Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Geolog w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w kat. VII – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu geologa w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w kat. VII i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu geologa (w zakresie określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu geologa w zakresie kat. VII

Zgodnie z art.13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wszczyna się na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub z kopią tłumaczenia na język polski.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. Wyznaczenie pełnomocnika nie jest konieczne, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa
Np. program studiów, suplement do dyplomu lub wypis przedmiotów i ocen itp.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

 • Dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania Minister Klimatu i Środowiska może wymagać tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.

 • Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.

 • Poświadczenie uznania kwalifikacji w innym kraju członkowskim UE jest wymagane jeśli takie uznanie nastąpiło.

 1. Potwierdzenie otrzymania wniosku

Minister Klimatu i Środowiska zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu miesiąca.

 1. Sprawdzenie wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Minister Klimatu i Środowiska dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin wyznaczony zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Podczas weryfikacji merytorycznej, Minister Klimatu i Środowiska ma obowiązek sprawdzenia, do czego uprawniają nabyte przez wnioskodawcę za granicą, kwalifikacje i czy są odpowiednie do wykonywania zawodu geologa w zakresie kat. VII. W tym celu, wykorzystuje się zapytanie poprzez System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI), które jest kierowane do odpowiednich organów w kraju, gdzie wnioskodawca nabył kwalifikacje. IMI pozwala sprawdzić, czy dany zawód jest regulowany w kraju ojczystym wnioskodawcy, a jeśli tak, to czy wnioskodawca jest uprawniony do jego wykonywania oraz czy przedłożony dokument jest ważny i autentyczny (tzn. czy przedłożony przez wnioskodawcę certyfikat rzeczywiście figuruje w rejestrze). Na odpowiedź czeka się około dwa tygodnie.

Uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu geologa w zakresie kat. VII zależy przede wszystkim od uprawnień posiadanych przez wnioskodawcę lub programu kształcenia oraz szkolenia, jak również od doświadczenia zawodowego, jakim legitymuje się wnioskodawca.

 1. Wydanie postanowienia

W przypadku, gdy program kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę w jego państwie różni się znacząco od programu kształcenia i szkolenia wymaganego w RP, albo jeżeli zakres wykonywanego przez wnioskodawcę w jego państwie zawodu różni się w dużym stopniu od zakresu tego zawodu w RP, Minister Klimatu i Środowiska może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.

W celu zniwelowania różnic w wiedzy wynikających z różnic pomiędzy posiadanym przez wnioskodawcę wykształceniem lub doświadczeniem a polskimi przepisami regulującymi prawo wykonywania zawodu geologa w zakresie kat. VII, Minister Klimatu i Środowiska wydaje postanowienie o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności.

W postanowieniu określa się zakres materiału, jaki będzie obejmował test umiejętności, albo długość stażu adaptacyjnego oraz ustala jego program. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia, dokonuje wyboru między stażem adaptacyjnym a testem umiejętności i powiadamia o tym Ministra Klimatu i Środowiska.

Program stażu adaptacyjnego lub zakres testu ustala się indywidualnie, z uwzględnieniem:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy;

3) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego w dziedzinie geologii w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy, w tym dotyczących niezbędnej do wykonywania danego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii znajomości prawa polskiego.

 1. Złożenie wniosku o przeprowadzenie testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego

Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia wydanego przez Ministra Klimatu i Środowiska, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania tego postanowienia, występuje z wnioskiem do Ministra Klimatu i Środowiska o odbycie stażu adaptacyjnego albo o przeprowadzenie testu umiejętności (wnioskodawca sam wybiera formę zniwelowania różnic pomiędzy posiadanymi kwalifikacjami a kwalifikacjami określonymi w przepisach dotyczących wykonywania zawodu geologa w zakresie kat. VII).

Staż adaptacyjny może być odbywany u przedsiębiorców, w jednostkach organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, których przedmiot działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych, a także w urzędach organów administracji geologicznej.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wystąpił w ciągu 3 miesięcy z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo o przeprowadzenie testu umiejętności, Minister Klimatu i Środowiska wydaje decyzję negatywną. Po otrzymaniu decyzji negatywnej, wnioskodawca może ponownie wystąpić z wnioskiem o uznanie kwalifikacji.

Termin

3 miesiące.

 1. Zgoda na odbycie stażu adaptacyjnego albo zawiadomienie o terminie przeprowadzenia testu umiejętności

Minister Klimatu i Środowiska informuje wnioskodawcę o wyrażeniu zgody na odbycie przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub zawiadamia o terminie przeprowadzenia testu umiejętności.

 1. Odbycie stażu adaptacyjnego lub przystąpienie do testu umiejętności

Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, ustalonym przez Ministra Klimatu i Środowiska. Długość trwania stażu nie może przekroczyć 3 lat. Oceny stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu i kierownik jednostki, w której odbył się staż adaptacyjny, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu. Przy dokonywaniu oceny stażu adaptacyjnego uwzględnia się poprawność merytoryczną wykonania powierzonych obowiązków, w szczególności w zakresie dozoru prac geologicznych, sporządzania projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych. Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje się w formie opinii jednostki, w której odbywał się staż adaptacyjny. Kierownik jednostki, w której staż odbywał się, przekazuje ocenę stażu adaptacyjnego wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 7 dni od jej sporządzenia.

Opinia opiekuna stażu jest podstawą do uznania przez Ministra Klimatu i Środowiska, czy stwierdzone w postanowieniu różnice zostały zniwelowane przez wnioskodawcę w wyniku odbycia stażu.

 

Test umiejętności przeprowadza Komisja Egzaminacyjna. O terminie, miejscu przeprowadzenia, szczegółowym zakresie testu umiejętności oraz wysokości i sposobie wniesienia opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności zawiadamia się wnioskodawcę co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności. Koszty związane z przeprowadzeniem testu umiejętności ustala Minister Klimatu i Środowiska, nie później niż 30 dni przed dniem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych przez organ z tytułu przeprowadzania testu umiejętności. Opłatę należy wnieść po otrzymaniu zawiadomienia o terminie egzaminu. Brak dokonania wpłaty za przeprowadzenie testu umiejętności powoduje niedopuszczenie wnioskodawcy do odbycia testu umiejętności.

Test umiejętności składa się z dwóch etapów: pisemnego, przeprowadzonego w formie testu, oraz ustnego.

Część pisemna testu umiejętności składa się z pytań, w liczbie określonej w postanowieniu, umożliwiających sprawdzenie wiedzy w zakresie wynikającym z różnicy w programie kształcenia i szkoleń odbytych przez wnioskodawcę, w tym znajomości przepisów prawa geologicznego i górniczego, prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego w dziedzinie geologii, a także wykazanie umiejętności zastosowania wiedzy zawodowej Etap pisemny testu umiejętności trwa nie dłużej niż 120 minut.

Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75% pytań. Zakres przedmiotowy części ustnej testu umiejętności dostosowuje się — indywidualnie dla każdego wnioskodawcy — do danego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii, w którym ma nastąpić uznanie kwalifikacji. Etap ustny obejmuje trzy pytania sprawdzające znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego, prawa ochrony środowiska i — w zależności od określonej kategorii prac geologicznych — prawa wodnego lub prawa budowlanego, a także sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy zawodowej; etap ustny trwa nie dłużej niż 45 minut. Zaliczenie etapu ustnego następuje po udzieleniu prawidłowych opisowych odpowiedzi na co najmniej dwa pytania. Wynik testu umiejętności określa się jako „pozytywny” w przypadku zaliczenia obu części egzaminu. Z przeprowadzonego testu umiejętności sporządza się protokół.

Wynik przeprowadzonego testu umiejętności przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje wnioskodawcy oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska w terminie 3 dni od dnia ustalenia wyniku. Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik testu umiejętności, może ponownie przystąpić do testu umiejętności nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test umiejętności.

Wynik testu umiejętności jest podstawą do uznania przez Ministra Klimatu i Środowiska, czy stwierdzone w postanowieniu różnice zostały zniwelowane przez wnioskodawcę.

Termin

 • maksymalnie 3 lata – w przypadku stażu adaptacyjnego;
 • minimum 30 dni w przypadku testu umiejętności (Minister Klimatu i Środowiska ma obowiązek zawiadomić wnioskodawcę o terminie przeprowadzenia testu umiejętności nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem).
 1. Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji

Decyzja o uznaniu kwalifikacji wydawana jest nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg terminu ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez Ministra Klimatu i Środowiska oceny przebiegu stażu adaptacyjnego lub wyniku testu umiejętności. W sprawie wydawania i doręczenia decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (z zastrzeżeniem przepisów ustawy).

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów lub negatywnego wyniku testu umiejętności lub sporządzenia negatywnej oceny stażu adaptacyjnego przez opiekuna stażu Minister Klimatu i Środowiska wydaje decyzję odmawiającą uznania kwalifikacji zawodowych. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji.

Dokumenty

Termin

Nie później niż w terminie 4 miesięcy (termin podstawowy 3 miesiące z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc) od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów lub bezzwłocznie po sporządzeniu protokołu z przeprowadzonego testu umiejętności lub otrzymaniu opinii nt. przebiegu stażu.

Ile zapłacisz

Opłata wynosi 35 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania legitymacji. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 4300 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przedłożenia niezbędnych dokumentów (w szczególnych przypadkach organ może przedłużyć procedurę o miesiąc). W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg wspomnianego terminu ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez Ministra Klimatu i Środowiska oceny przebiegu stażu adaptacyjnego lub wyniku testu umiejętności.

Jak możesz się odwołać

Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy KPA. Od otrzymania decyzji odmownej, wnioskodawca ma 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – wnioskodawca może złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Klimatu i Środowiska.

Czy ta strona była przydatna?