Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jeśli jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą, który wykonuje działalność leczniczą i chcesz zakończyć działalność to pamiętaj o wykreśleniu się z rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy. W przypadku indywidualnych lub indywidualnych specjalistycznych praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, organem tym jest okręgowa izba lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki. Listę organów rejestrowych wraz z danymi teleadresowymi dla praktyk lekarzy i lekarzy dentystów znajdziesz tutaj.

Kto może skorzystać z usługi

Lekarz lub lekarz dentysta wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ubiegający się o wykreślenie z rejestru.

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku

 • złożenia oświadczenia o zgodności i kompletności danych niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru,
 • rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,
 • niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych,
 • złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności, wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
 • Wojskowa Izba Lekarska

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wykreślenie indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą

Lekarz/ lekarz dentysta prowadzący indywidualną/ specjalistyczną praktykę lekarską, w przypadku zamiaru zaprzestania udzielania określonych świadczeń zdrowotnych składa do organu prowadzącego rejestr:

 • wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wykreślenie danych dotyczących zakończenia działalności leczniczej lekarza, lekarza dentysty wykonywanej w formie jednego rodzaju praktyki do rejestru właściwej izby lekarskiej,

lub

 • wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wykreślenie danych dotyczących zakończenia działalności leczniczej lekarza, lekarza dentysty wykonywanej w formie praktyki do rejestru właściwej izby lekarskiej.

Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru zawiera

 • numer księgi rejestrowej,
 • datę zakończenia działalności leczniczej,
 • miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego,
 • określenie rodzaju wniosku - zmiana wpisu w rejestrze,
 • oznaczenie organu prowadzącego rejestr, 
 • firmę albo nazwę podmiotu leczniczego,
 • adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej lub adres do korespondencji w przypadku spółki cywilnej,
 • podpis osoby uprawnionej do złożenia wniosku. 

Wniosek o wykreślenie podmiotu z  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) możesz złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej w aplikacji Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Aby tego dokonać zaloguj się w aplikacji i wybierz czynność „nowy wniosek” oraz określ rodzaj wniosku poprzez kliknięcie „wniosek o wykreślenie z rejestru”. We wniosku wpisz datę zakończenia działalności oraz w zakładce „uwagi” wpisz adres, gdzie będzie przechowywania dokumentacja medyczna po zakończeniu działalności. Jeśli chcesz przedstawić dodatkowe dokumenty, dołącz je w formie załączników, klikając w zakładkę „załączniki”. Gdy poprawnie uzupełnisz wszystkie pola, podpisz wniosek za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego i następnie wyślij.

Dokumenty

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

1. Organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

2. W przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). W wezwaniu tym, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ ocenia, czy zostały spełnione wszystkie wymagania do wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 1. Wykreślenie danych lekarza/ lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnej/specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wykreślenia lub odmawia wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wykreślenie lub odmowa następuje w formie uchwały organu prowadzącego rejestr.

Dokumenty

 1. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o dokonaniu wykreślenia

Okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informację o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

10,00 zł

Do wniosku o wykreślenie z rejestru dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Opłatę należy wnieść na konto wskazane na stronie internetowej organu prowadzącego rejestr, czyli właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia uchwały o odmowie wykreślenia możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu który wydał uchwałę.

Warto wiedzieć

Wnioski mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej po podpisaniu podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Czy ta strona była przydatna?