Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na stosowanie oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności

Chcesz reklamować produkowaną przez siebie żywność jako korzystną dla zdrowia? Jeśli tak, to użyj oświadczenia zdrowotnego. Takie oznakowanie coraz częściej pojawia się na produktach w Unii Europejskiej. Oświadczenie jest gwarancją dla kupujących, że produkt ma pozytywny wpływ na zdrowie. Sprawdź poniżej, jak możesz uzyskać zezwolenie na stosowanie oświadczenia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Oświadczeniem jest każda informacja lub jej forma graficzna, obrazowa czy symboliczna, która stwierdza lub tylko sugeruje, że twoja żywność ma szczególne właściwości. Oświadczenia nie są obowiązkowe. Oświadczenie zdrowotne wskazuje, że dana żywność, jej kategoria lub jakiś składnik wpływa na zdrowie.

Złóż wniosek, aby otrzymać zezwolenie na oświadczenie. Twój wniosek przyjmie Główny Inspektor Sanitarny, który przekaże go do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Na podstawie opinii EFSA, Komisja Europejska wyda decyzję w sprawie zezwolenia.

Oświadczenie zdrowotne możesz użyć w:

 • oznakowaniu (etykietowaniu) żywności,
 • reklamie żywności, także tej sprzedawanej bez opakowania, lub
 • przy jej prezentacji.

Oświadczenia zdrowotne stosuje się też m.in. dla żywności przeznaczonej dla restauracji, szpitali, szkół lub stołówek.

Na co należy uważać

Możesz stosować dozwolone oświadczenie, jeśli dołączysz do niego informacje o:

 • znaczeniu zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia;
 • ilości środka spożywczego i poziomu jego spożycia, aby jego działanie wpływało korzystnie na zdrowie;
 • przypadkach, w jakich lepiej nie spożywać danej żywności (jeśli takie istnieją);
 • ostrzeżenie o tym, że dana żywność spożywana w dużej ilości może być zagrożeniem dla zdrowia (gdy tak może się zdarzyć).

Jeśli chcesz wprowadzać na rynek unijny żywność z oświadczeniem, to pamiętaj, że nie może ono:

 • być niejednoznaczne, nieprawdziwe lub wprowadzać w błąd,
 • sprawiać wrażenia, że inna żywność na rynku nie jest bezpieczna lub odpowiednio odżywcza,
 • zachęcać do jedzenia danego produktu w dużych ilościach,
 • stwierdzać lub sugerować, że ogólnie zrównoważony i zróżnicowany sposób odżywiania się nie zapewnia odpowiednich ilości składników odżywczych,
 • wykorzystywać lęków klientów poprzez drastyczne obrazy lub tekst.

Pamiętaj, że napoje zawierające alkohol powyżej 1,2% nie mogą mieć oświadczenia zdrowotnego.

Nie wolno ci stosować oświadczeń, które:

 • sugerują, że wpływ na zdrowie może mieć to, że się nie spożywa danej żywności;
 • odwołują się do szybkości lub wielkości spadku wagi;
 • odwołują się do zaleceń lekarzy lub specjalistów, którzy nie należą do krajowych stowarzyszeń medycznych lub instytucji charytatywnych zajmujących się zdrowiem.

Zapoznaj się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi oświadczeń zdrowotnych.

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne

Nie potrzebujesz zezwolenia dla twojego znaku towarowego, marki lub nazwy marketingowej – choć przypominają one oświadczenie – jeśli dodasz do nich dozwolone oświadczenie zdrowotne (np. na etykiecie).

Nie potrzebujesz również zezwolenia, gdy stosujesz ogólne odniesienia do zdrowia lub dobrego samopoczucia i dołączysz związane z nimi dozwolone oświadczenia zdrowotne.

Wycofanie wniosku

Po złożeniu wniosku do GIS możesz go jeszcze wycofać. Jest to możliwe zanim EFSA wyda opinię w twojej sprawie.

Wniosek o wycofanie wcześniej złożonej dokumentacji złóż do GIS. Następnie GIS poinformuje o tym EFSA, Komisję Europejską oraz kraje unijne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek zanim zaczniesz stosować oświadczenie. Będziesz mógł je wykorzystywać dopiero po uzyskaniu zezwolenia.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na stosowanie oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

a) nazwę i adres wnioskodawcy;

b) określenie składnika odżywczego lub innej substancji albo żywności lub kategorii żywności, której ma dotyczyć oświadczenie zdrowotne, łącznie z jej szczególnymi cechami;

c) kopie wyników badań, które zostały przeprowadzone w odniesieniu do danego oświadczenia zdrowotnego, w tym — jeśli takie istnieją — niezależnych i poddanych ocenie środowiska badawczego badań, jak też wszelkich innych dostępnych materiałów, z których wynika, że dane oświadczenie spełnia kryteria określone w rozporządzeniu;

d) w stosownych przypadkach — wskazanie informacji, które powinny być traktowane jako zastrzeżone wraz z dającym się zweryfikować uzasadnieniem;

e) kopie wyników innych badań naukowych, które mają znaczenie dla danego oświadczenia zdrowotnego;

f) propozycję sformułowania oświadczenia zdrowotnego, dla którego wnioskuje się o zezwolenie, w razie potrzeby wraz ze szczegółowymi warunkami stosowania;

g) streszczenie wniosku.

Pamiętaj, że twoim wnioskiem jest sporządzona przez ciebie dokumentacja. Jest ona potrzebna do uzyskania zezwolenia. Sprawdź szczegółowe wymogi dotyczące składania wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych oraz wytyczne EFSA.

Obowiązkowo dołącz formularz i streszczenie wniosku.

Do wniosku dołącz:

 • stosowane terminy/skróty,
 • istotne opublikowane dane naukowe,
 • pełne sprawozdania badawcze na temat istotnych niepublikowanych danych naukowych,
 • inne dokumenty.

Jeśli chcesz szybciej uzyskać zezwolenie, wniosek złóż w języku angielskim.

Termin

Złóż wniosek zanim zaczniesz stosować oświadczenie. Będziesz mógł je wykorzystywać dopiero po uzyskaniu zezwolenia.

 1. Urząd potwierdzi, że otrzymał twój wniosek oraz przekaże go do EFSA

Główny Inspektorat Sanitarny oceni twój wniosek formalnie i sprawdzi czy wniosek dotyczy:

 • oświadczeń odnoszących się do zmniejszenia ryzyka choroby lub do rozwoju i zdrowia dzieci;
 • ogólnych oświadczeń zdrowotnych.

Następnie GIS najszybciej jak to możliwe przekaże twój wniosek do EFSA.

Termin

Urząd potwierdzi, że otrzymał twój wniosek w ciągu 14 dni od daty jego wpłynięcia.

 1. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przekaże twój wniosek państwom członkowskim oraz Komisji Europejskiej

EFSA najszybciej jak to jest możliwe powiadomi kraje unijne oraz Komisję Europejską o twoim wniosku. Ponadto udostępni im wniosek wraz z wszystkimi informacjami.

Następnie EFSA ogłosi publicznie streszczenie twojego wniosku.

 1. Komisja Europejska zwróci się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności o opinię w sprawie twojego wniosku

Przed wydaniem opinii EFSA lub – za jej pośrednictwem – GIS może zwrócić się do ciebie o dostarczenie dodatkowych informacji do wniosku. Urząd wyznaczy ci termin na uzupełnienie informacji.

Potem EFSA oceni, czy treść twojego oświadczenia jest zgodna z danymi naukowymi i spełnia warunki dla udzielenia zezwolenia.

EFSA w opinii może też wskazać zalecaną treść oświadczenia, warunki jego stosowania oraz ostrzeżenia, które powinny mu towarzyszyć (np. na etykiecie lub w reklamie).

EFSA przekaże Komisji Europejskiej opinię (ocenę oświadczenia).

Następnie EFSA ogłosi publicznie swoją opinię. Od daty jej ogłoszenia masz 30 dni na to, aby zgłosić uwagi do opinii. Pamiętaj, że uwagi może też zgłosić każdy mieszkaniec UE.

Termin

EFSA wyda opinię w ciągu 5 miesięcy od daty otrzymania poprawnego wniosku. Termin może się wydłużyć, jeśli EFSA zwróci się do ciebie o dostarczenie dodatkowych informacji.

 1. Komisja Europejskia udzieli ci zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności

Komisja Europejska przedstawi Stałemu Komitetowi ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz projekt decyzji w sprawie wykazu dopuszczonych oświadczeń. Komisja przekazuje projekt w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania opinii EFSA.

Następnie Komisja Europejska poinformuje cię o swojej decyzji.

Ponadto Komisja Europejska opublikuje decyzję wraz z jej szczegółami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że twoje oświadczenie znajdujące się w wykazie może być wykorzystywane zgodnie z warunkami, na jakich ci go udzielono.

Komisja Europejska może też odmówić ci udzielenia zezwolenia. Taka decyzja też znajdzie się w wykazie. Rejestr zatwierdzonych i odrzuconych oświadczeń zdrowotnych Komisji Europejskiej jest na bieżąco aktualizowany.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Zezwolenie otrzymasz najwcześniej w ciągu roku od daty złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji Komisji nie możesz się odwołać, ale możesz ponownie złożyć wniosek, jeśli posiadasz nowe dowody naukowe potwierdzające oświadczenie.

Warto wiedzieć

Zmiana, zawieszanie i cofanie zezwoleń

Możesz wnieść o zmianę oświadczenia znajdującego się w wykazie. Aby to zrobić, ponownie złóż wniosek o udzielenie zezwolenia.

Kraj unijny może też zawiesić stosowanie twojego oświadczenia na terenie swojego kraju, jeśli uzna, że:

 • twoje oświadczenie nie spełnia warunków jego udzielenia lub
 • potwierdzenie naukowe nie jest wystarczające.

W takim przypadku kraj, który zawiesił twoje oświadczenie, powiadamia o swojej decyzji inne państwa i Komisję Europejską. W powiadomieniu przekazuje też przyczyny swojej decyzji. W Polsce decyzję o czasowym zawieszeniu oświadczenia może podjąć powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny.

Ponadto Komisja Europejska może zawiesić twoje oświadczenie z własnej inicjatywy. Podstawą takiej decyzji jest opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opracowana na wniosek KE. Pamiętaj, że EFSA może też sama wydać opinię, jeśli uzna, że twoje oświadczenie znajdujące się w wykazie nie jest już zgodne z warunkami przysługującego ci zezwolenia. Po przygotowaniu opinii EFSA powiadomi KE oraz kraje UE. W ciągu 30 dni od podania tej opinii do wiadomości publicznej masz prawo zgłosić swoje uwagi. Takie samo prawo ma też każdy mieszkaniec UE.

Po zapoznaniu się z opinią EFSA, Komisja Europejska może zmienić, zawiesić lub nawet cofnąć twoje oświadczenie.

Czy ta strona była przydatna?