Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przyznanie czasowego prawa wykonywania zawodu, lekarzowi weterynarii będącemu obywatelem innego państwa członkowskiego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uzyskanie czasowego prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii będącego obywatelem innego państwa członkowskiego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu w innym państwie członkowskim UE oraz wykonujący w tym państwie ten zawód, w celu uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu i wpisu do ewidencji lekarzy weterynarii czasowo wykonujących zawód na terytorium RP, składa pisemne oświadczenie do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, właściwej ze względu na miejsce, w którym zamierza wykonywać zawód. Ponadto, przedkłada odpowiednie dokumenty (załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie oświadczenia o zamiarze czasowego wykonywania zawodu

Lekarz weterynarii ubiegający się przyznanie czasowego prawa wykonywania zawodu na terytorium RP, składa pisemne oświadczenie i załączniki odpowiadające wymogom ustawowym do właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Do pisemnego oświadczenia należy dołączyć załączniki potwierdzające posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza weterynarii (wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.), sporządzone w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest składane:

1) po raz pierwszy przed rozpoczęciem wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) powtórnie w roku, w którym lekarz weterynarii zamierza czasowo wykonywać ten zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

  • Załączniki dołączane do oświadczenia składa się właściwej okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej przed rozpoczęciem po raz pierwszy wykonywania czasowo zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w przypadku każdej istotnej zmiany zawartych w nich informacji.
  • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna weryfikuje poprawność oraz kompletność dokumentów, załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, ORL-W wzywa do uzupełnienia złożonych dokumentów w terminie przez siebie wskazanym pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni sprawa pozostaje bez rozpoznania (art. 64 §2 KPA). Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

3. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego itp., ocenia poziom spełnienia wymagań przez lekarza weterynarii do przyznania czasowego prawa wykonywania zawodu na terytorium RP.

  1. Przyznanie czasowego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przyznaje czasowe prawo wykonywania zawodu i dokonuje wpisu do ewidencji lekarzy weterynarii czasowo wykonujących zawód na terytorium RP, lekarzowi, który złożył poprawne i kompletne dokumenty, stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii, ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE albo odmawia przyznania czasowego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP – jeśli lekarz weterynarii nie spełnia wymogów formalnych. Przyznanie czasowego prawa wykonywania zawodu i wpis do ewidencji lekarzy weterynarii czasowo wykonujących zawód na terytorium RP, następuje w drodze uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Ewidencję lekarzy weterynarii prowadzi się osobno dla każdego lekarza weterynarii w formie elektronicznej (w krajowym systemie informatycznym Wet Systems). Fakultatywnie, okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne prowadzą taki rejestr lekarzy weterynarii w formie papierowej lub elektronicznej (w formie księgi miejscowej lub pliku elektronicznego).

Przyznanie czasowego prawa oznacza wykonywanie tymczasowo i okazjonalnie zawodu lekarza weterynarii w Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela innego państwa członkowskiego UE, uprawnionego do wykonywania tego zawodu w tym państwie członkowskim. Prawo czasowego wykonywania zawodu przyznawane jest po raz pierwszy przed rozpoczęciem wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ponownie w każdym roku, w którym lekarz weterynarii zamierza wykonywać ten zawód.

Dokumenty

Termin

Bez zbędnej zwłoki.

  1. Wydanie zaświadczenia o przyznaniu czasowego prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do ewidencji lekarzy weterynarii czasowo wykonujących zawód na terytorium RP

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje z urzędu zaświadczenie o przyznaniu czasowego prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do ewidencji lekarzy weterynarii czasowo wykonujących zawód na terytorium RP. Zaświadczenie doręcza się wraz z dokumentem uchwały ORL-W o przyznaniu czasowego prawa wykonywania zawodu i dokonaniu wpisu do ewidencji. Natomiast odmowa przyznania czasowego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP, skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały mającej moc decyzji administracyjnej (celem jej ewentualnego zaskarżenia do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej).

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki.

Jak możesz się odwołać

1. Do uchwał ORL-W w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych, zob. art. 7 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

2. Odmowa przyznania czasowego prawa wykonywania zawodu i wpisu do ewidencji, skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały, mającej moc decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

Czy ta strona była przydatna?