Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej

Chcesz na jakiś czas przywieźć na obszar celny Unii Europejskiej towary nie płacąc za nie należności celnych przywozowych lub płacąc je tylko częściowo? Skorzystaj z procedury odprawy czasowej. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Procedura odprawy czasowej to jedna ze specjalnych procedur celnych. Powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy nie chcieliby płacić za nie ceł lub płacić je po minimalnej stawce i jednocześnie mają:

 • siedzibę poza Unią Europejską i chcieliby na jakiś czas przywieźć na obszar celny Unii swoje towary, np. zaprezentować je na targach
 • siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej i chcieliby czasowo użytkować nieunijne towary, np. testować próbki

Procedura odprawy czasowej jest stosowana również do towarów przemieszczanych lub wykorzystywanych w kontekście działań wojskowych.

Odprawa czasowa może być stosowana wyłącznie, gdy:

 • nie jest planowane poddanie towarów żadnym zmianom (poza wymaganymi - np. konserwacją)
 • możliwe jest zapewnienie identyfikacji towarów
 • towar należy do osoby, która ma siedzibę poza obszarem celnym Unii
 • spełnione są określone w przepisach prawa celnego wymagania dotyczące całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych

Uwaga! W zależności od rodzaju towarów, które wwozisz, możesz ubiegać się o:

 • całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych
 • częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych - w takim wypadku zapłacisz 3% kwoty należności celnych przywozowych, która miałaby zostać zapłacona za te towary, gdyby zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą

Zobacz listę towarów, które objęte są częściowym i całkowitym zwolnieniem z należności celnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż przed planowanym przywozem towarów nieunijnych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Wniosek możesz złożyć papierowo lub elektronicznie - przez Biznes.gov.pl.

Uwaga! Jeśli zgłaszasz towary do odprawy czasowej ustnie, to pozwolenie także dostaniesz ustnie.

Dokumenty

Termin

Wniosek złóż przed planowanym przywozem towarów nieunijnych.

 1. Złóż zabezpieczenie celne

Zabezpieczenie musisz złożyć wtedy, kiedy sprowadzany towar jest objęty cłem. Zabezpieczenia nie musisz składać, jeżeli zostałeś z tego obowiązku zwolniony. Zabezpieczenie generalne (a więc pokrywające więcej niż jedną operację i wymagające uzyskania odrębnego pozwolenia na jego złożenie) złóż najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej operacji. Zabezpieczenie pojedyncze złóż przed rozpoczęciem każdej operacji. Po złożeniu zabezpieczenia otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Wysokość zabezpieczenia określi urząd. Jego kwota będzie równa kwocie cła. Jeżeli nie można ustalić dokładnej kwoty zabezpieczenia, określa się je w maksymalnej kwocie w jakiej cło będzie wymagane w chwili objęcia towaru procedurą odprawy czasowej.

Zabezpieczenie złóż:

 • w formie gotówki
 • w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta

Kwota zabezpieczenia celnego, powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument potwierdzający, że:

 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe

– nie musisz składać zabezpieczenia dla VAT. Dokument ten może być twoim oświadczeniem – musisz składać je co 6 miesięcy.

Uwaga! Nie musisz składać zabezpieczenia w przypadku:

 • materiałów wykorzystywanych w ruchu międzynarodowym przez przewoźników lotniczych, przedsiębiorstwa żeglugi morskiej lub kolejowe lub dostawców usług pocztowych, np. części zapasowe
 • opakowań przywożonych jako puste – np. kontenery, palety
 • gdy dokonałeś zgłoszenia odprawy czasowej ustnie

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Potwierdzenie zawiera:

 • określenie urzędu celno-skarbowego,
 • dane osoby składającej zabezpieczenie,
 • sposób, termin i wysokość złożenia zabezpieczenia,
 • datę złożenia zabezpieczenia,
 • termin ważności zabezpieczenia,
 • pouczenie,
 • podpisy składającego i przyjmującego zabezpieczenie.

Twoje zabezpieczenie zostanie zarejestrowane w systemie (System OSOZ2) i otrzyma niepowtarzalny, 17 znakowy numer – GRN (jeśli będzie to zabezpieczenie generalne). Urząd może monitorować i saldować twoje zabezpieczenie generalne w systemie OSOZ2. W przypadku złożenia jednego lub wielu zabezpieczeń pojedynczych, będą one rejestrowane w systemie ZEFIR 2 dla każdej operacji.

Termin

Przed wydaniem pozwolenia.

 1. Dostaniesz pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej

Urząd wyda ci pozwolenie, na podstawie którego będziesz mógł korzystać z procedury odprawy czasowej maksymalnie przez 24 miesiące. Po upływie tego czasu możesz ubiegać się o przedłużenie terminu korzystania z procedury odprawy czasowej, jednak łącznie nie dłużej niż przez 10 lat.

Jeśli urząd miałby wydać ci niekorzystną decyzję, to wcześniej powiadomi cię o tym i da ci możliwość przedstawienia swojego stanowiska (prawo do bycia wysłuchanym). Na przedstawienie swoich racji masz zazwyczaj 30 dni. Po upływie tego terminu urząd wyda ci:

 • pozwolenie (jeśli przekonałeś go do swoich racji)
 • decyzje odmowną

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz najpóźniej w ciągu 120 dni od dnia przyjęcia wniosku, jeśli pozwolenie obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie UE.

Gdy pozwolenie obejmuje jedno państwo członkowskie UE, otrzymasz je najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia wniosku przez urząd.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał ci decyzję odmowną. W odwołaniu wskaż zarzuty przeciw decyzji, podaj co ci się w niej nie podoba oraz wskaż dowody. Masz na to 14 dni od dnia w którym doręczono ci decyzję.

Warto wiedzieć

Jak zamknąć procedurę

Procedura odprawy czasowej może zostać zamknięta na przykład poprzez powrotny wywóz towarów nią objętych albo poprzez objęcie ich kolejną procedurą celną (na przykład dopuszczenie do obrotu, uszlachetnianie czynne).

Ewidencja

Stosowanie procedury odprawy czasowej wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji, która zatwierdzana jest przez urząd celno-skarbowy. Ewidencja może być prowadzona w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych. Szczegóły dotyczące ewidencji, na przykład jej wygląd ustal z urzędem celno-skarbowym.

Ewidencja powinna zawierać wszelkie informacje i dane, które umożliwiają organom celnym sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu procedury odprawy czasowej, w szczególności w odniesieniu do:

 • identyfikacji towarów objętych tą procedurą
 • ich statusu celnego
 • przemieszczeń towarów (np. do podwykonawcy)
 • produktów przetworzonych

Obowiązek informowania

Masz obowiązek informować naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał pozwolenie, o wszelkich okolicznościach zaistniałych po wydaniu pozwolenia, które wpływają na jego dalsze obowiązywanie lub na jego treść.

Karnet ATA

Odprawę czasową możesz realizować także poprzez karnet ATA.

Czy ta strona była przydatna?