Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Weterynarz – wpis do rejestru weterynarzy upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Uzyskanie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów Rozporządzenia (UE) nr 576/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lekarz weterynarii ubiegający się o wpis do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów Rozporządzenia (UE) Nr 576/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, składa wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, na terenie której świadczy usługi w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Paszporty wydawane są dla zwierząt towarzyszących, czyli psów, kotów i fretek.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) Nr 576/2013

Wniosek o wpis do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał, lekarz weterynarii składa w okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej, na terenie której znajduje się zakład leczniczy dla zwierząt, w którym będą wydawane paszporty.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

- Nazwisko i imię lekarza weterynarii,

- Adres zamieszkania,

- Nazwę i rodzaj zakładu leczniczego dla zwierząt,

- Adres zakładu leczniczego dla zwierząt,

- NIP zakładu leczniczego dla zwierząt,

- REGON zakładu leczniczego dla zwierząt,

- Telefon/ Fax / adres e-mail,

- Dni tygodnia w których zakład leczniczy świadczy usługi,

- Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że:

1) posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

2) świadczę usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt,

3) mam do dyspozycji czytnik mikroczipów spełniający normy ISO 11785,

4) znane są mi przepisy regulujące zasady wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz pobierania próbek w celu określania miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) Nr 576/2013”.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna (ORL-W) weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku wymaganego dla właściwego przeprowadzenia procedury. W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia warunków formalnych wynikających z ustawy, ORL-W wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania). Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji wniosek pozostaje bez rozpoznania (art. 64 § 2 KPA).

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas, której ORL-W na podstawie złożonego wniosku, ocenia poziom spełnienia wymagań przez wnioskodawcę do uzyskania wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt.

 1. Wpis do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) Nr 576/2013

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna dokonuje wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt albo odmawia takiego wpisu. Wpis lub odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, która jest przekazywana wnioskodawcy. Rejestr prowadzony jest w systemie elektronicznym.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

 1. Przekazanie informacji o dokonanych wpisach do rejestru

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje do właściwego ze względu na miejsce siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, informację o wydanych decyzjach w sprawie wpisu do rejestru. Informacja przekazywana jest w postaci wyciągu z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) Nr 576/2013.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje drogą elektroniczną do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informację o wpisie lekarza weterynarii do wymienionego rejestru.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Odmowa wpisu do rejestru skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, mającej moc decyzji administracyjnej. Wnioskodawca może odwołać się od wymienionej uchwały w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. Do rozpatrzenia odwołania, właściwa jest Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

 • Obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest sporządzenie kwestionariusza zwrotnego i w terminie 7 dni od chwili wydania paszportu, jego przekazanie do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, za pośrednictwem której otrzymuje druki paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów.
 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, za pośrednictwem okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, zaopatruje lekarzy weterynarii w druki paszportów.
 • Lekarz weterynarii pobiera opłatę za wydanie paszportu w wysokości 100,00 zł.

Czy ta strona była przydatna?