Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Chcesz prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt? Musisz uzyskać wpis do ewidencji w okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej. Poniżej dowiesz się jak to załatwić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zakład leczniczy dla zwierząt można prowadzić po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. Wniosek o wpis do ewidencji należy złożyć do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej właściwej dla siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt.

Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest działalnością regulowaną.

Kto może otworzyć zakład leczniczy dla zwierząt

Zakład leczniczy dla zwierząt może być utworzony i prowadzony przez:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Wnioskodawca ubiegający się o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt musi posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Wnioskodawca ubiegający się o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, składa odpowiadający wymogom ustawowym wniosek, wraz z wymaganym oświadczeniem i regulaminem zakładu leczniczego dla zwierząt, do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej właściwej ze względu na planowaną siedzibę wykonywania działalności.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby;

2) nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu;

3) informację o rodzaju i zakresie świadczonych usług weterynaryjnych;

4) imię i nazwisko kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt;

5) informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego;

6) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa powyżej, powinien zawierać określenie: 1) podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt; 2) nazwy zakładu leczniczego dla zwierząt odpowiadającej zakresowi świadczonych usług weterynaryjnych; 3) celu i zadań zakładu leczniczego dla zwierząt; 4) siedziby i obszaru działania; 5) rodzaju i zakresu świadczonych usług weterynaryjnych; 6) organizacji wewnętrznej zakładu leczniczego dla zwierząt; 7) zasad i trybu prowadzenia szkoleń, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. Regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt może zawierać również inne postanowienia.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie powinno mieć następującą treść:„Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 95 z późn. zm.)”.Oświadczenie powinno również zawierać: 1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby; 2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). Wymienione wezwanie zawiera pouczenie, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca w terminie nie krótszym niż 7 dni powinien uzupełnić braki w dokumentacji - licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji, wniosek pozostaje bez rozpoznania (art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego). Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna ocenia, czy zostały spełnione wymagania do uzyskania wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

 1. Wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wpisu zakładu leczniczego do ewidencji (albo odmawia wpisu). Wpis (odmowa wpisu) do ewidencji następuje w drodze uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej (w formie księgi) i w formie elektronicznej (w formie pliku lub w systemie informatycznym).

Jeżeli okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna, nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie tego organu. Nie dotyczy to przypadku, w którym wymieniony organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Dokumenty

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych. Zaświadczenie doręcza się na piśmie lub, na prośbę wnioskodawcy, w formie dokumentu elektronicznego (art. 217 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Natomiast odmowa wpisu do ewidencji skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały mającej moc decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. Uchwałę w sprawie odmowy wpisu do ewidencji doręcza się na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (art. 109 § 1 i art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dokumenty

 1. Wniesienie opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, na rzecz okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej

Wnioskodawca dokonuje wpłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Przekazanie zawiadomienia o dokonaniu wpisu

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje właściwemu ze względu na miejsce siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii zawiadomienie o dokonaniu wpisu zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje drogą elektroniczną do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informację o wpisie do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Ile zapłacisz

 • opłata za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt wynosi dla:

300,00 zł - gabinetu weterynaryjnego

300,00 zł - przychodni weterynaryjnej

600,00 zł - lecznicy weterynaryjnej

600,00 zł - kliniki weterynaryjnej

600,00 zł - weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego.

Opłatę wnieś na konto właściwej miejscowo okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Numery kont bankowych dostępne są na stronach internetowych okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych.

 

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do właściwej izby składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej, do którego składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Wielkopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

 

Ile będziesz czekać

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadząca ewidencję w terminie 50 dni od dnia złożenia wniosku, dokonuje wpisu do ewidencji oraz wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o wpisie (art. 17 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt). Jeżeli okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna, nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie. Nie dotyczy to przypadku, w którym wymieniony organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis (art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt).

Jak możesz się odwołać

Do uchwały w sprawie odmowy wpisu do ewidencji odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) dotyczące decyzji administracyjnych.

Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia wymienionej uchwały zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia, bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia w takich kwestiach.

Do rozpatrzenia odwołania właściwy jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. W przypadku tej procedury organem wyższego stopnia jest Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał wymienioną uchwałę.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wymienionej uchwały stronie.

Czy ta strona była przydatna?