśli po raz pierwszy starasz się o akredytację – złóż wniosek nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

Jeśli chcesz uzyskać kolejną akredytację – złóż wniosek nie później niż 3 miesiące przed upływem czasu, na jaki otrzymałeś akredytację.

 1. Uzupełnij brakujące dokumenty

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych sprawdzi twój wniosek. Jeśli nie złożyłeś wszystkich niezbędnych dokumentów, może poprosić o uzupełnienie wniosku. Jeśli nie zrobisz tego w określonym terminie, Rada nie rozpatrzy twojego wniosku.

 1. Przygotuj się na wizytację akredytacyjną

Podczas wizytacji szkoły sprawdzany jest przebieg i warunki realizacji procesu dydaktycznego. W trakcie wizytacji musisz udostępnić wszelkie potrzebne dokumenty i udzielić koniecznych wyjaśnień.

Przedstawiciele krajowej rady ocenią, czy spełniasz określone standardy kształcenia. Obejmują one:

 1. wdrożenie i realizację programu kształcenia;
 2. prowadzenie dokumentacji;
 3. infrastrukturę szkoły, w tym wyposażenie niezbędne do realizacji założonych celów kształcenia;
 4. kwalifikacje kadry do prowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych objętych programem kształcenia;
 5. kontrolę efektów kształcenia;
 6. prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej;
 7. monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkoły w celu dostosowywania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Jeśli twoja szkoła nie rozpoczęła jeszcze kształcenia, ocena standardów kształcenia nie obejmie:

 • oceny wdrożenia i realizacji programu kształcenia;
 • kontroli efektów kształcenia;
 • prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej;
 • monitorowania karier zawodowych absolwentów szkoły.

Upoważnienie

Osoba wizytująca twoją szkołę musi mieć imienne upoważnienie, które wydaje Przewodniczący Krajowej Rady.

Upoważnienie zawiera:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowadzenia wizytacji;
 • nazwę szkoły objętej wizytacją;
 • cel wizytacji;
 • termin przeprowadzenia wizytacji.

Termin

Przewodniczący rady powiadomi cię o wizycie akredytacyjnej co najmniej 7 dni przed jej terminem.

 1. Odpowiedz na uwagi

Po zakończeniu wizytacji otrzymasz protokół, który trafi również do członków krajowej rady oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Masz 14 dni, żeby odnieść się do zaleceń po wizytacji.

Jest to bardzo ważne, ponieważ to właśnie na podstawie protokołu Krajowa Rada wyda uchwałę o:

 • udzieleniu akredytacji,
 • odmowie udzielenia akredytacji,
 • cofnięciu akredytacji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Masz 14 dni, aby odnieść się do zaleceń po wizytacji.

 1. Dostaniesz decyzję

Otrzymasz decyzję administracyjną Ministra Zdrowia o udzieleniu, odmowie lub cofnięciu akredytacji.

 • Akredytację otrzymasz na okres od 3 do 5 lat. Jako potwierdzenie dostaniesz również certyfikat od Ministra Zdrowia.
 • Jeśli otrzymasz odmowę albo cofnięcie akredytacji, nie będziesz mógł prowadzić rekrutacji do ponownego uzyskania akredytacji.

Ile zapłacisz

1790,18 zł

Zapłać za certyfikat.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji otrzymasz po około 3 miesiącach.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji administracyjnej w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Aby to zrobić, musisz złożyć wniosek do Ministra Zdrowia o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Czy ta strona była przydatna?