Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Zmieniły się twoje dane? A może zamierzasz wykonywać kolejny rodzaj praktyki? Jeśli tak, to złóż wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy. W przypadku grupowych praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, organem tym jest okręgowa izba lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki. Listę organów rejestrowych wraz z danymi teleadresowymi dla praktyk lekarzy i lekarzy dentystów znajdziesz tutaj.

Do rejestru musisz zgłosić zmianę tych danych, które są tam wpisane. Pamiętaj, że w rejestrze wpisane są:

 • oznaczenie lekarza: imię i nazwisko, NIP, adres do korespondencji, posiadane specjalizacje, numer dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu,
 • oznaczenie rodzaju praktyki, 
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • data wpisu do rejestru, 
 • data zmiany wpisu do rejestru,
 • data i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru,
 • miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej przez lekarza, 
 • dane dotyczące akredytacji i certyfikacji, 
 • daty i wyniki przeprowadzonych kontroli. 

Jeśli zmieniły się twoje dane, to jako lekarz lub lekarz dentysta wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgłoś zmianę danych objętych wpisem.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś zmianę danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
 • Wojskowa Izba Lekarska

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę wpisu danych lekarza/ lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Lekarz, wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w zakresie:

 • danych lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej na obszarze właściwej izby lekarskiej,

lub

 • danych lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej zamierzającego wykonywać kolejny rodzaj praktyki na obszarze właściwej izby lekarskiej.

Wniosek o zmianę wpisu zawiera 

 • numer księgi rejestrowej,
 • dane objęte wpisem do rejestru, których dotyczy zmiana,
 • określenie rodzaju wniosku - zmiana wpisu w rejestrze,
 • oznaczenie organu prowadzącego rejestr, 
 • firmę albo nazwę podmiotu leczniczego,
 • adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej lub adres do korespondencji w przypadku spółki cywilnej,
 • podpis osoby uprawnionej do złożenia wniosku. 

Pamiętaj: Jeśli nie zgłosisz zmiany twoich danych wpisanych do rejestru, możesz dostać karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wniosek o wpis do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) możesz złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Aby tego dokonać zaloguj się w rejestrze i wybierz czynność „nowy wniosek” oraz określ rodzaj wniosku poprzez kliknięcie „wniosek o zmianę wpisu”. Wniosek uzupełnij tylko w tych polach, w których zachodzi zmiana uzasadniająca złożenie wniosku. Jeśli musisz przedstawić dokumenty będące podstawą dokonania zmiany wpisu, dołącz je w formie załączników, klikając w zakładkę „załączniki”. Gdy poprawnie uzupełnisz wszystkie pola, podpisz wniosek za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego i następnie wyślij.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Termin

Zgłoś zmianę danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

1. Organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

2. W przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). W wezwaniu tym, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ ocenia, czy zostały spełnione wszystkie wymagania do uzyskania zmiany wpisu indywidualnej  lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 1. Zmiana wpisu danych lekarza/ lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą i wydanie zaświadczenia

Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (albo odmawia zmiany wpisu). Odmowa zmiany wpisu w rejestrze następuje w drodze uchwały organu właściwego.

Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o zmianie wpisu zawiera:
1)    numer zaświadczenia;
2)    oznaczenie organu prowadzącego rejestr;
3)    numer księgi rejestrowej;
4)    firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
5)    oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;
6)    adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;
7)    datę wystawienia.

 

 1. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o zmianie wpisu

Organ prowadzący rejestr przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informację o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

67 zł

Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% opłaty za wpis do rejestru, czyli 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej.

Gdzie zapłacić: opłatę od wniosku wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych do którego chcesz się wpisać. Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę znajdziesz podczas wypełniania wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Opłata za wpis w 2023 r. wynosi 67 zł.

Ile będziesz czekać

Organ prowadzący rejestr zmieni twój wpis w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Jak możesz się odwołać

W terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia uchwały o odmowie wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu który wydał uchwałę.

Czy ta strona była przydatna?