Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Umorzenie świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego

Masz świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, które potwierdza wytworzenie biogazu rolniczego oraz przekazanie go do sieci dystrybucyjnej gazowej? A może jesteś odbiorcą przemysłowym i zużywasz co najmniej 100 GWh energii na rok? Możesz mieć obowiązek umorzenia świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego. Poniżej dowiesz się jak umorzyć takie świadectwo.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego

Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego to dokument, który przysługuje przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, który wytworzony biogaz wprowadza do sieci dystrybucyjnej gazowej.

Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego określa ekwiwalent ilości energii elektrycznej wynikającej z wytworzenia i wprowadzenia do sieci dystrybucji gazowej biogazu rolniczego.

Rejestr świadectw pochodzenia biogazu rolniczego wydanych przez Prezesa URE prowadzi Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE). Świadectwo daje ci prawa majątkowe, które są zbywalne i są przedmiotem obrotu (kupna, sprzedaży) na giełdzie towarowej. Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, to tzw. brązowe certyfikaty. Właściciel świadectw pochodzenia biogazu rolniczego może sprzedać posiadane prawa majątkowe przedsiębiorstwom energetycznym, które sprzedają energię elektryczną odbiorcom końcowym.

Kto ma obowiązek umorzenia świadectwa pochodzenia

Jeśli jesteś podmiotem zobowiązanym to masz obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia w Urzędzie Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego. Podmiotem zobowiązanym jesteś, gdy działasz jako:

  • odbiorca przemysłowy – który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej
  • przedsiębiorstwo energetyczne – wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, którzy nie są odbiorcami przemysłowymi, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej
  • odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy – który jest jednocześnie członkiem giełdy w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący  w Polsce rynek regulowany, a na giełdzie lub rynku regulowanym zawierasz transakcje we własnym imieniu
  • odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy  który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej – i jednocześnie jest członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych. Transakcje zawierasz poza giełdą towarową lub rynkiem regulowanym. Transakcje są przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową

Umorzenie świadectwa przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski

Umorzyć świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego może towarowy dom maklerski lub dom maklerski. Umorzy on świadectwa pochodzenia, w odniesieniu do transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych. W tym celu dom maklerski musi do wniosku dołączyć pisemną zgodę odbiorcy końcowego na zaliczenie świadectw do wypełnienia obowiązku umorzenia świadectw przez dom maklerski.

Co musi zrobić odbiorca przemysłowy przed złożeniem wniosku o umorzenie świadectwa pochodzenia

Gdy jesteś odbiorcą przemysłowym i zużywasz nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, to przed  wnioskiem o umorzenie świadectw pochodzenia biogazu rolniczego złóż do URE oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do samodzielnego umarzania świadectw pochodzenia biogazu rolniczego. Musisz to zrobić do 30 listopada w roku poprzedzającym złożenie wniosku o umorzenie świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego.

W jakim celu umarzasz świadectwo pochodzenia

System umarzania świadectw pochodzenia biogazu rolniczego ma wspierać producentów biogazu rolniczego, który jest odnawialnym źródłem energii. Podmioty zobowiązane, które mają obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia, najczęściej same nie wytwarzają biogazu rolniczego. Zatem nie mogą one samodzielnie uzyskać świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, które następnie mogłyby umorzyć. Dlatego kupują one prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego zarejestrowanych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Następnie umarzają nabyte świadectwa pochodzenia. Natomiast producenci biogazu rolniczego mają dodatkowy dochód ze sprzedaży praw majątkowych wynikających z tych świadectw pochodzenia.

O tym, jak umorzyć świadectwa pochodzenia wydane dla energii elektrycznej dowiesz się z opisu usługi umorzenie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej.

Kary za brak umorzenia świadectwa pochodzenia

Jeżeli jesteś podmiotem zobowiązanym do umorzenia świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego i nie zrobisz tego do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczył obowiązek to zapłacisz karę. Wysokość kary pieniężnej nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Jeśli kara pieniężna jest związana z działalnością gospodarczą wykonywaną na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej – wysokość kary nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z prowadzonej działalności koncesjonowanej albo regulowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Natomiast kara pieniężna nie może być niższa niż:

Ko = 1,3 x (Oz - Ozz), gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ko – minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych,

Oz – opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 56 ustawy OZE, wyrażoną w złotych,

Ozz – uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych;

Opłata zastępcza

Jeśli jesteś podmiotem zobowiązanym do realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia biogazu rolniczego to – mimo zaistnienia podstaw do realizacji obowiązku ich umorzenia – możesz wnieść opłatę zastępczą. Warunkiem jest wykazanie, że były składane w transakcjach sesyjnych zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od 1 lipca 2016 r. oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego – ale z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabyto żadnych praw na 6 sesjach od początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, do 31 maja roku następnego – a na tych sesjach nie zawarto żadnych transakcji giełdowych sesyjnych, w których towarem giełdowym były prawa majątkowe wynikające z tych świadectw.

Sprawdź jak obliczyć opłatę zastępczą

Ważne

Jeśli którakolwiek ze średnioważonych cen praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego będzie niższa od wartości jednostkowej opłaty zastępczej (300,03 zł/MWh), to musisz umorzyć świadectwa pochodzenia, czyli nie będziesz mieć prawa do opłaty zastępczej.

Słowniczek

Przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla.

Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Odbiorca przemysłowy – odbiorca końcowy, którego:

  • przeważająca forma działalności określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oznaczona jest następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832;
  • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.

Sprawdź, co kryje się pod poszczególnymi kodami PKD

Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej – stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własny użytek do wartości dodanej brutto obliczany jako średnia z 3 ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku uzyskania i umorzenia świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego. Jeżeli działalność wykonywana jest krócej niż 3 lata, to wartość dodaną brutto oblicza się jako średnią z okresu wykonywania tej działalności. Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej oblicz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Świadectwa pochodzenia umorzone w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego możesz uwzględnić przy rozliczeniu wykonania obowiązku za poprzedni rok kalendarzowy.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o umorzenie świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego

Urząd Regulacji Energetyki sprawdzi kompletność i poprawność twojego wniosku.

Jeżeli twój wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych danych (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), Prezes URE wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeśli nie zapłacisz opłaty za wydanie decyzji o umorzeniu świadectwa, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz, urząd zwróci ci wniosek.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument stwierdza twoje prawa majątkowe i określa odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej lub ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z ilości wytworzonego biogazu rolniczego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia uzyskasz w Towarowej Giełdzie Energii S.A. Giełda ta prowadzi rejestr świadectw pochodzenia oraz rejestr świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Termin

Świadectwa pochodzenia umorzone w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego możesz uwzględnić przy rozliczeniu wykonania obowiązku za poprzedni rok kalendarzowy.

  1. Dostaniesz decyzję o umorzeniu świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego

Jeżeli twój wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów, to otrzymasz decyzję o umorzeniu świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego. Twoje prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego zostaną wygaszone z chwilą ich umorzenia. Świadectwo może zostać umorzone w całości lub części.

URE przekazuje informację o umorzeniu twojego świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego do Towarowej Giełdy Energii S.A.

Jeśli twój wniosek nie spełnia wymagań, to dostaniesz decyzję o odmowie umorzenia świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł – opłata skarbowa za decyzję o umorzeniu świadectwa

Opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)
Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.
Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).
Przykład: jeśli wniosek składasz do URE w Warszawie, opłatę skarbową wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika, ale jeśli wniosek składasz do Oddziału Terenowego URE np. w Poznaniu to opłatę za pełnomocnictwo zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o umorzeniu świadectwa. Masz na to 2 tygodnie – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Odwołanie rozpatrzy Sąd Okręgowy w Warszawie – Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Złożenie odwołania kosztuje 1000 zł (koszt opłaty sądowej).

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle ci wtedy nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Szczegółowe informacje na temat umarzania świadectw pochodzenia albo uiszczania opłat zastępczych w danym roku znajdziesz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?