Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów

Chcesz zajmować się podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji albo podziemnym składowaniem odpadów? W takim razie koniecznie uzyskaj koncesję na prowadzenie takiej działalności. Koncesji udziela minister właściwy do spraw środowiska. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może się ubiegać o koncesję

Z wnioskiem o udzielenie koncesji na przedmiotową działalność może się zwrócić każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Dotyczy to również przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym. Koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów udziela minister właściwy do spraw środowiska.

 

Przetarg na użytkowanie górnicze

Ustanowienie użytkowania górniczego może być poprzedzone przetargiem, w szczególności gdy o jego ustanowienie ubiega się więcej niż jeden podmiot. Informacja o przetargu dostępna jest w siedzibie ministerstwa właściwego do spraw środowiska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oferta na ustanowienie użytkowania górniczego powinna określać:

 • nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
 • przedmiot przetargu
 • przestrzeń, w ramach której ma być ustanowione użytkowanie górnicze
 • proponowany czas, na jaki ma być zawarta umowa o ustanowienie użytkowania górniczego
 • techniczne i finansowe możliwości oferenta
 • zakres, harmonogram i sposób prowadzenia działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
 • proponowaną wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 90 dni od dnia zamieszczenia ostatniego obwieszczenia o przetargu.

Minister zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego z oferentem, który wygrał przetarg, po upływie 14 dni jeżeli nikt z pozostałych oferentów nie złoży protestu. Warunkiem tej umowy jest uzyskanie koncesji w wyznaczonym przez ministerstwo terminie.

Klauzula poufności

Przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana klauzula poufności.

Takie rozwiązanie jest możliwe, jeśli przedsiębiorca:

 • przekazując informacje, uzasadni swoje żądanie
 • z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione innym uczestnikom postępowania

Warto pamiętać, że informacje, którym mają klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania bez zgody przedsiębiorcy przekazującego informacje.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o udzielenie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów

W uzasadnionych przepisami prawa przypadkach, do wniosku należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów wykonawczych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera w szczególności:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

4) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości;

5) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

6) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

7) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

8) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody (wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach);

9) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

We wniosku o udzielenie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów określa się również:

1) rodzaj, ilość oraz charakterystykę substancji albo odpadów;

2) aktualne i przewidywane warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie; w przypadku działalności polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych warunki te odnoszą się do lokalizacji, budowy, eksploatacji, zamknięcia oraz do okresu po zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych;

3) technologię magazynowania albo składowania;

4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera w szczególności:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

4) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;

5) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

6) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

7) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

8) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody (wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach);

9) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

We wniosku o udzielenie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów określa się również:

1) rodzaj, ilość oraz charakterystykę substancji albo odpadów;

2) aktualne i przewidywane warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie; w przypadku działalności polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych warunki te odnoszą się do lokalizacji, budowy, eksploatacji, zamknięcia oraz do okresu po zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych;

3) technologię magazynowania albo składowania;

4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Ponadto, do wniosku należy dołączyć dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów.
 • Do wniosku o udzielenie koncesji na podziemne składowanie odpadów promieniotwórczych dołącza się zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych.
 1. Sprawdzenie wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Złożony przez wnioskodawcę wniosek analizowany jest przez ministra właściwego do spraw środowiska pod względem kompletności dokumentacji niezbędnej do jego rozpatrzenia oraz wiarygodności faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny i/lub wymaga postępowania wyjaśniającego, minister wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dowodów w sprawie, wyznaczając termin na ich złożenie (termin nie krótszy niż 7 dni). Termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w ustalonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 1. Przekazanie wniosku do zaopiniowania lub uzgodnienia

Wydanie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów wymaga uzgodnienia z Ministrem Aktywów Państwowych oraz właściwym, ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności, wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta (w zakresie działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej).

Minister właściwy do spraw środowiska przesyła wniosek wraz z projektem koncesji do właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta celem uzgodnienia w zakresie zgodności zamierzonej działalności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy). Opinia nie jest wiążąca. Na uzgodnienia i opinie organy współdziałające mają 14 dni. Wymagane mogą być też uzgodnienia wynikające z art. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Należy również podkreślić, że w przypadku braku uzgodnienia koncesji ze strony m.in. organów gmin,minister właściwy do spraw środowiska nie może z mocy prawa udzielić koncesji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Wydanie decyzji o udzieleniu koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów oraz zawarcie umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego

1. Minister właściwy do spraw środowiska przesyła przedsiębiorcy projekt umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego. Po jej zaakceptowaniu i podpisaniu, przedsiębiorca odsyła umowę do ministerstwa.

2. Minister właściwy do spraw środowiska kończy postępowanie i jeżeli żadna ze stron postępowania nie wniosła zastrzeżeń, Minister udziela koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów oraz zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego wiążącą przedsiębiorcę. Podpisanie umowy przez organ stanowi moment ustanowienia użytkowania górniczego, przy czym warunkiem zawarcia tej umowy jest m.in. konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji.

3. Minister właściwy do spraw środowiska przesyła wnioskodawcy oryginał koncesji (za potwierdzeniem odbioru), kserokopie decyzji niezwłocznie doręcza się właściwym miejscowo organom koncesyjnym, organom nadzoru górniczego, wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kopie decyzji dotyczących obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie doręcza się właściwemu terenowemu organowi administracji morskiej.

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa, w tym z interesem surowcowym państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tych planów – uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.
Odmowa udzielenia koncesji następuje także, jeżeli wniosek o udzielenie koncesji obejmuje tę samą przestrzeń, rodzaj działalności oraz rodzaj kopaliny, objętej już koncesją udzieloną innemu podmiotowi.

Koncesja na podziemne składowanie odpadów jest udzielana pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania takiej działalności (wymóg ustanowienia zabezpieczenia roszczeń występuje zawsze w przypadku udzielenia tej koncesji).

W przypadku koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie substancji, minister właściwy do spraw środowiska może zażądać ustanowienia zabezpieczenia roszczeń pod warunkiem, że przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny interes publiczny, związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju.

Zabezpieczenie może w szczególności przyjąć formę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, gwarancji bankowej albo poręczenia bankowego. O formie, zakresie oraz sposobie zabezpieczenia, a w przypadku koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie substancji – także o potrzebie ustanowienia zabezpieczenia, rozstrzyga organ koncesyjny, działając w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W przypadkach ustanowienia zabezpieczenia, udzielenie koncesji może nastąpić dopiero po przedstawieniu dowodu jego ustanowienia.

Corocznie, w terminie do końca stycznia, przedsiębiorca przedkłada organowi koncesyjnemu aktualny dowód istnienia zabezpieczenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji określa:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3) czas obowiązywania koncesji;

4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Koncesja na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji wyznacza również granice obszaru i terenu górniczego.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na podziemne składowanie odpadów określa:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3) czas obowiązywania koncesji;

4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

W koncesji wskazane są również granice obszaru i terenu górniczego.

Ponadto, koncesja na podziemne składowanie odpadów określa typ podziemnego składowiska, rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do składowania oraz zakres i sposób monitorowania składowiska.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

 1. Przekazanie przez przedsiębiorcę map obszaru i terenu górniczego

Przedsiębiorca przekazuje mapy obszaru i terenu górniczego do ministra właściwego do spraw środowiska.

Dokumenty

 1. Przekazanie decyzji o udzieleniu koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów wraz z mapami obszaru górniczego w celu wpisania do rejestru obszarów górniczych

W celu wpisania obszaru górniczego do rejestru obszarów górniczych, minister właściwy do spraw środowiska przesyła do Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udzieleniu koncesji stała się ostateczna, kopię decyzji o udzieleniu koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, mapy obszaru górniczego i terenu górniczego, kopię decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej lub kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej oraz kopie wszystkich decyzji o zatwierdzeniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy dokonuje wpisu do rejestru obszarów górniczych w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów będących podstawą wpisu. Adnotację o wpisie obszaru górniczego do rejestru zamieszcza się na każdym egzemplarzu mapy obszaru górniczego. Mapę obszaru górniczego wraz z adnotacją o wpisie tego obszaru do rejestru przekazuje się przedsiębiorcy oraz właściwemu miejscowo organowi koncesyjnemu, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów będących podstawą wpisu.

Do księgi rejestrowej wpisuje się:

1) nazwę:

a) obszaru górniczego, z oznaczeniem „obszar górniczy”

b) zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla, z oznaczeniem „zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla”

2) nazwę terenu górniczego

3) nazwę złoża i rodzaj kopaliny

4) powierzchnię:

a) obszaru górniczego

b) zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla

5) powierzchnię terenu górniczego

6) położenie administracyjne:

a) obszaru górniczego oraz terenu górniczego

b) zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla

7) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla w obszarze górniczym

8) znak i datę wydania decyzji o udzieleniu koncesji, w której wyznaczono obszar górniczy, wraz z oznaczeniem organu wydającego decyzję oraz okres, na jaki została udzielona koncesja

9) znak i datę wydania kolejnych decyzji o zmianie lub przeniesieniu na inny podmiot koncesji, w której wyznaczono obszar górniczy, wraz z oznaczeniem organu wydającego decyzję

10) znak i datę wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie albo cofnięcie koncesji, w której wyznaczono obszar górniczy, wraz z oznaczeniem organu wydającego decyzję

11) informację o wyznaczeniu, w granicach obszaru górniczego, innego obszaru górniczego, ze wskazaniem jego nazwy, znaku i daty wydania decyzji wyznaczającej granice obszaru górniczego i terenu górniczego oraz dolnej i górnej granicy nowo wyznaczonego obszaru górniczego, jeżeli zostały określone w koncesji

12) informację o lokalizacji obszaru górniczego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-1992”, ze wskazaniem numeru arkusza, jego godła i nazwy na mapie Polski w skali 1:50 000

13) informację o przekazaniu Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla, z oznaczeniem daty przejęcia odpowiedzialności

14) oznaczenie teczki ze zbiorem dokumentów, o którym mowa w § 2 pkt 2

Termin

W terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udzieleniu koncesji stała się ostateczna.

Ile zapłacisz

616 zł

Wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę skarbową za czynność urzędową czyli za wydanie koncesji. Opłatę skarbową uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku koncesyjnego, a dowód wpłaty dołącza się do tego wniosku.

Opłatę przelej na konto 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, masz 14 dni na złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw środowiska o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z art. 127 kpa). Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – możesz złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska.

Pamiętaj, że możesz zrzec się odwołania. Jeżeli wszystkie strony postępowania tak zrobią, to decyzja szybciej staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się odwołania powoduje, że nie masz już możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

 • Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów – wnosi opłatę ustalaną jako iloczyn stawki opłaty oraz ilości substancji lub odpadów, która w okresie rozliczeniowym została wprowadzona do górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk górniczych. Stawki opłat ogłaszane są corocznie w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
 • Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo na podziemne składowanie odpadów, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez wezwania.
 • Ponadto, przedsiębiorca ma również obowiązek złożenia informacji, zawierającej dane identyfikujące przedsiębiorcę, rodzaj magazynowanej substancji lub składowanych odpadów, numer koncesji, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli działalność prowadzona jest na terenie więcej niż jednej gminy, w informacji określa się również ilość substancji lub ilość odpadów wprowadzonych do górotworu na terenie poszczególnych gmin, a także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej. Informację należy złożyć w tym samym terminie, w którym wnoszona jest opłata eksploatacyjna (przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym).

 • Po uzyskaniu koncesji przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw środowiska wszelkie zmiany danych, zawartych we wniosku o udzielenie koncesji. Przedsiębiorca powinien to zrobić w ciągu 14 dni od dnia powstania zmian.

Czy ta strona była przydatna?