Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Fizjoterapeuta – zmiana danych

Zmieniły się dane, które zgłosiłeś do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów? Musisz je uaktualnić. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obowiązki fizjoterapeuty

Każdy fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w Polsce musi należeć do samorządu zawodowego fizjoterapeutów. Ponieważ jesteś wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów (KRF) i posiadasz dokument "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" to masz obowiązek zgłoszenia zmiany danych, które podałeś podczas rejestracji do KRF.

Zgłoś zmiany, jeśli zmieniłeś:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • nazwisko rodowe;
 • obywatelstwo;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • adres korespondencyjny;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • dowód osobisty lub paszport - podaj numer i serię oraz datę ważności;
 • pracodawcę - podaj nazwę pracodawcy, datę zatrudnienia i stanowisko.

Podaj informacje o nowych uprawnieniach, kwalifikacjach, wykształceniu i szkoleniach, w tym:

 • tytuł zawodowy - podaj datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł;
 • stopień naukowy - podaj datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień;
 • tytuł naukowy - podaj datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł;
 • ukończona szkoła - podaj nazwę, numer dyplomu i datę jego wydania oraz rok ukończenia szkoły;
 • ukończone kształcenie podyplomowe - podaj datę i rodzaj kształcenia, nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego - numer dyplomu oraz datę jego wydania;
 • posiadane prawo wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska.

Podaj również nową datę:

 • rozpoczęcia wykonywania zawodu;
 • zaprzestania wykonywania zawodu.

Czy za zmianę danych muszę płacić

Nie. Zgłoszenie zmian danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów nie wymaga żadnych dodatkowych opłat.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę wpisu.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA FIZJOTERAPEUTÓW W WARSZAWIE Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych objętych wpisem do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa
Dowód osobisty lub akt małżeństwa.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeśli zmiany dotyczą zmiany imienia lub nazwiska, to dołącz kopię dokumentu potwierdzającego zmianę tych danych.

Jeśli zmiany dotyczą tytułu zawodowego/stopnia naukowego, to do wniosku dołącz odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu potwierdzającego zmianę. Dokumenty wyślij lub dostarcz do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie. KIF zaleca dołączenie do wniosku tylko notarialnie poświadczonych kopii posiadanych dyplomów albo odpisów. KIF nie zwraca złożonych dokumentów (pozostają one w archiwum).

Termin

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę wpisu.

 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów zweryfikuje twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to KRF wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania.

 1. Aktualizacja wpisu w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów

Jeśli dostarczyłeś wszystkie wymagane dokumenty i zostały one zweryfikowane, to Krajowa Rada Fizjoterapeutów zaktualizuje dane w twoim wpisie w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

 • nazwisko i imię/imiona
 • nr PESEL
 • fotografię posiadacza dokumentu,
 • numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • seria i numer dokumentu
 • data i numer uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów
 • podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Jeśli zmiany dotyczą danych widocznych na dokumencie "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" to możesz złożyć wniosek o wymianę dokumentu. Opłata za wydanie nowego dokumentu wynosi 50 zł.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od dnia złożenia do KIF dokumentów zmieniających dane.

Warto wiedzieć

Jak sprawdzić fizjoterapeutę

Fizjoterapeutę, którego prawo wykonywania zawodu stwierdziła Krajowa Rada Fizjoterapeutów, sprawdzisz na stronie KIF. Wystarczy, że znasz imię i nazwisko lub numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Wyszukiwarka Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów udostępnia następujące informacje dotyczące fizjoterapeuty:

 • imię i nazwisko,
 • seria i nr dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" (PWZFz),
 • tytuł zawodowy, stopień/tytuł naukowy, specjalizacja,
 • miejsce pracy,
 • dodatkowe kwalifikacje.

Uwaga

Od 1 czerwca 2018 r. jedynie osoby, które są wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mogą legalnie wykonywać zawód fizjoterapeuty w Polsce.

Czy ta strona była przydatna?