Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłata zapasowa za paliwo

Zajmujesz się produkcją paliw, gazu LPG lub ich przywozem? Musisz zapłacić opłatę zapasową. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest opłata zapasowa

Opłata zapasowa to opłata, którą producenci i handlowcy paliw wpłacają na rachunek Funduszu Zapasów Interwencyjnych. Opłatę musisz wpłacać co miesiąc. Każdego miesiąca musisz także składać deklarację, w której podajesz wysokość wyliczonej opłaty zapasowej.

Podstawą do wyliczenia opłaty zapasowej są paliwa z oznaczeniami CN:

 • gaz płynny (LPG):
  • 2711 12
  • 2711 13
  • 2711 14 00
  • 2711 19 00
 • benzyny silnikowe:
  • 2707 50 00
  • 2710 12 25
  • 2710 12 41
  • 2710 12 45
  • 2710 12 49
 • benzyny lotnicze – 2710 12 31
 • paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych – 2710 12 70
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych – 2710 19 21
 • inne rodzaje nafty:
  • 2710 19 25
  • 2710 19 29
 • oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe:
  • 2710 19 43
  • 2710 19 46
  • 2710 19 47
  • 2710 19 48
  • 2710 20 11
  • 2710 20 16
  •  2710 20 19
 • ciężkie oleje opałowe:
  • 2707 99 99
  • 2710 19 62
  • 2710 19 66
  • 2710 19 67
  • 2710 20 32
  • 2710 20 38
  • 2710 20 90.

Jak wyliczać opłatę zapasową dla gazu płynnego

Opłatę dla gazu płynnego (LPG) obliczysz według wzoru OL = (Gh lub Gpr) × Z, gdzie

 • OL - opłata zapasową dla gazu płynnego LPG
 • Gh - wielkość przywozu gazu płynnego LPG dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości potwierdzone określonymi dokumentami w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych
 • Gpr - wielkość produkcji gazu płynnego LPG w danym miesiącu kalendarzowym pomniejszoną o ilości potwierdzone określonymi dokumentami w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych
 • Z - stawka opłaty za tonę gazu płynnego LPG - obecnie 99 zł.

Ilości potwierdzone określonymi dokumentami stanowią ilości:

 • ropy naftowej lub paliw wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • paliw przeznaczonych na międzynarodowy bunkier morski
 • paliw wyprodukowanych z olejów odpadowych
 • ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na odtworzenie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
 • paliw przeznaczonych na zużycie własne przez producenta w procesie technologicznym przerobu ropy
 • paliw wyprodukowanych z ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL) i innych węglowodorów wydobytych w kraju lub z obszaru morskiego należącego do krajowej strefy ekonomicznej
 • biokomponentów dodanych do paliw przez producenta w procesie ich produkcji.

Jeśli jesteś producentem i handlowcem gazu płynnego (LPG), to oblicz opłatę zapasową przyjmując za podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością gazu płynnego (LPG), która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez ciebie opłaty zapasowej z tytułu przywozu.

Jeśli jesteś producentem gazu płynnego (LPG), to oblicz opłatę zapasową przyjmując za podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością gazu płynnego (LPG), która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez ciebie opłaty zapasowej.

Jeśli jesteś producentem gazu płynnego (LPG) i nabyłeś go od poprzedniego producenta lub handlowca, a jego ilość stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub handlowca, to oblicz opłatę zapasową przyjmując za podstawę różnicę pomiędzy ilością produktu końcowego i ilością stanowiącą podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub handlowca. W takim przypadku poprzedni producent lub handlowiec musi przekazać ci stosowne oświadczenie o obliczeniu i zapłacie opłaty zapasowej zawierające: 1) nazwę i adres producenta lub handlowca; 2) NIP producenta lub handlowca (jeśli posiada); 3) ilość sprzedanego gazu płynnego (LPG) stanowiącą podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej; 4) wysokość oraz termin zapłaty opłaty zapasowej.

Jak wyliczać opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego

Opłatę dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) obliczysz według wzoru: Oz = (Wh lub Wpr) × U

 • Oz - opłata zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG)
 • Wh - suma wielkości przywozu paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości potwierdzone określonymi dokumentami w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem określonych współczynników, przeliczoną na ekwiwalent ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065
 • Wpr - wielkość produkcji paliw z wyłączeniem gazu płynnego w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości potwierdzone określonymi dokumentami w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem określonych współczynników, przeliczoną na ekwiwalent ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065
 • U - stawka opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej - obecnie 43 zł.

Ilości potwierdzone określonymi dokumentami stanowią ilości:

 • ropy naftowej lub paliw wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • paliw przeznaczonych na międzynarodowy bunkier morski
 • paliw wyprodukowanych z olejów odpadowych,
 • ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na odtworzenie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
 • paliw przeznaczonych na zużycie własne przez producenta w procesie technologicznym przerobu ropy
 • paliw wyprodukowanych z ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL) i innych węglowodorów wydobytych w kraju lub z obszaru morskiego należącego do krajowej strefy ekonomicznej
 • biokomponentów dodanych do paliw przez producenta w procesie ich produkcji.

Określonymi współczynnikami są wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, które wynoszą dla:

 • gazu płynnego (LPG) – 0,541 tony/m3
 • benzyn silnikowych – 0,741 tony/m3
 • benzyn lotniczych – 0,722 tony/m3
 • paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych – 0,780 tony/m3
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych – 0,794 tony/m3
 • innych rodzajów naft – 0,780 tony/m3
 • olejów napędowych, w tym lekkich olejów opałowych – 0,832 tony/m3
 • ciężkich olejów opałowych – 0,940 tony/m3 .

Jeśli jesteś producentem paliw i handlowcem, to oblicz opłatę zapasową przyjmując za podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością, która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez ciebie opłaty zapasowej z tytułu przywozu.

Jeśli jeśli jesteś producentem paliw, to oblicz opłatę zapasową przyjmując za jej podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością, która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez ciebie opłaty zapasowej.

Jeśli jesteś producentem paliw i nabyłeś je od poprzedniego producenta lub handlowca, a ich ilość stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub handlowca, to oblicz opłatę zapasową przyjmując za podstawę jej obliczenia różnicę pomiędzy ilością produktu końcowego i tą ilością paliw, która stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub handlowca. W takim przypadku poprzedni producent lub handlowiec musi przekazać ci stosowne oświadczenie zawierające:

 • nazwę i adres producenta lub handlowca
 • numer NIP producenta lub handlowca (jeśli posiada)
 • ilość sprzedanych paliw stanowiącą podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej
 • wysokość oraz termin zapłaty opłaty zapasowej.

Ważne! Opłatę zaokrąglij według następujących zasad:

 • pomiń końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy;
 • zaokrąglij do pełnych złotych końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Deklarację złóż w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy przekazywana deklaracja.

Opłatę zapasową wnieś w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła produkcja lub przywóz paliwa.

Gdzie załatwisz sprawę

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż deklarację

Oprócz wysokości opłaty w deklaracji poinformuj o:

 • wielkości przywozu ropy naftowej i paliw oraz wielkości produkcji paliw, a także strukturze produkcji i przywozu paliw
 • ilościach ropy naftowej, paliw lub biokomponentów
 • tworzonych i utrzymywanych zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania
 • utrzymywanych zapasach handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania.

Uwaga: na formularzu deklaracji zaznacz, czy składasz deklarację czy korektę deklaracji.

Dokumenty

Termin

Deklarację złóż w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy przekazywana deklaracja.

Opłatę zapasową wnieś w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła produkcja lub przywóz paliwa.

 1. Wpłać opłatę zapasową

Opłatę wpłać na konto Funduszu Zapasów Interwencyjnych. Każdy producent lub handlowiec ma swój indywidualny rachunek bankowy, na który wpłaca osobno opłatę zapasową za paliwo i osobno opłatę zapasową za gaz płynny (LPG).

Termin

Zapłać do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyprodukowałeś lub przywiozłeś paliwa.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Złóż deklarację i uiść opłatę zapasową  - to zamyka sprawę.

Jak możesz się odwołać

Comiesięczne deklaracje w których określasz wysokość stawki opłaty zapasowej podlegają kontroli Prezesa ARM. Jeśli stwierdzi on, że w deklaracji zadeklarowałeś zbyt niską stawkę opłaty zapasowej, wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty jaką musisz uiścić.

Jeśli nie zgodzisz się z tą decyzją, możesz się odwołać. Odwołanie złóż za pośrednictwem Prezesa ARM do Ministra Energii, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Korekta deklaracji

Deklaracje, które składasz Prezesowi ARM są traktowane jak deklaracje podatkowe. To oznacza, że możesz je korygować na takich samych zasadach jak każdą deklarację podatkową.

Przechowywanie dokumentacji

 Informacje i dokumenty, na podstawie których obliczyłeś wysokość opłaty zapasowej, musisz przechowywać przez 5 lat licząc od dnia, w którym opłata ta stała się wymagalna.

Kary

Jeśli nie uiścisz opłaty na czas lub wniesiesz ją w nieodpowiedniej wysokości, dostaniesz karę finansową. Wynosi ona 2-krotność należnej kwoty opłaty zapasowej albo 2-krotność różnicy pomiędzy uiszczoną kwotą, a należną kwotą opłaty zapasowej.

Czy ta strona była przydatna?