Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Chcesz zbudować sieć wodociągową lub kanalizacyjną a może planujesz realizację innej inwestycji, która ma służyć celom publicznym? Jeśli dla nieruchomości, na której planujesz inwestycję, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to twoja inwestycja może wymagać uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak ją otrzymać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-Budownictwo. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebna jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego potrzebujesz, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcesz na niej zrealizować inwestycję celu publicznego. Musisz uzyskać taką decyzję, jeśli chcesz wybudować m.in. sieci: wodociągową, kanalizacyjną,  ciepłowniczą, elektroenergetyczną lub gazową.

Co może być celem publicznym

Inwestycjami celu publicznego są:

 • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji
 • wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie
 • wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz  budowa i  eksploatacja tych lotnisk i urządzeń
 • wydzielanie gruntów pod porty i przystanie morskie oraz ich budowa, modernizacja i utrzymanie
 • wydzielanie gruntów pod infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów lub przystani morskich oraz jej budowa, modernizacja i utrzymanie
 • budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń
 • budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla
 • budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania
 • budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, np.: zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulację i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
 • opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego
 • budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych
 • budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług
 • budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich
 • poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla
 • zakładanie i utrzymywanie cmentarzy
 • ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej
 • ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody
 • wydzielanie gruntów pod publiczne dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa
 • wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Inwestycje celu publicznego to działania o znaczeniu:

 • lokalnym (gminnym)
 • ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym)
 • krajowym (także inwestycje międzynarodowe oraz ponadregionalne)
 • metropolitalnym (wielkomiejskim)

Pamiętaj, że w innych przepisach mogą być określone inne cele publiczne.

Kiedy nie jest potrzebna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nie potrzebujesz takiej decyzji kiedy:

 • planujesz remont, montaż lub przebudowę i związane z tym roboty budowlane nie powodują zmian w sposobie zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu. Takie roboty nie mogą:
  • zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji),
  • wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • planujesz roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Możesz jednak złożyć wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli planowane inwestycje związane są z:

 • obronnością i bezpieczeństwem państwa,
 • ochroną granicy państwowej.

Jeśli twoja inwestycja nie zalicza się do inwestycji celu publicznego, to możesz potrzebować decyzji o warunkach zabudowy.

Kto może złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wnioskodawcą może być każdy (także osoba fizyczna), a inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych. Zatem, nie jest istotne, kto składa wniosek oraz jakie jest źródło finansowania inwestycji.

Zanim złożysz wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sprawdź w urzędzie miasta lub gminy, czy dla obszaru, na którym chcesz zrealizować inwestycję obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zweryfikuj, czy planowana inwestycja musi być lokalizowana wyłącznie w oparciu o ustalenia planu miejscowego.

Jeżeli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jeżeli chcesz zmianić ustalenia sposobu zagospodarowania musisz złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Inwestycje, dla których musi być uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Niektórych inwestycji nie zrealizujesz na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagają np.: inwestycje na gruntach rolnych klas I-III poza granicami miast i na gruntach leśnych – jeśli grunty te nie były dotychczas przeznaczone pod inwestowanie, czyli nie uzyskały zgody na zmianę przeznaczenia, wymaganej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złóż do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji. Jeśli inwestycję realizujesz na terenie zamkniętym (mogą to być np. tereny wojskowe lub kolejowe), wniosek złóż do urzędu wojewódzkiego.

Urząd, do którego składasz wniosek, ustalasz na podstawie położenia nieruchomości. W przypadku inwestycji wykraczającej poza obszar jednej gminy, wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na obszarze której znajduje się największa część terenu, na którym chcesz zrealizować inwestycję. Decyzja zostanie wydana w porozumieniu z pozostałymi urzędami miasta lub gminy.

Wniosek możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budownictwo.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek oraz załączniki

Urząd, do którego złożyłeś wniosek sprawdzi swoją właściwość do jego rozpoznania. Jeśli uzna się za niewłaściwy twój wniosek zostanie jak najszybciej przekazany do właściwego urzędu. O przekazaniu wniosku zostaniesz zawiadomiony.

Urząd sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników. W przypadku braków, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi twój wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci decyzji. Aby uzyskać decyzję będziesz musiał złożyć nowy wniosek.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, który wezwał cię do usunięcia braków.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:

 • mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:
  • elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo
  • papierowej
 • określenie granic terenu objętego wnioskiem
 • charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko
 • w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
  • docelową rzędną składowiska odpadów
  • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów
  • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków
  • sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego

Uwaga: Do wniosku dołącz również przedstawione w formie graficznej granice terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Określenie granic terenu objętego wnioskiem wymagane jest jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Pamiętaj, że urząd prowadzący postępowanie nie może uzależnić wydania ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od twojego zobowiązania do spełnienia dodatkowych warunków i świadczeń – chyba że urząd uzasadni je konkretnymi przepisami.

 1. Ustalenie stron postępowania administracyjnego

Jeśli twój wniosek był kompletny lub uzupełniłeś brakujące dokumenty, to urząd rozpoczyna postępowanie administracyjne. Urząd ustala właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których chcesz realizować inwestycję celu publicznego. Na piśmie zawiadamia ich oraz inwestora o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji. Ponadto, urząd obwieści w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie. Urząd np. wywiesi informację w budynku urzędu lub opublikuje ogłoszenie na swoich stronach internetowych, czy też w lokalnej prasie. Po 14 dniach od publikacji obwieszczenia uznaje się, że strony zostały poinformowane.

Zawiadomione strony mają prawo do czynnego udziału na każdym etapie postępowania. Urząd ma prawo wezwać osoby (np. ciebie, twojego pełnomocnika oraz inne strony) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

Jeśli twój wniosek dotyczy inwestycji, której realizacja, może nastąpić wyłącznie w oparciu o ustalenia planu miejscowego, to urząd odmówi wszczęcia postępowania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd oceni merytorycznie twój wniosek

W praktyce, w pierwszej kolejności urząd sprawdza, czy dla obszaru objętego twoim wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli taki plan obowiązuje, to urząd wyda ci decyzję o umorzeniu postępowania – w trybie art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wtedy swoją inwestycję musisz zrealizować zgodnie z planem miejscowym. Ewentualnie możesz wystąpić o jego zmianę.

Następnie urząd analizuje:

 • warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowę, wynikające z przepisów odrębnych
 • stan faktyczny i prawny terenu, na którym planujesz inwestycję

Urząd sprawdzi czy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Nie będzie to weryfikowane, jeśli wniosek dotyczy inwestycji uzasadnionych potrzebami obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy państwowej, a także inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Urząd może zawiesić postępowanie w przypadku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem. Postępowanie może zostać zawieszone maksymalnie na 12 miesięcy – licząc od dnia złożenia wniosku. Urząd wznowi zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli:

 • w terminie dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo
 • w okresie zawieszenia postępowania rada gminy nie uchwali planu miejscowego lub jego zmiany.

 1. Urząd uzgodni z innymi urzędami propozycję decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje sporządzi projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Osoba taka może być pracownikiem urzędu lub opracowywać projekty decyzji na zlecenie urzędu. Urząd wystąpi o wymagane uzgodnienia projektu decyzji z innymi urzędami (np. w kwestii ochrony środowiska, obsługi komunikacyjnej, ochrony zabytków, ochrony gruntów rolnych i leśnych itp.). Od rodzaju oraz miejsca lokalizacji inwestycji zależy, z kim urząd uzgadnia decyzję. Urząd, który uzgadnia decyzję ma dwa tygodnie na zajęcie stanowiska (z wyjątkiem regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ma 21 dni). Termin ten liczy się od dnia otrzymania wystąpienia o uzgodnienie. Jeśli w tym terminie urząd nie zajmie stanowiska, uważa się, że uzgodnił on decyzję (milcząca zgoda). Uzgodnienie wydawane jest w formie postanowienia. Możesz na nie złożyć zażalenie (tylko wnioskodawca ma takie prawo). W przypadku uzgodnienia w formie milczącej zgody możesz zaskarżyć uzgodnienie tylko w odwołaniu od decyzji. Wyjątkiem od ww. trybu jest uzgodnienie z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, który wydaje decyzję w sprawie uzgodnienia. W tym przypadku nie występuje milcząca zgoda.

Jeśli inwestycja wykracza poza obszar gminy to decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostanie wydana w porozumieniu z jej z wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast, we właściwości których znajduje się pozostały obszar inwestycji.

Wojewoda, marszałek województwa lub starosta mogą odmówić uzgodnienia decyzji, w przypadku zamiaru zrealizowania na terenie, którego dotyczy wniosek, zadań rządowych albo samorządowych. Muszą one służyć realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i krajowym. W takim przypadku urząd zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego maksymalnie na 9 miesięcy – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku. Jeśli w okresie zawieszenia nie zostanie uchwalony plan miejscowy albo nie zostanie wydana decyzja o lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego, to urząd wyda ci decyzję – pomimo braku uzgodnienia z wojewodą, marszałkiem województwa lub starostą.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd zawiadomi strony o zebraniu materiałów w sprawie

Przed wydaniem decyzji urząd zawiadomi właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, na których mają być lokalizowane inwestycje celu publicznego o zebraniu kompletu materiałów. Strony (w tym również ty) mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jeśli z analizy wniosku wynika, że możesz otrzymać decyzję odmowną, to urząd wskaże ci zależne od ciebie warunki, których nie spełniłeś. Aby je spełnić, możesz w terminie wyznaczonym przez urząd złożyć dodatkowe dokumenty.

Dokumenty

 1. Otrzymasz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd oceni merytorycznie wniosek oraz zebrane uzgodnienia, uwagi, zastrzeżenia. Jeżeli z analizy zebranych dokumentów wynika, że możesz realizować inwestycję, to otrzymasz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja staje się ostateczna, jeżeli żadna ze stron nie wniesie odwołania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji albo publicznego ogłoszenia decyzji.

W przypadku, gdy nie można zlokalizować inwestycji zgodnej z wnioskiem, urząd wyda ci decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Urząd nie może odmówić ci wydania decyzji, tłumacząc to wyłącznie troską o zachowanie ładu przestrzennego. Musi wskazać inne powody, wynikające z przepisów.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Wraz z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego otrzymasz załącznik graficzny. Sporządzony on będzie na dołączonej przez ciebie do wniosku mapie zasadniczej lub mapie ewidencyjnej.

Ile zapłacisz

 • złożenie wniosku jest bezpłatne – jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek
 • opłaty skarbowej nie płacą również organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego
 • 598 zł – opłata skarbowa za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w pozostałych przypadkach (w szczególności wnoszona przez osoby trzecie, niebędące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości)

Kiedy zapłacić: opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku. Masz prawo dostarczyć dowód zapłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Takim dowodem zapłaty może być wydruk potwierdzający wykonanie przelewu w banku. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o zapłacie opłaty.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wpłać na konto urzędu lub zapłać w kasie danego urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę skarbową zapłacić również na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do której składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego otrzymasz w ciągu 65 dni. W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z innych przyczyn, np. winy strony, czy też z przyczyn niezależnych od urzędu.

Jeżeli urząd nie wyda ci decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, możesz wnieść żądanie wymierzenia mu kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Żądanie wnosisz do wojewody za pośrednictwem urzędu, który wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Urząd nie zapłaci tej kary tobie jako wnioskodawcy, lecz stanowi ona dochód budżetu państwa.

Jak możesz się odwołać

Odwołanie od decyzji

Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo od decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu miasta lub gminy, który wydał ci decyzję. Na wniesienie odwołania masz 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji albo jej publicznego ogłoszenia. Jeżeli decyzję wydał urząd wojewódzki, to odwołanie złóż do Ministra Rozwoju i Technologii (za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego). Prawo do odwołania przysługuje również innym stronom postępowania. W odwołaniu podaj zarzuty odnoszące się do decyzji, określ istotę i zakres żądania, oraz wskaż dowody uzasadniające twoje żądanie.

Zażalenie na postanowienia

W trakcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego urząd może uzgadniać decyzję z innymi urzędami. Urzędy te dokonują uzgodnienia w formie postanowienia. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami tych urzędów, to będąc inwestorem możesz złożyć na nie zażalenie. Wnieś je za pośrednictwem urzędu, który wydał uzgodnienie. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania postanowienia. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ wyższego stopnia wskazany w postanowieniu lub decyzji dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Warto wiedzieć

Kiedy wygasa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie ma terminu ważności. Wygasa ona, gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące terenu, którego dotyczy ta decyzja.

Ponadto, urząd stwierdzi wygaśnięcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku uchwalenia planu miejscowego dla terenu, którego dotyczy ta decyzja. Decyzja zostanie wygaszona  tylko, jeśli ustalenia planu są inne niż ustalenia wydanej decyzji. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Pamiętaj, że urząd, który będzie wydawał ci pozwolenie na budowę związany jest decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oznacza to, że warunki pozwolenia na budowę muszę być zgodne z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W przypadku wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, urząd powinien wydać decyzję stwierdzającą jej wygaśnięcie.

Po jakim czasie nie można stwierdzić nieważności decyzji

Nie można stwierdzić nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli minęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. Organ, który stwierdził nieważność, ograniczy się do stwierdzenia faktu, że zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem prawa oraz wskaże okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji. Ponadto, po 12 miesiącach od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odpowiednie organy nie mogą uchylić wyżej wymienionej decyzji, jeśli strona bez własnej winy nie wzięła udziału w postępowaniu.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Czy ta strona była przydatna?