Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis na listę dystrybutorów pasz leczniczych lub produktów pośrednich

Chcesz prowadzić działalność w zakresie dystrybucji (dostarczania) pasz leczniczych lub produktów pośrednich? Taka działalność podlega wpisowi na listę prowadzoną przez Głównego Lekarza Weterynarii. Jak uzyskać wpis na listę dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wnioskodawca musi zapewnić spełnienie następujących warunków:

 • pasze lecznicze i produkty pośrednie będą przewożone środkami transportu i przechowywane w miejscach spełniających warunki techniczne niezbędne do zachowania wymaganej jakości tych pasz i produktów, w tym temperatury, w jakiej się je przechowuje;
 • będzie prowadzona dokumentacja obrotu paszami leczniczymi i produktami pośrednimi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę dystrybutorów pasz leczniczych lub produktów pośrednich

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy - w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego;
 • określenie:
  • rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana,
  • lokalizacji miejsca, w którym mają być przechowywane pasze lecznicze i produkty pośrednie.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Oświadczenie o zapewnieniu warunków dotyczące pasz leczniczych powinno potwierdzać, że:
  • pasze lecznicze i produkty pośrednie będą przewożone środkami transportu i przechowywane w miejscach spełniających warunki techniczne niezbędne do zachowania wymaganej jakości pasz i produktów, w tym temperatury, w jakiej się je przechowuje,
  • będzie prowadzona dokumentacja obrotu paszami leczniczymi i produktami pośrednimi.
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza wykonywać działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Polsce.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

Główny Lekarz Weterynarii kieruje wniosek o przygotowanie opinii do:

 • wojewódzkiego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca przechowywania pasz

albo

 • organu innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej sprawującego nadzór nad obrotem paszami leczniczymi i produktami pośrednimi, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dystrybutora.

 1. Wydanie opinii

Opinie wydaje wojewódzki lekarz weterynarii albo organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej sprawujący nadzór nad obrotem paszami leczniczymi i produktami pośrednimi, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dystrybutora.

W ramach przygotowania opinii następuje:

 • analiza wniosku i załączonych dokumentów,
 • wizja lokalna (kontrola) środków transportu, miejsc składowania i przechowywania pasz,
 • wydanie opinii uzasadniającej wpis na listę dystrybutorów pasz leczniczych lub produktów pośrednich.

Dokumenty

Termin

W ciągu 14 dni.

 1. Wpis na listę dystrybutorów pasz leczniczych lub produktów pośrednich

Po otrzymaniu opinii, Główny Lekarz Weterynarii wydaje decyzję w sprawie wpisu na listę dystrybutorów pasz leczniczych lub produktów pośrednich. Dystrybutor wpisany na listę otrzymuje numer identyfikacyjny.

Główny Lekarz Weterynarii wydaje decyzję o odmowie wpisu na listę dystrybutorów, jeżeli z opinii wynika, że podmiot nie zapewni spełniania wymagań, przewidzianych przez ustawę o paszach.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Głównego Lekarza Weterynarii, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Lista dystrybutorów pasz leczniczych lub produktów pośrednich prowadzona przez Głównego Lekarza Weterynarii znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Czy ta strona była przydatna?