Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj świadectwo indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Masz nowy, niezarejestrowany dotąd samochód, który przeszedł zmiany konstrukcyjne i chcesz z niego korzystać? Musisz najpierw uzyskać świadectwo indywidualnego dopuszczenia pojazdu. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest indywidualne dopuszczenie pojazdu

Każdy pojazd, który ma być dopuszczony do ruchu, musi spełniać wymagania techniczne określone w przepisach prawa. Poprzez indywidualne dopuszczenie pojazdu właściwy organ potwierdza, że konkretny nowy, niezarejestrowany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi. Na potwierdzenie zgodności wydawany jest dokument o nazwie świadectwo indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

W Polsce procedurę indywidualnego dopuszczenia pojazdu przeprowadza dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) przy udziale służb technicznych.

Procedura składa się z dwóch etapów:

 • etap I – przeprowadzenie badań pojazdu przez służbę techniczną
 • etap II – uzyskanie świadectwa indywidualnego dopuszczenia pojazdu od Dyrektora TDT.

Czym się różni krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu od unijnego

Indywidualne dopuszczenie (czyli tak zwana indywidualna homologacja pojazdu) może być przeprowadzone na poziomie krajowym albo unijnym.

Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu jest ważne tylko na terenie Polski i dotyczy pojazdów kategorii M, N, O, T, C, R, S, L. Podlegają mu pojazdy, na które producent nie uzyskał świadectwa homologacji oraz pojazdy, które posiadają świadectwo homologacji typu, ale przed rejestracją wprowadzono w nich zmiany wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji tego pojazdu.

Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu wydawane jest na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, dla kategorii M1 i N1 oraz dla pojazdów specjalnych wszystkich kategorii M, N, O. Wymagania, jakie musi spełniać pojazd, aby uzyskać dopuszczenie europejskie, zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu ramowym (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 roku. 

Kategorie pojazdów możesz sprawdzić w Załączniku numer 2 do Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Kto może wnioskować o dopuszczenie indywidualne pojazdu

Wniosek o udzielenie świadectwa dopuszczenia indywidualnego pojazdu może złożyć:

 • producent
 • przedstawiciel producenta
 • importer
 • właściciel pojazdu.

Gdzie załatwisz sprawę

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY W WARSZAWIE ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek do jednostki uprawnionej o przeprowadzenie badania w zakresie dopuszczenia indywidualnego

Złóż wniosek o przeprowadzenie badania do wybranej przez siebie jednostki służby technicznej. Zrób to zanim zwrócisz się do TDT o wydanie świadectwa. 

Służbą techniczną są wyspecjalizowane firmy lub instytuty, które zajmują się między innymi przeprowadzaniem badań pojazdów w zakresie dopuszczenia jednostkowego i indywidualnego. 

Listę uprawnionych jednostek z danymi kontaktowymi znajdziesz w Wykazie służb technicznych.

Ile zapłacisz

Koszty badań są ustalane indywidualnie przez jednostki uprawnione.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument ten dołącz tylko jeśli był on wcześniej wydany.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczenie może być podpisane podpisem odbitym sposobem mechanicznym.

Jeśli nie posiadasz świadectw homologacji typu, załącz inne dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań technicznych określonych w przepisach Unii Europejskiej lub regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

Termin

Zgłoś się na badanie przed złożeniem wniosku do Transportowego Dozoru Technicznego.

 1. Otrzymasz sprawozdanie z badań

Po badaniu jednostka przygotuje trzy egzemplarze sprawozdania. Otrzymasz dwa z nich.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Sprawozdanie otrzymasz po wykonaniu badań.

 1. Złóż wniosek o krajowe dopuszczenie indywidualne pojazdu

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP Transportowego Dozoru Technicznego. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Ile zapłacisz

 • nie więcej niż 800 zł – opłata za wydanie świadectwa indywidualnego dopuszczenia pojazdu, krajowego lub unijnego

Gdzie zapłacić: opłatę za wydanie świadectwa homologacji wpłać przelewem na rachunek bankowy TDT. Jego numer znajdziesz na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument ten dołącz tylko jeśli był on wcześniej wydany.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczenie może być podpisane podpisem odbitym sposobem mechanicznym.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Do wniosku trzeba dodatkowo dołączyć oświadczenie następującej treści: 

"Jestem świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

* Niepotrzebne skreślić.".

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Wniosek złóż po otrzymaniu sprawozdania z badania.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz decyzję o dopuszczeniu indywidualnym pojazdu

Jeśli twój wniosek będzie kompletny i prawidłowo opłacony, a sprawozdanie z badania potwierdzi spełnienie wymagań technicznych, Dyrektor TDT wyda świadectwo indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Pamiętaj! Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Jeśli twój pojazd otrzymał już dopuszczenie indywidualne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, możesz złożyć wniosek do Dyrektora TDT o uznanie tego dopuszczenia. Umożliwi ci to rejestrację nowego pojazdu w Polsce. Za uznanie zapłacisz 800 zł.

Czy ta strona była przydatna?