Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Masz instalację, która emituje gazy lub pyły? Wprowadzanie ich do powietrza wymaga zazwyczaj pozwolenia. Sprawdź czy musisz je mieć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Urządzenia takie jak kocioł grzewczy, suszarnia czy chlewnia to instalacje emitujące do powietrza rozmaite substancje. Jeśli emisja odbywa się w sposób zorganizowany, czyli na przykład poprzez komin lub przy pomocy wentylacji mechanicznej, wprowadzanie substancji do powietrza z tych instalacji wymaga z reguły pozwolenia.

Dla niektórych instalacji pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest wymagane także wtedy, gdy emisja następuje w sposób niezorganizowany.

Są takie przypadki, kiedy wprowadzanie substancji z instalacji do powietrza nie wymaga pozwolenia. Niektóre instalacje niewymagające pozwolenia wymagają natomiast zgłoszenia.

Więcej na ten temat dowiesz się z usługi Zgłoś instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza.


O pozwolenie nie musisz występować dla niektórych instalacji oraz jeśli instalacja służy badaniu nowych produktów lub procesów przez okres nie dłuższy niż dwa lata lub gdy emitowane substancje nie są objęte poziomami dopuszczalnymi.

Wszystkie przypadki instalacji niewymagających pozwolenia znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W przypadku instalacji nowo zbudowanej lub przebudowanej, musisz uzyskać pozwolenie przed oddaniem instalacji do użytkowania.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Marszałek województwa rozpatruje sprawy z zakresu:

 • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) rozpatruje sprawy z zakresu  przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) rozpatruje sprawy z zakresu pozostałych przedsięwzięć i zdarzeń.

Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której planujesz uruchomić instalację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 i zawartymi tam definicjami:

 • mikroprzedsiębiorcy
 • małego przedsiębiorcy
 • średniego przedsiębiorcy

Termin

W przypadku instalacji nowo zbudowanej lub przebudowanej, musisz uzyskać pozwolenie przed oddaniem instalacji do użytkowania.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne, na przykład pomyliłeś się w treści wniosku albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów, to urząd wezwie cię do uzupełnienia braków. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeżeli nie uiścisz opłaty skarbowej, urząd wyznaczy ci termin na jej wpłacenie – od 7 do 14 dni. Jeśli nie uiścisz opłaty w tym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Nie otrzymasz pozwolenia, jeśli:

 • twoja instalacja może spowodować pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi
 • nie zastosowałeś w twojej nowo uruchamianej lub zmienionej w istotny sposób instalacji odpowiednich technologii
 • wniosek dotyczy uprawnień objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia i nie minęły 2 lata od momentu, gdy ostatecznie cofnięto lub ograniczono ci pozwolenie
 • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska
 • twoja instalacja jest instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych i nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji
 • wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programem ochrony powietrza obowiązującym dla strefy, w której jest zlokalizowana instalacja
 • instalacja jest położona w granicach strefy przemysłowej i powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu.

 1. Dostaniesz pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest ważne maksymalnie przez 10 lat.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie określa:

1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;

2) wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;

3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach;

4) jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:

a) wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,

b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

5) źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii;

6) termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a;

6a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku, o którym mowa w art. 183b;

Pozwolenie może określać, o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska:

1) sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji;

2) wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń;

3) wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który jest wydane pozwolenie - również termin realizacji tych działań;

4) rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 143 pkt 1-5;

5) zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1;

6) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane;

7) sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, o których mowa w pkt 5, organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Ile zapłacisz

 • 2 011 zł – opłata skarbowa za wydanie pozwolenia, jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą
 • 506 zł – opłata skarbowa za wydanie pozwolenia, jeśli prowadzisz działalność wytwórczą w rolnictwie, jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą lub osobą fizyczną
 • 150% stawki określonej powyżej – opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego
 • Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków pozwolenia, jeżeli:
  • dot. przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności- 50% stawki określonej od pozwolenia;
  • treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki określonej od pozwolenia.

Opłatę skarbową  wpłać na konto urzędu, w którym składasz wniosek. Numer konta znajdziesz na stronie internetowej urzędu.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Pamiętaj! Jeśli nie dostaniesz pozwolenia, możesz ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej. Złóż wniosek o zwrot.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji możesz się odwołać w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

Od decyzji wydanej przez:

 • starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) – odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego,
 • marszałka województwa – odwołanie złóż do ministra właściwego do spraw środowiska,
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska – odwołanie złóż do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. W tym celu złóż w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Czy ta strona była przydatna?