Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przewodnik turystyczny, przewodnik górski, pilot wycieczek – zgłoszenie na egzamin z języka obcego

Jesteś przewodnikiem turystycznym, przewodnikiem górskim, pilotem wycieczek i znasz języki obce? Zgłoś się na egzamin z języka obcego, który poświadczy twoje umiejętności. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dlaczego warto zdać egzamin językowy

Jesteś przewodnikiem turystycznym, przewodnikiem górskim, pilotem wycieczek i chcesz rozszerzyć swoje możliwości pracy o obsługę:

 • turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski
 • turystów polskich wyjeżdżających za granicę

zgłoś się na specjalistyczny egzamin językowy w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych.

Organizator turystyki ma obowiązek zatrudnienia do obsługi takich imprez turystycznych pilota wycieczek, przewodnika turystycznego lub przewodnika górskiego, którzy posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego.

Egzamin językowy dla przewodników i pilotów wycieczek

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Zakres egzaminu obejmuje znajomość języka obcego w mowie i piśmie na poziomie B2 w zakresie umożliwiającym wypełnianie obowiązków przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, z uwzględnieniem terminologii zawodowej.

Egzamin z języka obcego jest przeprowadzany w jednym dniu i składa się z:

 • testu pisemnego z zakresu rozumienia sformułowań handlowych, urzędowych i krajoznawczych
 • wypowiedzi pisemnej na zadany temat potwierdzającej umiejętność formułowania wypowiedzi w języku obcym
 • rozmowy mającej na celu sprawdzenie płynnego posługiwania się językiem obcym

Zasady i przebieg egzaminu językowego określone są w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Egzamin z danego języka obcego odbędzie się, jeżeli do egzaminu w danym terminie dopuszczono co najmniej 5 osób.

Jeśli zdasz egzamin, otrzymasz od marszałka województwa świadectwo znajomości języka obcego.

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów językowych podawane są do wiadomości, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem egzaminu:

 • na stronach internetowych
 • na tablicach ogłoszeń
 • w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie na egzamin z języka obcego złóż najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie na egzamin z języka obcego w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub przewodników

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. wskazanie języka, którego znajomość będzie podlegać sprawdzeniu.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie przewodnika górskiego dotyczy spełnienia następujących warunków:

 1. ukończone 18 lat;
 2. niekaralność za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 3. posiadanie wykształcenia średniego;
 4. odbyte szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdany egzamin na przewodnika górskiego.

Oświadczenie dla pozostałych rodzajów przewodników turystycznych lub dla pilotów wycieczek dotyczy spełnienia następujących warunków:

 1. ukończone 18 lat;
 2. niekaralność  za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 3. posiadanie wykształcenia średniego.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Zgłoszenie na egzamin z języka obcego złóż najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.

 1. Weryfikacja formalna zgłoszenia

Komisja egzaminacyjna sprawdza kompletność dokumentów i poprawność zawartych w nich danych, a także dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

W przypadku poprawności i kompletności danych, komisja egzaminacyjna dopuści cię do egzaminu we wskazanym terminie.

Jeżeli twój wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych danych (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz właściwych dokumentów), urząd poinformuje cię o konieczności usunięcia braków. Uzupełnij braki najpóźniej 14 dni przed egzaminem. Jeśli ich nie usuniesz, nie uzyskasz dopuszczenia do egzaminu językowego w tym terminie.

 1. Otrzymasz informację o dopuszczeniu do egzaminu z języka obcego

Jeśli spełnione są warunki dotyczące minimalnej liczby osób zakwalifikowanych do egzaminu, komisja egzaminacyjna poinformuje cię o dopuszczeniu do egzaminu z określonego języka obcego we wskazanym terminie.

Ile zapłacisz

160 zł

Opłatę egzaminacyjną zapłać na konto wskazane przez urząd marszałkowski. Przedstaw dowód zapłaty w urzędzie najpóźniej 14 dni przed egzaminem.

Ważne

Wpłacona przez ciebie opłata egzaminacyjna nie obejmuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia, które pokrywasz dodatkowo.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Znajomość kilku języków obcych

Dla każdego języka obcego, marszałek województwa powołuje osobną komisję egzaminacyjną. Zgłoszenie do egzaminu z kilku języków, wymaga zapłaty opłaty egzaminacyjnej za każdy z nich.

Zwrot wniesionej opłaty egzaminacyjnej

Może uzyskać zwrot opłaty egzaminacyjnej, jeśli zawiadomisz urząd marszałkowski na piśmie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu, co najmniej 14 dni przed egzaminem. Na zwrot urząd ma 60 dni od dnia otrzymania  twojego zawiadomienia.

Czy ta strona była przydatna?