Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych

Zajmujesz się prowadzeniem prac podwodnych na morzu albo rzekach lub jeziorach? Prowadzenie takiej działalności wymaga uzyskania zezwolenia właściwego urzędu morskiego lub urzędu żeglugi śródlądowej. Jak uzyskać zezwolenie dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych

Wniosek składa organizator prac podwodnych (osoba fizyczna lub przedsiębiorca).

Jakie prace podwodne wymagają zezwolenia

 • jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich albo śródlądowych drogach wodnych
 • wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach, na obszarach morskich albo śródlądowych drogach wodnych

Kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych

Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku: 

 • usuwania zagrożenia dla życia ludzkiego
 • zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi
 • zapobieżenia zanieczyszczeniu środowiska

O podjęciu takich prac podwodnych, musisz jak najszybciej zawiadomić właściwego dla miejsca prac, dyrektora urzędu morskiego albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy morskie
 • urzędy żeglugi śródlądowej

Złóż wniosek do:

 • urzędu morskiego – jeśli prace podwodne będą prowadzone na morzu
 • urzędu żeglugi śródlądowej – jeśli prace podwodne będą prowadzone na śródlądowych drogach wodnych

Szczegółowy terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów morskich i dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej znajdziesz w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania robót.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych. określa wzór:

 • wniosku o wydanie zezwolenia na jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych -  załącznik nr 1
 • wniosku o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych -  załącznik nr 2
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą zgodnie z przepisami o certyfikacji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wybierz odpowiedni wniosek w zależności czy planujesz:

 • jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich albo śródlądowych drogach wodnych
 • wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach, na obszarach morskich albo śródlądowych drogach wodnych
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdza kompletność dokumentów i poprawność zawartych w nich danych.

Jeżeli twój wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych danych (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz wymaganych dokumentów), urząd poinformuje cię o konieczności usunięcia braków. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania.

Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej zajmował się twoją sprawą.

 1. Wydanie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych

Przed wydaniem zezwolenia urząd może przeprowadzić kontrolę:

 • ważności dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych przez nurków
 • stanu technicznego sprzętu nurkowego
 • wyposażenia bazy prac podwodnych

W przypadku poprawności i kompletności danych oraz pozytywnych wyników ewentualnej kontroli dyrektor urzędu morskiego albo dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wydaje zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Zezwolenie w zależności od planowanych prac podwodnych wydawane jest na czas określony:

 • dla prac na małych głębokościach (do 20 m) – na okres do 6 miesięcy
 • w pozostałych przypadkach – na okres wykonania danych prac podwodnych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych zawiera wzór zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich / śródlądowych drogach wodnych.

Zezwolenie zawiera:

 • nazwę urzędu wydającego zezwolenie,
 • nazwę i adres organizatora prac podwodnych,
 • numer zezwolenia i datę wydania,
 • zakres udzielonego zezwolenia (jednokrotne/wielokrotne, miejsce i rodzaj wykonywanych prac podwodnych),
 • sposób oznakowania miejsca wykonywanych prac podwodnych,
 • imię i nazwisko kierownika prac podwodnych,
 • skład ekipy do prac podwodnych, Informację o obowiązku powiadomienia organu wydającego zezwolenie o każdym rozpoczęciu i zakończeniu prac podwodnych, Podpis i pieczątka imienna dyrektora urzędu.

Zezwolenie wydawane jest na określony czas w zależności od planowanych prac podwodnych.

Na małych głębokościach (do 20 m) zezwolenie wydaje się na okres do 6 miesięcy, w pozostałych przypadkach zezwolenie wydaje się na okres wykonania danych prac podwodnych.

Ile zapłacisz

Jak obliczyć opłatę za zezwolenie

Opłatę za zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych wynosi 200 jednostek taryfowych (j.t.).

Wartość złotową jednostki taryfowej stanowi równowartość 0,2 SDR - Specjalnych Praw Ciągnienia (jednostki rozrachunkowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego), liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia, podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego.

Przykład: 200j.t. * 0,2 SDR * kurs SDR w NBP

Orientacyjnie, kwota ta w styczniu 2019 r. wynosi ok. 210,50 zł.

Kiedy zapłacić

Zgodnie z wytycznymi danego urzędu, opłatę płacisz po wydaniu zezwolenia. Sprawdź w urzędzie na jakie konto dokonać wpłaty.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)
Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Morskiego w Gdyni, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Gdyni.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu złóż odwołanie do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem urzędu, który ją wydał. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, to decyzja będzie ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu.

Warto wiedzieć

Obowiązki organizatora prac podwodnych

Organizator prac podwodnych:

 • jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych
 • wyznacza kierownika prac podwodnych
 • składa wniosek do właściwego miejscowo dyrektora urzędu morskiego albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej o wydanie dziennika prac podwodnych

Dziennik prac podwodnych

Kierownik prac podwodnych jest obowiązany prowadzić dziennik prac podwodnych. Za wydanie dziennika prac podwodnych pobierana jest opłata w wysokości 10 j.t. Wartość złotową opłaty wylicza się analogicznie jak opłatę za wydanie zezwolenia. Orientacyjnie, kwota ta w styczniu 2019 r. wynosi ok. 10 zł.

Zmiana zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych

W przypadku zmiany treści zezwolenia (np. zmiana składu ekipy wykonującej prace podwodne), złóż wniosek o zmianę wydanego zezwolenia wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę skarbową zapłać na  konto wskazane przez urząd miasta lub gminy właściwy dla siedziby urzędu żeglugi śródlądowej lub urzędu morskiego.

Czy ta strona była przydatna?