Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Lekarz, lekarz dentysta – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE i posiadasz uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza nabyte w tym państwie? Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty na terenie Polski.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Skorzystaj z kreatora biznes.gov.pl jeśli chcesz uznać kwalifikacje wg systemu ogólnego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uznanie kwalifikacji uzyskasz, jeśli:

 • jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posiadasz:
  • dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 6b, i towarzyszące mu odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b (zob. art. 5 ust. 1 pkt 2 lit c, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty),
  • dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, świadczący o rozpoczęciu kształcenia przed określonym dniem oraz odpowiednie zaświadczenia (zob. art. 5a oraz 5b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty),
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadasz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty,
 • wykazujesz nienaganną postawę etyczną,
 • władasz językiem polskim w mowie i w piśmie, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Uwaga!

Od 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
 • Ministerstwo Zdrowia

Jeśli uznajesz kwalifikacje w trybie automatycznym, to złóż wniosek do okręgowej izby lekarskiej na terenie której będziesz wykonywać zawód. Wniosek możesz złożyć wyłącznie papierowo.

Jeśli nie spełniasz wymogów określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i musisz uznać swoje kwalifikacji w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji, to wniosek złóż do Ministerstwa Zdrowia. Ten wniosek możesz złożyć papierowo lub elektronicznie.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera oświadczenia następującej treści:

- „świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”. Oświadczenie powinno również zawierać nazwisko i imię lekarza lub lekarza dentysty, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis lekarza lub lekarza dentysty,

- „świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Oświadczenie powinno również zawierać nazwisko i imię lekarza, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis lekarza.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

 

Dokumentem potwierdzającym nienaganną postawę etyczną lekarza jest „The Certificate of Good Standing” - zaświadczenie o postawie etycznej lekarza lub dokument wydany przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, potwierdzające, że są spełnione wymogi dotyczące postawy etycznej lekarza oraz że nie jest karany, oraz nie zawieszono mu bądź nie pozbawiono go prawa wykonywania zawodu z powodu poważnego przewinienia zawodowego lub przestępstwa. Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska nie wydają takich dokumentów, stosuje się przepis art. 6 ust. 2 pkt. 2. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.


Ogólny system uznawania kwalifikacji

Jeśli nie spełniasz warunków koniecznych do automatycznego uznawania kwalifikacji, to możesz uznać kwalifikacje w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji.

Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji w trybie ogólnym. Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski. Wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty złóż bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia.

Załączniki do wniosku:

 • kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • kopie:
  • dyplomów,
  • świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia,
  • świadectw i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w których zawarta jest informacja m.in. o okresie zatrudnienia, rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą,
  • zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego, wydanego przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy,
  • dokumentu z państwa wnioskodawcy, wydanego przez upoważnioną instytucję, który potwierdza uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu — jeżeli tego rodzaju dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na prośbę wnioskującego,
  • dokumentu zawierającego informacje o odbytym programie kształcenia;
 • dowód uiszczenia opłaty – 735 zł. Opłatę wpłać na rachunek bankowy Ministerstwa Zdrowia.
 • dokumenty obcojęzyczne dostarcz wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania Ministerstwo Zdrowia może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy. Wyżej wymienione dokumenty złóż w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Weryfikacja formalna

Okręgowa rada lekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku oraz załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.

W przypadku, gdy wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORL wzywa wnioskodawcę w terminie 14 dni do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania), wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji wniosek pozostaje bez rozpoznania. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Weryfikacja merytoryczna

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której ORL na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, ocenia poziom spełnienia wymagań przez wnioskodawcę do uznania w trybie automatycznym kwalifikacji formalnych nabytych w państwach UE, przyznania prawa wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.

Sprawdzenie autentyczności przedłożonych dokumentów i uzyskanie potwierdzenia, że lekarz uzyskał pełne wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie UE (warunkowo).

Komisja, po sprawdzeniu przedłożonych dyplomów i innych dokumentów, może, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości powinna, przesłać dyplomy lub inne dokumenty poświadczające formalne kwalifikacje lekarza do Ośrodka Uznawania Kwalifikacji, działającego przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, zwanego dalej „Ośrodkiem”, z wnioskiem o wydanie opinii w przedmiocie zgodności przedłożonych dyplomów i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje lekarza z dyplomami i innymi dokumentami poświadczającymi formalne kwalifikacje lekarza, wymienionymi w wykazie, o których mowa w art. 6b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W przypadku, gdy w ocenie Ośrodka istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności dyplomu lub innego dokumentu poświadczającego formalne kwalifikacje lekarza przesłanych przez komisję, okręgowa rada, w oparciu o stanowisko Ośrodka, niezwłocznie zwraca się do odpowiednich władz państwa członkowskiego UE, które wydały dyplom lub inny dokument, co do którego istnieje wątpliwość, o potwierdzenie autentyczności dyplomu lub innego dokumentu poświadczającego formalne kwalifikacje lekarza za pośrednictwem elektronicznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). IMI umożliwia przygotowanie wniosków i odpowiadanie na wnioski z innych państw członkowskich w języku polskim, oraz pozwala sprawnie i precyzyjnie odnaleźć właściwą instytucję z innego państwa.

Po otrzymaniu odpowiedzi od odpowiednich władz państwa członkowskiego UE w sprawie autentyczności dyplomu lub innego dokumentu poświadczającego formalne kwalifikacje lekarza, komisja przesyła ją niezwłocznie do Ośrodka z ponownym wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w § 15 ust. 7 załącznika nr 1 (Regulaminu) do Uchwały 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Na podstawie posiadanych dokumentów oraz biorąc po uwagę opinię Ośrodka, jeżeli wystąpiono o jej wydanie, komisja przygotowuje swoje stanowisko, które przekazuje okręgowej radzie wraz z całością dokumentacji.

 1. Uznanie lub odmowa uznania kwalifikacji

Okręgowa rada lekarska uznaje kwalifikacje formalne, przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty oraz dokonuje wpisu na listę członków izby lekarskiej i do okręgowego rejestru lekarzowi, który złożył poprawne i kompletne dokumenty (wniosek i załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty albo odmawia uznania kwalifikacji formalnych i przyznania prawa wykonywania zawodu. Uznanie kwalifikacji lub odmowa ich uznania następuje w drodze uchwały okręgowej rady lekarskiej. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów prowadzi się w systemie teleinformatycznym „FINN 7” oraz jako zbiór akt osobowych lekarza (teczka).

Dokumenty

Termin

Uznanie kwalifikacji następuje w ciągu 7-14 dni, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia złożenia dokumentów.

 1. Wydanie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

Okręgowa rada lekarska wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub ”Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na obszarze RP oraz dokonanie wpisu na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej. Dokument opatrzony jest numerem prawa wykonywania zawodu, numerem rejestracyjnym, potwierdzającym wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, zawiera dane oraz zdjęcie lekarza lub lekarza dentysty, dane dotyczące ukończonej wyższej uczelni, stażu podyplomowego i złożenia LEP/LDEP lub LEK/LDEK, dane dotyczące kwalifikacji specjalistycznych oraz tytułów i stopni naukowych, wpisy urzędowe i uzupełniające. Dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub ”Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” jest oznaczony numerem seryjnym i jest jedynym dokumentem potwierdzającym uprawnienie lekarza lub lekarza dentysty do wykonywania zawodu na obszarze RP. Dokument lekarz odbiera osobiście, za potwierdzeniem odbioru. Natomiast odmowa uznania kwalifikacji formalnych i prawa wykonywania zawodu na terytorium RP, skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały mającej moc decyzji administracyjnej (celem jej ewentualnego zaskarżenia do Naczelnej Rady Lekarskiej).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Wpis do Centralnego Rejestru Lekarzy RP

Okręgowa rada lekarska przekazuje drogą elektroniczną, co miesiąc, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca do Naczelnej Izby Lekarskiej dane obejmujące wpis w okręgowym rejestrze lekarzy/lekarzy dentystów. Naczelna Rada Lekarska, jako właściciel i administrator Centralnego Rejestru Lekarzy RP, aktualizuje rejestr w cyklu miesięcznym na podstawie danych uzyskanych z okręgowych rejestrów lekarzy i rejestru PESEL oraz rejestru prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Centralny rejestr lekarzy RP prowadzi się osobno dla każdego lekarza w formie elektronicznej (w krajowym systemie teleinformatycznym „FINN 7 NIL”).

Termin

Wpis następuje raz w miesiącu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz maksymalnie w ciągu miesiąca od dnia złożenia dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Do uchwał ORL w sprawach uznania kwalifikacji formalnych, przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty i wpisu do rejestru członków lub odmowy, pozbawiania prawa bądź zawieszania w prawie wykonywania tego zawodu z powodu niezdolności do jego wykonywania, lub stwierdzania utraty tego prawa stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Odmowa uznania kwalifikacji formalnych, przyznania prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały mającej moc decyzji administracyjnej. Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?